Konkursy

Regulamin konkursu pod nazwą
„Garnier w Hebe”

§1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Garnier w Hebe” (zwany dalej „Konkursem”).

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”).

3. Organizatorem konkursu jest Columbit sp. z o.o., ul. Mińska 25 lok. 330, 03-808 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000374505, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 521-358-97-17, kapitał zakładowy w wysokości 30 000 zł (zwana dalej „Organizatorem”).

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest L’Oréal Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 62, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063684, NIP 524-030-33-75, kapitał zakładowy w wysokości 1.886.500,00 PLN (zwana dalej „Fundatorem”).

5. Konkurs prowadzony będzie w sklepach sieci Hebe na terenie całej Polski oraz w sklepie internetowym dostępnym pod adresem hebe.pl (zwane dalej łącznie „Sklepem Hebe”).

6. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniająca warunki określone w Regulaminie, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, dokonująca zakupu w Sklepie Hebe (zwana dalej „Uczestnikiem”). Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

7. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.konkursy.columbit.pl wraz z możliwością jego pobrania oraz w siedzibie Organizatora.

8. Konkurs zaczyna się dnia 17.06.2021 r., a kończy w dniu 29.10.2021 r., który jest dniem zakończenia postępowania reklamacyjnego w Konkursie. Zgłoszenia udziału w Konkursie przyjmowane są od dnia 17.05.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.

9. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, pracownicy L’Oréal Polska sp. z o.o., pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu oraz członkowie rodzin wymienionych osób (przez członków rodzin rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu). Organizator zastrzega sobie prawo (jednak nie będzie miał obowiązku) pobierania pisemnych oświadczeń od Uczestników Konkursu, dotyczących tego warunku.

10. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani żadną inną formą przewidzianą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018, poz. 165 z późn. zm.).

§ 2 Zasady i ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 00:00:01 dnia 17.06.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. do godz. 23:59:59:

a) Dokonać w Sklepie Hebe zakupu dowolnego dezodorantu marki Garnier (zwanego dalej Produktem promocyjnym), potwierdzonego paragonem (zwany dalej „Paragonem”).

b) Wykonać zadanie konkursowe czyli kreatywnie odpowiedzieć na pytanie: „Jaka aktywność i dlaczego jest dla Ciebie najlepsza?” (zwane dalej „Zadaniem”).

c) Przesłać prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie przez wysłanie wiadomości SMS na numer 7055 (koszt 0,62 zł brutto), zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 poniżej wraz z wykonanym Zadaniem. Wykonanie Zadania – treść wiadomości SMS powinna być poprzedzona słowem HEBE oraz numerem Paragonu (numer umieszczony w górnej części paragonu, na linii daty, po prawej stronie). Przykład formatu treści wiadomości
SMS: HEBE.NUMER PARAGONU.TWOJA ODPOWIEDŹ.
Wysłanie tej wiadomości jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

2. W celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody należy zachować oryginał Paragonu, przy czym oryginałem na potrzeby Konkursu nie są w szczególności kserokopia, odpis, duplikat, wydrukowany skan, paragon zapisany w aplikacji oraz zdjęcie czy wydruk paragonu z aplikacji.

3. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych Zadań, zgodnie z kryteriami określonymi w §3 pkt 6.

4. Zadania muszą być poprawne językowo, nie mogą zawierać treści reklamujących marki lub firmy inne niż Fundatora, jak również nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem lub naruszających powszechnie przyjęte normy obyczajowe lub społeczne, w tym treści dyskryminujących ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Zadania nie spełniające tego warunku będą wykluczane z udziału w Konkursie.

5. Zgłoszenie udziału w Konkursie:

a) Liczba znaków w wiadomości SMS nie może przekraczać 160.

b) Zgłoszenie należy wysłać w wiadomości SMS z telefonu komórkowego, który jest aktywny w sieci GSM jednego z operatorów telefonii komórkowej w Polsce, nie ma włączonej blokady SMS Premium i znajduje się w Polsce. Do konkursu nie będą przyjmowane zgłoszenia wysyłane z bramek SMS. Koszt za wysłanie SMS wynosi 0,62 zł brutto niezależnie od operatora i obowiązuje dla wiadomości nie dłuższych niż 160 znaków oraz nie zawierających polskich liter. W przypadku użycia polskich liter w zgłoszeniu, długość wiadomości SMS wynosi maksymalnie 70 znaków, jeżeli SMS zawierający polskie litery będzie dłuższy niż 70 znaków, wówczas całkowity koszt SMS będzie wielokrotnością wysłania 1 wiadomości SMS. Opłata zostanie pobrana niezależnie od tego, czy zgłoszenie do konkursu będzie prawidłowe.

c) Po prawidłowym przesłaniu zgłoszenia, przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone wiadomością zwrotną o treści: „ Konkurs Garnier w Hebe. Otrzymalismy zgloszenie. Autorzy najlepszych hasel otrzymaja SMS. Zachowaj paragon. Regulamin: konkursy.columbit.pl”.

6. Jednokrotny zakup Produktu promocyjnego upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Wielokrotny zakup Produktu promocyjnego potwierdzony na jednym dowodzie zakupu nie uprawnia do kolejnych zgłoszeń. Jeden Paragon uprawnia do dokonania jednego zgłoszenia. Numer Paragonu można zgłosić tylko raz, kolejne zgłoszenia z tym samym numerem nie będą brane pod uwagę. Zgłoszenie musi zostać dokonane po zakupie Produktu promocyjnego.

7. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, każdorazowo spełniając warunki określone w §2 pkt. 1 (dokonując kolejnego zakupu Produktu promocyjnego). Organizator ma prawo wezwać Uczestnika, który przesłał więcej niż jedno zgłoszenie do Konkursu, do przesłania wszystkich zgłoszonych Paragonów. Uczestnik, który nie będzie posiadał wszystkich zgłoszonych Paragonów, zostanie wykluczony z Konkursu oraz utraci prawo do nagrody.

8. Jedno gospodarstwo domowe rozumiane jako jeden adres zamieszkania lub zameldowania może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie. Jeżeli Uczestnik lub Uczestnicy z jednego gospodarstwa domowego zakwalifikują się do więcej niż jednej nagrody w Konkursie, po weryfikacji danych osobowych Uczestników Konkursu nagrodzone zostanie najwyżej ocenione zgłoszenie z danego gospodarstwa domowego, a kolejna nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi z listy rezerwowej laureatów Konkursu.

§3 Nagrody i zasady przyznawania nagród

1. W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody:

a. Nagroda pierwszego stopnia: hulajnoga elektryczna Prime3 EES61 o wartości 1 599 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) wraz z dodatkowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 11.11% kwoty nagrody, tj. łącznie 177.64 zł, po jednej nagrodzie dla 1 (jeden) osoby.

b. Nagroda drugiego stopnia: zegarek z pulsometrem do biegania HR300 o wartości rynkowej 169 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć złotych) wraz z dodatkowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 11.11% kwoty nagrody, tj. łącznie 18.77zł, po jednym zestawie dla każdej z 3 (trzy) osób.

Nagroda trzeciego stopnia: zestaw kosmetyków Garnier o łącznej wartości rynkowej 1 zestawu 109,90 zł brutto (słownie: sto dziewięć złotych 90/100) wraz z dodatkowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 11.11% kwoty nagrody, tj. łącznie 12.20 zł, po jednym zestawie dla każdej z 50 (pięćdziesiąt) osób.

2. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, t.j.) (zwanej dalej „Ustawą PDOF”) wydanie nagród, o których mowa w ust. 1 powyżej, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody. Fundator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagród Laureatowi obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Laureat przyjmuje do wiadomości, iż dodatkowa nagroda na pokrycie podatku nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz zostanie przeznaczona w całości na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

3. Organizator powoła Komisję Konkursową (zwana dalej Komisją), w której skład będą wchodziły co najmniej 3 osoby. Zadania Komisji:

a) Weryfikacja prawidłowości zgłoszeń,

b) Ocena zadań konkursowych, wyłonienie laureatów i listy rezerwowej,

c) Sporządzenie listy zwycięzców,

d) Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji,

e) Nadzór nad procesem wydania nagród,

f) Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.

4. Komisja dokona wyboru najlepiej wykonanych Zadań, zgodnie z kryteriami określonymi w §3 pkt 6, podczas posiedzeń Komisji w dniach od 06.07.2021 r. do 23.07.2021 r. spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych zgodnie z §2 niniejszego Regulaminu. Wyłonione zostaną: jedno najlepsze Zadanie wytypowane do nagrody pierwszego stopnia, trzy kolejne najlepsze Zadania wytypowane do nagrody drugiego stopnia, pięćdziesiąt kolejnych najlepszych Zadań wytypowanych do nagrody trzeciego stopnia oraz 15 kolejnych Zadań, które zostaną umieszczone na liście rezerwowej w kolejności wyboru (od najlepiej wykonanego zadania konkursowego do najmniej).

5. W ocenie wykonania Zadania przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:

a) Przydatność w działaniach marketingowych dla Fundatora

b) Oryginalność wykonania zadania i pomysłowość

c) Słownictwo i stylistykę.

6. W ciągu 7 dni roboczych od posiedzenia komisji ze zwycięzcami skontaktuje się Organizator na numer, z którego dokonane zostało zgłoszenie udziału w Konkursie. Organizator w celu powiadomienia Uczestnika wygeneruje wiadomość SMS zawierającą wszystkie informacje dotyczące wygranej w Konkursie oraz instrukcje, w jaki sposób uzyskać prawo do nagrody. Uczestnik zostanie poproszony o przesłanie zdjęcia Paragonu oraz Oświadczenia laureata dostępnego na stronie konkursy.columbit.pl, którego treść jest załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. W oświadczeniu Uczestnik winien wypełnić wszystkie pola dotyczące danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu) oraz zaakceptować Regulamin. Zdjęcie lub skan wypełnionego oświadczenia wraz ze zdjęciem lub skanem Paragonu należy przesłać pocztą elektroniczną pod adresem konkurs@columbit.pl, wpisując w temat wiadomości „Garnier w Hebe”, w ciągu 5 dni kalendarzowych od kontaktu Organizatora ze zwycięzcą.

7. W przypadku, gdy Zwycięzca nagrody nie spełni warunków pkt 6, prawo do nagrody przechodzi na uczestnika z listy rezerwowej. Uczestnik rezerwowy zostanie powiadomiony telefonicznie o ewentualnej wygranej w ciągu 3 dni roboczych licząc od ostatniego regulaminowego dnia na wpłynięcie potwierdzeń prawa do nagrody. W przypadku, gdy uczestnik z listy rezerwowej nie spełni warunków pkt 6, prawo do nagrody przechodzi na następną osobę z listy rezerwowej, aż do jej wyczerpania.

8. W przypadku wyczerpania listy rezerwowej lub utraty prawa do nagrody przez zwycięzcę i uczestników z listy rezerwowej, nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

8. Nieczytelne zdjęcia Paragonu lub zdjęcia Paragonu nieczytelnego, uszkodzonego w stopniu uniemożliwiającym odczytanie daty, miejsca zakupu, numeru paragonu oraz zakupionych produktów lub nie obejmujące tych danych nie są brane pod uwagę przez Organizatora i mogą uniemożliwić otrzymanie nagrody przez Uczestnika.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania nadesłania oryginału Paragonu. Uczestnik, który otrzyma takie żądanie, jest zobowiązany w ciągu 7 dni przesłać oryginał Paragonu pocztą poleconą na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu. Nieprzedstawienie przez Uczestnika oryginału Paragonu na wezwanie Organizatora lub przesłanie uszkodzonego, nieczytelnego, nieoryginalnego Paragonu lub Paragonu, na którym dane są inne niż w zgłoszeniu do Konkursu, powoduje wykluczenie zgłoszenia z udziału w Konkursie.

10. Ostateczna weryfikacja zakończona zostanie z dniem 15.09.2021 r.

11. Nagrody zostaną wydane do dnia 01.10.2021 r. poprzez wysłanie przesyłką kurierską na adres podany przez laureata w Oświadczeniu Laureata, bez wcześniejszego powiadamiania.

12. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na inną osobę. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

§4 Dane osobowe

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62, NIP: 5240303375, KRS: 0000063684.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na określonych poniżej podstawach prawnych i w następujących celach:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestnika;

b) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze polegających na prawidłowym prowadzeniu rozliczeń podatkowych i prawidłowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych;

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych, tj. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji dotyczących Konkursu, wysyłanie odpowiedzi na reklamację; dane osobowe w tym celu są przetwarzane do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego;

d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. dochodzenia roszczeń - w celu realizacji wszelkich działań przedprocesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeń lub obrony Administratora; dane osobowe w tym są przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska pod adresem e-mail: personal-da@loreal.com.

4. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, rok urodzenia, adres korespondencyjny.

5. Organizator Konkursu – Columbit sp. z o.o., ul. Mińska 25 lok. 330, 03-808 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000374505 – jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora.

6. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności Organizatorowi Konkursu tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji konkursu. Dane osobowe osób nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej lub operatorowi pocztowemu w celu wysyłki Nagrody.

7. Administrator może udostępniać dane osobowe również innym niż Organizator podmiotom, świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi księgowe, usługi prawne, usługi IT oraz usługi wspierające działania marketingowe, przy czym podmioty świadczące ww. usługi przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorem oraz podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa.

8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

10. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem trzech miesięcy od końca okresu trwania konkursu.

11. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).

12. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Skorzystanie przez Uczestnika z tego prawa pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

13. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

14. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.

15. Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wskazanych powyżej celów może zostać wyrażona przez osobę, która ukończyła 16 lat.

§5 Reklamacje

1. Reklamacje można składać pocztą, listem poleconym najpóźniej do dnia 15.10.2021 r. na adres: Columbit sp. z o.o., ul. Mińska 25 lok. 330, 03-808 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja konkurs Garnier w Hebe”. Reklamacja winna zawierać numer telefonu, z którego uczestnik dokonywał zgłoszenia, dane uczestnika, adres, opis przedmiotu reklamacji, roszczenie i podpis.

2. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji.

3. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub
e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji.

§6 Prawa autorskie

1. Poprzez fakt zgłoszenia do Konkursu Uczestnik gwarantuje, że przysługują̨ mu wszelkie prawa własności intelektualnej do zadań konkursowych (dalej „Zgłoszenie”), w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również̇, że zgłoszenia są przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie były dotychczas nigdzie publikowane, jak również nie są obciążone prawami osób trzecich i nie naruszają praw osób trzecich.

2. Uczestnik udziela nieodpłatnie, na okres 5 lat oraz bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie ze Zgłoszenia z prawem do udzielania sublicencji. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania ze Zgłoszenia na następujących polach eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.

3. Organizator oraz L’Oréal Polska sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do wykorzystania przesłanych Zgłoszeń na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach w szczególności na publikację nagrodzonych w Konkursie Zgłoszeń, w tym w Internecie, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych i Uczestnik zgadza się na publikację, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów i korzystania z tak zmienionych Zgłoszeń w zakresie wskazanym powyżej.

§7 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

2. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać e-mailem pod adresem konkurs@columbit.pl.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.Załącznik nr 1 do regulaminu – Oświadczenie Laureata

OŚWIADCZENIE LAUREATA

Uczestnika konkursu „Garnier w Hebe”

Nr telefonu komórkowego, z którego wysłano zgłoszenie do konkursu: __ __ __ __ __ __ __ __ __

Imię i nazwisko: _________________________________________________

Rok urodzenia: _____________________________________

Adres zamieszkania (na terytorium Polski):

Ulica: ____________________________________________________

Numer domu/mieszkania: _______________

Kod pocztowy: _ _ - _ _ _ Miejscowość: _______________________________________

[ ] Akceptuję regulamin Konkursu pod nazwą „Garnier w Hebe”.

Obowiązek informacyjny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Garnier w Hebe”. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62 możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail personal-da@loreal.com.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: RODO). Dane osobowe będą również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze polegających na prawidłowym prowadzeniu rozliczeń podatkowych i prawidłowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych, w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych, jak również w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. dochodzenia roszczeń - w celu realizacji wszelkich działań przedprocesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeń lub obrony Administratora; dane osobowe są przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi księgowe, usługi prawne, usługi IT, tylko w celu i zakresie niezbędnym do realizacji w/w celu.

Dane osobowe nie będą udostępniane na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Panią/Pana. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

Miejscowość: …………………………………………………………Data: ….……………………………………

Czytelny, własnoręczny podpis: …………………………………………………………

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne