Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Wybrane Marki HITY CENOWE”
dotyczy produktów sprzedawanych przez Hebe
oraz nie dotyczy produktów oferowanych przez Hebe Partner

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Wybrane Marki Hity Cenowe” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, REGON: 301002718, BDO: 000041229, o kapitale zakładowym wynoszącym 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”, „Sprzedawca” lub „Hebe”).

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci Hebe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach ich otwarcia oraz w sklepie internetowym www.hebe.pl (dalej jako „Sklepy Hebe”).

4. Asortyment objęty Akcją Promocyjną może różnić się w poszczególnych Sklepach Hebe.

5. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 13.07 do 19.07.2023r. (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

1. Promocja obowiązuje przy zakupie wybranych produktów wybranych marek: Bielenda, FaceBoom, Yasumi, L’Biotica, Bioliq, Marc Anthony, Philips, Revox, Sally Hansen, Claresa, Palmer’s, Perspirex, Pastel, Teaology, Biopoint, Olimp Labs, When, Biotrue, Beauty in the city, SheCare, Janda, Skyn w Sklepach Hebe oraz produktów wybranych marek: Polemika, La Vie Skin, Lambre, Color Care, Crystallove, NutriHealth, So Fluffy, Shelee, fitME, Maanu, Herbal Therapy, Aromase, Carolina Herrera, Giorgio Armani, Claré, Unit4men, Imiki, Imilab, Jumper, Amiro, Meavon, Berrcom, Lanco Nutritions, Vitammy, Hot Tools, Medel, Revlon, Honeywell, Biogenix, Swederm, Swederm , Fresso, Boska pszczoła, Olive Era, Aeolis, Benia III w sklepie internetowym Hebe.

2. Rabat może wynieść maksymalnie 40% dla wybranych produktów i będzie naliczany od najniższych cen obowiązujących w ostatnich 30 dniach przed rozpoczęciem Akcji Promocyjnej.

3. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi obowiązującymi w Sklepach Hebe i nie dotyczy zestawów.

4. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej.

5. Promocja obowiązuje we wskazanym terminie lub do wyczerpania zapasów w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

6. Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

7. Promocje dotyczą Produktów oferowanych przez Sprzedawcę.

§ 3.

Reklamacje

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a. pocztą elektroniczną na adres: pomoc@hebe.pl lub

b. pisemnie na adres: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane kontaktowe, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Sklepach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest u Konsultantów w Sklepach Hebe oraz na stronie internetowej https://www.hebe.pl/regulaminy/akcje-promocyjne/.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 13.07.2023r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Lista produktów biorących udział w Akcji Promocyjnej

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne