Konkursy

REGULAMIN KONKURSU

„ZROZUM SWÓJ TRĄDZIK I STWÓRZ POZYTYWNĄ RELACJĘ ZE SKÓRĄ”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki przeprowadzenia oraz udziału w konkursie „Zrozum swój trądzik i stwórz pozytywną relację ze skórą” (dalej: „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest New Approach spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Kołobrzeska 12, 02-923 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000694329, posiadającej NIP: 1182153134, numer REGON: 368262960, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych)(dalej:Organizator”).

3. Konkurs przeprowadzany jest za pomocą strony internetowej Organizatora znajdującej się pod adresem: https://basiclab.shop/konkurs-hebe-2024 (dalej: „Strona internetowa”).

4. Kontakt z Organizatorem w sprawach dotyczących Konkursu możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: konkurs@basiclab.pl.

5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).

6. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest uprzednie zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i akceptacja wszystkich jego postanowień.

§ 2.

Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

1) najpóźniej w ostatnim dniu trwania Konkursu ukończyła 18 lat. Osoba, która najpóźniej w ostatnim dniu trwania Konkursu ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat, może wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna. Wzór zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu;

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

3) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) w relacji z Organizatorem posiada status konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego;

5) zapoznała się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptowała wszystkie jego postanowienia.

3. Udział w Konkursie w imieniu osoby trzeciej jest niedopuszczalny.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni i rodzeństwo) oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

5. W ramach Konkursu zabronione jest tworzenie treści:

1) o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo;

2) o charakterze politycznym lub publicystycznym;

3) wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej;

4) zawierających treści pornograficzne;

5) pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm;

6) propagujących przemoc;

7) obrażających uczucia religijne;

8) przedstawiających lub opisujących sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;

9) naruszające dobra osobiste osób trzecich oraz przysługujące im prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej).

6. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem w celu wyjaśnienia tych wątpliwości przy wykorzystaniu podanych przez niego danych. Podczas takiego kontaktu, Organizator może żądać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie, a Uczestnik jest zobowiązany do ich podania. Niepodanie informacji wskazanych w zdaniu poprzedzającym uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania mu nagrody wskazanej w § 4 Regulaminu.

7. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału Konkursie lub odmówić przyznania mu nagrody wskazanej w § 4 Regulaminu, w przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych i informacji wymaganych przez Regulamin lub naruszenia przez Uczestnika jakichkolwiek postanowień Regulaminu.

§ 3.

Zasady Konkursu

1. Zadanie konkursowe polega na łącznym wykonaniu następujących czynności:

1) nabyciu przez Uczestnika produktów marki Organizatora (dalej: „Produkty”) o wartości nie mniejszej niż 49,00 zł (czterdzieści dziewięć złotych);

2) stworzeniu odpowiedzi na pytanie „Jaki jest Twój sposób na trądzik?” (dalej: „Odpowiedź konkursowa”).

3) wysłaniu zgłoszenia konkursowego za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego na Stronie internetowej (dalej: „Zgłoszenie konkursowe”).

2. Uczestnik może nabywać Produkty w ramach zadania konkursowego wyłącznie w sklepie stacjonarnym lub w sklepie internetowym należącym do sieci drogerii „Hebe”, która to sieć należy do spółki Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie (KRS: 0000322116). Produkty nabyte przez Uczestnika w jakichkolwiek innych miejscach nie będą brane pod uwagę w ramach Konkursu.

3. W ramach Konkursu będą uwzględniane wyłącznie Produkty, które zostały nabyte przez Uczestnika w okresie od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r.

4. Objętość Odpowiedzi konkursowej nie może przekraczać 1000 (tysiąca) znaków ze spacjami.

5. Odpowiedź konkursowa musi być rezultatem własnej twórczości Uczestnika oraz nie może zawierać treści wskazanych w § 2 ust. 5 Regulaminu.

6. Zmiana wysłanej Odpowiedzi konkursowej jest niedopuszczalna.

7. Zgłoszenie konkursowe musi zawierać:

1) dane Uczestnika obejmujące:

a) imię i nazwisko;

b) adres poczty elektronicznej;

c) adres zamieszkania;

d) data urodzenia;

2) fotokopię dowodu zakupu potwierdzającego nabycie przez Uczestnika Produktów spełniających warunki określone w Regulaminie;

3) fotokopię Załącznika nr 2 wypełnionego przez rodzica lub prawnego opiekuna (jeżeli jest wymagany);

4) Odpowiedź konkursową.

8. Uczestnik może wysłać więcej niż jedno Zgłoszenie konkursowe, z zastrzeżeniem, że:

1) każde Zgłoszenie konkursowe musi dotyczyć innych Produktów;

2) zgłoszenie wysłane przez Uczestnika, który przed jego wysyłką otrzymał już Nagrodę, nie będzie brane pod uwagę przez Organizatora.

9. Zgłoszenia konkursowe mogą być wysyłane wyłącznie w okresie od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 9 maja 2024 r.

10. Wysłanie Zgłoszenie konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika:

1) zgody na ogłoszenie wyników Konkursu w sposób wskazany w § 4 ust. 5 Regulaminu;

2) Licencji, o której mowa w § 5 Regulaminu.

11. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia o rezygnacji. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik może przesłać Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej.

§ 4.

Wyniki i Nagrody

1. Oceny Odpowiedzi konkursowych dokonuje Organizator, biorąc przy tym pod uwagę ich oryginalność oraz kreatywność.

2. Wyniki Konkursu będą ogłaszane w 10 (dziesięciu) turach, według następującego harmonogramu:

Tura

Termin zgłoszenia

Termin wyłonienia zwycięzców

I

1-7.03

do 15.03

II

8-14.03

do 22.03

III

15-21.03

do 29.03

IV

22-28.03

do 5.04

V

29.03-4.04

do 12.04

VI

5.04-11.04

do 19.04

VII

12.04-18.04

do 26.04

VIII

19.04-25.04

do 5.05

IX

26.04-3.05

do 16.05

X

3.05-9.05

do 23.05

3. W ramach każdej tury, Organizator będzie wyłaniał 10 (dziesięciu) zwycięzców Konkursu (dalej: „Zwycięzcy”).

4. Decyzje Organizatora w przedmiocie wyłonienia Zwycięzców są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

5. Wyniki Konkursu będą ogłaszane na Stronie internetowej poprzez udostępnienie imienia, pierwszej litery nazwiska, wieku oraz nazwy miejscowości Zwycięzców. Niezależnie, Organizator zawiadomi Zwycięzców o wygranej za pomocą poczty elektronicznej.

6. Każdy Zwycięzca otrzyma nagrodę (dalej: „Nagroda”) obejmującą łącznie:

1) konsultację kosmetologiczną przeprowadzaną online lub drogą mailową oraz

2) 3 (trzy) produkty kosmetyczne marki Organizatora, dopasowane do potrzeb Zwycięzcy na podstawie wyników konsultacji kosmetologicznej, oraz

3) nagrodę pieniężną przeznaczoną na uiszczenie przez Organizatora podatku dochodowego. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty nagrody pieniężnej.

7. Zwycięzca Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę.

8. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę lub na nagrody innego rodzaju.

9. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść praw z wygranej Nagrody na osoby trzecie.

10. Zwycięzca powinien skontaktować się z Organizatorem w celu odebrania Nagrody nie później niż do dnia 23 czerwca 2024 r. W przypadku uchybienia przez Zwycięzcę terminowi wskazanemu w zdaniu poprzedzającym, Organizator wysyła 3 (trzy) losowo wybrane produkty marki Organizatora pod adres wskazany przez Zwycięzcę w Zgłoszeniu konkursowym.

§ 5.

Licencja

1. W momencie wykonania przesłania Odpowiedzi konkursowej, Uczestnik nieodpłatnie udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na jej wykorzystanie (dalej: „Licencja”).

2. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.

3. Licencja uprawnia Organizatora do korzystania z Odpowiedzi konkursowej na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości, dowolną techniką i w dowolnym formacie;

2) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, w szczególności poprzez publikację na Stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora.

4. Licencja uprawnia Organizatora do dokonywania opracowań Odpowiedzi konkursowej oraz korzystania z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 powyżej.

5. Licencja uprawnia Organizatora do udzielania dalszych licencji oraz sublicencji na korzystanie z Zadania konkursowego.

6. Organizator może wykonywać uprawnienia wynikające z Licencji na terytorium Polski oraz wszystkich pozostałych państw świata.

§ 6.

Reklamacje

1. Uczestnicy mają prawo zgłaszać reklamacje co do sposobu przeprowadzania Konkursu.

2. Reklamacja powinna być złożona na piśmie i zawierać:

1) imię i nazwisko Uczestnika;

2) adres do korespondencji;

3) dokładny opis przyczyn złożenia reklamacji, w tym dostrzeżonych nieprawidłowości związanych z Konkursem.

3. Reklamacje mogą być składane nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ogłoszenia ostatnich wyników Konkursu. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę jej doręczenia do siedziby Organizatora.

4. Pisemnej odpowiedzi na reklamację Organizator udziela nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania w prawidłowej i kompletnej formie.

5. Reklamacje niezawierające któregokolwiek z elementów wskazanych w ust. 2 powyżej lub złożone po upływie terminu wskazanego w ust. 3 powyżej, Organizator pozostawia bez rozpoznania.

6. Decyzja Organizatora o uznaniu albo odrzuceniu reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 7.

Rozwiązywanie sporów

1. Uczestnik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:

1) powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów i organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

2) Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

3) Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. Uczestnik może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Organizator informuje, że o ile taki obowiązek nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń (pozasądowego rozwiązywania sporów). Ponadto Organizator nie zobowiązuje się do korzystania z platformy ODR, o której mowa w ust. 3 powyżej.

§ 8.

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych Uczestników stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 9.

Zmiana Regulaminu

1. Organizator może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uznaje się:

1) niemożności przeprowadzenia Konkursu w pierwotnie wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora, których wystąpienia nie mógł on przewidzieć nawet przy zachowaniu należytej staranności;

2) prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego;

3) zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom jego postanowień;

4) usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;

5) decyzji Organizatora o wprowadzeniu bardziej korzystnych dla Uczestników warunków udziału w Konkursie, w tym wydłużenia czasu jego trwania.

2. Zmiana Regulaminu nie może skutkować pogorszeniem sytuacji Uczestników.

3. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na Stronie internetowej.

4. Uczestnik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może zrezygnować z udziału w Konkursie do momentu ogłoszenia jego wyników poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia o rezygnacji. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik może przesłać Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej.

§ 10.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: […].

2. Integralną częścią Regulaminu są następujące załączniki:

1) Załącznik nr 1 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych;

2) Załącznik nr 2 – Zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 marca 2024 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne