Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Darmowa dostawa przy zakupie kosmetyków koreańskich”


§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Darmowa dostawa przy zakupie kosmetyków koreańskich” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest jedynie dla zakupów dokonanych za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora zlokalizowanego pod domeną www.hebe.pl

4. Akcja Promocyjna prowadzona jest wyłącznie w dniu 22.09.2019r. dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”.

§ 2.
Zasady Akcji Promocyjnej

1. Akcja promocyjna dotyczy produktów kategorii koreańskiej dostępnych na stronie internetowej Organizatora w domenie www.hebe.pl.

2. Przy zakupie co najmniej jednego produktu z kategorii koreańskiej, dostawę wszystkich produktów w ramach tego zakupu otrzymasz za darmo na wskazany przez siebie w zamówieniu adres. Promocja obowiązuje przy zakupie co najmniej jednego produktu z kategorii koreańskiej i przy minimalnej wartości koszyka zakupowego wynoszącego co najmniej 15zł.

3. Akcja Promocyjna łączy się z innymi akcjami promocyjnymi obowiązującymi na stronie www.hebe.pl.

4. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej w okresie jej trwania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 Regulaminu.

5. Promocja obowiązuje we wskazanym terminie lub do wyczerpania zapasów.

6. W pozostałym zakresie obowiązują zasady sprzedaży produktów określone w Regulaminie drogerii internetowej Hebe.


§ 3.
Reklamacje

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja produktów zakupionych w ramach Akcji Promocyjnej powinna odbywać według zasad dotyczących reklamowania produktów, opisanych w Regulaminie sklepu internetowego Hebe, znajdującego się na stronie: www.hebe.pl.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a. pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu

4. Składający reklamację powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów, w wyniku których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie procedury reklamacyjnej i zgodnie z przepisami RODO. Składający reklamację może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Przykładowymi sposobami są:

a) Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Szczegółowa informacja co do procesu składania wniosku dostępna jest na stronach właściwych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.

b) Zwrócenie się do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Informację o procesie składania reklamacji i danych kontaktowych rzeczników konsumentów można uzyskać pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php

c) Zwrócenie się do organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.

d) Skorzystanie z informacji zawartych na platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej, pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.


§ 4.
Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu drogerii internetowej Hebe oraz przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 22.09.2019r.

Załącznik nr 1
Klauzula informacyjna dla osób składających reklamacje

Informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

Administrator: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn
Inspektor Ochrony Danych (IOD): Inspektor Ochrony Danych: dpo.polska@jeronimo-martins.com

W jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe:
Twoje imię, nazwisko, nr telefonu komórkowego, adres zamieszkania, adres e-mail.
Cel przetwarzania:
rozpatrzenie złożonej przez Ciebie reklamacji
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b z Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Odbiorcy danych:

usługodawcy świadczący usługi w imieniu Administratora; uprawnione organy państwowe; pracownicy i współpracownicy Administratora.
Okres przechowywania danych osobowych:
okres przedawnienia roszczeń wynikających z reklamacji, a w przypadku zwrotu środków finansowych okres przechowania danych zgodnie z przepisami o rachunkowości.
Twoje prawa wobec przetwarzania danych osobowych:

Masz prawo do: informacji o przetwarzaniu danych; uzyskania kopii danych; sprostowania danych i uzupełnienia niekompletnych danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji tych praw, skontaktuj się z Administratorem lub IOD, których dane kontaktowe są powyżej.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne