Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Wybrane produkty 10% taniej przy zakupach za min. 99 zł lub 20% taniej przy zakupach za min. 199 zł z kodem STYLOWE

Rabat nie łączy się z innymi promocjami oraz nie dotyczy produktów Hebe Partner

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „ Wybrane produkty 10% taniej przy zakupach za min. 99 zł lub 20% taniej przy zakupach za min. 199 zł z kodem STYLOWE ” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest wyłącznie w drogerii internetowej na https://www.hebe.pl/ oraz aplikacji mobilnej Hebe (dalej jako „ Drogeria Hebe”). Akcja Promocyjna nie jest prowadzona w drogeriach stacjonarnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od godziny 00:00 22.03.2024 do 23:59 27.03.2024(dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

1. Akcja promocyjna dotyczy wskazanych w Załączniku nr. 1 produktów w Drogerii Internetowej Hebe w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej.

2. Rabat:

a) 10% naliczany jest przy zakupach wybranych produktów po wpisaniu kody rabatowego STYLOWE, w których wartość koszyka wynosi minimum 99 zł.

b) 20% naliczany jest przy zakupach wybranych produktów po wpisaniu kodu rabatowego STYLOWE, w których wartość koszyka wynosi minimum 199 zł.

Rabat naliczany jest automatycznie na produkty wskazane w Załączniku nr. 1.

3. Rabat nie dotyczy produktów Hebe Partner. Produkty Hebe Partner mogą jednak budować wartość koszyka. Po przekroczeniu wymaganego progu (99 zł lub 199 zł) rabat będzie nadawany jedynie na produkty wskazane w załączniku nr. 1.

4. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej.

5. Promocja obowiązuje we wskazanym terminie lub do wyczerpania zapasów.

6. W pozostałym zakresie obowiązują zasady sprzedaży produktów określone w Regulaminie Drogerii Internetowej Hebe.

§ 3.

Reklamacje

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a. pocztą elektroniczną na adres: pomoc@hebe.pl

b. pisemnie na adres: ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.hebe.pl/ .

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 22.03.2024 r, od godziny 00:00.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Lista produktów biorących udział w Akcji Promocyjnej

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne