Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Darmowa dostawa InPost Paczkomat® 24/7 ”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Darmowa dostawa InPost Paczkomat® 24/7 ” (dalej jako „ Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, adres do korespondencji ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).

3. Akcja promocyjna nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym loterią fantową ani promocyjną), ani też żadnym zakładem wzajemnym, których zasad organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 847 ze zm.).

§ 2.

Czas i miejsce trwania promocji

1. Akcja Promocyjna prowadzona jest w drogerii internetowej na https://www.hebe.pl/ oraz aplikacji Hebe (dalej jako „ Drogeria Hebe”). Akcja Promocyjna nie jest prowadzenia w drogeriach stacjonarnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 11.04.2023 r. o godzinie 00:00, a kończy się dnia 16.04.2023 r. o godzinie 23:59 (dalej jako „ Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

§ 3.

Zasady Akcji Promocyjnej

1.Uczestinkiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba, która w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokona transakcji kupna produktów za minimum 15zł w sposób określony poniżej.

2. Przedmiotem Akcji Promocyjnej jest możliwość udzielenia Uczestnikowi rabatu obniżającego koszty dostawy przy wybraniu metody dostawy InPost Paczkomaty 24/7 do kwoty 0zł.

3. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej należy w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej:

a) zapoznać się i zaakceptować niniejsze Warunki Promocji;

b) dokonać zamówienia za łączną ceną co najmniej 15 zł;

c) Wybrać metodę dostawy InPost Paczkomat® 24/7 oraz dokonać zapłaty.

4. Akcja Promocyjna dostępna jest w Drogerii Hebe z zastrzeżeniem wybrania sposobu dostawy InPost Paczkomat® 24/7 .

5. Rabat naliczany jest w przypadku, gdy łączna kwota transakcji wynosi minimum 15zł

8. Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.

§ 4.

Reklamacje

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a. pocztą elektroniczną na adres: pomoc@hebe.pl

b. pisemnie na adres: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.

§ 5.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 11.04.2023

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne