Akcje Promocyjne

Regulamin konkursu SMS

Podziel się uśmiechem pełnym blasku!

1. DEFINICJE

1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

a. Organizator – Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski,
ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, www.smolar.pl, działający na zlecenie spółki GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu będącej fundatorem nagród w konkursie;

b. Konkurs – konkurs organizowany w sklepach konkursowych, pod nazwą
„Podziel się uśmiechem pełnym blasku!” opisany w niniejszym regulaminie;

c. Regulamin – niniejszy regulamin konkursu;

d. Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup minimum2 (słownie: dwóch) dowolnych produktów marki Sensodyne, za wyjątkiem produktów wskazanych w załączniku nr 1 do regulaminu. Zakup promocyjny musi być dokonany w sklepie konkursowym w okresie trwania sprzedaży promocyjnej, tj. od dnia 21.10.2021 r. do dnia 03.11.2021 r., i musi być udokumentowany jednym oryginałem dowodu zakupu. Poza ww. okresem produkty marki Sensodyne są dostępne w sklepach konkursowych, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w konkursie.

e. Uczestnik – osoba spełniająca wymagania określone w pkt. 3 regulaminu;

f. Laureat – osoba, która wygrała nagrodę w konkursie;

g. Operatorzy Telefonii Komórkowej – firmy telekomunikacyjne świadczące usługi sieci GSM na terenie Polski;

h. Premium SMS – usługa w standardzie GSM, w ramach, której wysłanie wiadomości SMS przez uczestnika związane jest z pobraniem przez operatora telefonii komórkowej opłaty wyższej niż standardowa opłata za przesłanie SMS z telefonu komórkowego na inny telefon komórkowy (opłata za wysłanie jednego SMS-a pod numer 70988 wynosi 0,50 zł netto / 0,62 zł z VAT). Bezpośrednim dostawcą usług opisanych w niniejszym regulaminie, za które opłata regulowana jest za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych o podwyższonej opłacie (tzw. SMS Premium) jest organizator;

i. Numer Premium SMS – numer SMS podany uczestnikowi w celu zgłoszenia i uczestnictwa w konkursie, tj. nr 70988;

j. Wiadomość SMS (SMS) – wiadomość tekstowa, wysyłana przez uczestnika z telefonu komórkowego pod wskazany nr SMS (do konkursu nie będą rejestrowane zgłoszenia SMS wysyłane z bramek SMS);

k. Sklep konkursowy – dowolny sklep sieci HEBE na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w którym można dokonać zakupu promocyjnego;

l. Dowód zakupu – oryginał paragonu fiskalnego lub imiennej faktury VAT (wystawionej na uczestnika w rozumieniu pkt. 3.1 regulaminu) potwierdzający dokonanie zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby niniejszego konkursu musi być czytelny i oryginalny, tzn. taki który jest wystawiony przez sklep konkursowy (którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu) i który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby niniejszego konkursu nie jest w szczególności jego:

- kserokopia,
- kopia notarialnie poświadczona,

- wtórnik,

- odpis,

- duplikat,
- wydrukowany skan.

Uczestnik zobowiązany jest do zachowania, do zakończenia konkursu, wszystkich oryginałów dowodów zakupu podanych w zgłoszeniach do konkursu. W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu promocyjnego stwierdzającego udział w konkursie, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora.

Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer dowodu zakupu stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

m. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.2. Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia 21.10.2021 r. do dnia 03.11.2021 r.,
przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 14.01.2022 r.

2.3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.).

2.4. Udział w konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do konkursu powinien zapoznać się z treścią regulaminu. Uczestnik, przystępując do konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Przesłanie zgłoszenia do konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień regulaminu.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. Z zastrzeżeniem pkt. 3.5 regulaminu, uczestnikiem niniejszego konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 1 KC [1] , która co najmniej w dniu rozpoczęcia konkursu spełnia następujące warunki:

a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

b) zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;

c) ma ukończone 18 lat;

d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Przez uczestnika rozumie się daną osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się posługuje na potrzeby konkursu. Działania uczestnika, polegające na zmianie danych identyfikacyjnych celem obejścia postanowień regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowią podstawę do wykluczenia takiej osoby z konkursu, z uwagi na nieuczciwe i naruszające postanowienia regulaminu działania.

3.2 W celu udziału w konkursie, uczestnik konkursu powinien posiadać numer telefonu komórkowego, który jest aktywny w jednej z sieci GSM operatorów telefonii komórkowej w Polsce oraz nie ma włączonej blokady SMS Premium.

3.3. Konkurs jest dostępny wyłącznie dla uczestników znajdujących się w zasięgu sieci GSM polskich operatorów komórkowych.

3.4. Zgłoszenie udziału w konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.

3.5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz sklepów konkursowych w rozumieniu regulaminu konkursu. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

4. ZASADY KONKURSU

4.1. W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik musi zastosować się do następującej procedury:

a) Dokonać zakupu promocyjnego i zachować oryginał dowodu zakupu.

b) Wysłać SMS zgłoszeniowy zawierający rozwiązanie zadania konkursowego, które polega na wymyśleniu i przesłaniu własnej, autorskiej propozycji odpowiedzi na temat: „Opisz swój sposób na wywołanie uśmiechu u innych” pod numer 70988 z telefonu komórkowego (opłata za wysłanie jednego SMS-a pod numer 70988 wynosi 0,50 zł netto / 0,62 zł z VAT).

c) Format SMS-a zgłoszeniowego („zgłoszenie do konkursu”) zawierającego rozwiązanie zadania konkursowego musi być następujący: HEBE.nr paragonu.Twoja odpowiedź (wyrażenie „HEBE” zwane będzie w dalszej części regulaminu prefiksem). Numer dowodu zakupu czy numer paragonu znajduje się najczęściej w prawej, górnej stronie paragonu, na linii daty dokonania zakupu promocyjnego. Załącznik nr 2 do regulaminu zawiera wizualizację przykładowego paragonu fiskalnego, na której zaznaczono elipsą jego numer w rozumieniu regulaminu.

Przykładowy SMS zgłoszeniowy z rozwiązaniem zadania konkursowego dla uczestnika, który dokonał zakupu promocyjnego i posiada dowód zakupu o numerze 123456 powinien wyglądać następująco:

HEBE.123456. moj sposob to lekki zart i szeroki usmiech, ktory zawsze zostaje odwazajeniony

SMS zgłoszeniowy musi zawierać treść odpowiedzi uczestnika na zadanie konkursowe, czyli po prefiksie „HEBE”, „nr dowodu zakupu”, uczestnik powinien wpisać treść odpowiedzi na zadanie konkursowe (jak w powyższym przykładzie).

d) Prawidłowe zgłoszenie do konkursu musi, zgodnie z pkt. 4.1 lit. c regulaminu zawierać w treści SMS-a rozwiązanie zadania konkursowego (poprzedzone prefiksem).
SMS zgłoszeniowy zawierający rozwiązanie zadania konkursowego może składać się z maksimum 160 znaków w całości (łącznie z prefiksem, tj. wyrazem „HEBE” numerem dowodu zakupu promocyjnego oraz rozwiązaniem zadania konkursowego w tym ze „spacjami”) i nie może zawierać polskich znaków. Dopuszcza się użycie małych i dużych liter.

e) Dowód zakupu zostanie zweryfikowany przy wydawaniu nagród (przekazanie dowodu zakupu (oryginału/skanu/zdjęcia- zgodnie z postanowieniami regulaminu) jest warunkiem koniecznym wydania nagrody). Zgłoszenie udziału w konkursie na podstawie zakupu promocyjnego może mieć miejsce wyłącznie po dokonaniu tego zakupu, tj. czas zakupu (data i godzina uwidoczniona na dowodzie zakupu) nie może być późniejszy niż czas wysłania wiadomości SMS (zgłoszenia do konkursu). W sytuacji, gdyby okazało się, iż laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu promocyjnego, tj. data i godzina otrzymania zgłoszenia jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z dowodu zakupu, traci on prawo do nagrody.

f) Zgłoszenia do konkursu mogą być wysyłane codziennie w okresie:
od godziny 00:00:00 dnia 21.10.2021 r. do godziny 23:59:59 dnia 03.11.2021 r., wyłącznie po dokonaniu zakupu promocyjnego.

g) Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia do konkursu uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie konkursowej. Uczestnik konkursu otrzyma od organizatora SMS potwierdzający prawidłowe zgłoszenie oraz rejestrację w bazie konkursowej o następującej treści: „Dziekujemy za udzial w konkursie: Podziel się usmiechem pelnym blasku. Zachowaj dowod zakupu. Regulamin na www.smolar.pl”

4.2. Rozwiązanie zadania konkursowego, o którym mowa w pkt. 4.1 lit. b regulaminu:

- musi być wynikiem osobistej twórczości uczestnika,

- nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,

- nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

4.3. W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego, aby dokonać prawidłowego zgłoszenia do konkursu z tytułu każdego zakupu promocyjnego, należy każdy
z tych zakupów udokumentować odrębnym oryginałem dowodu zakupu i odrębnym zgłoszeniem do konkursu. Organizator ma prawo wezwać uczestnika, który zgłosił się wielokrotnie do konkursu, do przesłania wszystkich dowodów zakupu. W przypadku, jeżeli uczestnik nie będzie posiadał tych dowodów zakupu może zostać zdyskwalifikowany
i wykluczony z konkursu, z utratą prawa do nagrody przyznanej mu w konkursie włącznie.
W takim przypadku niewydana z tego powodu nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.

4.4. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać dowolną liczbę zgłoszeń (pod warunkiem dokonania, odpowiedniej liczby zakupów promocyjnych), jednakże jedna osoba oraz osoby z jednego gospodarstwa domowego (przez termin „gospodarstwo domowe” organizator rozumie ten sam adres zamieszkania lub zameldowania uczestników konkursu), mogą otrzymać w całym konkursie tylko jedną nagrodę. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba, będzie przesyłać zgłoszenia do konkursu z różnych numerów telefonicznych, a zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej nagrody. W takim przypadku niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.

4.5. Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik (w tym laureat) spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji,
gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik konkursu narusza zasady gry określone w niniejszym regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu organizator może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w konkursie w tym m. in. podania wszystkich numerów telefonów, z których uczestnik wysyłał zgłoszenia do konkursu, doręczenie do organizatora wszystkich oryginałów dowodów zakupu zgłoszonych do konkurs. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu w terminie wskazanym przez organizatora (nie dłuższym niż 7 dni od daty wysłania SMSa do uczestnika z żądaniem) lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań lub brak kontaktu z uczestnikiem lub próba naruszenia postanowień regulaminu przez uczestnika, może spowodować - po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania wyjaśniającego - wykluczenie danego uczestnika z konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody wymienionej w pkt 6.1, pkt 6.2, pkt 6.3 regulaminu. W takim przypadku niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora. W przypadku stwierdzenia nieuczciwej ingerencji w systemy organizatora bądź nieuczciwego lub niezgodnego z regulaminem i przepisami prawa wpływu na przebieg konkursu, organizator może zgłosić ww. praktykę do odpowiednich organów ścigania.

4.6. Wielokrotne przesłanie zgłoszenia do konkursu na podstawie jednego oryginału dowodu zakupu promocyjnego, wysłane przez tego samego uczestnika lub przez kilku uczestników nie zwiększa szansy wygrania nagród i będzie traktowane jako duplikat oraz zostanie usunięte
z bazy zgłoszeń (w bazie pozostanie pierwsze prawidłowe zgłoszenie).

4.7. W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu potwierdzającego udział w konkursie, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora.

5. WYŁANIANIE LAUREATÓW NAGRÓD

5.1 W celu wyłonienia laureatów nagród w konkursie oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem konkursu, organizator powoła komisję konkursową, o której mowa w pkt. 7 regulaminu.

5.2 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 05.11.2021 r. i polegać będzie na wyłonieniu przez komisję konkursową spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń w konkursie najlepszych rozwiązań zadania konkursowego. Komisja konkursowa oceni według własnego uznania wszystkie prawidłowo nadesłane do konkursu zgłoszenia uwzględniając ich jakość, oryginalność, kreatywność oraz walory artystyczne każdego zgłoszonego do konkursu rozwiązania zadania konkursowego i wybierze w kolejności od najlepszych:

- 3 (słownie: trzech) laureatów nagród głównych,

- 15 (słownie: piętnastu) laureatów nagród dodatkowych I-go stopnia ,

- 50 (słownie: pięćdziesięciu) laureatów nagród dodatkowych II-go stopnia.

5.3 Weryfikacja poprawności przesyłanych zgłoszeń do konkursu będzie dokonywana za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego konkurs. Zgłoszenia zawierające błędny prefiks lub niespełniające innych wymogów określonych w regulaminie nie będą brały udziału w konkursie. Czas nadesłania SMS-a zgłoszeniowego będzie rejestrowany przez centralny komputer organizatora.

6. NAGRODY

6.1 Nagrodą główną w konkursie jest iPhone 12 o wartości 3.849,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset czterdzieści dziewięć złotych 00/100) brutto. Dodatkowo do ww. nagrody organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 427,67 zł brutto (słowne: czterysta dwadzieścia siedem złotych 67/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody głównej w Konkursie wynosi 4.276,67 zł brutto (słownie: cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 67/100), przy czym część nagrody, jaką jest nagroda pieniężna w kwocie 427,67 zł brutto (słowne: czterysta dwadzieścia siedem złotych 67/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w konkursie w wysokości 10% wartości ww. nagrody. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez organizatora

Łączna liczba nagród głównych to 3 (słownie: trzy) sztuki.

Łączna wartość nagród głównych wynosi 12.830,01 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy osiemset trzydzieści złotych 01/100).

6.2 Nagrodą dodatkową I-go stopnia w konkursie są słuchawki AirPods o wartości 799,00 zł brutto (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Dodatkowo do nagrody dodatkowej I-go stopnia organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 88,78 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem złotych 78/100). Łączna całkowita wartość nagrody dodatkowej I-go stopnia wynosi 887,78 zł brutto (słownie: osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 78/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 88,78 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem złotych 78/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez organizatora.

Łączna liczba nagród dodatkowej I-go stopnia w konkursie wynosi 15 (słownie: piętnaście) sztuki.

Łączna wartość nagród dodatkowej I-go stopnia w konkursie wynosi 13.316,70 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta szesnaście złotych 79/100).

6.3 Nagrodą dodatkową II-go stopnia w konkursie jest zestaw produktów marki Sensodyne/Parodontax o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100). Dodatkowo do ww. nagrody organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 5,56 zł brutto (słowne: pięć złotych 56/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody dodatkowej II-go stopnia w konkursie wynosi 55,56 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 56/100), przy czym część nagrody, jaką jest nagroda pieniężna w kwocie 5,56 zł brutto (słowne: pięć złotych 56/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości ww. nagrody. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez organizatora.

Łączna liczba nagród dodatkową II-go stopnia w konkursie wynosi 50 (słownie: pięćdziesiąt) sztuk.

Łączna wartość nagród dodatkową II-go stopnia w konkursie wynosi 2.778,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100).

6.4 Łączna liczba wszystkich nagród w konkursie wynosi 68 (słownie: sześćdziesiąt osiem) sztuki.

6.5 Łączna pula nagród w konkursie wynosi 28.924,71 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 71/100).

6.6 Laureaci konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Laureatowi nie przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.

7 NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

7.1 Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagród oraz decydującym o przyznaniu nagród, o których mowa w pkt. 6.1, pkt. 6.2, pkt. 6.3 regulaminu, będzie komisja konkursowa. W skład komisji wejdą minimum dwaj przedstawiciele organizatora.

7.2 Komisja konkursowa dokonując wyboru najlepszych rozwiązań zadania konkursowego, weźmie pod uwagę prawidłowość zgłoszeń zgodnie z pkt. 3 i pkt. 4 regulaminu oraz najciekawsze rozwiązania zadania konkursowego przy uwzględnieniu kryterium jakości, oryginalności, kreatywności i walory artystyczne każdego rozwiązania zadania konkursowego.

8 POWIADOMIENIE O WYGRANEJ ORAZ SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW

8.1 Każdy laureat nagrody w konkursie (nagrody głównej i dodatkowej I-go/II-go stopnia) zostanie powiadomiony o wygranej, najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia danego etapu konkursu, poprzez wysłanie na koszt organizatora wiadomości SMS. Organizator w treści wiadomości SMS poinformuje laureata o wygranej nagrodzie oraz o konieczności przesłania kompletu niezbędnych danych i oświadczeń laureata.

8.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności powiadomienia laureata o wygranej z powodu podania przez uczestnika błędnego numeru telefonu lub zmiany numeru telefonu w czasie trwania konkursu lub posiadania przez uczestnika włączonej w telefonie komórkowym blokady SMS Premium lub w sytuacji kiedy telefon uczestnika jest wyłączony.

8.3 Dodatkowo niezależnie od powiadomienia laureatów, o którym mowa w pkt. 8.1 regulaminu, wyniki niniejszego konkursu każdy uczestnik może również sprawdzić na stronie internetowej pod adresem: www.wyniki.smolar.pl, wpisując numer dowodu zakupu promocyjnego podany w zgłoszeniu oraz numer telefonu, z którego wysłano zgłoszenie do konkursu.

8.4 Warunkiem wydania nagród głównych w konkursie jest przesłanie pocztą lub pocztą kurierską lub poprzez doręczenie osobiste, w formie pisemnej na adres organizatora (Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15), w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości SMS informującej o wygranej, o której mowa w pkt. 8.1 regulaminu, kompletu niezbędnych danych i oświadczeń laureatów ww. nagród, które umożliwią wydanie ww. nagród, tj.:

a) oryginał dowodu zakupu z numerem dowodu wskazanym w nagrodzonym zgłoszeniu do konkursu;

b) imię i nazwisko laureata;

c) numer telefonu, z którego wysłano nagrodzone zgłoszenie do konkursu;

d) adres poczty elektronicznej, tzw. adres e-mail;

e) pełen adres zamieszkania;

f) własnoręcznie podpisane oświadczenia o następującej treści:

¨ „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”,

¨„Zapoznałam/em się z regulaminem konkursu „Podziel się uśmiechem pełnym blasku!”, w tym z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego wszystkie postanowienia”.

¨ „Oświadczam, że jestem autorem wszelkich treści, utworów - w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - jakie powstały w związku z wykonaniem zadania
w konkursie „Podziel się uśmiechem pełnym blasku!”, polegającego na wymyśleniu i przesłaniu własnej autorskiej odpowiedzi na zadanie konkursowe określone w regulaminie konkursu.”

¨ „Oświadczam, że przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do rozwiązania zadania konkursowego, powstałego w związku z wykonaniem zadania w konkursie „Podziel się uśmiechem pełnym blasku!”, polegającego na wymyśleniu i przesłaniu własnej autorskiej odpowiedzi na zadanie konkursowe określone w regulaminiem konkursu. Treści te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, nie udzieliłem/am żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z rozwiązania zadania konkursowego, posiadam wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań zadania konkursowego.”

¨ „Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski oraz GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski oraz GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.”

Przed wysłaniem formularza dla Laureata nagrody głównej prosimy o dokładne sprawdzenie danych zamieszczanych w formularzu.

8.5 Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami dla laureata nagrody głównej jakie musi podać każdy laureat ww. nagrody znajduje się na stronie internetowej Organizatorawww.smolar.pl/konkurs- podziel-sie-usmiechem-pelnym-blasku, skąd laureat ww. nagrody może pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również dane i oświadczenia od laureata, napisane nie na formularzu proponowanym przez Organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane i oświadczenia.

8.6 Przesyłkę z wymaganymi danymi i oświadczeniami od każdego laureata nagrody głównej laureat ww. nagrody musi zgłosić do organizatora w terminie wynikającym z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 19.11.2021 r. (data nadania przesyłki pocztowej lub kurierskiej lub doręczenia osobistego). W przypadku wyboru przez laureata ww. nagrody sposobu dostarczenia danych poprzez wysyłkę pocztą lub przesyłką kurierską, o zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 26.11.2021 r.

8.7 W przypadku niedoręczenia organizatorowi wymaganych danych i oświadczeń, o których mowa w pkt. 8.4 regulaminu, przez laureata nagrody głównej w terminach wskazanych w pkt. 8.6 Regulaminu lub niespełnienia przez laureata ww. nagrody warunków przewidzianych w pkt. 3 i pkt. 4 regulaminu, dany laureat traci prawo do nagrody, a niewydana nagroda główna pozostaje w dyspozycji organizatora.

8.8 Warunkiem wydania nagród dodatkowych I-go/II-go stopnia w konkursie jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza dla laureatów nagród, który będzie dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez organizatora wiadomości SMS informującej o wygranej, o której mowa w pkt. 8.1 regulaminu. Każdy laureat ww. nagrody zobowiązany będzie podać w tym formularzu następujące dane i oświadczenia:

a) imię i nazwisko laureata nagrody,

b) dokładny adres zamieszkania laureata,

c) numer telefonu laureata, z którego wysłano nagrodzone zgłoszenie do konkursu,

d) numer dowodu zakupu promocyjnego podany w nagrodzonym zgłoszeniu do konkursu,

e) adres e-mail laureata nagrody,

f) zamieszczenie / załączenie czytelnego skanu lub zdjęcia oryginału dowodu zakupu z numerem dowodu wskazanym w nagrodzonym zgłoszeniu (plik z dowodem zakupu nie powinien przekraczać wielkości 5 MB i powinien być wykonany w formacie jpg lub png lub jpeg) ,

g) oświadczenia o następującej treści:

¨ „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”,

¨„Zapoznałam/em się z regulaminem konkursu „Podziel się uśmiechem pełnym blasku!”, w tym z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego wszystkie postanowienia”.

¨ „Oświadczam, że jestem autorem wszelkich treści, utworów - w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - jakie powstały w związku z wykonaniem zadania
w konkursie „Podziel się uśmiechem pełnym blasku!”, polegającego na wymyśleniu i przesłaniu własnej autorskiej odpowiedzi na zadanie konkursowe określone w regulaminie konkursu.”

¨ „Oświadczam, że przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do rozwiązania zadania konkursowego, powstałego w związku z wykonaniem zadania w konkursie „Podziel się uśmiechem pełnym blasku!”, polegającego na wymyśleniu i przesłaniu własnej autorskiej odpowiedzi na zadanie konkursowe określone w regulaminiem konkursu. Treści te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, nie udzieliłem/am żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z rozwiązania zadania konkursowego, posiadam wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań zadania konkursowego.”

¨ „Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski oraz GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski oraz GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.”

8.9 W przypadku niepodania wymaganych danych i oświadczeń przez laureatów nagród dodatkowych I-go / II-go stopnia zgodnie z postanowieniami pkt. 8.8 regulaminu w terminie wskazanym w pkt. 8.10 regulaminu lub niespełnienia warunków przez laureata nagrody przewidzianych w pkt. 3 i pkt. 4 regulaminu, niewydana ww. nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.

8.10 Laureaci nagród dodatkowych I-go / II-go stopnia muszą podać wymagane dane i oświadczenia w formularzu dla laureatów na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl, zgodnie z pkt. 8.8 regulaminu, w terminie wynikającym z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 19.11.2021 r. O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń od laureatów ww. nagród, decyduje data ich otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 19.11.2021 r.

8.11 Laureaci nagród dodatkowych I-go / II-go stopnia są zobowiązani do zachowania oryginału dowodu zakupu z czytelnym numerem dowodu, który został zgłoszony do konkursu. W sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że laureat ww. nagrody naruszył zasady konkursu określone w regulaminie lub naruszył przepisy powszechnie obowiązującego prawa, organizator może zobowiązać ww. laureata (żądaniem skierowanym za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres e-mail, który laureat podał w formularzu dla laureatów, o którym mowa w pkt. 8.8 regulaminu) do przesłania danych, oświadczeń oraz oryginału dowodu zakupu wskazanych w pkt. 8.8 regulaminu na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, najpóźniej w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania (decyduje data otrzymania dowodu zakupu przez organizatora). Niedotrzymanie ww. warunków przez laureata nagrody oznacza, że laureat traci prawo do nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, powyższej informacji e–mail od organizatora, w kategorii „wiadomości - śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej uczestnika. W razie stosowania przez uczestnika narzędzi i ustawień antyspamowych, uczestnik zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość od organizatora nie trafiła do skrzynki mailowej zawierającej „wiadomości – śmieci” / „spam”.

9. WYDANIE NAGRÓD

9.1 Warunkiem odebrania nagrody jest:

- przekazanie/zamieszczenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń, w tym oryginału/ skanu / zdjęcia oryginału dowodu zakupu promocyjnego opatrzonego numerem (zgodnym ze wskazanym w zgłoszeniu) oraz datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej, która jest jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt. 4.1 f) regulaminu (zgodnie z zapisami regulaminu),

- wylegitymowanie się przed kurierem jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym tożsamość i zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez laureata albo potwierdzenie tożsamości lub uprawnienia do odbioru przesyłki w inny sposób stosowany przez firmę kurierską oraz (przy odbiorze nagrody),

- wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody (przy odbiorze nagród laureaci zobowiązani są do wypełnienia pokwitowania odbioru nagrody). Odbiór nagrody laureat pokwituje swoim własnoręcznym podpisem.

9.2 Nagrody główne, dodatkowe I-go/II-go stopnia zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej nie później niż do dnia 10.12.2021 r. W przypadku nieobecności laureata w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, pod którym będzie można umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór nagrody z magazynu firmy kurierskiej. Laureat może odebrać przesyłkę z nagrodą do dnia 17.12.2021 r.

9.3 Nagroda nieodebrane/niewydane do dnia 17.12.2021 r. z winy lub przyczyny leżącej po stronie laureata pozostaje w dyspozycji organizatora.

10. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

10.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres organizatora (Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15). O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż 31.12.2021 r.

10.2 Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu, z którego uczestnik przesłał SMS zgłoszeniowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

10.3 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez organizatora, nie później niż do dnia 14.01.2022 r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla nadania). Organizator rozpatrywać będzie reklamacje uczestników, złożone wyłącznie w formie pisemnej, na podstawie regulaminu. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

10.4 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

11. PRAWA AUTORSKIE

11.1 Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z rozwiązaniem zadania konkursowego, o którym mowa w pkt. 4.1. lit. b) regulaminu.

11.2 Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że powstałe w związku
z niniejszym konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

11.3 Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jego pracy konkursowej będącej odpowiedzią na zadanie konkursowe, poprzez publikację jej przez GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. w kanałach komunikacji tego podmiotu, w szczególności w profilach mediów społecznościowych lub na stronie internetowej, w celu podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach konkursu (bez podawania danych osobowych).

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1, dalej „RODO”), organizator konkursu informuje, że administratorami danych osobowych uczestników konkursu są:

a) spółka będąca właścicielem marki Sensodyne, na rzecz której organizowany jest konkurs, tj. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu , ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań. Dane kontaktowe w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych (przez ww. administratora) do Inspektora ochrony danych: e-mail: pl.cpa@gsk.com, adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, GSK, ul. Kolorowa 6, 60-198, Poznań;

b) organizator konkursu, tj. Smolar Agencja Promocyjno–Reklamowa Robert Wojkowski ,
ul. Inżynierska 15, 93 –569 Łódź, NIP: 7262214473. Dane kontaktowe ww. administratora e-mail: biuro@smolar.pl, adres do korespondencji: ul. Inżynierska 15, 93 –569 Łódź.

12.2 Administrator danych osobowych - GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu informuje, że:

a) dane osobowe uczestnika konkursu pozyskane przez ww. administratora danych osobowych, są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celach związanych z przedmiotowym konkursem, tj.:

- w celu marketingu bezpośredniego jakim jest prowadzenie działań promocyjnych na rzecz marki Sensodyne, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. f RODO),

b) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie,

c) uczestnikowi przysługuje:

- prawo dostępu do podanych danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych

oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć na adres e-mail lub w formie pisemnej na adresy wskazane w pkt. 12.1 lit. a) regulaminu ,

d) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,

e) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez ww. administratora innym podmiotom w celu związanym z konkursem, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników, a także podmiotom obsługującym ww. administratora danych osobowych pod względem prawnym,

f) dane osobowe uczestników będą przechowywane przez ww. administratora do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z konkursem,

g) dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy,

h) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

12.3 Administrator danych osobowych - Smolar Agencja Promocyjno–Reklamowa Robert Wojkowski informuje, że:

a) dane osobowe uczestnika konkursu pozyskane przez ww. administratora danych osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przedmiotowym konkursem - w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. f RODO) – tj.:

- w celu organizacji konkursu, w związku z tym, że ww. administrator danych osobowych jako organizator konkursu składa wobec uczestników we własnym imieniu przyrzeczenie publiczne dot. wydania nagrody (zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w tym art. 921 KC), tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do konkursu, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na organizatorze w związku z organizacją konkursu i obowiązków sprawozdawczych;

- w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników,

b) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie,

c) uczestnikowi przysługuje:

- prawo dostępu do podanych danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,

oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć na adres e- mail: biuro@smolar.pl lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 12.1 lit. b) regulaminu,

d) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,

e) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia konkursu, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników, operatorom bramki sms, podmiotom realizującym wydanie/wykonanie nagrody, operatorom pocztowym/przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym administratora danych osobowych prawnie i księgowo,

f) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z konkursem oraz w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,

g) dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy,

h) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

12.4 Regulamin konkursu jest jawny i powszechnie dostępny. Pełna treść regulaminu będzie dostępny na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.smolar.pl/konkurs-podziel-sie-usmiechem-pelnym-blasku, a także w biurze organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź.

12.5 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

12.6 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z konkursem mogą kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@smolar.pl lub też dzwoniąc pod numer (42) 636 90 97 lub (42) 636 90 93 w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą operatora).

ORGANIZATOR

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu SMS „Podziel się uśmiechem pełnym blasku!”

Lista produktów marki Sensodyne, których zakup nie uprawnia do wzięcia udziału w konkursie SMS „Podziel się uśmiechem pełnym blasku!”

Lp.

Nazwa produktu, którego zakup nie uprawnia do wzięcia udziału w konkursie

1.

SENSODYNE Odbudowa i Ochrona 75 ML

2.

SENSODYNE Odbudowa i Ochrona WHITENING 75 ML

3.

SENSODYNE ODBUDOWA I OCHRONA EXTRA FRESH 75 ML

4.

SENSODYNE ULTRASZYBKA ULGA 75 ML

5.

SENSODYNE ULTRASZYBKA ULGA WHITENING 75 ML

6.

SENSODYNE ULTRA SZYBKA ULGA EX FR 75ml

7.

SENSODYNE NADWRAŻLIWOŚĆ&DZIĄSŁA 75ml


Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu SMS Podziel się uśmiechem pełnym blasku!

Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem, gdzie znajduje się numer dowodu zakupu.[1] Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne