Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Festiwal marek do -40% Hebe Partner”
dotyczy produktów oferowanych przez Hebe Partner

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Festiwal marek do
-40% Hebe Partner”
(dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”, „Sprzedawca” lub „Hebe”).

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest na stronie internetowej www.hebe.pl

4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 11.08.2022 do 17.08.2022 (dalej jako „ Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

1. Promocja obowiązuje przy zakupie produktów wybranych marek – Enchen, Inface, Jumper, Berrcom, Ionickiss, Glossy Pops, Tiguar, KORRES, W7, L'Oréal Professionnel, Wella, Kérastase, Alfaparf, Fanola, Mustela, American Crew, Matrix, Orofluido, Nioxin, Reuzel, RevitaLash, Idolab, Skine, Anlan, Fairywill, Liberex, Limural, Kipozi, Usmile, ZHIBAI, Soocas, LA VIE SKIN, Evy Technology, Manu Natu, Revlon, Braun, Vitammy, Medel, Hot Tools, Crystallove, LELO, Smiely –na stronie internetowej hebe.pl.

2. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej.

3. Promocja obowiązuje we wskazanym terminie lub do wyczerpania zapasów.

4. Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

5. Promocje dotyczą Produktów oferowanych wyłącznie przez Hebe Partner.

§ 3.

Reklamacje

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z niniejszym Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 60 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona: pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu, pisemnie na adres: ul. ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji potwierdzenie dokonania zakupu na stronie internetowej hebe.pl.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora, chyba że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 11.08.2022 r.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne