Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Wybrane marki -30%”

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Happy Sunday. Wybrane marki -30%” (dalej jako „Akcja Promocyjna”). 
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, adres do korespondencji ul. Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”). 
 3. Akcja Promocyjna prowadzona jest jedynie dla zakupów dokonanych za pośrednictwem Drogerii Internetowej Organizatora zlokalizowanego pod domeną www.hebe.pl 
 4. Akcja Promocyjna prowadzona jest tylko w dniu 12.01.2020r. od godz. 00:00:01 do godz. 23:59:59 dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”. Czas Trwania Akcji Promocyjnej nie obejmuje realizacji zamówień dokonanych w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej.
 5. Udział w Akcji Promocyjnej wymaga zaakceptowania Regulaminu. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
 6. Akcja Promocyjna nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym loterią fantową ani promocyjną), ani też zakładem wzajemnym, których zasady organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 847 ze zm.).
 7. Organizator oznaczając Akcję Promocyjną posługiwać się będzie m.in. komunikatem „Happy Sunday” a także „-30% wybrane marki”.

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Akcja promocyjna dotyczy wszystkich produktów następujących marek: Gosh, Bandi, Saem, TonyMoly, SecretKey, Lierac, Physican Formula, Miya, Creightons dostępnych na stronie internetowej Organizatora w domenie  www.hebe.pl.
 2. Akcja Promocyjna polega na rabacie w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent) dla wszystkich produktów marek  wymienionych w § 2 ust. 1 Regulaminu. 30%  (słownie: trzydziesto procentowy) rabat w ramach Akcji Promocyjnej ustalony został w odniesieniu do cen obowiązujących w dniu 11.01.2020r. produktów dostępnych w Drogerii Internetowej www.hebe.pl. 
 3. Akcja Promocyjna łączy się z innymi akcjami promocyjnymi obowiązującymi na stronie  www.hebe.pl.
 4. Akcja Promocyjna obowiązuje wszystkich klientów Drogerii Internetowej www.hebe.pl.
 5. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej w okresie jej trwania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w Regulaminie.
 6. Akcja Promocyjna obowiązuje we wskazanym w Regulaminie terminie lub do wyczerpania zapasów.
 7. W pozostałym zakresie obowiązują zasady sprzedaży produktów określone w Regulaminie drogerii internetowej Hebe.

§ 3.

Reklamacje

 1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja produktów zakupionych w ramach Akcji Promocyjnej powinna odbywać według zasad dotyczących reklamowania produktów, opisanych w Regulaminie Drogerii Internetowej Hebe, znajdującej się na stronie:  www.hebe.pl
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej. 
 3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona: 
  1. pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu lub
  2. pisemnie na adres Organizatora wskazany w §1 ust. 2 Regulaminu.
 4. Składający reklamację powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 
 5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów, w wyniku których skorzystał z Akcji Promocyjnej.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony. 
 7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie procedury reklamacyjnej i zgodnie z przepisami RODO. W zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych w związku z zakupem za pośrednictwem Drogerii Internetowej  www.hebe.pl obowiązują zasady określone w Regulaminie Drogerii Internetowej Hebe oraz Polityce Prywatności i Wykorzystania Plików Cookies dostępnej na stronie www.hebe.pl.
 9. Składający reklamację możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Przykładowymi sposobami są:
 10. Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Szczegółowa informacja co do procesu składania wniosku dostępna jest na stronach właściwych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej. 
 11. Zwrócenie się do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Informację o procesie składania reklamacji i danych kontaktowych rzeczników konsumentów można uzyskać pod adresem:  https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php
 12. Zwrócenie się do organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
 13. Skorzystanie z informacji zawartych na platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej, pod adresem:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

§ 4.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej  https://www.hebe.pl/.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji Promocyjnej w każdym czasie, przy zachowaniu prawa nabytych przez jej uczestników, do czas jej odwołania. 
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu drogerii internetowej Hebe oraz przepisy prawa polskiego. 
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 6. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji Promocyjnej.
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 12.01.2020r.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne