Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Kup dowolny zapach i otrzymaj voucher o wartości 10PLN”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej „Kup dowolny zapach i otrzymaj voucher o wartości 10PLN” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).
 3. Akcja Promocyjna prowadzona jest we wszystkich drogeriach stacjonarnych sieci Hebe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Drogerie Hebe”).
 4. Voucher można otrzymać przy zakupach na zasadach określonych niniejszym Regulaminem w dniach od 18.10.2019 r. do dnia 19.10.2019 r. (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”) w drogeriach stacjonarnych Hebe.
 5. Realizacja Voucherów wydawanych w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej jest możliwa wyłącznie od 21.10.2019 do 27.10.2019 (dalej jako „Czas Wykorzystania Vouchera”).
 6. W Akcji Promocyjnej biorą udział produkty z kategorii zapachy w tym w (dalej jako „Produkty Promocyjne”), których lista znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 2. Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być osoba, która w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokona w Drogeriach Hebe zakupu Produktu Promocyjnego w sposób określony poniżej.
 2. W Czasie Trwania Akcji Promocyjnej przy dokonaniu zakupu Produktów Promocyjnych przy użyciu Karty Lojalnościowej Hebe, Uczestnik otrzyma jeden jednorazowy Voucher o wartości 10 zł, do wykorzystania wyłącznie w Czasie Wykorzystania Vouchera (dalej jako „Voucher”). Zasady wykorzystania Vouchera określone są w § 3.
 3. W ramach jednorazowych zakupów (na jednym paragonie) Uczestnik może otrzymać maksymalnie jeden Voucher.
 4. Produkty Promocyjne zakupione w ramach Akcji Promocyjnej nie podlegają zwrotowi. Powyższe postanowienie w żaden sposób nie narusza jednak uprawnień Uczestnika wynikających z właściwych przepisów o rękojmi za wady fizyczne lub prawne lub gwarancji, jeśli gwarancja została w odniesieniu do danego produktu udzielona.
 5. Voucher stanowi papierowy wydruk na okaziciela, na którym wskazana jest wartość 10 zł i jest wydawany przez kasjera wraz z paragonem za dokonane zakupy.
 6. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.
 7. Voucher należy zachować.

§ 3. Zasady Wykorzystania Vouchera

 1. Uczestnik może wykorzystać otrzymany Voucher wyłącznie w Czasie Wykorzystania Vouchera.
 2. Voucher można wykorzystać wyłącznie na jednorazowe zakupy produktów (z zastrzeżeniem ustępów poniżej) za kwotę wyższą niż wartość Vouchera o co najmniej 15 zł (kwota wyższa niż wartość Vouchera o co najmniej 15 zł to kwota przed naliczeniem rabatu z Vouchera). Dla przykładu: Uczestnik, który posiada jeden Voucher o wartości 10 zł może go zrealizować dokonując jednorazowego zakupu za kwotę co najmniej 25 zł.
 3. Voucher będzie możliwy do wykorzystania podczas transakcji w sklepach stacjonarnych Organizatora działających pod marką Hebe oraz w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem: hebe.pl.
 4. W ramach jednorazowej transakcji (na jednym paragonie) Uczestnik może wykorzystać tylko jeden Voucher.
 5. Voucher można wykorzystać wyłącznie w całości w ramach jednorazowej transakcji.
 6. Voucher można wykorzystać wyłącznie jeden raz.
 7. Warunkiem wykorzystania Vouchera jest okazanie go kasjerowi przed dokonaniem wyboru płatności za zakupy. Voucher zostanie odebrany i zeskanowany przez kasjera w Drogerii Hebe.
 8. Akceptowane będą wyłącznie Vouchery nieuszkodzone.
 9. Voucher niewykorzystany w Czasie Wykorzystania Vouchera ulega umorzeniu.

§ 4. Reklamacje

 1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z niniejszym Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:
  • a. pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu
  • b. pisemnie na adres: ul. Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa.
 4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.
 7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.
 9. Składający reklamację może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Przykładowymi sposobami są:
 10. Zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Szczegółowa informacja co do procesu składania wniosku dostępna jest na stronach właściwych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej. 
 11. Zwrócenie się do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Informację o procesie składania reklamacji i danych kontaktowych rzeczników konsumentów można uzyskać pod adresem:  https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php
 12. Zwrócenie się do organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
 13. Skorzystanie z informacji zawartych na platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej, pod adresem:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Regulaminie drogerii internetowej Hebe (w przypadku zakupów w drogerii internetowej Hebe) lub przez właściwy sąd powszechny.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 18.10.2019 r.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne