Konkursy

REGULAMIN KONKURSU

„Opowiedz nam o swojej wakacyjnej przygodzie”

(„Konkurs”)

§1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Torf Corporation Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. Fabrycznej 11, 55 – 080 Kąty Wrocławskie , Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000646959, NIP 5252683969, (dalej: „Organizator”).

2. Działającym w imieniu Organizatora realizatorem Konkursu jest Insignia sp. z o. o.
z siedzibą w Krakowie (30-394), ul. Podole 60, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000476537, NIP: 6772376926, (dalej „ Realizator”).

3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, (dalej " Regulamin") dostępnym na stronie www.hebe.pl/tolpa/ a także przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową ani loterią promocyjną w rozumieniu art.
2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie
i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.

6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w Regulaminie postanowienia.


§ 2

Cel i finansowanie Konkursu

1. Konkurs przeprowadzany jest w celach promocji produktów i marki tołpa na polskim rynku a także w celu promocji zakupów w drogeriach Hebe.

2. Konkurs ogłaszany i przeprowadzany będzie za pośrednictwem środków masowego przekazu, tj. Internetu, na stronie konkursowej pod adresemwww.hebe.pl/tolpa (dalej „ Strona Konkursowa”).


§ 3

Uczestnicy Konkursu

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby mieszkające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w chwili publikacji przez siebie Zgłoszenia Konkursowego, o którym mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora ani Realizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo, a także osoby spełniające powyższe kryteria w stosunku do innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

§ 4

Czas trwania Konkursu

1. Konkurs trwa od godziny 0:00 dnia 01.07.2020 roku do godziny 23.59 dnia 31.08.2020 roku (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

2. Konkurs odbywa się na stronie internetowej pod adresem www.hebe.pl/tolpa

§ 5

Zasady rozgrywania Konkursu

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien wykonać następujące zadanie konkursowe:

a. dwa razy zakupić dowolny dermokosmetyk marki Tołpa w drogerii Hebe w Czasie Trwania Konkursu;

b. wysłać wiadomość e-mail na adres konkurs@insignia.pl, w treści której należy udzielić odpowiedzi na pytanie: „Opowiedz nam o swojej wakacyjnej przygodzie”. Odpowiedź powinna mieć formę pisemną.

c. wykonać skan lub zdjęcie dwóch paragonów potwierdzających zakupy z podpunktu a. i załączyć je do wiadomości e-mail jako element Zgłoszenia Konkursowego;

d. podać w wiadomości e-mail swoje imię i nazwisko.

(dokonanie powyższych czynności dalej łącznie zwane: „ Zgłoszenie Konkursowe”).

2. W części c Zgłoszenia Konkursowego nie mogą zostać wymienione produkty marek konkurencyjnych wobec marki tołpa, nazwy własne (w tym nazwy własne innych produktów) oraz nazwy innych przedsiębiorców.
 

3. Zgłoszenie Konkursowe powinno być wynikiem osobistej twórczości. Nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem.

4. Wysłanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika licencji na rozpowszechnianie i korzystanie przez Organizatora z tego zgłoszenia (tekstu) przez okres 5 lat, na polach eksploatacji: umieszczenie i rozpowszechnianie w środkach masowego przekazu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tj. w szczególności w gazetach, czasopismach, na drukowanych nośnikach reklamowych, na billboardach i innych fizycznych powierzchniach reklamowych, w tym na opakowaniach produktów na terytorium Polski, a także modyfikowanie i obróbka zdjęć.

5. W Konkursie brane są pod uwagę wyłącznie te Zgłoszenia, które dotarły do Organizatora do końca czasu Trwania Konkursu.

6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie (tzn. może dokonać Zgłoszenia Konkursowego) maksymalnie jeden raz.

 

§6

Ocena Zgłoszeń Konkursowych. Nagrody

1. Nagrodami (dalej „Nagrody”) do wygrania w Konkursie są:

Nagroda I stopnia – 3 x karta podarunkowych do drogerii Hebe o wartości 150 złotych oraz 3 x zestaw kosmetyków produktów marki Tołpa o łącznej wartości 209,92 złotych brutto w skład, którego wchodzą następujące kosmetyki:

a) 1 x tołpa dermo face physio mikrobiom, łagodny żel micelarny do mycia twarzy i oczu 195 ml,

b) 1 x tołpa dermo face sebio, max effect, maska peeling gommage ze srebrem 40 ml,

c) 1 x tołpa dermo body max effect, skoncentrowany krem do ciała 5w1 NOWOŚĆ 250 ml,

d) 2 x tołpa dermo face strefa t, chusteczka z kwasami do ekspresowego peelingu 2 szt.,

e) 1 x tołpa dermo face hydrativ, nawilżający krem-maska odprężający NOC 40 ml,

f) 1 x tołpa dermo face hydrativ, nawilżający krem-żel łagodzący, lekki, DZIEŃ 40 ml.

Nagroda II stopnia – 200 x zestaw produktów marki Tołpa o łącznej wartości 162,94 złotych brutto w skład, którego wchodzą następujące kosmetyki:

a) 1 x tołpa dermo face physio mikrobiom, łagodny żel micelarny do mycia twarzy i oczu 195 ml,

b) 1 x tołpa dermo face sebio, max effect, maska peeling gommage ze srebrem 40 ml,

c) 1 x tołpa dermo body max effect, skoncentrowany krem do ciała 5w1 NOWOŚĆ 250 ml,

d) 1 x tołpa dermo face strefa t, chusteczka z kwasami do ekspresowego peelingu 2 szt.,

e) 1 x tołpa dermo face hydrativ, nawilżający krem-maska odprężający NOC 40 ml

2. Nagroda przyznana w Konkursie nie podlega zamianie na inną nagrodę. Uczestnikowi nie przysługuje też prawo żądania zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.

3. Do każdej nagrody rzeczowej wskazanej w ust. 1 powyżej, zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości brutto nagrody rzeczowej (w zaokrągleniu do pełnych złotych), która od razu zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w konkursie Nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 1 i 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od wartości nagród oznacza, że dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w niniejszym ustępie nie będzie wydawana Zwycięzcy Konkursu.

4. Zwycięzcy, aby nabyć prawo do nagrody oraz dla celów odprowadzenia podatku od nagród zobowiązani są w terminie 5 dni roboczych od otrzymania od Realizatora informacji o wygranej przesłać wiadomość e-mail na adres: konkurs@insignia.pl z następującymi danymi: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz dodatkowo numer PESEL w celu rozliczenia podatku dochodowego.

5. Brak wiadomości od Zwycięzcy w ww. terminie jest uznawany za rezygnację z nagrody. W takim przypadku Organizator może przyznać Nagrodę kolejnemu Uczestnikowi Konkursu.

§ 7

Wyłonienie Zwycięzców oraz wydanie Nagród

1. Spośród Zgłoszeń Konkursowych spełniających wymogi Regulaminu, Komisja Konkursowa wybierze w sumie 3 zwycięzców Nagrody I stopnia oraz 200 zwycięzców Nagrody II stopnia, którzy jej zdaniem w sposób najbardziej interesujący, twórczy i oryginalny odpowiedzieli na Zadanie Konkursowe. Uczestnik, którego Zgłoszenie Konkursowe zostanie wybrane wg kryteriów wskazanych w zdaniu poprzednim, zwany jest dalej „ Zwycięzcą Konkursu”.

2. W przeciągu 10 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu, Realizator skontaktuje się ze Zwycięzcą Konkursu poprzez podany w formularzu konkursowym adres poczty elektronicznej, celem ustalenia szczegółów przekazania Nagrody oraz celem pozyskania danych, wymienionych w § 6 pkt 5 Regulaminu.

3. Brak odpowiedzi zwrotnej Uczestnika na w/w kontakt e-mailowy w przeciągu 5 dni roboczych, będzie skutkował utratą uprawnienia do Nagrody.

4. Organizator ma prawo w każdym momencie do natychmiastowego wykluczenia
z Konkursu, Uczestnika, który postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem, albo podejmował lub podejmuje próby wpływania w jakikolwiek inny sposób na wynik Konkursu,


§ 8

Komisja konkursowa

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie trzyosobowa Komisja Konkursowa, w skład, której wejdą niezależni przedstawiciele Organizatora i/lub Realizatora.

2. Przy podejmowaniu decyzji o wyłonieniu Zwycięzców Konkursu, Komisja Konkursowa będzie się kierowała kreatywnością, oryginalnością i pomysłowością publikowanych przez Uczestników Konkursu Zgłoszeń Konkursowych.

 

§ 9

Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a także zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, jest Organizator, tj. Torf Corporation Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. Fabrycznej 11, 55 – 080 Kąty Wrocławskie.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu jest prawnie uzasadniony interes Organizatora wynikający z realizacji postanowień Regulaminu oraz dobrowolne przystąpienie Uczestnika do Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, ale
w razie ich niepodania Uczestnik Konkursu nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie. Podstawą przetwarzania danych jest również prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na rozpatrywaniu reklamacji oraz przepisy prawa, nakładające na Organizatora obowiązki podatkowe.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Konkursu, jego rozstrzygania, przyznawania nagród oraz rozpatrywania reklamacji, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez Organizatora przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych.

7. Dane osobowe uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
(w tym profilowaniu), ani nie będą przekazywane przez Organizatora do państw trzecich.

8. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być w szczególności przekazywane zewnętrznym dostawcom usług, niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu (np. podmioty świadczące usługi IT, Realizator); firmom księgowym; oraz w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa organom administracji oraz sądom.

9. W celu zadawania pytań lub realizacji przysługujących praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: konkurs@insignia.pl lub wysyłając korespondencję na adres wskazany w pkt. 2 niniejszego paragrafu.

 

§10

Reklamacje

1. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamacje w przedmiocie przeprowadzania Konkursu.

2. Reklamację należy zgłosić na adres korespondencyjny Realizatora (Insignia sp. z o.o., ul. Podole 60, 30-394 Kraków) z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który ma być przesłana odpowiedź albo można zgłosić reklamacje drogę elektroniczną na adres: reklamacje@insignia.pl

3. Reklamacje można składać przez cały Czas Trwania Konkursu oraz przez okres 14 dni po jego zakończeniu, co nie pozbawia Uczestnika dalej idących jego praw wynikających z przepisów ogólnych.

4. Realizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.
O sposobie rozpatrzeniu reklamacji Realizator poinformuje Uczestnika w takiej formie, w jakiej wpłynęła reklamacja.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchylają ani nie umniejszą roszczeń ani praw, jakie przysługują Uczestnikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oznacza to w szczególności, że zamiast lub obok reklamacji składanej zgodnie z postanowieniami niniejszego § 10 Regulaminu Uczestnik może skorzystać z praw przysługujących mu zgodnie z przepisami prawa, w szczególności wnosząc stosowne, przewidziane w takich przepisach żądanie, roszczenie, reklamację etc.

§ 11

Postanowienia dodatkowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji Regulaminu na stronie na stronie www.hebe.pl/tolpa .

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Tytuły poszczególnych części Regulaminu mają charakter informacyjny.

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2020 roku.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne