Konkursy

REGULAMIN AKCJI „Przetestuj pielęgnację przeciw przebarwieniom”

1. [Postanowienia ogólne]

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:

1.1 Akcja: akcja promocyjna prowadzona w celu promocji marki NIVEA, organizowana na Stronie Internetowej, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.2 Organizator Akcji: GoldenSubmarine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą w Poznaniu (61-626), przy ul. Szelągowskiej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem0000489569, numer NIP: 779-232-38-33, numer REGON: 300684897 jako podwykonawca działający w imieniu Podmiotu Zlecającego Akcję przy realizacji Akcji.

1.3 Podmiot Zlecający Akcję: NIVEA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-021), przy ul. Gnieźnieńskiej 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000293724, NIP 777-00-02-866, REGON 630007112, o kapitale zakładowym 4.653.537,00 złotych.

1.4 Regulamin: niniejszy regulamin Akcji, opisujący zasady i warunki udziału w Akcji, który dostępny będzie w siedzibie Organizatora Akcji, siedzibie Podmiotu Zlecającego Akcję oraz na Stronie Internetowej przez cały Okres trwania Akcji.

1.5 Strona Internetowa: strona internetowa pod adresem www.nivea.pl/luminous , na której odbywa się Akcja.

1.6 Okres trwania Akcji: okres od dnia 01.09.2023 r. od godziny 00:00 do dnia 4.10.2023 r. do godziny 23:59. Okres trwania Akcji podzielony został na 4 etapy:

a) etap 1 od 01.09.2023 r. do 07.09.2023 r.;

b) etap 2 od 08.09.2023 r. do 15.09.2023 r.;

c) etap 3 od 16.09.2023 r. do 22.09.2023 r.;

d) etap 4 od 23.09.2023 r. do 4.10.2023 r.

1.7Komisja:komisjaskładająca się z 3 osób, wyznaczonych przez Organizatora Akcji i Podmiot Zlecający Akcję, która dokonuje weryfikacji przesłanych przez Uczestników zgłoszeń do Akcji oraz nadzoruje prawidłowy przebieg Akcji.

1.8Zwrot:zwrot środków pieniężnych za zakup jednego, najtańszego Produktu (drugiego lub kolejnego wskazanego na Dowodzie Zakupu) lub w tej samej cenie (jeżeli na Dowodzie Zakupu widnieją wyłącznie Produkty w tej samej cenie) przy zakupie minimum dwóch Produktów objętych Akcją, w wysokości równowartości ceny jednego Produktu według ww. wytycznych zapłaconej przez Uczestnika Akcji, przekazywany na rachunek bankowy należący do Uczestnika Akcji.

1.9 Pula Zwrotów: łączna liczba Zwrotów w Okresie trwania Akcji wynosi 8000 (osiem tysięcy) sztuk. Łączna Pula Zwrotów została podzielona w następujący sposób - w każdym z 4 etapów Okresu trwania Akcji (wskazanych w punkcie 1.6 powyżej), zrealizowanych może zostać maksymalnie 2000 (dwa tysiące) Zwrotów, z zastrzeżeniem, że Pula Zwrotów w etapie nie ulega powiększeniu. W przypadku wcześniejszego wyczerpania Puli Zwrotów w etapie, dany etap zostaje zakończony, a Organizator Akcji poinformuje o tym na Stronie Internetowej.

1.10Produkt:produkty marki NIVEA, które są promowane w niniejszej Akcji, tj.:

a) Cellular Luminous630® Krem na dzień przeciw przebarwieniom SPF 50 o pojemności 40 ml

b) Cellular Luminous630® Regenerujący krem na noc przeciw przebarwieniom o pojemności 50 ml

c) Cellular Luminous630® Intensywne serum przeciw przebarwieniom o pojemności 30 ml

d) Zaawansowane serum Cellular Luminous630® Kuracja na przebarwienia o pojemności 30 ml

e) Cellular Luminous 630® Udoskonalające serum na przebarwienia po trądziku o pojemności 30 ml

f) Cellular Luminous 630® Anti-age serum 2w1 na przebarwienia i zmarszczki o pojemności 30 ml

g) Spot Control LUMINOUS 630® SPF 50+ o pojemności 40 ml

h) Cellular Luminous630® Fluid tonujący na dzień przeciw przebarwieniom SPF 20 o pojemności 40 ml

i) Cellular Luminous630® Krem redukujący cienie pod oczami o pojemności 15 ml,

z wyłączeniem zestawów zawierających ww. Produkty.

1.11Uczestnik Akcji:osoba spełniająca warunki wskazane w punkcie 2 poniżej.

1.12Dowód Zakupu:oznacza oryginał paragonu fiskalnego lub faktury VAT (faktura VAT może być wystawiona tylko na osobę fizyczną bez związku z prowadzeniem działalności gospodarczej), potwierdzający dokonanie zakupu minimum dwóch Produktów. Organizator Akcji zastrzega, iż paragon fiskalny posiadający NIP osoby dokonującej zakupu Produktów albo faktura VAT lub faktura VAT marża wystawiona na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nie uprawnia do wzięcia udziału w Akcji. W rozumieniu niniejszego Regulaminu, Dowodem Zakupu nie są w szczególności paragony niefiskalne, potwierdzenia płatności kartą płatniczą ani potwierdzenia dokonania zamówienia w sprzedaży internetowej.

1.13 Drogeria: sklep stacjonarny lub sklep internetowy działający na terenie Polski, którego wyłącznym lub znacząco przeważającym asortymentem oferowanym do sprzedaży są kosmetyki lub kosmetyki i chemia gospodarcza.

2. [Uczestnik Akcji]

2.1.Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, posiadająca status konsumenta w rozumieniu art. 22 2 Kodeksu cywilnego.

2.2.W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora Akcji oraz Podmiotu Zlecającego Akcję,
a także członkowie ich najbliższych rodzin, przez co rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, przysposobionych i przysposabiających.

2.3.W Akcji można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń
w imieniu osób trzecich.

2.4.Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i nieodpłatne. Uczestnicy Akcji są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

2.5.Komisja może dokonać sprawdzenia spełniania przez Uczestnika warunków wskazanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia warunków udziału w Akcji lub stwierdzenia istotnego naruszenia Regulaminu, Organizator Akcji będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Akcji.

3. [Zasady Akcji]

3.1.Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik powinien:

1) w Okresie trwania Akcji dokonać zakupu minimum dwóch Produktów objętych niniejszą Akcją w Drogerii;

2) zachować oryginał Dowodu Zakupu dokumentujący zakup minimum dwóch Produktów objętych niniejszą Akcją;

3) wejść na stronę www.nivea.pl/luminous , a następnie wypełnić formularz Zwrotu pieniędzy.

W formularzu Zwrotu należy:

a) podać dane osobowe obejmujące imię oraz adres e-mail Uczestnika Akcji;

b) załączyć zdjęcie Dowodu Zakupu - Zdjęcie, o których mowa w niniejszym punkcie powinno mieć format jpg/png i rozmiar nie większy niż 5 MB;

c) podać datę zakupu Produktów z Dowodu Zakupu;

d) złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Akcji poprzez zaznaczenie checkboxu bezpośrednio przed treścią tego oświadczenia;

e) złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zawartymi w pkt 5 Regulaminu Akcji poprzez zaznaczenie checkboxu bezpośrednio przed treścią tego oświadczenia;

f) przesłać formularz Zwrotu klikając przycisk „Wyślij”, dalej jako „Zgłoszenie”.

3.2.Jeden Uczestnik Akcji może dokonać Zgłoszenia, dwa razy w całym Okresie Akcji. Każdy Uczestnik Akcji może otrzymać tylko dwa Zwroty.

3.3.W przypadku, gdy Dowód Zakupu potwierdza dokonanie zakupu więcej niż dwóch Produktów, Uczestnik Akcji jest uprawniony do otrzymania Zwrotu wyłącznie za najtańszy Produkt lub dowolny Produkt w tej samej cenie, jeżeli wszystkie Produkty wskazane w Dowodzie Zakupu były w tej samej cenie.

3.4.Dowód Zakupu powinien być oryginalny, nieuszkodzony, czytelny, a w wykazie zakupionych produktów powinno figurować słowo pozwalające stwierdzić, że zakup dotyczył minimum dwóch Produktów objętych Akcją, bądź na Dowodzie Zakupu widnieje adnotacja przedstawiciela Drogerii pozwalająca stwierdzić, że Dowód Zakupu dotyczy minimum dwóch Produktów objętych Akcją.

3.5.Zgłoszenia nie spełniające wymogów Regulaminu lub niezawierające wszystkich wymaganych danych i elementów opisanych w pkt 3.1 powyżej, będą wykluczane z Akcji przez Organizatora Akcji.

4. [Zwroty]

4.1.W ramach Akcji, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, Organizator Akcji umożliwia Uczestnikowi otrzymanie Zwrotu środków pieniężnych za zakup jednego Produktu.

4.2.Liczba Produktów objętych uprawnieniem do dokonania Zwrotu zgodnie z niniejszym Regulaminem wynosi łącznie 8000 (osiem tysięcy) („Pula Zwrotów”) i zostaje podzielona w następujący sposób: w każdym z czterech etapów trwania Akcji (zgodnie z punktem 1.6 Regulaminu) zrealizowanych może zostać maksymalnie po 2000 (dwa tysiące) zwrotów w ciągu jednego etapu Akcji.

4.3.W przypadku otrzymania mniejszej liczby Zgłoszeń niż określona jako maksymalna Pula Zwrotów na etap, pozostałe Zwroty z Puli nie powiększają Puli Zwrotów w kolejnym etapie Akcji.

4.4.O kolejności dokonania Zwrotu decyduje kolejność Zgłoszeń. Na Stronie Internetowej zamieszczony będzie licznik wskazujący liczbę pozostałych dostępnych Zwrotów w danym etapie Akcji. W przypadku wyczerpania Puli Zwrotów w danym etapie, Organizator Akcji powiadomi o tym fakcie na Stronie Internetowej.

4.5.Organizator Akcji zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Akcji oraz Zgłoszenie Zwrotu spełnia wszelkie warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator Akcji może kontaktować się z Uczestnikiem Akcji (na adres e-mail podany w formularzu zwrotu) oraz może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w Akcji i prawidłowego dokonania Zwrotu. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż Uczestnik Akcji nie spełnia warunków uczestnictwa w Akcji lub narusza Regulamin Akcji. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Akcji.

4.6.Z uwzględnieniem limitu liczby Zwrotów wskazanego w pkt 4.2 powyżej, Uczestnicy Akcji, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w Akcji określone w Regulaminie, w tym prześlą w terminie prawidłowe i kompletne Zgłoszenie, otrzymają Zwrot środków pieniężnych o równowartości ceny, którą zapłacili za: jeden, najtańszy Produkt z Dowodu Zakupu lub jeden Produkt w tej samej cenie (jeżeli Dowód Zakupu zawiera wyłącznie Produkty w tej samej cenie). W następstwie weryfikacji Zgłoszenia i ustalenia spełnienia warunków uczestnictwa w Akcji zgodnie z Regulaminem przez Uczestnika, Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu Uczestnikowi Zwrotu.

4.7.Organizator Akcji poinformuje Uczestników Akcji, którym przyznano Zwrot, droga mailową, w terminie 3 dni od zakończenia każdego etapu Akcji.

4.8.W przypadku pozytywnej decyzji o Zwrocie, Organizator Akcji prześle do Uczestnika wiadomość z linkiem do uzupełnia formularza zgłoszeniowego o dodatkowe dane, tj. nazwisko Uczestnika Akcji i numer rachunku bankowego należącego do Uczestnika Akcji, na który ma nastąpić Zwrot. Uczestnik w terminie 7 dni od otrzymania decyzji pozytywnej powinien uzupełnić formularz zgłoszeniowy o wymagane dane. Warunkiem do otrzymania Zwrotu jest podanie przez Uczestnika Akcji nazwiska i należącego do niego numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany Zwrot, zabronione jest podawanie przez Uczestnika Akcji numeru rachunku bankowego nie należącego do Uczestnika Akcji.

4.9.W przypadku decyzji negatywnej Komisja uzasadni przyczyny odmowy przyznania Zwrotu. Nieuwzględniony przez Komisję Zwrot wraca do Puli Zwrotów.

4.10.W terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania przez Organizatora Akcji od Uczestnika Akcji informacji dotyczącej nazwiska i nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić Zwrot, Organizator Akcji dokonuje na rachunek bankowy należący do Uczestnika Akcji zwrotu środków pieniężnych w wysokości równowartości ceny Produktu którą zapłacił Uczestnik Akcji za: jeden, najtańszy Produkt z Dowodu Zakupu lub jeden Produkt w tej samej cenie (jeżeli Dowód Zakupu zawiera wyłącznie Produkty w tej samej cenie).

4.11.Jeśli Uczestnik Akcji nie poda prawidłowych danych niezbędnych do dokonania Zwrotu w terminie wskazanym w pkt. 4.8. Organizator Akcji zastrzega sobie możliwość niedokonania Zwrotu.

4.12.Przyznanie Zwrotu środków pieniężnych na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, nie oznacza przyznania przez Organizatora Akcji, że Produkt posiada jakiekolwiek wady fizyczne, jest niezgodny z umową, ani nie oznacza uznania jakichkolwiek roszczeń Uczestnika Akcji dotyczących wad fizycznych towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Produktem. Powyższe postanowienie nie wyłącza uprawnień Uczestników Akcji z tytułu rękojmi, przysługujących na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. [Dane osobowe]

5.1.Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) Uczestników Akcji jest NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Gnieźnieńska 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000293724, NIP 777-00-02-866, REGON 630007112, o kapitale zakładowym 4.653.537,00 złotych. Dane kontaktowe administratora danych osobowych: nr telefonu: +48 61 87 46 100 oraz inne dostępne na stronie internetowej: https://www.nivea.pl/o-nas/metryczka .

5.2.Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pisząc na adres e-mail: IOD@beiersdorf.com.

5.3.W ramach Akcji przetwarzane będą następujące dane osobowe Uczestników:

  • Imię,
  • nazwisko (jeśli dotyczy),
  • adres e-mailowy,
  • numer rachunku bankowego (jeśli dotyczy).

5.4.Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Administrator informuje Uczestników, iż

1) dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) realizacji Akcji, w tym komunikacji z Uczestnikiem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia

b) rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w pkt. 7 Regulaminu oraz w celach rachunkowych i podatkowych (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);

c) obrony i/lub dochodzenia roszczeń co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia;

2) dane osobowe będą powierzone do przetwarzania na rzecz innych podmiotów, przy pomocy których będzie realizowana Akcja, wyłącznie w związku z Akcją, w szczególności Organizatorowi Akcji, który pełni rolę koordynatora, podmiotom świadczącym usługi informatyczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), usługi księgowe oraz usługi prawne; dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; w żadnym wypadku dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) ani organizacji międzynarodowej;

3) dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Akcji, określony w pkt 1.6. Regulaminu, a w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w pkt. 6 Regulaminu, przez okres realizacji postępowania reklamacyjnego, a także prze okres dla obrony i/lub dochodzenia roszczeń wynikający z przepisów prawa.

4) Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym na adres GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., z siedzibą w Poznaniu (61-626), przy ul. Szelągowskiej 18, podany w pkt 1.3. Regulaminu lub adres e-mail: konkursy@swiatnivea.pl ;

5) Uczestnik może w każdym momencie wycofać zgodę (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody). Zgodę można wycofać poprzez wysłanie swego żądania listem poleconym na adres GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., z siedzibą w Poznaniu (61-626), przy ul. Szelągowskiej 18 lub adres e-mail: konkursy@swiatnivea.pl ; wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w Akcji. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego o którym mowa w pkt. 6 Regulaminu, Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych Uczestnika w zakresie niezbędnym do merytorycznego rozpatrzenia żądania Uczestnika, niezależnie od wycofania zgody;

6) w razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Uczestnik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.;

7) podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Akcji lub rozpatrzenia reklamacji;

8) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza obszar EOG lub do organizacji międzynarodowej.

6. [Reklamacje]

6.1.Ewentualne reklamacje Uczestników Akcji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji i mogą być zgłaszane w Okresie trwania Akcji oraz 14 dni jej zakończeniu. Reklamacje powinny być przesłane wraz z uzasadnieniem drogą e-mail na adres: konkursy@swiatnivea.pl lub listownie, na wskazany powyżej w pkt 1 ppkt 1.2. adres siedziby Organizatora Akcji: GoldenSubmarine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k, z dopiskiem „NIVEA Luminous Cashback” – dopisek nie jest obowiązkowy (możliwie ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który Organizator Akcji ma odesłać odpowiedź na reklamację).

6.2.Jeśli reklamacja zawiera adres poczty elektronicznej, odpowiedź na reklamację zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Uczestnika Akcji w treści reklamacji.

6.3.Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika Akcji do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

7. [Postanowienia końcowe]

7.1.Akcja nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

7.2.W przypadku zmiany adresu e-mail podanego przez Uczestnika Akcji, Uczestnik Akcji zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora Akcji o zmianie poprzez przesłanie wiadomości na adres: konkursy@swiatnivea.pl

7.3.Uczestnik Akcji może zrezygnować z udziału w Akcji poprzez wysłanie e-maila na adres konkursy@swiatnivea.pl z informacją o takiej rezygnacji, z adresu e-mail, podanego przez Uczestnika Akcji podczas Zgłoszenia. Po otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji z Akcji, Organizator usunie Zgłoszenie nadesłane przez osobę rezygnującą z udziału w Akcji.

7.4.Organizator Akcji jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, z ważnych powodów pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestników Akcji i podstawowych zasad Akcji. Uczestnicy Akcji zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym im zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Akcji. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika Akcji nowych postanowień Regulaminu Uczestnik Akcji ma prawo odstąpić od udziału w Akcji bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.

7.5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne