Konkursy

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO

„ Pampers w Hebe” prowadzonego w drogeriach HEBE

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs promocyjny „Pampers w Hebe” zwany dalej „konkursem”.

2. Organizatorem konkursu jest TQ Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Albańska 18/6, 60-123 Poznań, REGON 300281544, NIP 7831614725, KRS 0000255462, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 60 000,00 zł, tel./fax 061 830 00 95, biuro@tqg.pl zwana dalej organizatorem.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa, KRS: 0000210289, NIP: 5213289895, REGON: 015731717

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji konkursu jest Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa, KRS: 0000210289, NIP: 5213289895, REGON: 015731717, zwany danej „administratorem”. Konkurs jest prowadzony przez administratora za pośrednictwem organizatora, któremu administrator zleci przeprowadzenie konkursu w imieniu i na rzecz administratora oraz powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników.

5. Uczestnikiem konkursu, z zastrzeżeniem pkt. 6, może być wyłącznie osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, która w chwili dokonywania zakupu objętego zasadami niniejszego konkursu ukończyła 18 lat, zwana dalej „uczestnikiem”.

6. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani przedstawiciele organizatora oraz administratora, pracownicy drogerii Hebe, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz dzieci oraz osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia.

7. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w drogeriach Hebe. Szczegółowy spis sklepów wraz z adresami znajduje się na www.hebe.pl

8. Sprzedaż promocyjna produktów objętych konkursem trwa od dnia 22.04.2021r. do dnia 19.05.2021r. zwana dalej „sprzedaż promocyjna”.

9. Okres nadsyłania zgłoszeń SMS, zwanych dalej „SMS”, do konkursu trwa od dnia 22.04.2021r. godz. 00:00:00 do dnia 19.05.2021r. godz. 23:59:59.

10. Sprzedażą promocyjną objęte są: produkty marki Pampers.

11. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

12. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie nie jest loterią promocyjną ani audioteksową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.).

13. Treść niniejszego regulaminu dostępna będzie w siedzibie organizatora, na stronach internetowych:

www.hebe.pl i www.e - kupon.info

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Aby zostać uczestnikiem konkursu, należy spełnić łącznie następujące warunki:

a. W terminie obowiązywania sprzedaży promocyjnej dokonać zakupu dowolnego produktu wymienionego w pkt 10 regulaminu, za kwotę łączną minimum 80,00 zł, zwanego dalej „zakupem” oraz,

b. Wysłać SMS na numer 4301, o treści: „PAMPERS.ZGODA.NUMER PARAGONU.ODPOWIEDŹ” wpisując w miejsce słów: „NUMER PARAGONU” numer nadrukowany u góry paragonu fiskalnego; w miejsce słowa „ODPOWIEDŹ”, swoją autorską propozycję odpowiedzi na pytanie konkursowe: „W jaki sposób Pampers pomaga Ci w opiece nad dzieckiem? Słowo „ZGODA”, oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu oraz numeru paragonu zakupionego produktu, treść zgody została podana w załączniku nr 1,

c. zachować oryginał paragonu fiskalnego, będący dowodem zakupu produktów zgodnego z warunkami konkursu.

2. Wiadomość SMS nie może być dłuższa niż 160 znaków ( łącznie z prefiksem ZGODA, kodem pocztowym numerem systemowym lub transakcji, odpowiedzią oraz spacjami).

3. Treść SMS-a musi być: w pełni oryginalnym utworem uczestnika; nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem; nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów promocyjnych; nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich; nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień regulaminu.

4. Data i godzina nadesłania SMS-a nie może być wcześniejsza, niż data zakupu produktów zamieszczona na paragonie fiskalnym.

5. W konkursie nie będą uwzględniane SMS-y nie spełniające któregokolwiek z warunków określonych powyżej oraz zgłoszenia wysłane inaczej niż z telefonu komórkowego.

6. Odebranie SMS-a nadesłanego przez uczestnika zostanie potwierdzone bezpłatnym SMS-em zwrotnym na numer telefonu, z którego zostało ono wysłane bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia.

7. Koszt przesłania SMS-a zawierającego do 160 znaków zgodny z taryfą uczestnika u operatora. Opłata zostanie pobrana niezależnie od tego, czy zgłoszenie będzie poprawne.

8. Jeden uczestnik może dokonać dowolną ilości zgłoszeń w konkursie.

9. Jeden laureat konkursu może otrzymać nie więcej niż jedną nagrodę. Nagrodę może otrzymać wyłącznie jeden z laureatów należących do wspólnego gospodarstwa domowego pozostający pod wspólnym: numerem telefonu, z którego przysłano SMS-a, adresem zameldowania, zamieszkania, korespondencji.

§3 NAGRODY W KONKURSIE

1. Nagrodami w konkursie są:

a. Miejsce od 1 do 3 – zwaną dalej „ nagrodą główną” oczyszczacz powietrza Warmtec AP 168W o wartości 1100,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sto PLN) oraz nagroda pieniężna w kwocie 122,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia dwa PLN). Nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej , który zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez organizatora Łączną wartość nagrody: 1222,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia dwa PLN). Łączna ilość nagród – 3 sztuk.

b. Miejsca od 4 do 8, zwaną dalej „nagrodą drugą” są Szumisie Szumiące DOU DOU ECRU o wartości 149,00 PLN (słownie: sto czterdzieści dziewięć PLN) oraz nagroda pieniężna w kwocie 14,00 PLN (słownie: czternaście PLN). Nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej, który zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez organizatora Łączną wartość nagrody: 163,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt trzy PLN). Łączna ilość nagród przypadająca na wszystkie sklepy 5 sztuk.

c. Miejsca od 9 do 18, zwaną dalej „nagrodą trzecią” są Chusteczki PAMPERS SENSITIVE 4x52szt o wartości 22,00 PLN (słownie: dwadzieścia dwa PLN) oraz nagroda pieniężna w kwocie 2,00 PLN (słownie: dwa PLN). Nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej, który zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez organizatora Łączną wartość nagrody: 24,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery PLN). Łączna ilość nagród przypadająca na wszystkie sklepy 10 sztuk.

2. Kryterium otrzymania nagrody jest:

a. spełnienie warunków §2 regulaminu, oraz

b. wybranie przez komisję konkursową, podczas niepublicznego posiedzenia, treści przesłanego zdania konkursowego którym mowa w §2 pkt. 1.b regulaminu, jako jej zdaniem najciekawszego, oryginalnego, nietuzinkowego, spełniającego wszystkie zapisane kryteria.

3. Wyboru najciekawszych 18 zgłoszeń nadesłanych przez uczestników, dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora w terminie do 02.06.2021r. Wyłoni tym samym listę potencjalnych laureatów. Komisja wybierze także 10 zgłoszeń laureatów rezerwowych.

4. Decyzja komisji konkursowej w zakresie wyboru zwycięskich zdań konkursowych jest ostateczna i wiążąca. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do wyboru mniejszej liczby lub żadnej odpowiedzi, w sytuacji, gdy odpowiedzi konkursowe zdaniem komisji konkursowej, nie będą na wystarczającym poziomie by zakwalifikować je do przyznania nagrody.

5. Weryfikacja poprawności zgłoszeń w celu przyznania nagrody jest prowadzona w następującym trybie:

a. W ciągu 10 dni roboczych od dnia posiedzenia komisji konkursowej, organizator poinformuje potencjalnych laureatów poprzez wysłanie informacji SMS na numer telefonu, z którego dokonano zgłoszenia o potencjalnej wygranej;

b. W treści wiadomości potencjalny laureat zostanie poproszony o przesłanie na własny koszt, na adres Organizatora:

⎯ czytelnie i kompletnie wypełnionego Oświadczenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu i jest także dostępny do pobrania na stronie(www.e-kupon.info ), oraz

⎯ oryginału dowodu zakupu z numerem paragonu wykorzystanym do zgłoszenia udziału w Konkursie;

c. Oświadczenie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oryginał dowodu zakupu należy wysłać w ciągu 5 kolejnych dni roboczych od daty otrzymania SMS, za pomocą przesyłki pocztowej poleconej lub kurierskiej. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki kurierskiej z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego/nadania zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Organizatora nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia.

6. Administrator za pośrednictwem organizatora ma prawo do wykluczenia z konkursu uczestników, jeśli ich zgłoszenia naruszają postanowienia niniejszego regulaminu lub przepisy prawa. Administrator za pośrednictwem organizatora może wykluczyć uczestników z konkursu w szczególności w następujących przypadkach, jeśli uczestnik:

a. nie dopełni któregoś z warunków niniejszego Regulaminu, lub

b. nie dostarczy wymaganych w §3 pkt 5 danych, lub będą one niekompletne, lub

c. nadesłany paragon będzie: nieczytelny, podrobiony, uszkodzony w sposób uniemożliwiający weryfikację, nie będzie widniał w systemie Hebe, lub będzie miał inny numer systemowy lub transakcji, niż podany w przesłanym SMSie, lub

d. paragon zostanie przesłany przez więcej niż jednego uczestnika dowodu zakupu o takim samym numerze.

7. Organizator może poprosić potencjalnego laureata o przesłanie zdjęcia dokumentu poświadczającego prawidłowość danych osobowych, po zweryfikowaniu zdjęcie dokumentu z danymi osobowymi zniszczone.

8. Potencjalni laureaci, którzy spełnią wszystkie warunki niniejszego regulaminu a ich zgłoszenia zostaną pozytywnie zweryfikowane, zostaną ostatecznymi laureatami konkursu. Jeśli Lista ostatecznych laureatów będzie dostępna w siedzibie organizatora. W przypadku, gdy potencjalny laureat z listy podstawowej nie spełni warunków określonych w niniejszym regulaminie, Organizator ma prawo do jego dyskwalifikacji oraz do weryfikacji Uczestnika z listy rezerwowej.

9. Uczestnikowi konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody konkursowej, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody konkursowej na osoby trzecie.

10. Uczestnik traci prawo do nagrody w przypadku odstąpienia od umowy nabycia produktu, rozwiązania umowy nabycia produktu, zwrotu produktu. Uczestnik jest wówczas zobowiązany do zwrotu nagrody, jaką otrzymał. Zwrotu nagrody należy dokonać na adres organizatora.

11. W przypadku braku odpowiedniej ilości ostatecznych laureatów, nagrody pozostaną do dyspozycji organizatora.

12. Administrator za pośrednictwem organizatora składa przyrzeczenie publiczne przyznania nagrody na warunkach określonych w Regulaminie

§4 WYDANIE NAGRODY W KONKURSIE

1. Nagroda będzie wysłana do laureata za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, na adres podany przez laureata, w terminie do 02.07.2021r. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. Laureat konkursu nie ma prawa odbioru nagrody konkursowej osobiście w siedzibie organizatora.

2. Odbiór nagrody laureat pokwituje swoim podpisem na protokole odbioru nagrody. Doręczenie nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez laureata i podpisanie potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody.

3. Jeżeli laureat konkursu nie będzie mógł, z przyczyn od organizatora niezależnych, odebrać nagrody, traci on do niej prawo. Za nieodebranie uważa się dwukrotną próbę doręczenia przesyłki przez kuriera, przekierowanie przez odbiorcę przesyłki na magazyn firmy kurierskiej lub inny adres niż wskazany na przesyłce.

4. Nagrody konkursowe są opodatkowane podatkiem ryczałtowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10% łącznej wartości nagrody. organizator pobierze i odprowadzi należny podatek od nagrody konkursowej.

§5 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje mogą być zgłaszane administratorowi za pośrednictwem organizatora za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, na adres TQ Group sp. z o.o., ul. Albańska 18/6, 60-123 Poznań w terminie do 16.07.2021r. O dacie zgłoszenia reklamacji decyduje data dostarczenia dokumentu reklamacyjnego do siedziby organizatora. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacje rozpatruje komisja, którą powołuje administrator za pośrednictwem organizatora. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika konkursu, adres email lub numer telefonu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie poinformowany o stanowisku zajętym przez administratora za pośrednictwem organizatora.

4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§6 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zabranieckiej 20, 03-872 Warszawa.

2. Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu Organizatorowi. Dane osobowe uczestników Konkursu (jak: imię i nazwisko, e-mail, telefon, adres zameldowania, adres korespondencyjny, dowód zakupu) są pobierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Administratora stanowiącej Załącznik nr 2 do regulaminu oraz dostępnej się na stronie https://www.pg.com/privacy/polish/privacy_statement.shtml

3. Dane osobowe uczestnika są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez uczestnika. Organizator udostępni dane kontaktowe uczestnika dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia Nagrody uczestnikowi Konkursu. Dane zebrane w Konkursie odnośnie uczestników, którym Organizator wydał Nagrody będą przetwarzane przez Organizatora przez okres 6 lat, ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa.

4. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do Administratora lub Organizatora. Korespondencję należy kierować na adres Administratora lub na adres e-mail Organizatora: biuro@tqg.pl. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy, kogo dane są przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do Organizatora, który będzie w imieniu Administratora wykonywał obowiązek odpowiadania na ich żądania. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych przed doręczeniem Laureatowi nagrody jest możliwe, lecz uniemożliwia doręczenie Nagrody.

5. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Skuteczne przystąpienie oraz udział w konkursie następują na zasadach wskazanych w regulaminie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę czy firmę kurierską listów, przesyłek, wysyłanych przez uczestników konkursu do siedziby organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania operatorów prowadzących lub obsługujących sieć internetową uczestnika.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania operatorów prowadzących lub obsługujących sieć telefonii komórkowej w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość takich sieci, czytelność lub poprawność uzyskiwanych za ich pomocą wiadomości SMS, a także inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe dostarczanie wiadomości.

5. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania konkursu, jednak zmiana ta nie może naruszyć praw nabytych przez uczestników konkursu.

7. Ani administrator, ani organizator nie ponosi kosztów, jakie uczestnik poniósł w związku z udziałem w konkursie, w szczególności kosztów wysyłki SMS-a zgłoszeniowego do konkursu.

Załącznik nr 1 – Oświadczenie zwycięzcy

Oświadczenie zwycięzcy Konkursu promocyjnego

Pampers w Hebe

Prosimy o czytelne i staranne wypełnienie formularza DRUKOWANYMI literami. Wszystkie pola w formularzu są obowiązkowe. Nieczytelne lub niekompletne wypełnienie formularza skutkuje utratą prawa do nagrody.

Numer telefonu z którego zostało przesłane zgłoszenie SMS:

Imię i nazwisko:

Ulica, nr budynku i mieszkania:

Kod pocztowy: Miejscowość

̶

klauzula informacyjna

□ Wyrażam zgodę na udział w konkursie „Pampers w Hebe” gdzie administratorem danych jest Procter and Gamble DS Polska Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Zabranieckiej 20, 03-872-Warszawa.

□ Akceptuję Regulamin konkursu. Zapoznałem(-am) się i akceptuję Regulamin konkursu promocyjnego „Pampers w Hebe”

Masz wybór . Możesz skorzystać ze swoich praw do ochrony danych (prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych) kontaktując się z administratorem danych osobowych https://www.pg.com/privacy/contact_us/contact_us/privacy - central - contactinteractive.html . Kontakt do Organizatora biuro@tqg.pl

Akceptujesz Politykę prywatności P&G . Masz co najmniej 18 lat i zapoznałeś(-aś) się oraz akceptujesz Politykę prywatności dostępną w załączniku nr 2 do Zasad Konkursu oraz pod adresem: https://www.pg.com/privacy/polish/privacy_statement.shtml.

Administratorem danych osobowych jest firma Procter and Gamble DS Polska sp. z o.o., ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa. Powierzone nam dane będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności, w celu przeprowadzenia konkursu promocyjnego „Pampers w Hebe”. W tych celach P&G może udostępniać Twoje dane osobowe oraz przekazywać je poza obszar Unii Europejskiej, do innych jednostek operacyjnych P&G oraz stron trzecich działających w naszym imieniu w toku prowadzonej działalności gospodarczej. Udzielone przez Ciebie informacje będą odpowiednio chronione i zabezpieczone. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych P&G masz prawo do dostępu, zmiany, wykasowania, przeniesienia danych do innego dostawcy, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania oraz do wycofania swojej zgody. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Nasza Polityka Prywatności, zawierająca informacje o okresie przechowywania danych oraz o sposobie wykonywania praw związanych z ochroną danych, jest dostępna online pod adresem https://www.pg.com/privacy/polish/privacy_statement.shtml oraz w Załączniku nr 2 do Zasad Konkursu. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Administratora danych osobowych pod adres Procter and Gamble DS Polska sp. z o.o., ul. Zabraniecka 20, 03- 872 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Polityka prywatności P&G.” lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie:

https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=pl&Language=pl&Brand=Everydayme#brandList Di v lu b telefonicznie pod numerem (022) 678 55 44 centrala oraz 0 801 25 88 25 infolinia (koszt jednego impulsu, zgodnie z taryfą operatora).

Data: __________________ Podpis Zwycięzcy: ______________________________

Załącznik nr 2 – polityka prywatności Procter and Gamble DS. Polska Sp. Z o.o.

Polityka ochrony prywatności konsumentów

09/24/2020

Ciężko pracujemy nad budową opartej na zaufaniu relacji z konsumentami i zachowaniem jej. A zatem gdy przetwarzamy dane klientów, robimy to uważnie i rozsądnie, w sposób, który nie nadwyręża tego zaufania. Dzięki tej polityce wiesz, jak przetwarzamy twoje dane, w tym jakie informacje zbieramy, jak z nich korzystamy i jak je chronimy, a także w jaki sposób klient może decydować, co z nimi zrobimy. Naszym celem jest pomóc ci zrozumieć, w jaki sposób korzystamy z twoich danych, aby doskonalić przekazywane treści, produkty, reklamy i usługi.

Wstęp

Co zbieramy

Czego używamy

W jaki sposób zabezpieczamy dane klientów

Co udostępniamy

Twoje

prawa i

możliwości wyboru

Pliki cookie (ciasteczka) i inne technologie

Reklama oparta na zainteresowaniach

Przetwarzanie, przechowywanie i przesyłanie danych w UE

Treść strony i

aplikacji

Ochrona prywatności

dzieci

Kontakt

Oto krótkie wprowadzenie do naszych praktyk ochrony prywatności

Co zbieramy

▪ Informacje, które nam udostępniasz

▪ Informacje, które gromadzimy, gdy kontaktujesz się z nami, odwiedzasz nasze strony, korzystasz z naszych aplikacji mobilnych lub usług, używasz naszych produktów lub urządzeń, albo oglądasz nasze reklamy

▪ Informacje uzyskiwane od innych spółek, które otrzymały twoją zgodę na udostępnianie informacji lub ich sprzedawanie, albo upewniły się, że inne spółki, od których otrzymały informacje o tobie, mogą udostępniać je im i, z kolei, nam lub innym spółkom. ▪ Informacje, które otrzymujemy od innych spółek, gdy odwiedzasz ich strony internetowe.

Możemy łączyć wszystkie te informacje i dzięki temu oferować lepsze konsumentom produkty i usługi oraz doświadczenia.

w jaki sposób wykorzystujemy twoje dane

▪ Wysyłamy produkty i świadczymy usługi, o które prosisz.

▪ Mówimy ci o produktach i usługach oferowanych przez nas i naszych partnerów marketingowych ▪ Pomaga nam to zarządzać naszymi stronami i świadczyć usługi

w jaki sposób i kiedy udostępniamy posiadane informacje

▪ Gdy mamy twoją zgodę, udostępniamy je naszym starannie dobranym partnerom, aby mogli wysyłać ci informacje o ofertach i promocjach lub reklamy swoich produktów i usług, które, jak sądzimy, mogą być dla ciebie interesujące.

▪ Innym spółkom, które zatrudniamy do pomocy w prowadzeniu naszej działalności

▪ W ramach sprzedaży marki P&G lub przedsiębiorstwa innej spółce

▪ Aby wspomagać ochronę naszych praw i naszej własności, np. zapobiegać oszustwom i dbać o bezpieczeństwo danych ▪ Gdy jest to wymagane na mocy prawa lub polecenia urzędów państwowych

twoje wybory

Klikając poniższe łącza możesz poinformować nas, w jaki sposób możemy wykorzystywać twoje dane:

Przesyłanie informacji marketingowych Reklama oparta na zainteresowaniach

Jeśli mieszkasz na terenie UE, masz określone prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym prawo dostępu do swoich danych osobowych, które posiadamy, poprawiania ich lub aktualizowania, wystąpienia do nas o ich usunięcie lub otrzymanie kopii tych informacji. W niektórych sytuacjach prawa te nie mają zastosowania. Kliknięcie poniższych łączy umożliwia:

Uzyskanie dostępu lub aktualizację danych osobowych

Zwrócenie się o poprawienie, usunięcie lub przesłanie danych osobowych

W jaki sposób zbieramy informacje o konsumentach

Zbieramy informacje o konsumentach na wiele sposobów i w różnych miejscach. Część ze zbieranych przez nas informacji może zawierać dane osobowe, które mogą być wykorzystywane do zidentyfikowania danej osoby, na przykład imię i nazwisko adres e-mail, numer telefonu lub adres pocztowy. W niektórych krajach, np. w państwach członkowskich UE, za dane osobowe mogą być uznane także adres IP albo identyfikatory ciasteczek i urządzeń mobilnych.

Uwaga : Możemy łączyć wszystkie zbierane informacje, aby oferować lepsze produkty i usługi oraz doświadczenia użytkowników.

dane, które nam dostarczasz. Zakładając konto na naszych witrynach lub w aplikacjach mobilnych, a także dzwoniąc do nas lub pisząc wiadomość e-mail, udzielasz nam informacji. Możemy prosić o takie informacje, jak imię i nazwisko, adres e-mail lub adres domowy, data urodzenia, informacje związana z płatnością, wiek, płeć, liczbę osób w gospodarstwie domowym i wybrany przez ciebie sposób przekazywania przez nas informacji o produktach i usługach – na przykład na adres domowy, adres e-mail lub w SMS.

z witryn i wiadomości e-mail. Możemy stosować technologie, które automatycznie gromadzą informacje o osobach odwiedzających nasze witryny, przeglądających nasze reklamy albo korzystających z naszych produktów i usług. Na przykład korzystamy z ciasteczek (niewielkie pliki przechowywane w przeglądarkach internetowych), które zawierają informacje o używanej przez ciebie przeglądarce i systemie operacyjnym, adresie IP, odwiedzanych stronach internetowych, klikanych przez ciebie łączach lub powiadamiających, czy wiadomość e-mail od nas została otwarta, czy nie.

z aplikacji mobilnych i urządzeń podłączonych do Internetu. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi klientów możemy stosować technologie, umożliwiające zbieranie informacji z twojego telefonu, kiedy używasz naszych aplikacji mobilnych lub z „inteligentnych” urządzeń w Twoim domu. Wyrażasz na to zgodę, ładując aplikację lub instalując podłączone do Internetu urządzenia. Informacje te mogą zawierać identyfikator reklamowy twojego telefonu komórkowego lub innego urządzenia, informacje o systemie operacyjnym twojego telefonu, dane dotyczące sposobu korzystania z aplikacji lub urządzenia oraz twoją fizyczna lokalizację. W twoim telefonie lub urządzeniu mobilnym pojawi się wyskakujące okno, w którym można zaakceptować lub odrzucić możliwość poznawania przez nas twojej dokładnej lokalizacji (dokładnie miejsca, w którym stoisz lub w którym masz dostęp do Internetu).

z innych źródeł. Możemy uzyskiwać informacje, których udzielają nam lub które sprzedają inne firmy. Na przykład możesz się zgodzić, aby inna spółka przekazywała nam twoje dane osobowe w chwili podpisywania umowy na usługi telekomunikacyjne lub przy rejestrowaniu się w związku z udziałem w programie lojalnościowym sprzedawcy. Możemy także zbierać informacje w miejscach, do których, jak wiesz, każdy ma dostęp, takich jak internetowe posty, wpisy na blogu, filmy wideo lub media społecznościowe. Możemy także otrzymywać informacje od innych spółek, które działają w branży zbierania lub agregowania informacji, uzyskiwanych z publicznie dostępnych baz danych lub na podstawie twojej zgody na używanie twoich danych i w konsekwencji używanie ich także przez nas. Mogą to być informacje o twoim poziomie dochodów, wieku, płci, liczbie osób w rodzinie i produktach, które kupujesz w Internecie lub w sklepach w najbliższej okolicy.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje o tobie

Wykorzystujemy twoje dane, aby ułatwić sobie osiąganie naszego celu, jakim jest wprowadzania na całym świecie korzystnych zmian w życiu ludzi takich, jak ty. Używamy twoich danych, aby odpowiadać na twoje pytania lub prośby o informacje, wysyłać produkty lub próbki, o które prosisz, pomagać ci zarządzać twoją stroną P&G lub preferencjami aplikacji, umożliwić ci udział w naszych konkursach i loteriach lub przetwarzać twoje płatności za produkty, które zostały u nas kupione. Możemy również wykorzystywać twoje dane nieosobowe (np. dane dotyczące zakupów, prośby o próbki itp.) do badań konsumenckich lub analityki (lub dane osobowe, jeśli udzielasz zgody na udział w takich badaniach), aby dowiedzieć się więcej o tym, czego chcą konsumenci i dzięki temu tworzyć nowe produkty lub wprowadzać udoskonalenia tych, które już są w obrocie.

Innym sposobem wykorzystywania twoich danych jest dbanie o to, aby informacje, które od nas otrzymujesz były odpowiednie i przydatne dla ciebie. Na przykład możemy ci wysyłać informacje o produktach Gillette®, jeśli wykazujesz zainteresowania naszymi produktami do golenia odwiedzając stronę Gilette.com W takim przypadku będziemy wykorzystywać twoje dane – identyfikator ciasteczka lub identyfikator urządzenia – aby ograniczyć liczbę wielokrotnie wyświetlanych reklam. Chcemy, aby konsumenci uzyskiwali informacje o produktach, których używają i które kochają bez otrzymywania w kółko tego samego komunikatu

Możemy używać zagregowanych informacji pochodzących od wielu osób bez identyfikowania poszczególnych osób, aby lepiej zrozumieć w jaki sposób używane są nasze witryny lub aby badać zwyczaje konsumentów i dzięki temu wytwarzać produkty i świadczyć usługi, zaspokajające potrzeby wszystkich klientów, którzy maja pewne cechy wspólne. Na przykład możemy dowiedzieć się wiele o konsumentach, którzy są świeżo upieczonymi rodzicami, czytającymi nasze witryny poświęcone produktom dla dzieci i dzięki temu możemy wszędzie lepiej służyć takim rodzicom, oferując produkty i usługi, których potrzebują. Wykorzystywanie takich nieosobowych informacji w opisany sposób pomaga chronić twoją prywatność. Z tego powodu zawsze, kiedy to możliwe, staramy się korzystać z informacji nieosobowych.

Aby dodatkowo chronić twoją prywatność, będziemy używać jak najmniejszej ilości informacji, tylko tyle, aby móc zrealizować aktualne zadanie, wdrożyć działania zapobiegające łączeniu informacji w taki sposób, aby umożliwić indywidualną i bezpośrednią identyfikację twojej osoby (np. według nazwiska) za pośrednictwem identyfikatorów ciasteczek i urządzeń mobilnych i usuniemy twoje dane, gdy już nie będziemy ich potrzebować do naszych celów biznesowych.

Jak zabezpieczamy dane konsumentów

Szanujemy twoje dane osobowe i podejmujemy kroki, aby dane te nie zostały utracone, wykorzystane w niewłaściwy sposób lub zmienione. Tam, gdzie znajduje to zastosowanie, kroki te mogą polegać na stosowaniu środków technicznych, takich jak zapory sieciowe, systemy wykrywania włamań i zapobiegania im, niepowtarzalne, złożone hasła oraz szyfrowanie. Stosujemy także środki organizacyjne i fizyczne takie, jak szkolenie pracowników na temat obowiązków związanych z przetwarzaniem danych, identyfikacja zdarzeń i zagrożeń, ograniczanie dostępu personelu do twoich danych osobowych i dbanie o bezpieczeństwo fizyczne, w tym odpowiednie zabezpieczenie nieużywanych dokumentów.

Co udostępniamy

innym spółkom. Gdy otrzymamy twoją zgodę, możemy udostępniać twoje dane wybranym partnerom, co pozwala im wysyłać ci oferty, informacje o promocjach lub reklamy produktów i usług, które według nas mogą być dla ciebie interesujące. Na przykład osoby, które otrzymują wiadomości email P&G od takich marek pieluch jak Pampers®, mogą również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji na temat mleka dla niemowląt, produkowanego przez inne spółki. Nie sprzedajemy danych osobowych konsumentów marketingowcom spoza P&G. Niezależnie od celu możemy udostępniać innym spółkom te informacje, które nie umożliwiają identyfikacji twojej osoby.

usługodawcom. Może się zdarzyć, że będziemy musieli przekazać twoje dane spółkom, które pomagają nam prowadzić działalność, w tym spółkom, które zapewniają hosting naszym stronom, dostarczają nasze wiadomości e-mail, analizują zebrane przez nas dane oraz wysyłają zamówione produkty i świadczą usługi. Przekazujemy tym spółkom wyłącznie te informacje, których spółki te potrzebują do zrealizowania zadań, o które prosimy. Muszą one chronić twoje dane w taki sam sposób, jak my i nie udostępniać ich ani nie wykorzystywać do żadnych innych celów.

inne sytuacje. Jeśli marka lub część naszego przedsiębiorstwa, która uzyskała od ciebie dane osobowe zostanie sprzedana innej spółce, twoje dane zostaną przekazane tej spółce. W rezultacie twoje konto i zawarte w nim dane osobiste nie zostaną usunięte, o ile nie polecisz właścicielowi marki lub nowej spółce ich usunięcie. Możemy także przekazywać twoje dane spółkom, które pomagają chronić nasze prawa i nasze mienie, a także, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy wymagają tego urzędy państwowe.

Twoje prawa i możliwości wyboru

marketing. Możesz polecić nam, abyśmy przestali wysyłać do ciebie wiadomości e-mail i wiadomości tekstowe, korzystając z instrukcji rezygnacji przesłanej wraz z tymi informacjami. Klikając w tym miejscu m ożesz także zdecydować, że nie chcesz już otrzymywać marketingowych informacji za pośrednictwem poczty e-mail, SMS lub poczty tradycyjnej. Uszanujemy Twoje decyzje, ale aby to zrobić, możemy być zmuszeni do zachowania pewnych informacji. Na przykład, jeśli poinformujesz nas, że nie chcesz już otrzymywać marketingowych wiadomości e-mail, będziemy musieli zachować Twój adres w archiwum, aby nasze systemy pamiętały, że nie chcesz otrzymywać na ten adres więcej komunikatów marketingowych.

konta. W zależności od kraju rejestracji, Twoje konto P&G może zawierać informację o możliwości dostępu do Twoich własnych danych i poprawiania ich lub usuwania. Jeśli jej nie zawiera, możesz zwrócić się o to, klikając w tym miejscu klikając w tym miejscu.

mieszkańcy unii europejskiej. JJeśli mieszkasz w UE, możesz uzyskać dostęp do przechowywanych przez nas swoich danych osobowych i zwrócić się o poprawienie, wymazanie lub zredukowanie niedokładnych, nieaktualnych lub niepotrzebnych informacji i poprosić nas o przekazanie ich w formacie umożliwiającym przesłanie do innego usługodawcy. Możesz także w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę w odniesieniu do tych punktów, w których do przetwarzania twoich danych osobowych potrzebujemy Twojej zgody. Możesz również sprzeciwić się co do przetwarzania Twoich danych osobowych (co jest równoznaczne z skierowaniem do nas prośby o zaprzestanie korzystania z nich) w przypadkach, w których przetwarzanie leży w naszym uzasadnionym interesie (oznacza to, że mamy powód do korzystania z danych). Więcej informacji na temat ochrony danych i ogólnie praw związanych z ochroną danych zamieszczono na stronie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych pod adresem https://edps.europa.eu/data - protection/ . Jeśli nie zadowala Cię nasza reakcja na Twoje prośby, możesz złożyć zażalenie do władz odpowiedzialnych za ochronę danych w Twoim kraju. Składając wniosek, wybierz spośród następujących możliwości:

Wnioski ogólne . W celu złożenia wniosku dotyczącego danych osobowych, użytych do celów marketingowych, na przykład informacji, których nam udzielasz rejestrując się na naszych stronach internetowych lub w aplikacjach, skontaktuj się z nami tutaj. here .

Reklama w mediach . Aby złożyć wniosek w odniesieniu do danych osobowych wykorzystywanych do celów marketingowych, obejmujących na przykład informacje o Tobie zgromadzone na poziomie pliku cookie lub identyfikatora urządzenia oraz wykorzystywanych przez nas do zapewniania odpowiednich reklam, skontaktuj się z nami tutaj . Możesz skorzystać z tego łącza w kwestii wszystkich żądań dostępu, a także w celu usunięcia danych i wycofania zgody. Jeśli jednak wniosek dotyczy usunięcia danych, należy skontaktować się również z Tapad, pisząc na adres privacy@tapad.com i prosząc o „usunięcie swoich danych P&G”, ponieważ ten dostawca przechowuje w naszym imieniu niezsynchronizowaną kopię tych samych informacji. Możesz również przesłać swój identyfikator pliku cookie lub MAID bezpośrednio do nas [e-

mail: corporateprivacy.im@pg.com] w wiadomości e-mail, a my zasięgniemy informacji w Twoim imieniu. Dane powiązane z identyfikatorem pliku cookie lub urządzenia mogą znajdować się także na naszej platformie Demand Side (lub serwerze reklam) oraz platformach partnerskich do weryfikowania reklam. Przejdź tutaj i tutaj ], aby dowiedzieć się więcej.

Badania konsumenckie. . Składając wniosek odnoszący się do danych osobowych, które możemy mieć w związku z T1woim udziałem w jednych z naszych badań, skorzystaj z informacji kontaktowych zamieszczonych w formularzu Twojej zgody, zadzwoń do swojego ośrodka badawczego lub go odwiedź.

Specjaliści w dziedzinie stomatologii. Specjaliści w dziedzinie stomatologii, którzy udzielali nam informacji w ramach jednego z naszych programów współpracy ze specjalistami, w tym za pośrednictwem strony https://www.dentalcare.com , powinni kontaktować się z nami korzystając z podanych poniżej dla poszczególnych krajów numerów telefonicznych i adresów poczty elektronicznej.

Kraj

Centrum telefoniczne

E-mail

Niemcy

0203 570 570

N/A

Austria

00800 570 570 00

N/A

Szwajcaria

00800 570 570 00

N/A

Wlk. Brytania

0870 242 1850

Kliknij tutaj

Hiszpania

900 670 270

Kliknij tutaj

Włochy

+390650972534

N/A

Francja

+ 33 (0) 825 878 498

Kliknij

Kliknij

Kliknij tutaj

tutaj tutaj

Belgia

N/A

Kliknij tutaj

Holandia

N/A

Kliknij tutaj

Polska

0 801 25 88 25

N/A

Pliki cookie (Ciasteczka)

Ciasteczka są niewielkimi plikami przesyłanymi na twój komputer, gdy surfujesz w Internecie. Zawierają one użyteczne informacje o sposobie twoich interakcji z odwiedzanymi stronami internetowymi. Ciasteczka nie zbierają żadnych danych przechowywanych w twoim komputerze czy urządzeniu ani w twoich plikach. Ciasteczka nie zawierają żadnych informacji, które mogłyby umożliwić identyfikację twojej osoby. Ciasteczka pokazują twój komputer i urządzenie tylko jako losowo przypisany, literowo-cyfrowy kod (np. ciasteczko o nr ident. ABC12345) a nigdy jako, na przykład, Jan Kowalski.

Stosujemy ciasteczka z różnych powodów, takich jak:

aby dostarczać odpowiednio dobrane reklamy

aby dowiedzieć się więcej o tym, jak korzystasz z treści P&G

aby sprawiać, że gościom naszych stron będzie się lepiej z nich korzystać

aby zapamiętać twoje preferencje, takie jak język lub region, co pozwala wyeliminować konieczność dostosowywania witryny do twoich potrzeb za każdym razem, gdy ją odwiedzasz

aby identyfikować błędy i je eliminować

aby analizować na ile dobrze działają nasze witryny

Stosujemy następujące typy ciasteczek:

ciasteczka sesyjne. Witryny internetowe nie mają pamięci. Ciasteczka sesyjne zapamiętują ciebie (używając losowo wygenerowanego kodu, np.: ABC12345), jak przemieszczasz się ze strony na stronę, dzięki temu użytkownik nie jest proszony o udzielanie informacji, które już wcześniej podał odwiedzając daną witrynę. Na przykład ciasteczka sesyjne są niezwykle przydatne w czasie zakupów online – bez nich produkty, które są w koszyku zniknęłyby, zanim doszłoby do płacenia! Takie ciasteczka są usuwane, gdy opuszczasz naszą witrynę lub zamykasz przeglądarkę.

ciasteczka trwałe. Trwałe ciasteczka sprawiają, że witryny zapamiętują twoje preferencje. Na przykład jeśli odwiedzając po raz pierwszy witrynę wybierzesz język francuski, gdy odwiedzisz ja po raz drugi, będzie ona automatycznie w języku francuskim. Brak konieczności wyboru preferencji językowych przy okazji każdych odwiedzin witryny oznacza, że jest ona wygodniejsza, wydajniejsza i bardziej przyjazna dla użytkownika.

ciasteczka reklamowe. Te ciasteczka mogą być stosowane w celu dowiadywania się jakie są twoje ogólne zainteresowania, na przykład na podstawie witryn, które odwiedzasz i produktów, które kupujesz. Może to nam pomóc wyciągnąć wnioski dotyczące twojego wieku, stanu cywilnego i liczby dzieci. Dzięki takim danym możemy wysłać ci reklamy produktów i usług, które lepiej pasują do twoich gustów lub potrzeb. Możemy też ograniczyć liczbę wyświetleń tej samej reklamy.

ciasteczka analityczne. Te ciasteczka informują nas, w jaki sposób działają nasze witryny. W wielu przypadkach używamy ciasteczek analitycznych Google do monitorowania sprawności naszych witryn. Nasze możliwości używania i udostępniania zbieranych przez Google Analytics informacji na temat odwiedzania naszych witryn są ograniczane przez Warunki używania Google Analytics oraz Politykę prywatności Google. .

Ustawienia dotyczące ciasteczek. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie ciasteczka lub informowała, kiedy na twój komputer trafia ciasteczko. Może to jednak uniemożliwić prawidłowe działanie naszych witryn lub usług. Możesz także ustawić swoją przeglądarkę tak, aby usuwała ciasteczka za każdym razem, gdy przestajesz z niej korzystać.

inne technologie

marketing zbliżeniowy (beacony). Beacony wysyłają na bardzo krótką odległość jednokierunkowe sygnały do aplikacji mobilnych, które instalujesz w telefonie, dzięki tym sygnałom dowiadujesz się na przykład, które produkty są sprzedawane w okazyjnych cenach. Beacony wysyłają sygnał do twojego telefonu tylko, gdy znajdziesz się dostatecznie blisko i po udzieleniu przez ciebie zgody w aplikacji mobilnej, powiązanej z określonym beaconem. Aplikacje mogą z kolei dostarczać nam danych lokalizacyjnych, pomagając w ten sposób dostosować reklamy i oferty do ciebie. Na przykład, jeśli znajdziesz się niedaleko beacona w części marketu, w której znajdują się produkty do pielęgnacji skóry, możemy wysłać ci kupon zniżkowy warty 4 dolary.

znaczniki pikselowe. Są to niewielkie, niewidoczne obiekty wbudowane w stronę internetową. Są one nazywane także „pikselami” lub „gifami”. Znaczników pikselowych używamy, aby dostarczyć ciasteczka do twojego komputera, monitorować aktywność na naszej witrynie, ułatwić logowanie na naszych stronach oraz do marketingu online. Znaczniki pikselowe zamieszczamy także w naszych promocyjnych wiadomościach e-mail lub biuletynach, aby stwierdzić, czy otwierasz te wiadomości, czy nie.

identyfikatory urządzeń mobilnych i SDK. Wykorzystujemy kod programowy w naszych aplikacjach mobilnych do zbierania informacji w podobny sposób, w jaki zbierają je ciasteczka w internecie. Będą to takie informacje, jak identyfikatory twojego telefonu komórkowego (iOS IDFA i identyfikatory reklamowe Android) oraz sposób używania przez ciebie naszych aplikacji. Podobnie jak w przypadku ciasteczek, zbierane przez nas informacje o urządzeniu w czasie gdy używasz naszych aplikacji nigdy nie zidentyfikują twojej osoby. Znamy urządzenie mobilne wyłącznie jako losowo przypisany, literowo-cyfrowy kod np. ciasteczko o nr ident. ABC12345) a nigdy jako, na przykład, Jan Kowalski.

precyzyjna geolokalizacja. Możemy otrzymywać informacje o Twoim dokładnym położeniu geograficznym, na przykład współrzędne (długość i szerokość geograficzna) w systemie nawigacji satelitarnej (GPS), w czasie, gdy używasz naszych aplikacji mobilnych. Zawsze w Twoim telefonie lub urządzeniu mobilnym pojawi się wyskakujące okno, w którym można zaakceptować lub odrzucić możliwość poznawania przez nas Twojej dokładnej lokalizacji geograficznej. Należy pamiętać, że nie zawsze będziemy prosić o zgodę na możliwość poznawania ogólnych danych o lokalizacji, takich jak miasto, kod pocztowy lub województwo. Na przykład informacji, iż jesteś gdzieś w Manili na Filipinach nie uważamy za dokładną.

Reklama oparta na zainteresowaniach

Gdy odwiedzasz strony naszych partnerów, możemy pokazywać ci reklamy i inne treści, które, jak sądzimy, chcesz zobaczyć. Na przykład, jeśli zauważymy, że odwiedzasz strony, na których są sprzedawane ubrania dziecinne lub artykuły szkolne, możesz otrzymywać reklamy detergentu do prania Tide®. Z tej informacji możemy wywnioskować, że masz dzieci, a zatem oferta silnie działającego proszku do prania może być dla ciebie interesująca. W ten sposób zamierzamy przesyłać ci właściwe informacje o naszych produktach, co może przynieść ci korzyść.

dowiadujemy się od grup konsumentów mających podobne zainteresowania. Możemy zakwalifikować Cię do określonej grupy konsumentów, mających podobne zainteresowania. Możemy na przykład umieścić cię w grupie „miłośników maszynek do golenia”, jeśli zauważymy, że często kupujesz online maszynki do golenia lub możesz zostać „łowcą okazji”, jeśli widzimy, że korzystasz z kuponów online albo szukasz rabatów lub wyprzedaży. Zdobywamy te informacje o tobie, gdy oglądasz witryny internetowe, klikasz łącza na naszych stronach internetowych i w innych witrynach, korzystasz z aplikacji mobilnych lub oglądasz wiadomości e-mail o naszych markach i klikasz zawarte w nich łącza. Grupujemy ciasteczka i identyfikatory urządzeń, bowiem ułatwiają one poznawanie ogólnych trendów, zwyczajów i cech grupy, którą tworzą konsumenci postępujący online oraz /lub offline w podobny sposób. Dzięki temu możemy wyszukać i obsługiwać wielu innych konsumentów, którzy „wyglądają podobnie” jak członkowie już utworzonej grupy i wysyłać im według nas właściwe i korzystne oferty produktów oraz informacje.

z twoim ciasteczkiem i identyfikatorem urządzenia łączymy inne informacje. Twoje ciasteczko i identyfikator urządzenia mogą być uzupełniane innymi informacjami, na przykład informacją o produktach, które kupujesz offline lub informacją, którą dostarczasz bezpośrednio do nas, gdy tworzysz konto na naszych stronach. Zwykle robimy to w sposób, który nie pozwala na bezpośrednią identyfikację Twojej osoby. Na przykład możemy wiedzieć na podstawie odwiedzanych przez daną osobę stron internetowych, jej wieku, płci i zwyczajów zakupowych, że ciasteczko o identyfikatorze ID ABC12345 należy do grupy „miłośników maszynek do golenia”, ale nie będziemy znać nazwiska czy adresu tej osoby, ani też innych informacji umożliwiających jej identyfikację. Gdybyśmy kiedykolwiek chcieli zidentyfikować, do kogo należy ciasteczko czy identyfikator urządzenia (historia przeglądania sieci i aplikacji), zawsze zanim się do tego zabierzemy, zapytamy o zgodę.

możemy wiedzieć o wszystkich twoich komputerach, tabletach, telefonach i urządzeniach. Możemy wiedzieć, że ciasteczko ID ABC12345 pochodzi z komputera, który może być powiązany z tą samą osobą lub gospodarstwem domowym, co osoba lub gospodarstwo domowe posiadające telefon komórkowy o identyfikatorze urządzenia ID EFG15647. Oznacza to, że możesz wyszukiwać pieluch na swoim laptopie, kliknąć sponsorowane przez nas łącze wyniku wyszukiwania Google, a następnie zobaczyć reklamę pieluch naszej marki Pampers® na swoim telefonie. Możemy zakładać lub wydedukować, że komputer i telefon należą do tej samej osoby, ponieważ, na przykład, loguje się ona codziennie o tej samej porze do tej samej sieci WiFi. Wiedza o tym, które urządzenia wydają się być używane przez tę samą osobę lub to samo gospodarstwo domowe pozwala nam ograniczyć liczbę wyświetleń tej samej reklamy we wszystkich twoich urządzeniach. Jest to ważne, ponieważ dzięki temu nie irytujesz się na nas za spam polegający na wysyłaniu wiele razy tej samej reklamy, a my nie płacimy za powtarzane reklamy, których nie chcemy wcale Ci wysyłać.

jak możesz powstrzymać przesyłanie ci reklam opartych na zainteresowaniach. Jeśli nie chcesz już otrzymywać od P&G reklam opartych na zainteresowaniach, może kliknąć tuta albo kliknąć ikonę WebChoices lub AppChoices na jednej z naszych stron lub w jednej z naszych aplikacji mobilnych. Możesz także zapobiec otrzymywaniu reklam opartych na zainteresowaniach w witrynach internetowych, nie akceptując ciasteczek w przeglądarce(-kach), odmawiając „dostępu do danych”, gdy taka prośba pojawi się przy instalacji aplikacji lub dostosowując w systemie urządzenia ustawienie reklam.

nadal będziesz widzieć reklamy „kontekstowe”, nawet jeśli zrezygnujesz z reklam opartych na zainteresowaniach. Nawet jeśli my przestaniemy przesyłać Ci reklamy oparte na zainteresowaniach, nadal będziesz otrzymywać reklamy naszych marek na komputer lub urządzenia mobilne. Reklamy te, nazywane reklamami kontekstowymi, są jednak oparte na kontekście witryn, które odwiedzasz. W odróżnieniu od reklam opartych na zainteresowaniach, które są tworzone na podstawie stron, które odwiedzasz korzystając z telefonu komórkowego lub komputera, reklamy kontekstowe są pokazywane w zależności od kontekstu konkretnej witryny, którą odwiedzasz. Na przykład możesz nadal widzieć reklamę jednej z naszych marek produktów do pielęgnacji niemowląt oglądając produkty dla niemowląt online ponieważ witryny te tradycyjnie są odwiedzane głównie przez rodziców lub osoby, które bardzo niedługo się nimi staną. Należy także wiedzieć, że nadal możemy zbierać dane z Twojego komputera lub urządzeń i wykorzystywać te dane do innych celów, np. do oceny, jak działają nasze strony internetowe, do badań konsumenckich lub wykrywania oszustw.

usuwanie ciasteczek spowoduje usunięcie twojej rezygnacji. Jeśli zrezygnujesz z reklam opartych na zainteresowaniach, wyślemy do Twojej przeglądarki ciasteczko rezygnacyjne, które informuje nas, że nie chcesz już otrzymywać od nas reklam opartych na zainteresowaniach. Twoje ciasteczko rezygnacyjne zostanie usunięte, jeśli postanowisz usunąć wszystkie ciasteczka. Oznacza to, że jeśli nadal nie chcesz otrzymywać reklam opartych na zainteresowaniach, będziesz musiał/a ponownie z nich zrezygnować.

Zaawansowane dopasowywanie Facebooka Niektóre z naszych stron korzystają z funkcji zaawansowanego dopasowywania Facebooka , która jest usługą oferowaną reklamodawcom. Za pomocą tych funkcji wysyłamy do Facebooka niektóre informacje, które wprowadzasz w polach formularzy na naszych witrynach (np. imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu - żadnych danych poufnych ani innych danych specjalnych) w formacie hashowanym (zaszyfrowanym) albo będą one haszowane (szyfrowane) i automatycznie pobierane przez piksel Facebooka, aby powiązać Cię z plikiem cookie przeglądarki lub identyfikatorem urządzenia. Robimy to w celu ulepszania procesu ukierunkowywania oraz pomiaru skuteczności naszych reklam na platformie Facebook. W ten sposób dowiadujemy się, czy została wyświetlona Ci reklama na Facebooku, czy kliknąłeś naszą reklamę, czy odwiedziłeś naszą stronę i kupiłeś coś - czy nie - i czy opłaca się nam dalej kupować reklamy na Facebooku, czy nie.

Przetwarzanie, przechowywanie i przesyłanie danych w Unii Europejskiej

Niniejsza część odnosi się wyłącznie do przetwarzania danych osób zamieszkałych na stałe na terenie UE. Jej celem jest zwiększenie transparentności naszych procedur przetwarzania, przechowywania i przesyłania danych mieszkańców UE, co jest zgodne z literą i duchem Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych

podmioty. Administratorem danych mogą być różne podmioty z grupy P&G. Administrator danych jest podmiotem, który kieruje przetwarzaniem danych i zasadniczo jest za nie odpowiedzialny. W poniższym zestawieniu podano administratorów danych w poszczególnych krajach UE. Na przykład, jeśli chcesz dostawać wiadomości e-mail i rejestrujesz się na jednej z naszych francuskich witryn, administratorem danych osobowych będzie podmiot P&G, wymieniony obok tego kraju (np. Procter & Gamble France SAS (LE 577).

Kraje

Administrator danych

Austria

Procter & Gamble Austria – Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH, Wiedner Gürtel 13, 100 Wien

Bułgaria

Procter & Gamble Bulgaria EOOD, Sofia 1592, 161 Iztochna Tangenta Blvd, Bulgaria

Rumunia

Do zawodów: Procter & Gamble Distribution SRL, 9-9A Dimitrie Pompei Blvd., Building 2A, District 2, Bucharest 020335, Romania

Dla innych stron: Procter & Gamble Marketing Romania SR, 9-9A Dimitrie Pompei Blvd., Building 2A, District 2, Bucharest 020335, Romania

Polska

Procter and Gamble DS Polska sp z o.o. , ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa

Belgia

Procter & Gamble Distribution Company (Europe) BVBA Dla P&G Healthcare: P&G Health Belgium BVBA, Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever

Republika Czeska

Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., 269 32 Rakovnik, Ottova 402, Czech Republic

Węgry

Procter & Gamble RSC Regionális, 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38., Hungary

Słowacja

Procter & Gamble, spol. s.r.o. , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakia

Chorwacja

Procter & Gamble d.o.o. za trgovinu, Bani 110, Buzin, 10010 Zagreb, Croatia

Francja

Procter & Gamble France SAS Dla P&G HealthCare: Procter & Gamble Pharmaceuticals France SAS / P&G Health France SAS 163/165 quai Aulagnier, 92600 Asnières-sur-Seine

Niemcy

Procter & Gamble Service GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunus Dla

P&G Health: P&G Health Germany GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am

Taunus

Grecja

P&G Hellas Ltd., 49 Ag. Konstantinou str., 15124 Maroussi – Athens, Greece

Irlandia

Procter & Gamble UK, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XP

Włochy

Procter & Gamble Srl, viale Giorgio Ribotta 11, 00144 Roma

Holandia

Procter & Gamble Nederland B.V., Watermanweg 100, 3067-GG Rotterdam Nowy adres na dzień April 27, 2020: Weena 505, 3013 AL Rotterdam

Portugalia

Procter & Gamble Portugal, Productos de Consumo Higiene de Saude, S.A., S.A. Edificio Alvares Cabral 3º, Quinta da Fonte, 2774-527 Paço D'Arcos, Portugal

Hiszpania

Procter & Gamble España, S.A., Avenida de Bruselas, 24, 28108 Alcobendas, Madrid Spain

Wielka Brytania

Procter & Gamble UK, Seven Seas Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13

0XP

Niewymienione kraje UE

Procter & Gamble International Operations SA, Route de Saint-Georges 47 1213 PETITLANCY Geneve

przetwarzanie i przechowywanie. Ogólna zasadą jest, że przechowujemy twoje dane tylko tak długo, jak jest to konieczne, aby osiągnąć cel, w którym były one zbierane lub odpowiednio do wymagań przepisów prawa. Możemy być zmuszeni do przechowywania twoich danych dłużej niż nasze ustalone okresy przechowywania, aby zaspokoić twoje żądania, w tym, żądanie dotyczące rezygnacji z marketingowych wiadomości e-mail lub aby spełnić wymagania prawne lub inne. Zestawienie to zawiera informacje o typie danych, które zbieramy, celach, w których je zbieramy, dlaczego taki sposób ich wykorzystywania jest zgodny z prawem (podstawa prawna) i jak długo zwykle je przechowujemy (okres przechowywania).

Typ danych

Dlaczego zbieramy te dane

Podstawa prawna

Okres przechowywania

Marketing

Adres e-mail, nazwisko, telefonu,poczta, upodobania,

imię i numer Twoje twoje

Aby wysyłać Ci

materiały marketingowe dotyczące naszych produktów lub usług albo produktów lub

Twoja zgoda na otrzymywanie wiadomości e-mail i SMS oraz inne szczególne kategorii danych, a tam, gdzie ją uzyskujemy, także zgoda na otrzymywanie przesyłek

Dopóki nie wystąpisz o usunięcie danych osobowych lub nie wycofasz swojej zgody. Jeśli nie zwrócisz się z takim wnioskiem, dane osobowe

zainteresowania, Twój zawód, Twoje zwyczaje, Twoje zakupy, pobrane zdjęcia lub filmy wideo, informacje o Twoich dzieciach i twoim domu, o członkach Twojej rodziny, liczbie osób w twoim gospodarstwie domowym, typ Twoich włosów, Twój ulubiony zapach, czy masz zwierzę domowe, informacje na temat zdrowia (na przykład termin ciąży)itp..

usług naszych partnerów..

pocztowych.

interes w przypadkach.

Uzasadniony pozostałych

zostaną usunięte zgodnie z następującym harmonogramem:

adres e-mail: <50 miesięce braku aktywności we wszystkich kanałach. Brak aktywności definiujemy na podstawie kilku kryteriów wewnętrznych.

SMS:< 50 miesięce braku aktywności we wszystkich kanałach. Brak aktywności definiujemy na podstawie kilku kryteriów wewnętrznych.

poczta: <50 miesięcy braku aktywności we wszystkich kanałach. Brak aktywności definiujemy na podstawie kilku kryteriów wewnętrznych.

Contests

Adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, czasami inne dane.

Aby przekazać

uczestnikom konkursu informacje na temat konkursu, w tym ogłaszanie zwycięzcy(-ów) konkursu.

Twoja zgoda

Przez 24 miesiące, chyba, że zgodnie z lokalnym prawem wymagany jest dłuższy okres przechowywania.

Zakupy produktów

Adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, informacje dotyczące płatności (w tym numer IBAN konta bankowego lub dane Paypal), czasem inne dane..

W celu zrealizowania Twoich zakupów, promocji zwrotu pieniędzy lub gwarancji i w celu przesyłania Ci

odpowiednich informacji

związanych z tym zakupem.

Twoja zgoda. Dla ofert typu cashback i zakupów, wykonanie umowy

Tyle czasu, ile potrzeba do zrealizowania zamówienia i komunikowania się w sprawach twojego zamówienia, chyba że lokalne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania. Zwykle przechowujemy dane przez 24 miesięcy w przypadku promocji zwrotu pieniędzy i 10 lat w przypadku gwarancji.

Kontakt z nami

Adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, czasami inne dane.

Aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie i mieć pewność że postępujemy

stosownie do sytuacji lub zgodnie z wymaganiami prawa albo polityki

P&G

Nasz uzasadniony interes biznesowy w zarządzaniu pytaniami konsumentów a także Twoja zgoda dotycząca danych szczególnej kategorii, które mogą być zbierane w niektórych niekorzystnych przypadkach.

Od 0 do 10 lat, w zależności od charakteru zapytania, naszego uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych i naszych obowiązków wobec prawa.

Badania

W celu testowania naszych pomysłów

Twoja zgoda

Będziemy przechowywać dane osobowe zebrane w

Adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres, zdjęcia lub filmy wideo umożliwiające identyfikację, czasem inne

dane

na produkty i poznawania Twoich preferencji i praktyk w celu doskonalenia naszych produktów i poprawy standardu życia naszych konsumentów.

ramach merytorycznych badań klinicznych tak długo, jak długo będziemy ich potrzebować do realizacji celu, w którym zostały zebrane lub tak długo, jak długo wymagają tego lokalne przepisy lub zarządzenia, co może oznaczać okres do 25 lat. W przypadku badań nieklinicznych będziemy przechowywać Twoje najważniejsze dane osobowe przez maksimum

5 lat. Będziemy przechowywać podpisane przez Ciebie dokumenty świadomej zgody.

Targeting medialny

Ciasteczka reklamowe, identyfikatory urządzeń, informacje demograficzne, takie jak dane o płci i wieku oraz dane behawioralne, takie jak dane dotyczące przeglądanych stron, czasami inne dane..

Aby poznać Twoje zainteresowania w internecie i

odpowiednio spersonalizować wysyłane do ciebie reklamy.

Nasz uzasadniony interes w dostarczaniu Ci odpowiednich reklam.Będziemy uzyskiwać twoją zgodę na umieszczenie ciasteczek na naszych własnych serwerach.

Tam, gdzie uzyskujemy informacje o plikach

cookie/identyfikatorach urządzeń od naszych wydawców i partnerów detalicznych za pomocą pikseli na ich witrynach, uczestniczymy w Programie przejrzystości i zgody stowarzyszenia IAB Europe i przestrzegamy jego norm i zasad. Nasz numer identyfikacyjny w ramach programu to 577.

Będziemy przechowywać te dane przez trzynaście miesięcy od daty ich zebrania lub dopóki nie wycofasz zgody, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

przesyłanie twoich danych do innych krajów. Twoje dane osobowe mogą być przesłane do krajów innych, niż kraj, w którym zostały zebrane, a także tam przechowywane i przetwarzane, dotyczy to także USA. Na przykład może przechowywać Twoje dane na serwerze w USA ponieważ tam jest przechowywana określona baza danych; dane te mogą zostać ponownie przesłane, np. gdy jeden z naszych marketingowców ze Szwajcarii uzyska dostęp do tych danych w związku z wysyłaniem Ci próbki. Przeprowadzamy takie transfery zarówno miedzy jednostkami P&G, jak i między P&G a naszymi usługodawcami, stosując zabezpieczenia umowne, które unijni regulatorzy wstępnie zatwierdzili, aby zapewnić ochronę danych

(tzw. modelowe klauzule umowne). Jeśli chcesz otrzymać kopię umowy o przesyłanie danych, proszę się z nami skontaktować..

Treść strony i aplikacji

wtyczki. Nasze witryny mogą zawierać wtyczki pochodzące z innych spółek, na przykład z sieci społecznościowych. Przykładem wtyczki jest przycisk „Lubię to” na Facebooku. Wtyczki te mogą zbierać informacje (np. url odwiedzanej przez ciebie strony) i odsyłają je do spółki, która je utworzyła. Może się to zdarzyć nawet, jeśli nie klikniesz wtyczki. Pliki te podlegają polityce prywatności i warunkom spółki, która te wtyczki stworzyła, mimo, że pojawiają się one na naszych stronach. Wtyczki te są ciasteczkami niewymaganymi i będą działać na naszych stronach w UE tylko, jeśli zaakceptujesz ciasteczka

loginy. Nasze witryny mogą umożliwiać logowanie przy użyciu konta w innej spółce, na przykład może to być „Zaloguj się z Facebookiem”. Gdy zalogujesz się w ten sposób, będziemy mieć dostęp tylko do tych informacji, które zgodziłeś się przekazywać w ustawieniach konta w tej spółce, z której konta skorzystałeś(-aś), aby się zalogować

treść użytkownika W przypadku niektórych naszych stron internetowych i aplikacji można ładować swoje własne treści w celu wzięcia udziału w konkursie, zamieszczenia na blogu lub opublikowania filmu albo w innych celach. Należy pamiętać, że każda informacja, którą wysyłasz lub publikujesz staje się informacją publiczną. Nie mamy wpływu na to, w jaki sposób inni mogą wykorzystać treści, które wysyłasz na nasze strony i aplikacje. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystywanie tych treści w sposób, który może spowodować naruszenie niniejszej polityki prywatności przepisów prawa lub Twojej osobistej prywatności i bezpieczeństwa.

łącza. Strony P&G mogą zawierać łącza do innych stron, na które nie mamy wpływu. Strony te podlegają politykom prywatności i warunkom właścicieli tych stron, a nie naszym.

Ochrona prywatności dzieci

prawo dotyczące prywatności dzieci online. Zbierając online dane osobowe dzieci, przestrzegamy wszystkich mających zastosowanie przepisów dotyczących ochrony danych. Na przykład w UE bez zgody rodziców nie zbieramy danych osobowych od dzieci w wieku poniżej 16 lat. Podobnie w USA, zbierając dane osobowe od dzieci młodszych niż 13 lat uzyskujemy weryfikowaną zgodę rodziców.

powiadomienie dla osób małoletnich w kalifornii. Możemy oferować usługi interaktywne, które umożliwiają nastolatkom w wieku poniżej 18 lat ładowanie ich własnych treści (np. filmów wideo, komentarzy, aktualizacji statusu lub zdjęć). Treści te mogą zostać w dowolnym momencie usunięte lub skasowane przy zastosowaniu procedury opisanej w instrukcji na naszych stronach. W razie pytań dotyczących tej procedury, prosimy się z nami skontaktować N ależy wiedzieć, że takie posty mogły zostać przez inne osoby skopiowane, przesłane lub opublikowane gdzie indziej i z tego tytułu nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. W takich przypadkach należy zwrócić się do właścicieli tych stron z prośbą o usunięcie tych treści.

Kontakt z nami

Prosimy o bezpośredni kontakt z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących prywatności i praktyk w zakresie ochrony danych osobowych lub jeśli konsument jest osobą niepełnosprawną i potrzebuje egzemplarza niniejszej polityki w formacie alternatywnym. W przypadku zapytań do naszego inspektora ochrony danych, dotyczących na przykład podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych, należy podać taką informację w wiadomości. Można również skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (Data Protection Officer), pisząc na adres: 1 Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, U.S.A.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne