Konkursy

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ:

„Walentynkowy konkurs BIC”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „ Walentynkowy konkurs BIC” (zwany dalej „Konkursem”).

2. Podmiotem urządzającym konkurs jest „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, nr KRS 0000080471, NIP: 5240304216, („Organizator”).

3. Fundatorem nagród i przyrzekającym nagrody w Konkursie w rozumieniu art.921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity:Dz.U.2014r. Poz. 121 ze zm., dalej również: „BIC”) jest BIC Polska Sp. z o.o., 02-626 Warszawa, Al. Niepodległości 69 („BIC Polska”).

4. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terenie Polski, dokonująca zakupu wyłącznie w wybranych sklepach prowadzących sprzedaż produktów objętych Konkursem na terenie Polski, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).

5. Konkurs prowadzony będzie w sklepach stacjonarnych sieci Hebe na terenie całej Polski oraz w sklepie internetowym hebe.pl. Aktualna lista sklepów dostępna na stronie hebe.pl

6. Konkurs zaczyna się 28.01.2021 o godz. 8:00:00, a kończy dnia 10.02.2021 o godz. 23:59:59 .

7. Zakup towarów objętych Konkursem w placówkach sprzedaży nie ujętych na stronie hebe.pl lub mających miejsce przed lub po terminie od 28.01.2021 do 10.02.2021 nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, BIC Polska, oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, konkubenci.

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 08:00:00 dnia28.01.2021 roku do godz. 23:59:59 dnia 10.02.2021 roku:

a. dokonać zakupu w sklepie Hebe dowolnego produktu do golenia marki BIC (zwanego dalej produktem/produktami promocyjnymi). Konkurs obejmuje cały asortyment produktów do golenia BIC dostępnych w sieci sklepów Hebe.

b. Zachować paragon będący dowodem zakupu produktu/produktów promocyjnych BIC.

c. Wykonać zadanie konkursowe polegające na kreatywnym zgłoszeniu konkursowym w formie pisemnej i /lub dołączeniu zdjęcia i/lub krótkiego filmu. Treść zadania: „Mój pomysł na Dzień Zakochanych/Walentynki to …”

d. zarejestrować się na stroniewww.bicsoleil.pl i/lub www.bicmen.pl podając obowiązkowo następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, email, numer/numery paragonów. W odpowiednim polu na podanej stronie internetowej Uczestnik powinien zapisać wykonane zadanie konkursowe.

Uwaga! Odpowiedź nie może mieć więcej niż 360 znaków ze spacjami i znakami specjalnymi. Film nie dłuższy niż 3 minuty. Rozmiar filmu lub zdjęcia nie może być większy niż 10 MB.

2. Nabycie jednego z produktów promocyjnych BIC w terminie od 28.01.2021do 10.02.2021 upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo rozwiązanym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionychproduktów promocyjnych BIC zgodnie z §2 pkt 1. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego produktu promocyjnego BIC na jednym paragonie/fakturze Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości odpowiedzi zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu jednego produktu promocyjnego BIC zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.

3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

4. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków wymienionych w pkt 1, 2 i 3 tego paragrafu.

§3

NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

1. W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody:

Nagroda Główna – iPhone 12 o wartości 4500 zł brutto wraz z nagrodą dodatkową o wartości 500 zł przeznaczoną na opłacenie podatku. Łączna wartość nagrody wynosi 5000 zł.

Nagrody II stopnia – 100 x karta zakupowa Hebe o wartości 100 zł każda wraz z nagrodą o wartości 11 zł. Łączna wartość jednej nagrody wynosi 111 złotych każda.

  1. Wszystkie prawidłowe zgłoszenia konkursowe dokonane od 8:00:00 dnia 28.01.2021 roku do 23:59:59 dnia 10.02.2021 roku będą brać udział w konkursie o Nagrody.

3. 3. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wydana do rąk zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1460).

  1. Wyboru 101 najlepszych prac - rozwiązań zadania konkursowego dokonywać będzie Komisja Konkursowa składająca się z 3 osób. Komisja wybierze 101 najlepszych zgłoszeń oraz 20 zgłoszeń w celu stworzenia listy rezerwowej. Udział w Komisji Konkursowej jest honorowy. Komisję powołuje przyrzekający nagrody.
  2. Posiedzenia Komisji Konkursowej odbędą się w terminie od 11.02.2021 do 19.02.2021 roku.
  3. W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria (do wyboru przez Komisję):

a. oryginalność wykonania zadania

b. pomysłowość

c. zastosowaną technikę wykonania

d. nakład pracy

2. Do zadań Komisji należy:

a. zapewnienie uczestnictwa w konkursie wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,

b. rozstrzygnięcie konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,

c. podpisanie listy osób – laureatów konkursu, które otrzymały prawo do nagrody,

d. prowadzenie postępowań reklamacyjnych.

3. Weryfikacja prawa do nagrody będzie prowadzona w następujący sposób:

a. W ciągu 5 dni od daty posiedzenia komisji, Organizator Konkursu zadzwoni do zwycięzcy lub wyśle wiadomość SMS na numer, lub e-mail podany w zgłoszeniu.

b. Uczestnik - Laureat do nagrody w rozmowie telefonicznej lub SMS-ie/mailu zostanie powiadomiony o wyniku konkursu i poproszony o potwierdzenie uczestnictwa w konkursie oraz podanie swoich danych osobowych koniecznych do wydania nagrody . Wymagane dane osobowe należy przesłać na adres mailowy:

promocjebic@fortis.pl

c. W przypadku kontaktu telefonicznego Organizator podejmie trzy próby połączenia telefonicznego z Uczestnikiem. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem konkursu rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).

d. Organizator może zażądać od Uczestnika konkursu przesłania oryginału dowodu zakupów promocyjnych (paragon fiskalny lub faktura VAT) w celu weryfikacji zwycięskiego zgłoszenia w Konkursie. Organizator może przedstawić takie żądanie podczas rozmowy telefonicznej z Uczestnikiem lub w przesłanej wiadomości SMS/email, określonej w ppkt b powyżej. Uczestnik ma 4 dni na przesłanie wymaganych dokumentów na wskazany adres mailowy (promocjebic@fortis.pl).

e. W przypadku, gdy Laureat do nagrody nie spełni warunków określonych w pkt 10 b, c i d wówczas nastąpi weryfikacja prawa do nagrody uczestnika będącego kolejnym na liście. Uczestnik ten zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej za pomocą SMS/e-mail lub telefonicznie w ciągu 2 dni liczonych od:

i. dnia, w którym nie powiodła się ostatnia, trzecia próba połączenia z poprzednio weryfikowanym Uczestnikiem, lub

ii. dnia, w którym upłynął termin weryfikacji prawa do nagrody.

f. Weryfikacja Uczestników rezerwowych będzie przebiegała z procedurą określoną w powyższych punktach do czasu przyznania prawa do nagrody lub zakończenia listy rezerwowej. W każdym przypadku, Uczestnik ma 4 dni na przesłanie wymaganych dokumentów na wskazany adres email.

4. Uczestnik traci prawo do nagrody, gdy:

a. nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu; lub

b. nie okaże stosownego dowodu zakupu; lub

c. odmówi podania swoich danych koniecznych do wydania nagrody; lub

d. przedstawiony dowód zakupu będzie podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie; lub

e. przedstawiony dowód zakupu będzie miał wcześniejszą lub późniejszą datę niż czas trwania konkursu, lub

f. przedstawiony dowód zakupu będzie dotyczył innego produktu niż produkt objęty konkursem.

5. Nagrody w Konkursie wydane zostaną do dnia 31.03.2021 r. Nieodebrane nagrody zostają własnością Organizatora.

6. Laureatom konkursu nie przysługuje prawo żądania zmiany przyznanej nagrody na inną, ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.

7. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora.

§4

WYDANIE NAGRÓD

1. Nagrody będą przesłane pocztą kurierską na adres podany w czasie weryfikacji – najpóźniej do dnia 31.03.2021 roku.

§5

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie elektronicznej na mail reklamacje@fortis.pl lub pisemnej do dnia 05.03.2021 na adres „Agencja Reklamowa Fortis” Sp. Jawna, z siedzibą w Warszawie 01-645 przy ul. Jana Gawińskiego 7. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Zaadresowana koperta powinna mieć dopisek „Walentynkowy konkurs BIC”.

2. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania.

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

§6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dale jako „Dane Osobowe”), jest Organizator. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.

2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora za zgodą Uczestnika w celach z związanych z organizacją Konkursu, w tym m.in. w celu ustalenia zwycięzców i wydania nagród (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także w celach związanych z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Organizatora takich jak rozpatrywanie ewentualnych reklamacji Uczestników i cele dowodowe na potrzeby obrony w sprawach dotyczących roszczeń związanych z Konkursem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane zwycięzców będą także przetwarzane w celu wykonania obowiązków podatkowych w zakresie potrącenia i opłacenia stosownego podatku od nagrody w Konkursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora, operatorzy pocztowi świadczący dla Organizatora usługi pocztowe i przewozowe (w zakresie niezbędnym do dostarczenia przesyłki), a także zleceniodawca („BIC Polska”) oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora oraz ich upoważnieni pracownicy. Dostęp do Danych Osobowych

mają tylko ci odbiorcy, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

4. Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres od 28.01.2021 do 15.03.2021 roku.

5. Podanie Danych Osobowych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zgłoszenia swojego udziału w Konkursie.

6. Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora, w szczególności z następujących praw:

a. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

b. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),

c. prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych Uczestnika, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez niego z prawa do wycofania zgody,

d. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

e. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko Danych Osobowych dostarczonych Organizatorowi przez Uczestnika i mających postać elektroniczną, dla których podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika.

f. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

7. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących Uczestnikom można kontaktować się z Organizatorem kierując korespondencję na adres jego siedziby lub adres poczty elektronicznej powołanego Inspektora Ochrony Danych (kontakt do IOD: promocjebic@fortis.pl). Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Organizatora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Ponadto Uczestnik ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Dane Osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Dane Osobowe nie będą przekazywane poza granice RP.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu.

2. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronachwww.bicsoleil.pl i www.bicmen.pl

3. Wszystkie nagrody rzeczowe przewidziane w niniejszym Konkursie nie podlegają wymianie przez Organizatora na inne nagrody ani ekwiwalent pieniężny.

4. Laureat oświadcza, że posiada (lub będzie posiadał najpóźniej w chwili wzięcia udziału w Konkursie) nieograniczone prawami osób trzecich autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej i jej elementów i gwarantuje, że nikt nie podniesie przeciwko Organizatorowi żadnych skutecznych roszczeń o ochronę praw autorskich. W przypadku, gdyby takie roszczenia zgłoszono, laureat zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności wobec osób trzecich przez spełnienie należnych wierzycielowi świadczeń, w szczególności laureat zobowiązuje się przejąć i zaspokoić roszczenia osób trzecich, a gdyby okazało się to niemożliwe, zobowiązuje się naprawić poniesioną przez Organizatora z tego tytułu szkodę w pełnym zakresie.

5. Z chwilą przyznania prawa do nagrody, Uczestnik udziela Organizatorowi pięcioletniej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z przesłanych rozwiązań zadań konkursowych (ułożone zdanie/hasło), na następujących polach eksploatacji: a) na wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej w następujących technikach: drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego,

b) wprowadzanie pracy konkursowej do obrotu poprzez sprzedaż hurtową i detaliczną,

c) użyczanie i najem pracy konkursowej ,

d) publikacje, w każdym rodzaju prasy zarówno w treści gazet/pism, jak i na ich pierwszych stronach, w tym w ramach reklam i ogłoszeń prasowych,

e) publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

f) prezentacja i wprowadzanie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet oraz ich udostępniania w celach reklamowych użytkownikom takich sieci,

g) prezentacja dla pracowników i współpracowników Organizatora oraz klientów Organizatora,

h) użyczanie i najem nośników na których zarejestrowano pracę konkursową,

i) dokonywanie obróbki pracy konkursowej metodą cyfrową i analogową,

j) rozpowszechnianie poprzez przekazywanie przedstawicielom mediów i prasy, w tym internetowych, w celu ich publikacji, wedle uznania mediów i prasy,

k) wystawianie wyświetlenie pracy konkursowej, w tym w miejscach publicznych,

l) sporządzanie opracowań pracy konkursowej oraz łączenie pracy konkursowej z innymi utworami oraz eksploatowanie tak powstałych utworów na polach eksploatacji wymienionych powyżej.

6. W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji pracy konkursowej o pola niewymienione w niniejszym Regulaminie, Organizator i laureat w odrębnej umowie uregulują warunki przeniesienia autorskich praw majątkowych na niewymienionych w niniejszym Regulaminie polach eksploatacji. Organizatorowi będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw do eksploatacji pracy konkursowej na niewymienionych w niniejszym Regulaminie polach eksploatacji.

7. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 22 569 61 99 (infolinia czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00).

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne