Pozostałe

Regulamin QUIZU w aplikacji mobilnej HEBE

(dalej „Quiz”)

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa w szczególności warunki i zasady udziału w Quizie przeprowadzanym w aplikacji mobilnej HEBE (dalej „Aplikacja”), zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej „Quiz”).

2. Organizatorem Quizu oraz Fundatorem nagród w Quizie jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żniwnej 5, 62-025 Kostrzyn, adres
do doręczeń: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50.000.000,00 zł, BDO: 000041229, będącą dużym przedsiębiorcą
w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (dalej „ Organizator” lub „Fundator”), który odpowiada za przeprowadzenie Quizu i wydanie Nagród. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wybranych czynności operacyjnych, koniecznych do realizacji Quizu, podmiotowi trzeciemu. Podmiot trzeci uprawniony będzie w takim przypadku do realizacji w imieniu Organizatora czynności organizacyjnych, natomiast Organizator zastrzega, że podmiot trzeci nie stanie się administratorem danych osobowych Uczestników, w zakresie dotyczącym realizacji Quizu.

3. Fundator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360).

4. Quiz zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w strefie czasowej środkowoeuropejskiej (CET).

5. Quiz nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 888).

6. Quiz jest przeprowadzany w związku z promocją i reklamą Organizatora.

7. Quiz rozpoczyna się w dniu 22.09.2022 r. o godzinie 00:00:01, a kończy się dnia 29.10.2022 r. o godzinie 23:59:59 (dalej „Czas Trwania Quizu”).

8. W Czasie Trwania Quizu odbędzie się 38 niezależnych rozdań w ramach Quizu:
tj. codziennie, od godziny 00:00:01 do godziny 23:59:59, przez kolejnych 38 dni liczonych od dnia rozpoczęcia Quizu, będą zadawane w ramach Quizu inne pytania (zamknięte) i będą do zdobycia nagrody z puli nagród określonych w § 5 Regulaminu (dalej „Dany Dzień Quizu”).

9. Organizator Quizu powoła komisję składającą się z co najmniej 3 osób,
w której skład wejdzie co najmniej 1 przedstawiciel Organizatora (dalej „Komisja”). Do zadań Komisji będzie należało czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Quizu
i wyłonienie Zwycięzców.

10. Użyte w Regulaminie słowa w liczbie pojedynczej odnoszą się także do słów w liczbie mnogiej (oraz na odwrót) i mogą mieć znaczenie odnoszące się do liczby mnogiej bez względu na to, czy zdefiniowane pojęcie użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

11. Uczestnictwo w Quizie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestnika jakichkolwiek praw własności intelektualnej do materiałów wykorzystywanych lub prezentowanych w Quizie lub w związku z nim. Zabronione jest naruszanie przez Uczestnika w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej przysługujących Organizatorowi lub podmiotom trzecim.

12. Uczestnik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Quizu lub Aplikacji, w tym
w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Quizu lub Aplikacji lub ich elementy techniczne. Zabronione jest wykorzystywanie Quizu lub Aplikacji do celów innych niż ich przeznaczenie.

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Quizie

1. Udział w Quizie jest dobrowolny.

2. Koszty korzystania przez Uczestnika ze środków porozumiewania się na odległość ponosi Uczestnik. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Uczestnik korzysta.

3. W Quizie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane dalej „Uczestnikami”), które spełniają kumulatywnie następujące wymagania:

a) w chwili przystąpienia do Quizu są pełnoletnie;

b) w chwili przystąpienia do Quizu posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

c) mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

d) posiadają sprawne urządzenie multimedialne (np. smartfon) z dostępem
do Internetu, które umożliwia zainstalowanie i korzystanie z Aplikacji oraz wzięcie udziału w Quizie.

4. W Quizie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające we wspólnym pożyciu, powinowatych, osoby pozostające
w stosunku przysposobienia oraz małżonka przysposobionego.

5. Organizator zastrzega, że niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych
w § 2 ust. 3 lub 4 Regulaminu uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika
z Quizu.

6. Organizator jest upoważniony do wykluczenia z Quizu Uczestnika także
w następujących przypadkach:

a) podejmowania przez Uczestnika działań sprzecznych z Regulaminem;

b) naruszenia przez Uczestnika prawa lub dobrych obyczajów;

c) naruszenia przez Uczestnika jakichkolwiek praw osób trzecich.

§ 3 Zasady i przebieg Quizu

1. Quiz przeprowadzony zostanie w Aplikacji (po przekierowaniu Uczestnika
do przeglądarki do strony z Quizem), w Czasie Trwania Quizu i podzielony zostanie na 38 niezależnych dni (rozdań), w których to Uczestnik będzie uprawniony do wzięcia udziału w Quizie w ramach Danego Dnia Quizu i zdobycia Nagrody.

2. Uczestnik według własnego uznania wybiera dni, w których chce wziąć udział
w Quizie.

3. Aby wziąć udział w Quizie i mieć możliwość zdobycia nagrody w Danym Dniu Quizu, Uczestnik powinien spełnić łącznie wszystkie warunki określone w §2 Regulaminu oraz wykonać następujące czynności:

a) w Danym Dniu Quizu, w którym Uczestnik chce wziąć udział w Quizie – powinien zarejestrować się w Aplikacji (po uprzednim zainstalowaniu Aplikacji
w urządzeniu mobilnym) lub zalogować się w Aplikacji na swoje indywidualne konto Klienta,

b) w Danym Dniu Quizu, w którym Uczestnik chce wziąć udział w Quizie lub wziął już udział, podczas rejestracji lub w zakładce „Mój profil/Ustawienia” w Aplikacji powinien wyrazić zgodę na przesyłanie informacji marketingowych – wystarczy wyrażenie zgody na co najmniej 1 kanał komunikacji (email, SMS, push) – według uznania Uczestnika. WAŻNE: udzielona przez Uczestnika zgoda marketingowa musi być aktywna w Danym Dniu Quizu, w którym Uczestnik bierze udział w Quizie (tj. udziela odpowiedzi na pytania). Jeżeli Uczestnik posiada już co najmniej 1 zgodę na przesyłanie informacji marketingowych (w zakładce „Mój profil/Ustawienia” w Aplikacji), aktywną w Danym Dniu Quizu, w którym bierze udział, Uczestnik nie musi wyrażać dodatkowej zgody,

c) w Danym Dniu Quizu, w którym Uczestnik chce wziąć udział w Quizie, przed przystąpieniem do Quizu - zapoznać się z Polityką prywatności, o której mowa
w §9 Regulaminu,

d) w Danym Dniu Quizu, w którym Uczestnik chce wziąć udział w Quizie, przed przystąpieniem do Quizu - zaakceptować postanowienia Regulaminu poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w Aplikacji,

e) uruchomić Quiz poprzez przycisk „Biorę udział” wyświetlony na ekranie urządzenia multimedialnego (przystąpienie do Quizu).

4. Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji marketingowych oraz akceptacja Regulaminu, o których mowa w ust. 3 powyżej są dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Quizie i możliwości przyznania Nagrody przez Komisję. Poprzez zaakceptowanie Regulaminu (tj. zaznaczenie stosownego checkboxa) i przystąpienie do udziału w Quizie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, przyjmuje do wiadomości jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Uczestnik rozpoczyna udział w Quizie poprzez naciśnięcie przycisku „Biorę udział”, na ekranie urządzenia multimedialnego, co oznacza, że od momentu naciśnięcia przycisku „Biorę udział”, Uczestnikowi jest liczony czas, w którym udziela
on odpowiedzi na pytania przewidziane w Danym Dniu Quizu, w którym bierze udział.

6. Po rozpoczęciu udziału w Quizie przez Uczestnika, Uczestnik uczestniczy w Quizie na zasadach określonych poniżej:

a) Uczestnikowi wyświetlona zostanie plansza z 3 pytaniami zamkniętymi, dedykowanymi na Dany Dzień Quizu, a dotyczącymi produktów lub marki, która będzie w puli nagród do zdobycia Danego Dnia Quizu – kolejność odpowiedzi na pytania jest dowolna, Uczestnik ma możliwość poprawienia udzielonych już odpowiedzi, wyłącznie do momentu naciśnięcia przycisku „Wyślij”.

b) Uczestnik zobowiązany jest odpowiedzieć na wszystkie 3 pytania, poprzez zaznaczenie prawidłowych odpowiedzi,

c) udzielenie prawidłowych odpowiedzi na wszystkie 3 pytania w Danym Dniu Quizu powinno nastąpić w jak najkrótszym czasie.

7. Pytania publikowane w Danym Dniu Quizu będą takie same dla wszystkich Uczestników.

8. Organizator dopuszcza możliwość wielokrotnego udziału w Quizie w Czasie Trwania Quizu z zastrzeżeniem, że:

a) każdy Uczestnik ma prawo podjąć maksymalnie 1 próbę udziału w Quizie
w Danym Dniu Quizu (tj. w czasie od 00:00:01 do 23:59:59 Danego Dnia Quizu), oraz

b) każdemu Uczestnikowi, w Czasie Trwania Quizu, mogą zostać przyznane nie więcej niż 3 Nagrody.

§ 4 Komisja konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Quizu, a w szczególności
w celu dokonania oceny prawidłowości udzielonych odpowiedzi w ramach Danego Dnia Quizu oraz czasu, w jakim udzielono tych odpowiedzi oraz wyłonienia zwycięzców Danego Dnia Quizu, Organizator powoła komisję (dalej: „Komisja”).

2. W skład Komisji wejdą 3 (słownie: trzy) osoby wskazane przez Organizatora.

3. Komisja wybierze zwycięzców, na zasadach określonych w §5 poniżej.

§ 5 Nagrody

1. W puli nagród możliwych do zdobycia w Quizie są produkty dostępne w standardowej dystrybucji sklepów prowadzonych przez Organizatora, tj. wybrane przez Organizatora produkty marek:

a) Nacomi

b) Dessange

c) Orientana

d) Bielenda

e) Uzdrovisco

f) Gosh

g) CLIV

h) Tołpa

i) BIOLIQ

j) REGENERUM

k) Hebe Professional

l) Bandi.

2. Każdego Danego Dnia Quizu będzie do zdobycia 1 produkt 1 marki, z puli nagród określonych w ust. 1 powyżej. Łączna liczba nagród przewidziana do wydania
w ramach Danego Dnia Quizu określona została w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

3. Po zakończeniu Quizu w Danym Dniu Quizu, Komisja wybierze spośród Uczestników biorących udział w Quizie w Danym Dniu Quizu tych, którzy w Danym Dniu Quizu, w którym biorą udział spełnią łącznie następujące przesłanki:

a) spełnią wszystkie wymagania określone w Regulaminie, niezbędne do wzięcia udziału w Danym Dniu Quizu i otrzymania Nagrody,

b) będą posiadać co najmniej 1 aktywną zgodę na przesyłanie informacji marketingowych (udzieloną w zakładce „Mój profil/Ustawienia” w Aplikacji),

c) zaakceptują Regulamin,

d) udzielą wyłącznie prawidłowych odpowiedzi na wszystkie 3 pytania zadane Danego Dnia Quizu,

e) udzielą prawidłowych odpowiedzi na wszystkie 3 pytania w Danym Dniu Quizu w jak najkrótszym czasie,

- dalej „Zwycięzcy”. Liczba Zwycięzców wybranych w ramach Danego Dnia Quizu nie może być większa niż liczba Nagród przewidziana do wydania Danego Dnia Quizu,
a określona w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

4. Lista Zwycięzców z Danego Dnia Quizu zostanie sporządzona przez Komisję
w oparciu o łącznie następujące dane:

a) identyfikator Uczestnika (tj. unikalny numer karty nadany każdemu zalogowanemu w Aplikacji Uczestnikowi),

b) wynik (tj. jak najszybszy czas Uczestnika w udzielaniu prawidłowych odpowiedzi) obliczony poprzez kombinację czasu, który rozpoczyna się w momencie przystąpienia do Quizu w Danym Dniu Quizu przez Uczestnika (tj. poprzez naciśnięcie przycisku „Biorę udział”) do momentu zakończenia udzielania prawidłowych odpowiedzi na zadane w Danym Dniu Quizu pytania (tj. poprzez przyciśnięcie przycisku „Wyślij” znajdującego się pod pytaniami),

c) oraz prawidłowość udzielonych przez Uczestnika odpowiedzi na zadane w Danym Dniu Quizu pytania,

- (dalej „Lista Zwycięzców”).

5. Lista Zwycięzców Danego Dnia Quizu zostanie sporządzona przez Komisję następnego dnia po Danym Dniu Quizu.

6. Wyłącznie Komisja jest uprawniona do dokonania oceny szybkości i prawidłowości udzielonych odpowiedzi i wyłonienia Zwycięzców Quizu w Danym Dniu Quizu,
na zasadach opisanych w Regulaminie.

7. Każdy Zwycięzca Danego Dnia Quizu otrzyma 1 indywidualny, jednorazowy kupon umożliwiający odbiór nagrody za 1 grosz w postaci 1 konkretnego produktu dostępnego w puli produktów marek określonych w ust. 1 powyżej, a przypisanego do Danego Dnia Quizu (dalej „Nagroda”).

8. Każdy Zwycięzca Danego Dnia Quizu wygrywa w Danym Dniu Quizu jedną Nagrodę, z zastrzeżeniem §3 ust. 8 pkt b).

9. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę, w tym nagrodę pieniężną, jak również prawo do niej nie może być przeniesione
na jakąkolwiek osobę trzecią. Zwycięzcom Quizu nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech nagród, ani podważania właściwości nagród.

10. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.

§ 6 Powiadomienie o Nagrodzie i wręczenie Nagród

1. Organizator poinformuje Zwycięzców z Danego Dnia Quizu o zdobyciu Nagrody następnego dnia po Danym Dniu Quizu, w którym Uczestnik brał udział w Quizie
i została mu przyznana Nagroda, poprzez przesłanie informacji o przyznaniu kuponu (umożliwiającego odbiór Nagrody) tym kanałem komunikacji, na który Uczestnik wyraził zgodę w ramach wyrażenia zgody marketingowej (zgodnie z §3 ust. 3 pkt. b) Regulaminu). W tym samym czasie, w Aplikacji, na koncie Klienta, w zakładce „Kupony” umieszczony zostanie specjalny kupon umożliwiający odbiór Nagrody.

2. Nagrodę będzie można odebrać za 1 grosz, w dowolnym sklepie stacjonarnym Hebe (drogerii), w terminie wskazanym w treści kuponu. W celu odbioru Nagrody należy okazać kupon pracownikowi drogerii Hebe (konsultantowi).

3. Jeżeli Uczestnik nie otrzyma informacji o zdobyciu Nagrody w terminie określonym
w ust. 1 powyżej, oznacza to brak przyznania Uczestnikowi Nagrody.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy o zdobyciu Nagrody w przypadku podania przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych lub z innych powodów leżących po stronie Uczestnika, takich jak w szczególności trwałe problemy techniczne związane z wybraną formą komunikacji.

5. Zwycięzcą w Danym Dniu Quizu może zostać tylko osoba, która spełnia warunki,
o których mowa w niniejszym Regulaminie. Komisja może dokonać sprawdzenia spełniania przez Uczestnika warunków określonych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik lub Zwycięzca nie spełnia warunków wskazanych
w Regulaminie lub w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik lub Zwycięzca w inny sposób naruszył niniejszy Regulamin, inne przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego przy uczestnictwie w Quizie (w tym Uczestnik bierze udział w Quizie posługując się kilkoma kontami w Aplikacji w celu zgłaszania rzekomo różnych uczestników; Uczestnik podaje Organizatorowi nieprawdziwe dane osobowe, bądź dane innych osób; Uczestnik podejmuje działania, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, zasad uczestnictwa w Quizie lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podejmuje działania mające na celu nieuczciwe podwyższenie szans na zdobycie Nagrody), Komisja może wyeliminować go z Quizu, a w przypadku, gdyby Nagroda została mu wydana, taki Zwycięzca Quizu zobowiązuje się do zwrotu tej Nagrody lub jej równowartości
w formie pieniężnej w sposób i w czasie wskazanych przez Organizatora. W takiej sytuacji Organizator może wyłonić innego Zwycięzcę odpowiednio według kryteriów, o których mowa w §5 powyżej, lub zrezygnować z wyłaniania Zwycięzcy.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje związane z Quizem powinny być składane w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznie. Reklamacja powinna zostać złożona maksymalnie
w ciągu 30 dni od daty zakończenia Quizu na adres mailowy: pomoc@hebe.pl ,
na adres Jeronimo Martins Drogerie i Farmacje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żniwnej 5, 62-025 Kostrzyn, adres do doręczeń: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa lub telefonicznie pod numer 22 206 54 00 (w godzinach pracy infolinii, wskazanych na stronie https://www.hebe.pl/kontakt). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer karty lojalnościowej lub numer telefonu lub adres e-mail, dokładny adres osoby składającej reklamację, tak aby umożliwić kontakt z nią w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego, a ponadto powinna wskazywać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie: 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

3. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne lub w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję.

5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

6. Organizator nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa
w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

7. Odpowiedzialność za jakość produktów z puli Nagród ponoszą producenci tych produktów.

§ 8 Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości
w funkcjonowaniu Aplikacji. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Quizie.

2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualnie powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, nieodebranie przez Zwycięzcę Nagrody w terminie, bądź innego typu nieprawidłowości leżącymi po stronie Uczestników.

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu marketingowym oraz w celu organizacji Quizu.

2. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Quizie.

3. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw Uczestnika Quizu związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie pod adresem https://www.hebe.pl/,
w Aplikacji w zakładce „Mój profil/Więcej/Regulaminy”, w siedzibie Organizatora Quizu oraz do wglądu w każdym sklepie stacjonarnym Hebe (drogerii).

2. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo
do zmiany Regulaminu wyłącznie w przypadku ważnych przyczyn, tj. z powodu konieczności dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, zmiany danych identyfikujących Organizatora, zmiany w zakresie działalności prowadzonej przez Organizatora, zmian przepisów prawa wpływających na zasady przeprowadzenia Quizu pod warunkiem, że jest to uzasadnione celem Quizu lub nie naruszy praw nabytych przez Uczestników i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Quizie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona na stronie Organizatora https://www.hebe.pl/ oraz w Aplikacji w zakładce „Mój profil/Więcej/Regulaminy” .

3. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Quizem (lub go dotyczące) mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc mają wyłącznie postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy. Prezentowany w materiałach reklamowo-promocyjnych telefon nie stanowi Nagrody w Quizie.

4. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Quizie.

5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Quizie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Quizie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału
w Quizie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej
z uczestnictwa w Quizie udostępnione wyłącznie dla celów Quizu, jak również usunie wszelkie zgłoszenia przesłane przez takiego Uczestnika.

7. Quiz nie łączy się w okresie jego trwania z innymi ofertami, promocjami, konkursami lub akcjami specjalnymi organizowanymi przez Organizatora, chyba że regulamin danej oferty, promocji, konkursu lub akcji specjalnej stanowi inaczej.

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

9. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

10.Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.09.2022 r..


Załączniki:

Załącznik nr 1 – harmonogram Quizu z liczbą produktów do zdobycia w każdym Danym Dniu Quizu

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

QUIZ - HARMONOGRAM

Dany Dzień Quizu

Liczba produktów do zdobycia w Danym Dniu Quizu =

liczba Zwycięzców w Danym Dniu Quizu:

22.09.2022

2500

23.09.2022

2500

24.09.2022

2500

25.09.2022

2500

26.09.2022

2500

27.09.2022

2500

28.09.2022

2500

29.09.2022

2500

30.09.2022

2500

01.10.2022

2500

02.10.2022

2500

03.10.2022

2500

04.10.2022

2500

05.10.2022

2500

06.10.2022

2500

07.10.2022

2500

08.10.2022

4000

09.10.2022

3300

10.10.2022

3300

11.10.2022

3300

12.10.2022

3300

13.10.2022

3300

14.10.2022

3000

15.10.2022

3300

16.10.2022

4000

17.10.2022

3300

18.10.2022

3300

19.10.2022

3300

20.10.2022

3300

21.10.2022

3300

22.10.2022

3300

23.10.2022

2000

24.10.2022

3400

25.10.2022

3400

26.10.2022

3400

27.10.2022

3400

28.10.2022

3400

29.10.2022

3400

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne