Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Kupony rabatowe – SKLEP INTERNETOWY ORAZ APLIKACJA MOBILNA HEBE”

dotyczy produktów sprzedawanych przez Hebe oraz Hebe Partner,

nie dotyczy mlek modyfikowanych dla dzieci typu ‘’1’’

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady „Kupony rabatowe – SKLEP INTERNETOWY ORAZ APLIKACJA MOBILNA HEBE”(dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie (62-025), przy ul. Żniwnej 5, adres do korespondencji ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, wysokość kapitału zakładowego 50 000 000,00 zł, NIP 2090001776, REGON 301002718, nr BDO 000041229 (dalej jako „Organizator”).

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest wyłącznie w drogerii internetowej na https://www.hebe.pl/ oraz w aplikacji mobilnej Hebe (dalej jako „ Drogeria Hebe”). Akcja Promocyjna nie jest prowadzona w drogeriach stacjonarnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 24.08.2023 r. od godziny 00:00, a kończy się dnia 27.08.2023 r. o godzinie 23:59 (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

5. Realizacja kuponów rabatowych wydawanych w akcji promocyjnej jest możliwa wyłącznie w drogerii internetowej Hebe oraz w aplikacji Hebe od 28.08.2023 od godziny 14:00 do 03.09.2023 r. do godziny 23:59 (dalej jako „Czas Wykorzystania Kuponu Rabatowego).

6. Akcja promocyjna nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym loterią fantową ani promocyjną), ani też żadnym zakładem wzajemnym, których zasad organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 847 ze zm.).

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

1 . Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”)jest klient posiadający Kartę Hebe (klient zalogowany), który w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokona jednorazowego zakupu w sposób określony w ustępach poniżej.

2. Aby klient mógł skorzystać z Kuponu Rabatowego, musi wyrazić co najmniej jedną zgodę marketingową - szczegóły znajdują się w regulaminie programu lojalnościowego.

3. W Czasie Trwania Akcji Promocyjnej klient może otrzymać za każde wydane 100 zł kupon rabatowy (dalej jako „Kupon Rabatowy”) o wartości 20 zł. Klient w ramach jednej transakcji może otrzymać kupon rabatowy o maksymalnej wartości 100 zł. Zasady wykorzystania Kuponu Rabatowego określone są w § 3.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do wielokrotnego skorzystania z promocji.

5. Uczestnik w ramach jednej transakcji może otrzymać tylko jeden kupon rabatowy o maksymalnej wartości do 100 zł.

6. Z akcji promocyjnej wyłączone są zamówienia z płatnością za pobraniem.

7. Kupon Rabatowy stanowi ciąg cyfr oraz liczb przesłany Uczestnikowi drogą elektroniczną na adres mailowy, smsem lub powiadomieniem w aplikacji mobilnej Hebe od godziny 14:00 dnia 28.08.2023 zgodnie z danymi przypisanymi do karty lojalnościowej klienta.

8. Całkowitą kwotę Kuponu Rabatowego należy zrealizować w jednej transakcji, przy czym:

a) minimalna wartość zamówienia przy realizacji kuponu rabatowego o wartości 20 pln, wynosi 40 pln

b) minimalna wartość zamówienia przy realizacji kuponu rabatowego o wartości 40 pln, wynosi 60 pln

c) minimalna wartość zamówienia przy realizacji kuponu rabatowego o wartości 60 pln, wynosi 80 pln

d) minimalna wartość zamówienia przy realizacji kuponu rabatowego o wartości 80 pln, wynosi 100 pln

e) minimalna wartość zamówienia przy realizacji kuponu rabatowego o wartości 100 pln, wynosi 120 pln

Do wartości minimum koszyka nie wliczają się produkty Hebe Partner.

9. Kupon Rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę.

10. W przypadku, gdy Uczestnik dokona zwrotu zakupionych produktów, a do transakcji zakupu tych produktów został wydany Kupon Rabatowy Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu tego Kuponu Rabatowego. W przeciwnym razie nie może on dokonać zwrotu produktów zakupionych na stronie hebe.pl oraz w aplikacji Hebe w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej.

§ 3.

Zasady Wykorzystania Kuponu Rabatowego

1. Uczestnik może wykorzystać otrzymany Kupon Rabatowy wyłącznie w Czasie Wykorzystania Kuponu Rabatowego.

2. W ramach jednorazowej transakcji Uczestnik może wykorzystać tylko jeden Kupon Rabatowy.

3. Kupon Rabatowy można wykorzystać wyłącznie w całości w ramach jednorazowej transakcji.

4. Kupon Rabatowy niewykorzystany w Czasie Wykorzystania Kuponu Rabatowego ulega umorzeniu.

§ 4.

Reklamacje

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona pocztą elektroniczną na adres: pomoc@hebe.pl

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.hebe.pl/ oraz w aplikacji Hebe.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Regulamin wchodzi w życie w dniu24.08.2023 r.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne