Konkursy

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs artystyczny z dziedziny kultury:

„Jak dbać o piękny uśmiech?”

1. Organizator , Informacje Ogólne

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą„Jak dbać o piękny uśmiech?” zwanego dalej „ Konkursem” jest - Andrzej Cyra – prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą - Agencja Promocyjno Reklamowa Kiora, ul. Majdańska 24 lok. 2, 04-110 Warszawa, NIP: 1130569012, zwany dalej „ Organizatorem”. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kc.

1.2. Udział w Konkursie możliwy jest od dnia 01.12.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.
Wskazany termin obejmuje przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu oraz zakup, o którym mowa w pkt. 3.3.1. Zakup ten możliwy jest w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu i nie dłużej niż do dnia wyczerpania zapasów produktów, o których mowa jest w pkt 3.3.1 poniżej.

1.3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem". Regulamin Konkursu reguluje zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony.

1.4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie : www.konkursykiora.pl .

2. Warunki udziału w Konkursie

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób fizycznych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania i postanowienia Regulaminu zwana jest dalej „Uczestnikiem”. Osoby, które nie mogą brać udziału w Konkursie zostały wymienione w pkt 2.3. - 2.4. Regulaminu.

2.2. Podanie fałszywych danych skutkuje wykluczeniem Pracy z Konkursu.

2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby określone w ust. 2.1., których rodzicami, opiekunami prawnymi lub członkami rodzin są pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

2.4. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt 2.3. rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

3. Zasady Konkursu

3.1. Organizator składa przyrzeczenie publiczne przyznania nagród, o których mowa poniżej, na
warunkach określonych w Regulaminie.

3.2. Konkurs odbywać się będzie wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien:

3.3.1. W okresie od dnia01.12.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku w jednym ze Sklepów Hebe lub na www.hebe.pl , zakupić szczoteczkę elektryczną Oral-B lub końcówki do szczoteczki Oral-B z postaciami Disneya lub Star Wars - odebrać i zachować dowód zakupu lub Fakturę Vat - potwierdzające ten zakup . Lista produktów biorących udział w konkursie znajduje się w załączniku nr 1 niniejszego regulaminu.

3.3.2. Wykonać Pracę konkursową polegającą na odpowiedzi na pytanie : „Jak dbać o piękny uśmiech?” (Zdjęcie zwane jest dalej Pracą).

3.3.3. Treść swojej Pracy wraz z paragonem należy zgłosić za pomocą formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie : www.konkursykiora.pl , w zakładce KONKURSY, następnie klikając wplakat informujący o konkursie i kliknąć w przycisk Zarejestruj . Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól wysłać zgłoszenie do dnia 31.12.2020 roku do godz. 23.59.59 czasu obowiązującego w tym dniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CET lub CEST) - decyduje data rejestracji na serwerze obsługującym formularz rejestracyjny na stronie www.konkursykiora.pl Strona jest obsługiwana przez serwer znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.3.4. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania (od chwili dokonania zakupu Produktów do dnia zakończenia Konkursu) czytelnych, oryginalnych dowodów zakupu lub faktur VAT potwierdzających dokonanie zakupu Produktów. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji dokumentów dokonania zakupu Produktów.

3.3.5. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie, w tym również pozbawienia prawa do Nagrody osób, które wzięły udział w Konkursie i nie spełniają warunków wskazanych w pkt. 2.1 do 2.4., oraz 3.3.1, a także w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu.
W przypadku, kiedy Laureat zostanie wykluczony, nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.

3.3.6. Uczestnikowi przysługuje prawo do przesłania 1 (jednej) Pracy za każdy 1 (jeden) dokument potwierdzający zakup produktu, o którym mowa jest w pkt 3.3.1 niniejszego Regulaminu.

3.4. Autorska wersja Pracy:

3.4.1. powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,

3.4.2. nie może zawierać treści wulgarnych, obscenicznych lub innych mogących naruszyć dobre obyczaje czy stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

3.4.3. nie może naruszać praw osób trzecich; przy czym każdy Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za to, że przysługuje mu pełne i niczym nieograniczone prawo autorskie do wysłanych przez niego Prac i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.

4. Obrady Komisji, Nagrody

4.1. Komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją Konkursową”, powołana przez Organizatora dokona wyboru 21 Prac, których autorzy po spełnieniu wszystkich postanowień niniejszego regulaminu otrzymają następujące nagrody :


1 Praca – nagroda główna – 1 stopnia – Smartfon Apple iPhone SE o wartości rynkowej brutto 2 100,00 złotych wraz z nagrodą pieniężną o wartości 233,00 złotych – o łącznej wartości 2 333,00 złotych.

10 Prac - nagroda 2 stopnia - Lego Star Wars dziecko Baby Yoda 75318 o wartości rynkowej brutto 300,00 złotych każda wraz z nagrodą pieniężną o wartości 33,00 złotych o łącznej wartości 333,00 złotych każda.

10 Prac - nagroda 3 stopnia - Lego Kraina Lodu 2, szkatułka na biżuterię 41168 o wartości rynkowej brutto 150,00 złotych każda wraz z nagrodą pieniężną o wartości 17,00 złotych o łącznej wartości 167,00 złotych każda.

4.1.1 Obrady Komisji Konkursowej odbędą się w dniu 20.01.2021 roku

4.1.2 Obrady Komisji Konkursowej będą niejawne.

4.1.3 Z obrad Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.

4.2. Podstawowym kryterium oceny dokonywanej przez Komisję jest: oryginalność pomysłu, staranność wykonania Pracy, trud włożony w wykonanie Pracy oraz walory artystyczne.
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze najciekawszych Prac.

4.3. Uczestnik może zostać Laureatem tylko raz, niezależnie od liczby nadesłanych Prac.

4.4. Autor nominowanej Pracy (Laureat Konkursu), otrzyma należną nagrodę, pod warunkiem,
że spełni wymagania i postanowienia określone niniejszym Regulaminem.

5. Opodatkowanie nagród

5.1. Do każdej nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna stanowiąca 11,11 % wartości tejże nagrody.

5.2. Przed wydaniem nagród Organizator, jako płatnik potrąci część pieniężną od nagród i odprowadzi ją do stosownego urzędu skarbowego na poczet 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

6. Odpowiedzialność Organizatora

6.1. Organizator Konkursu ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych.

7. Odbiór nagrody

7.1. Organizator w terminie do 27.01.2021 roku poinformuje wyłonionych podczas obrad komisji konkursowej uczestników drogą e-mail lub telefonicznie o nominacji do otrzymania nagrody.

7.2. Nagrody zostaną wydane przez Organizatora do dnia 18.02.2021 roku.

7.3. Nieprzekraczalny termin odbioru nagrody upływa z dniem 25.02.2021 roku.
Nagrody nieodebrane do dnia 25.02.2021 roku włącznie pozostają w dyspozycji Organizatora.

7.4. Dostarczenie nagrody nastąpi za pośrednictwem Firmy kurierskiej i możliwe jest tylko na podany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7.5. Laureatowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inne nagrody rzeczowe lub pieniężne.

7.6. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

8. Reklamacje

8.1. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu.

8.2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny zostać zgłoszone przez Uczestnika w terminie do dnia 18.03.2021 roku.

8.3. Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawować będzie komisja reklamacyjna powołana przez Organizatora, zwana dalej „Komisją Reklamacyjną”.

8.4. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres: Agencja Promocyjno-Reklamowa Kiora Andrzej Cyra, ul. Majdańska 24 lok. 2, 04-110 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres reklamującego, numer telefonu kontaktowego, miejsce i rodzaj zdarzenia podlegającego reklamacji oraz treść roszczenia wnoszonego przez reklamującego.
Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.

8.5. Komisja Reklamacyjna rozpatruje wniesioną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (włączając w to wysyłkę listu zawierającego zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji).

9. Prawa autorskie, prawo korzystania

9.1. Uczestnik, z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie i przesłania treści rozwiązania zadania konkursowego udziela Organizatorowi, w zamian za możliwość wygrania nagrody, nieodwołalnego, niewyłącznego, nieograniczonego czasowo, ilościowo i terytorialnie zezwolenia na korzystanie z autorskich praw majątkowych i praw zależnych do przesłanej treści rozwiązania zadania konkursowego w celach związanych z realizacją Konkursu.

9.2. Organizator nabywa prawo własności wszystkich nadesłanych Prac.

10. Ochrona danych osobowych

10.1. Administratorem danych osobowych jest Andrzej Cyra – prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą - Agencja Promocyjno Reklamowa Kiora, ul. Majdańska 24 lok. 2, 04-110 Warszawa, NIP: 1130569012 pełniący funkcję Organizatora konkursu.

10.2. Dane osobowe uczestnika pozyskane przez Organizatora będą przetwarzane zgodnie
z powszechnie panującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją konkursu tj. przyjmowania zgłoszeń, powiadomienia uczestnika o nominacji do otrzymania nagrody, wysłania nagrody lub ewentualnego postępowania reklamacyjnego.

10.3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych począwszy od dnia 25 maja 2018 r. stanowi ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. A oraz art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 - dalej RODO.

10.4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Organizator informuje, że w przypadku złożenia reklamacji i podania swoich danych osobowych, o których mowa w punkcie 8.4. niniejszego Regulaminu:
a) Administratorem danych osobowych w Agencji Promocyjno-Reklamowej KIORA jest Andrzej Cyra - e-mail ado@kiora.pl , tel. 22 813 96 89.

10.5. Dane osobowe Uczestnika w konkursie będą przechowywane przez okres niezbędny
do zakończenia postępowania reklamacyjnego i ewentualnego rozpatrzenia roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika. Dane osobowe Laureata w konkursie mogą być przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.

10.6. Organizator informuje uczestnika, że odbiorcą jego danych osobowych w zakresie : imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu - będą także : osoby zatrudnione w firmie obsługujące konkurs, firmy kurierskie oraz publiczni operatorzy pocztowi.

10.7. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10.8. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do otrzymania nieodpłatnej kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.9. Uczestnik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uzasadnionych przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją .

10.10. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do PUODO, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

10.11. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udziału w konkursie lub brakiem możliwości rozpoznawania reklamacji.

10.12. W celu zmiany albo usunięcia swoich danych osobowych należy przesłać odpowiednią informację na adres Administratora danych: Agencja Promocyjno Reklamowa Kiora, ul. Majdańska 24 lok. 2, 04-110 Warszawa.


11. Postanowienia końcowe

11.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.

11.2. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody okaże się osoba niespełniająca warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po doręczeniu nagrody, osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu lub jej wartości. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu Uczestnikowi.

11.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Laureata lub zmianę innych danych przez Laureata, uniemożliwiającą dostarczenie Nagrody albo powiadomienia o wygranej oraz za podanie przez Laureata niewłaściwych lub nieprawdziwych danych. W takim przypadku Laureat traci prawo do nagrody.

11.4. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że zapoznał się z wszystkimi zasadami Konkursu zawartymi w niniejszym Regulaminie.

11.5. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

11.6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

11.7. Załącznik nr 1 jest integralną częścią regulaminu.

Niniejszy Regulamin podlega ochronie prawa autorskiego.
Wszelkie prawa do niniejszego regulaminu przysługują Agencji Promocyjno - Reklamowej Kiora.
Publikowanie oraz rozpowszechnianie niniejszego regulaminu wymaga pisemnej zgody Agencji Promocyjno - Reklamowej Kiora.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne