Konkursy

REGULAMIN KONKURSU “NAKRĘĆ SIĘ NA ODŚWIEŻENIE!” W SIECI HEBE

§1 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:

1. KONKURS wydarzenie odbywające się w okresie 16.07.2020 – 29.07.2020 r. przeznaczone dla klientów Sklepów Sieci Drogerii Hebe , umożliwiające jego Uczestnikom wygranie Nagrody. Konkurs prowadzony w oparciu o niniejszy Regulamin ma charakter otwarty i powszechny.

2. ORGANIZATORNAV agency sp. z o.o., główny adres prowadzonej działalności gospodarczej: Warszawa, ul. Bukowińska 10/77, 02-703, NIP 5213863437, KRS 0000781701. Organizator działa na zlecenie Fundatorów.

3. FUNDATOR – fundator Nagród w Konkursie:

NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Gnieźnieńska 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000293724, NIP 777-00-02-866, REGON 630007112, o kapitale zakładowym 4.653.537,00 złotych.

4. NAGRODA – świadczenie przyznawane przez Organizatora Laureatom na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

5. REGULAMIN – niniejszy Regulamin. Uczestnik przez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie potwierdza, iż zapoznał się i zgadza się na zapisy Regulaminu.

6. SKLEP – punkt sprzedaży Produktów Promocyjnych biorący udział w Konkursie, na terenie Polski. W Konkursie biorą udział wszystkie Sklepy Sieci Drogerii Hebe oraz drogeria internetowa www.hebe.pl.

7. ZAKUP PROMOCYJNY każdy jednorazowy zakup dowolnego Produktu Promocyjnego lub dowolnych Produktów Promocyjnych o łącznej wartości min. 20 zł brutto na jednym Paragonie . Zakup promocyjny powinien być dokonany w dowolnym Sklepie lub w drogerii internetowej www.hebe.pl w okresie od dnia 16.07.2020 r. do dnia 29.07.2020 r. i udokumentowany Paragonem. Wybór Sklepu, w którym Uczestnik dokona Zakupu Promocyjnego jest dobrowolny i w żaden sposób nie wpływa na warunki uczestnictwa w Konkursie.

8. PRODUKT PROMOCYJNY – wszystkie produkty marki NIVEA dostępne w asortymencie Sklepów.

9. UCZESTNIK – pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała w Polsce, konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która bierze udział w Konkursie. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby bliskie dla pracowników lub współpracowników Organizatora, właściciela Sklepu lub Fundatora, przez które rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo rodziców, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być również pracownicy lub współpracownicy Organizatora, Sklepu lub Fundatora.

10. LAUREAT – osoba, której została przyznana Nagroda w Konkursie

11. ZGŁOSZENIE – Wiadomość SMS lub zgłoszenie przez Stronę www.nivea.pl/konkurshebe zawierająca odpowiedź na Zadanie, opisane w §2 ust. 6 niniejszego Regulaminu.

12. ZADANIE – ma znaczenie nadane w §2 ust. 6 niniejszego Regulaminu.

13. SMS - SMS na numer 4420, za który Uczestnik ponosi opłatę według taryfy operatora, z którego korzysta.

14. STRONA – serwis internetowy pod adresem www.nivea.pl/konkurshebe, na którym prowadzony jest Konkurs. Korzystanie ze strony jest bezpłatne, jednak wymaga dostępu do Internetu.

15. PARAGON – dowód zakupu Produktu Promocyjnego uprawniający Uczestnika, któremu przyznana została Nagroda, do jej odbioru. Dowód zakupu w postaci wydruku z kasy fiskalnej, na potrzeby niniejszego Konkursu, powinien być czytelny i zawierać dane adresowe Sklepu, w którym Uczestnik dokonał zakupu Produktu Promocyjnego. W Konkursie dopuszcza się także faktury Vat wystawione na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, o ile spełniają wymóg dotyczący rodzaju i wartości zakupionych Produktów Promocyjnych. Paragonem w rozumieniu Regulaminu nie jest paragon niefiskalny ani potwierdzenie zapłaty z terminala kart płatniczych.

16. SUBSKRYBENT NEWSLETTERA: Uczestnik Konkursu, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki na podany adres e-mail newslettera oraz reklam on-line.

 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs trwa od dnia 16.07.2020 do dnia 29.07.2020 r. (okres zbierania Zgłoszeń).

2. Każda osoba, która chce wziąć udział w Konkursie powinna w okresie trwania Konkursu:

a. dokonać Zakupu Promocyjnego,

b. dokonać płatności za dokonany Zakup Promocyjny,

c. koniecznie zachować Paragon,

d. prawidłowo rozwiązać zadanie konkursowe,

e. zgłosić się do Konkursu poprzez wysłanie Zgłoszenia za pośrednictwem SMS lub przez Stronęwww.nivea.pl/konkurshebe .

3. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy w trakcie trwania Konkursu dokonają w Sklepie jednorazowego zakupu dowolnego Produktu Promocyjnego lub dowolnych Produktów Promocyjnych o łącznej wartości min. 20 zł brutto na jednym Paragonie , a następnie wykonają Zadanie.

4. W przypadku dokonania zakupu Produktów Promocyjnych w ilości będącej wielokrotnością wymaganego limitu ujętych na jednym Paragonie, Uczestnikowi nie przysługuje odpowiednio większa ilość Zgłoszeń. Jeden Paragon uprawnia do dodania jednego Zgłoszenia.

5. Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał Paragonu wystawiony przez Sklep, w którym dokonano zakupu Produktów Promocyjnych, w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej Nagrody, z tym zastrzeżeniem, że data i godzina na Paragonie nie może być późniejsza niż data i godzina dokonania zgłoszenia w Konkursie.

6. Zadanie polega na napisaniu odpowiedzi na pytanie „Do czego nakręca Cię świeżość NIVEA Fresh Blends?” i przesłaniu jej za pomocą SMS lub Strony. Każda Odpowiedź przesyłana za pomocą SMS powinna być poprzedzona numerem paragonu (ciąg znaków widoczny na Paragonie, na wysokości daty transakcji, nad listą zakupów ale pod tytułem „PARAGON FISKALNY”).

7. Wzór prawidłowego Zgłoszenia za pomocą SMS to:

NUMER PARAGONU.Twoja odpowiedź.

8. Dokonując Zgłoszenia przez Stronę, Uczestnik jest zobowiązany do podania:

a. Imienia i nazwiska

b. Numeru Paragonu dokumentującego Zakup Promocyjny

c. Swojego adresu e-mail do kontaktu

d. Treści Zgłoszenia

Po dokonaniu zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia swojego udziału poprzez kliknięcie w link przysłany pod podany podczas zgłoszenia adres e-mail.

9. Dla Zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem SMS, Organizator nie narzuca limitu znaków, z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.

10. Dla Zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem Strony, Organizator ustala limit 300 znaków ze spacjami.

11. W przypadku przesłania przez Uczestnika Zgłoszenia SMS dłuższego niż 160 znaków (wliczając numer paragonu, znaki interpunkcyjne i spacje), Uczestnik poniesie koszt wysłania SMS będący odpowiednią wielokrotnością stawki za SMS-a według taryfy operatora. Opłata zostanie naliczona za każde rozpoczęte 160 znaków.

12. Wiadomości SMS zawierające treści multimedialne, w tym linki, zostaną wysłane jako wiadomość MMS i mogą nie zostać zarejestrowane bądź nie zostać odczytane prawidłowo przez Organizatora. Nawet w przypadku prawidłowego odczytania przez Organizatora treści multimedialnych zawartych w takiej wiadomości, nie będą one brane pod uwagę przy ocenie Zgłoszeń.

13. W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu. W przypadku aktywnej blokady SMS Premium wysłanie zgłoszenia przez SMS może nie być możliwe, W takim przypadku, w celu wysłania zgłoszenia Uczestnik powinien mieć wyłączoną blokadę SMS Premium. Koszt wysłania smsa zgłoszeniowego nie podlega podwyższonej opłacie - Uczestnik ponosi opłatę według taryfy swojego operatora.

14. Forma zgłoszenia do Konkursu poprzez wysłanie wiadomości SMS jest dostępna wyłącznie dla Uczestników znajdujących się w zasięgu sieci GSM polskich operatorów komórkowych.

15. Uczestnik Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu, wyraża zgodę na otrzymanie bezpłatnej wiadomości tekstowej SMS lub e-mail informującej o przyjęciu Zgłoszenia do Konkursu.

16. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, jednak każde Zgłoszenie powinno być poparte osobnym Paragonem dokumentującym określony w § 1 ust. 7 zakup Produktów Promocyjnych.

17. Organizator ma prawo wezwać Uczestnika, który zgłosił się wielokrotnie do Konkursu, do przesłania wszystkich Paragonów. W przypadku, jeżeli Uczestnik nie będzie posiadał tych Paragonów może zostać zdyskwalifikowany i wykluczony z Konkursu, z utratą prawa do nagrody przyznanej mu w Konkursie włącznie. W takim przypadku niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

18. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną ilość Zgłoszeń (pod warunkiem dokonania kolejnych Zakupów Promocyjnych), jednakże jedna osoba może wygrać tylko jedną Nagrodę w całym Konkursie. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba, będzie przesyłać Zgłoszenia do Konkursu z podaniem różnych numerów telefonu, a zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej Nagrody. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych Uczestników, jedna osoba zostanie nagrodzona jedną Nagrodą, a kolejna Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora.

19. Paragon powinien zostać wystawiony w czasie trwania Konkursu. Paragon z wcześniejszą lub późniejszą datą zakupu niż czas trwania Konkursu nie będzie brany pod uwagę przy przyznawaniu Nagród przez Organizatora.

20. Zgłoszenie powinno zostać wysłane w dniu dokonania Zakupu Promocyjnego lub w dacie późniejszej, jednakże nie późniejszej niż ostatni dzień trwania Konkursu.

§3 ZASADY WYKONYWANIA ZADANIA

1. Zadanie może zostać wykonane wyłącznie przez Uczestnika, który dokonał zakupu Produktów Promocyjnych za kwotę określoną treścią Regulaminu.

2. W Konkursie udział biorą wyłącznie Zgłoszenia, które zostały nadesłane przez SMS lub Stronę i zostały doręczone Organizatorowi w czasie trwania Konkursu.

3. Zgłoszenia, które zostały doręczone po upływie terminu obowiązywania Konkursu nie będą brane przez Organizatora pod uwagę przy przyznawaniu Uczestnikom Nagród.

4. Treść przesyłanego Zgłoszenia nie może naruszać praw autorskich, praw do wizerunku lub dóbr osobistych osób trzecich. Przesłanie Zgłoszenia do Organizatora jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że:

a) Uczestnik jest jego wyłącznym autorem,

b) Uczestnikowi przysługuje pełnia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Zgłoszenia, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Zgłoszenia nie zostały w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich.

5. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie udziela Organizatorowi i Fundatorowi bez ograniczeń terytorialnych nieodpłatnej licencji na korzystanie ze Zgłoszenia na potrzeby Konkursu oraz w celu działań marketingowych Organizatora lub Fundatora, początkowo na okres 5 lat, przy czym po upływie 5 lat licencja przekształca się w licencję udzieloną na czas nieoznaczony, a Uczestnikowi przysługiwać będzie prawo do wypowiedzenia licencji zawartej na czas nieoznaczony z 2letnim okresem wypowiedzenia. Udzielenie licencji obejmuje następujące pola eksploatacji:

a) używania, utrwalania, zwielokrotniania i wykorzystywania z rozwiązania Konkursu przedstawionego w Zgłoszeniu w zewnętrznej i wewnętrznej komunikacji marketingowej, bez limitu kopii, wszelką techniką i na wszystkich nośnikach, także w formie elektronicznej i w

Internecie, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

b) obrót egzemplarzami, na których utrwalono materiały lub ich części opatrzone ww. rozwiązaniem Konkursu w oryginale lub w kopii poprzez wprowadzanie do obrotu;

c) wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek i adaptacji ww. materiałów lub ich części na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych towarów oraz na oznaczenie usług.

7. Przez termin nadesłania Zgłoszenia przez Uczestnika rozumie się datę i godzinę, z jaką Zgłoszenie zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym zbierającym zgłoszenia nadesłane przez SMS. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostarczeniu Zgłoszenia leżące po stronie operatorów sieci GSM, z których korzysta Uczestnik.

§4 PRZYZNANIE NAGRODY

1. W ramach Konkursu przewidziano łącznie 14 (czternaście) Nagród.

2. Nagrodą w Konkursie jest rower marki Embassy z koszykiem o wartości rynkowej 2500 zł brutto, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 278 zł stanowiącą zaliczkę na podatek dochodowy.

3. W celu przyznania Nagrody, Organizator wyłoni komitet konkursowy („Komitet”) powołany przez Organizatora.

4. Komitet ocenia przesłane Zgłoszenia pod względem formalnym i merytorycznym oraz wybiera Uczestnika/Uczestników, któremu/którym zostanie przyznana Nagroda. Komitet kieruje się w szczególności kreatywnością i oryginalnością nadesłanego Zgłoszenia. Ocena Komitetu zostanie zaprotokołowana.

5. Wybór Uczestników, którym zostanie przyznana Nagroda nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia zbierania zgłoszeń do Konkursu . Komitet, oprócz Laureatów, wybierze także Laureatów Rezerwowych, do których zostanie skierowanie Powiadomienie, o którym mowa w par. 5 ust. 1 w przypadku, kiedy jeden lub więcej spośród Laureatów utraci prawo do Nagrody. Komitet wybierze początkowo nie więcej niż 5 Laureatów Rezerwowych, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. Komitet z góry ustali kolejność powiadamiania Laureatów Rezerwowych o nagrodzie na wypadek, gdyby jeden lub więcej Laureatów utraciło prawa do Nagrody.

6. W przypadku, kiedy nie będzie możliwe wydanie wszystkich Nagród, czyli nie będzie już możliwości wybrania kolejnych Laureatów Rezerwowych, Nagrody przechodzą na rzecz Organizatora.

7. Przez niemożność wybrania kolejnych Laureatów Rezerwowych rozumie się sytuacje, kiedy:

a. Lista możliwych do wybrania Uczestników Konkursu wyczerpie się przed wydaniem wszystkich Nagród,

b. Komitet uzna, że pozostałe Zgłoszenia, dokonane przez Uczestników, którzy nie zostali Laureatami, nie pozwalają na ich nagrodzenie – nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.

8. Organizator podejmie wszelkie starania, aby wszystkie Nagrody w Konkursie zostały wydane Laureatom.

9. Uczestnicy, którym została przyznana Nagroda, z chwilą przekazania Nagrody przenoszą na Fundatora autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje wszystkie pola eksploatacji wskazane w § 3 niniejszego Regulaminu.

10. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Fundatora z wszelkiej odpowiedzialności związanej z roszczeniami z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub dóbr osobistych innych osób.

 

§5 PRZEKAZANIE NAGRODY

1. Po wyłonieniu Laureatów, w ciągu 3 dni roboczych, Organizator skontaktuje się z danym Laureatem telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS („Powiadomienie”), z wykorzystaniem numeru telefonu, który został podany przez Laureata podczas dokonania Zgłoszenia za pomocą SMS lub e-mailowo na adres podany przez Uczestnika podczas rejestracji Zgłoszenia przez Stronę. Organizator poprosi o przekazanie danych osobowych Laureata takich jak: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji, a także o numer telefonu w przypadku Uczestników, którzy dokonali Zgłoszenia przez Stronę. Przekazanie danych powinno nastąpić w formie wskazanej w Powiadomieniu.

2. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 1 powinno nastąpić w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia skontaktowania się z Laureatem.

3. Organizator podejmie maksymalnie 3 próby kontaktu z Laureatem. Próby kontaktu będą podejmowane w dni robocze w godzinach 9-18 czasu polskiego. Brak możliwości kontaktu z Laureatem powoduje utratę prawa do Nagrody.

4. W celu przekazania Nagrody Organizator wymaga przesłania Organizatorowi Paragonu. Organizator dopuszcza przesłanie wyraźnego i czytelnego zdjęcia lub kopii Paragonu. Przesłanie Paragonu powinno nastąpić w formie wskazanej w Powiadomieniu, w terminie 3 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Organizatora. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przekazanie zdjęcia lub czytelnego skanu Paragonu w inny, uzgodniony z Organizatorem sposób. Organizator w uzasadnionych przypadkach może wezwać Laureata do przekazania Paragonu fizycznie. Koszt ewentualnej wysyłki Paragonu ponosi Laureat.

5. W sytuacji, gdy Laureat nie przekaże pełnych danych osobowych lub danych niezbędnych do celów podatkowych, a także gdy nie prześle Organizatorowi, pomimo żądania, Paragonu spełniającego wymogi określone w niniejszym Regulaminie, traci prawo do Nagrody.

6. Przekazanie Nagród nastąpi w terminie do 5 tygodni od dnia przekazania przez Laureata kompletnych danych, o których mowa w ust. 1 oraz przesłania Paragonu.

7. Przekazanie Nagród nastąpi w drodze przesyłki kurierskiej lub pocztowej.

8. Koszty przekazania Nagrody ponosi Organizator.

9. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych Laureat obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu przekazania Nagrody w wysokości 10 % wartości Nagrody i zgadza się na potrącenie stosownej zaliczki na podatek z tego tytułu przez Organizatora. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu przyznania Nagrody.

10. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę, przedmioty materialne lub niematerialne, w tym bony towarowe.

11. Laureat traci prawo do Nagrody również w przypadku, gdy przesłany Paragon będzie:

a. nieczytelny, niewyraźny bądź uszkodzony,

b. podrobiony lub sfałszowany,

c. dotyczył innych produktów niż Produkty Promocyjne.

 

§6 REKLAMACJE

1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w Regulaminie.

2. Reklamacja dotycząca przebiegu Konkursu powinna zawierać adres korespondencyjny składającego reklamację, imię i nazwisko, datę wystąpienia i opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności.

3. Reklamacje mogą być składane w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje wniesione po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

4. Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu jej zasadności i wyjaśnienia przyczyn uzasadniających złożenie reklamacji.

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji będzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności, czas na jej rozpatrzenie może ulec stosownemu przedłużeniu, o czym osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi w terminie, reklamację uważa się za uwzględnioną.

6. Złożenie reklamacji nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§7 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych (ADO): nr telefonu: +48 61 87 46 100, mail: IDO@beiersdorf dostępne na stronie internetowej:https://www.nivea.pl/o-nas/metryczka

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres IDO@beiersdorf.com.

3. Administrator informuje, że przetwarzanie danych osobowych w Konkursie zostanie powierzone Organizatorowi – NAV agency sp. z o.o. , główny adres prowadzonej działalności gospodarczej: Warszawa, ul. Bukowińska 10/77, 02-703, z którą została zawarta umowa o powierzeniu danych osobowych Uczestników oraz podmiotowi świadczącemu wsparcie techniczne Konkursu czyli GoldenSubmarine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą w Poznaniu (60273), przy ul. Palacza 113, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000489569, numer NIP: 779-232-38-33, numer REGON: 300684897.

4. W ramach Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe:

a. Imię i nazwisko,

b. Numer telefonu i/lub adres e-mail,

c. Adres do korespondencji (w przypadku Laureatów, którym zostanie przyznana Nagroda).

5. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”), Administrator informuje Uczestników, iż:

a. dane osobowe będą przetwarzane w celu:

i. realizacji Konkursu, w tym komunikacji z Uczestnikiem, na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Zgoda jest wyrażana za pomocą wyraźnego działania potwierdzającego, tj. poprzez przystąpienie do

Konkursu, zgodnie z par 2 pkt 2 Regulaminu oraz

ii. w celach reklamacyjnych w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w §6 Regulaminu (realizacja prawnie uzasadnionych interesów- art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),

iii. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

b. prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość obrony i/lub dochodzenie jego roszczeń w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa § 6 Regulaminu;

c. Dane osobowe będą powierzone do przetwarzania na rzecz innych podmiotów, przy pomocy których będzie realizowany Konkurs, wyłącznie w związku z tym Konkursem, w szczególności Organizatorowi, podmiotom świadczącym usługi informatyczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), usługi księgowe oraz usługi prawne; dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; w żadnym wypadku dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) ani organizacji międzynarodowej;

d. dane będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, określony w par 1 pkt 1 Regulaminu, a w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w par. 6 Regulaminu, także w zakresie i przez okres realizacji postępowania reklamacyjnego.;

e. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym na adres Organizatora podany w ust. 2 powyżej lub adres e-mail help@navagency.com.

f. Uczestnik może w każdym momencie wycofać zgodę (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody). Zgodę można wycofać poprzez: wysłanie swego żądania listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt 2 powyżej lub adres e-mail help@navagency.com. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją dalszego udziału w Akcji promocyjnej. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego o którym mowa w pkt 3 Regulaminu, Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych Uczestnika w zakresie niezbędnym do merytorycznego rozpatrzenia żądania Uczestnika, niezależnie od wycofania zgody;

g. Uczestnik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu

Rozporządzenia (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, nr telefonu 22 531 03 00) w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu;

h. podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie lub rozpatrzenia reklamacji;

i. dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Administrator informuje Laureatów Konkursu, iż:

a. dane osobowe będą przetwarzane w celu:

i. wydania Nagród (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. art. 919 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) i związanych z tym obowiązków podatkowych (złożenie deklaracji podatkowych), ii. realizacji obowiązku podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych),

iii. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia w zw. z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny);

b. prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość obrony i/lub dochodzenie jego roszczeń w przypadku zgłaszanych przez Laureatów Konkursu żądań, w tym reklamacji zgłoszonych na podstawie par. 6 Regulaminu;

c. dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do wydania Nagród, wskazany w par. 5 Regulaminu a w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w par. 6 Regulaminu, także w zakresie i przez okres realizacji postępowania reklamacyjnego oraz do czasu przedawnienia obowiązku podatkowego, który zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 5 lat (art. 86 § 1 i 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa) oraz okresu przedawnienia roszczeń z tytułu rozstrzygnięcia Promocji, który zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 6 lat (art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny);

d. Uczestnikom przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt 3 powyżej lub adres e-mail help@navagency.com. Laureat jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, nr telefonu 22 531 03 00) w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu;

e. dane osobowe Laureatów są przekazywane właściwemu organowi podatkowemu (w celu rozliczenia podatku od Nagrody) lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. W żadnym jednak wypadku dane osobowe Laureatów nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

f. w przypadku przyjęcia Nagród Laureat nie może żądać zaprzestania przetwarzania jego danych w zakresie, jaki jest niezbędny do wykazania realizacji obowiązku podatkowego ciążącym na Organizatorze, a także przez okresy przedawnień wskazanych powyżej. Laureat może żądać usunięcia jego danych po wyczerpaniu celów wskazanych w zdaniu poprzedzającym;

g. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wydania przyznanej w Promocji Nagrody lub rozpatrzenia reklamacji;

h. dane Laureatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. W celu otrzymywania przez Uczestnika Konkursu od NIVEA Polska za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera, zawierającego informacje handlowe dotyczące produktów NIVEA, niezbędne jest wyrażenie przez Uczestnika Konkursu odrębnej zgody na przetwarzanie w tym celu jego danych osobowych.

8. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt 12 powyżej, na wysyłkę na podany adres e-mail newslettera oraz reklam on-line, Uczestnik Konkursu staje się Subskrybentem Newslettera. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Administrator informuje Subskrybentów Newslettera, iż:

a. dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wysyłki na podany adres e-mail informacji handlowych w formie spersonalizowanego newslettera o nowych produktach, promocjach i konkursach lub w ramach reklam on-line (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

b. Administrator powołał inspektora ochrony danych; dane kontaktowe inspektora:

IDO@beiersdorf.com;

c. dane mogą zostać przekazane usługodawcom, partnerom z wewnątrz i spoza Unii Europejskiej, którzy wspierają Administratora w zakresie wysyłania informacji, zapewniając przy tym odpowiednie gwarancje oraz bezpieczeństwo danych. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych to zaufani partnerzy: dom mediowy, firmy informatyczne, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługę wysyłki masowej oraz firma hostingowa.

d. dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 24 miesiące w przypadku braku aktywności ze strony Subskrybenta newslettera;

e. Subskrybentowi newslettera przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym na adres GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., z siedzibą w Poznaniu (60-273), przy ul. Palacza 113 podany w pkt 3 powyżej lub adres e-mail mojanivea@swiatnivea.pl.;

f. Subskrybent newslettera może w każdym momencie wycofać zgodę (co nie wpływa na zgodność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody). Zgodę można wycofać poprzez: wysłanie swego żądania listem poleconym na adres GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., z siedzibą w Poznaniu (60-273), przy ul. Palacza 113, podany w pkt. 3 powyżej lub adres e-mail mojanivea@swiatnivea.pl; wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego subskrybowania newslettera;

g. Subskrybent newslettera jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu;

h. podanie danych osobowych przez Subskrybentów newslettera jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wysyłki newslettera;

i. dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W sposób zautomatyzowany analizowane są zachowania (kliknięcia w przekierowania umieszczone w newsletterach, szybkość odczytywania naszego newslettera) oraz dokonywana ocena odpowiedzi ankietowych. Analiza ta ma na celu odpowiednie dobranie materiałów informacyjnych, promocyjnych i nie wpływa w jakikolwiek sposób na zakres ani warunki, na jakich możesz uzyskać dostęp do produktów i usług.

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem nie dochodzi do zawarcia jakiejkolwiek umowy w związku z Konkursem (z wyjątkiem udzielenia licencji zgodnie z §3 ust. 6 oraz przeniesieniem praw autorskich zgodnie z §4 ust. 7), a Regulamin ma charakter przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się obowiązujące przepisy prawa na terytorium RP.

3. Wszelkie spory wynikłe w związku z przeprowadzeniem Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie ustalona w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Regulamin udostępniany będzie na stroniewww.navagency.com , na Stronie oraz w siedzibie Organizatora.

5. Organizator udostępnia Uczestnikom infolinię e-mailową oraz telefoniczną. Adres e-mail infolinii to help@navagency.com, a numer telefonu to 780 054 767. Koszt połączenia z infolinią jest zależny od taryfy, jaką posiada osoba kontaktująca się z infolinią. Numer telefonu infolinii to zwykły numer GSM, nie należący do numeracji Premium. Infolinia obsługuje zapytania w dni robocze, w godzinach 9.00 – 17.00.

6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U.2016 poz. 471 ze zm.)

---

Konkurs jest organizowany przez  NAV agency sp. z o.o.,      Regulamin Konkursu „Nakręć się na odświeżenie!” | Strona 8 z 8 ul. Bukowińska 10/77, 02-703 Warszawa      help@navagency.com

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne