Voucher

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Voucher o wartości 10 zł
 na zakupy w drogeriach stacjonarnych Hebe”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „Voucher o wartości 10 zł na zakupy w drogeriach stacjonarnych Hebe” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).
 3. Akcja Promocyjna prowadzona jest we wszystkich drogeriach stacjonarnych sieci Hebe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Drogerie Hebe”).
 4. Voucher można otrzymać zasadach określonych niniejszym Regulaminem w dniu 10.02.2020 r. (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”) i zrealizować w drogeriach stacjonarnych Hebe.
 5. Realizacja Voucherów otrzymanych w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej jest możliwa wyłącznie od 10.02.2020 r. do dnia 14.02.2020 r. (dalej jako „Czas Wykorzystania Vouchera”).

§ 2. Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być klient posiadający Kartę Hebe, który otrzymał sms z zasadami promocji oraz numerem Vouchera o wartości 10 zł, do wykorzystania wyłącznie w Czasie Wykorzystania Vouchera (dalej jako „Voucher”). Zasady wykorzystania Vouchera określone są w § 3.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wielokrotnego skorzystania z promocji. Uczestnik w trakcie trwania Akcji Promocyjnej może otrzymać maksymalnie jeden Voucher.
 3. Voucher stanowi trzynastocyfrowy kod otrzymany za pośrednictwem sms wraz z informacją na temat tej Akcji Promocyjnej. 
 4. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.
 5. Numer vouchera należy zachować.

§ 3. Zasady Wykorzystania Vouchera

 1. Uczestnik może wykorzystać otrzymany Voucher wyłącznie w Czasie Wykorzystania Vouchera.
 2. Voucher można wykorzystać wyłącznie na jednorazowe zakupy produktów (z zastrzeżeniem ustępów poniżej) za kwotę wyższą niż wartość Vouchera o co najmniej 10 zł (kwota do zapłaty po użyciu Vouchera o wartości 10 zł musi być większa bądź równa 10 zł). Dla przykładu: Uczestnik, który posiada jeden Voucher o wartości 10 zł może go zrealizować dokonując jednorazowego zakupu za kwotę co najmniej 20 zł.
 3. Voucher będzie możliwy do wykorzystania podczas transakcji z użyciem Karty Lojalnościowej Hebe w drogeriach stacjonarnych Organizatora działających pod marką Hebe.
 4. W ramach jednorazowej transakcji (na jednym paragonie) Uczestnik może wykorzystać tylko jeden Voucher.
 5. Voucher można wykorzystać wyłącznie w całości w ramach jednorazowej transakcji – przy wykorzystaniu niepełnej kwoty pozostała część wartości vouchera przepada.
 6. Voucher można wykorzystać wyłącznie jeden raz. 
 7. Warunkiem wykorzystania Vouchera jest użycie Karty Lojalnościowej Hebe (podanie jej numeru lub numeru telefonu, na który jest założona lub zeskanowanie jej kodu z Aplikacji Hebe) oraz podyktowanie otrzymanego numeru Vouchera kasjerowi przed dokonaniem wyboru płatności za zakupy. Voucher zostanie wprowadzony do systemu przez kasjera w Drogerii Hebe.
 8. Voucher niewykorzystany w Czasie Wykorzystania Vouchera ulega umorzeniu.

§ 4. Reklamacje

 1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z niniejszym Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:
  1. pocztą elektroniczną na adres:  bok@drogeriahebe.eu
  2. pisemnie na adres: ul. Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa.
 4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.
 7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.
 9. Składający reklamację może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Przykładowymi sposobami są:
  1. Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Szczegółowa informacja co do procesu składania wniosku dostępna jest na stronach właściwych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej. 
  2. Zwrócenie się do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Informację o procesie składania reklamacji i danych kontaktowych rzeczników konsumentów można uzyskać pod adresem:  https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php
  3. Zwrócenie się do organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
  4. Skorzystanie z informacji zawartych na platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej, pod adresem:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Regulaminie drogerii internetowej Hebe (w przypadku zakupów w drogerii internetowej Hebe) lub przez właściwy sąd powszechny.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 10.02.2020 r.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne