Akcje Promocyjne

REGULAMIN PROMOCJI „ZADBANA SKÓRA JEST W MODZIE”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. [Definicje]

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:

a) Promocja: pod nazwą „Zadbana skóra jest w modzie” organizowana przez Organizatora Promocji na zasadach określonych w Regulaminie;

b) Podmiot Zlecający Promocję: NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Gnieźnieńska

32, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000293724, NIP 777-00-02-866, REGON 630007112, o kapitale zakładowym 4.653.537,00 złotych.

c) Organizator Promocji: GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy: 60-626, przy ul. Szelągowska 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000489569, numer NIP: 779-232-38-33, numer REGON: 300684897;

d) Uczestnik Promocji: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt 4 poniżej;

e) Nagroda: nagroda w Promocji opisana w punkcie 5 poniżej.

f) Okres Promocji: okres od 27.08.2020 r. od godziny 00:00 do dnia 31.10.2020 roku do godziny 23:59, w którym odbędzie się Promocja, okres ten nie obejmuje czynności związanych z rozpatrywaniem reklamacji, który zakończy się najpóźniej do dnia 9.12.2020 r.

g) Okres Rejestracji zgłoszeń: okres od 01.09.2020 roku od godziny 00:00 do dnia 31.10.2020 roku do godziny 23:59, w którym Uczestnicy Promocji mogą wysyłać zgłoszenia MMS na numer 664078065.

h) Zakup: zawarcie umowy sprzedaży produktu lub produktów marki NIVEA (dalej jako „Produkt”) w dowolnym sklepie na terenie kraju, za łączną kwotę co najmniej 30,00 zł brutto (słownie: trzydzieści złotych 00/100) w Okresie Promocji, objętego jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą imienną VAT. Zakup uważany jest za dokonany w momencie zapłaty ceny w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

i) Dowód Zakupu: paragon fiskalny lub faktura imienna VAT potwierdzające dokonanie Zakupu w postaci paragonu lub faktury imiennej VAT wystawionej na konsumenta.

j) Strona Internetowa: oznacza stronę internetową pod adresem http://www.nivea.pl/answear, należący do Podmiotu Zlecającego Promocję (Usługodawcy w rozumieniu Regulaminu Serwisu), na której umieszczony zostanie Regulamin Promocji oraz formularz kontaktowy;

k) Regulamin: niniejszy regulamin Promocji dostępny w siedzibie Organizatora Promocji, siedzibie Podmiotu Zlecającego Promocję oraz na Stronie Internetowej: http://www.nivea.pl/answear.

Ponadto definicje innych pojęć wykorzystywanych w Regulaminie mogą być wskazane w treści Regulaminu.

2. [Moderatorzy Zgłoszeń]

2.1. W skład zespołu Moderatorów Zgłoszeń wchodzą trzy osoby wyznaczone przez Podmiot Zlecający Promocję oraz Organizatora Promocji.

2.2. Moderatorzy Zgłoszeń weryfikują poprawność zgłoszeń i spełnienia przez Uczestników warunków przyznania nagród w Promocji, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

2.3. Niezależnie od pkt. 2.2. powyżej, Moderatorzy Zgłoszeń są podmiotem nadzorującym Promocję i rozstrzygają wszelkie kwestie związane z jego organizacją, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

3. [Zasady Promocji]

3.1. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik musi spełnić następujące warunki:

1) dokonać w Okresie Promocji (tj. od 27.08.2020 r. od godziny 00:00 do dnia 31.10.2020 roku do godziny 23:59), Zakupu Produktu (tj. produktu lub produktów marki Nivea za łączną kwotę co najmniej 30,00 zł brutto (słownie: trzydzieści złotych 00/100), objętego jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą imienną VAT), w dowolnym sklepie na terenie kraju.

2) Zachować Dowód Zakupu potwierdzający Zakup w Okresie Promocji.

3) W Okresie Rejestracji zgłoszeń zarejestrować Dowód Zakupu przez MMS, w podany poniżej sposób:

a. Uczestnik Promocji wysyła zdjęcie Dowodu Zakupu za pomocą MMS na numer 664078065 (opłata według taryfy operatora);

b. Zdjęcie, o którym mowa powinno spełniać następujące wymagania – rozmiar pliku do 4 MB, format: PNG, JPG.

c. Po przesłaniu zgłoszenia, Uczestnik Promocji otrzyma SMS-a zwrotnego z klauzulą informacyjną o przyjęciu zgłoszenia lub informację o niespełnieniu przez zgłoszenie zasad Regulaminu.

4) Jeden Uczestnik Promocji może nadesłać maksymalnie 6 zgłoszeń, pod warunkiem posiadania różnych Dowodów Zakupu do każdego zgłoszenia.

5) Organizator dopuszcza możliwość załączenia dwóch Dowodów Zakupu, tak aby łączna wartość zakupionych produktów NIVEA była na poziomie co najmniej 30 zł brutto, pod warunkiem wysłania dwóch paragonów łącznie na jednym zdjęciu.

3.2. Moderatorzy Zgłoszeń przeprowadzą weryfikację każdego otrzymanego przez Organizatora zgłoszenia dodanego w Okresie Rejestracji zgłoszeń pod względem jego poprawności i kompletności oraz zgodności z Regulaminem. Weryfikacja zgłoszeń Uczestników przez Moderatorów Zgłoszeń będzie przebiegała w następujący sposób:

a. zgłoszenia otrzymane w dni robocze, w godzinach 10:00 – 17:00 - czas oczekiwania na weryfikację zgłoszenia to do 2 godzin,

b. zgłoszenia otrzymane w dni robocze od godziny 17:00 do godziny 10:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i dni wolne od pracy - czas oczekiwania na rozpatrzenie zgłoszenia to maksymalnie 72 h od chwili przesłania zgłoszenia.

3.3. Nagrody w postaci kodu rabatowego otrzymają Uczestnicy, którzy zgłosili poprawne i kompletne zgłoszenia, zweryfikowane przez Moderatorów Zgłoszeń, zgodnie z kolejnością zgłoszeń, aż do wyczerpania puli Nagród (1.000.000 sztuk).

3.4. W przypadku pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Organizator Promocji prześle Uczestnikowi SMS-a z Nagrodą opisaną w pkt. 5 poniżej.

3.5. Po wyczerpaniu puli nagród Uczestnik po nadesłaniu zgłoszenia otrzyma informację, iż pula nagród została wyczerpana.

3.6. Zabrania się Uczestnikom naruszania zasad uczciwego działania pod rygorem dyskwalifikacji z uczestnictwa w Promocji decyzją Moderatorów Zgłoszeń.

3.7. Za istotne naruszenia Regulaminu uważa się w szczególności:

a) naruszenia polegające na ingerencji w mechanizm działania Promocji, w szczególności naruszenia pkt.3.8. Regulaminu;

b) naruszenia polegające na niespełnieniu warunków uczestnictwa w Promocji, o których mowa w pkt.

4.2. Regulaminu;

c) naruszenia polegające na podaniu nieprawdziwych danych dotyczących Dowodu Zakupu lub danych osobowych.

3.8. Uczestnik Promocji zobowiązany jest nie ingerować w przebieg Promocji w sposób sprzeczny z prawem, treścią Regulaminu lub w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Za ingerowanie w przebieg Promocji będą uważane w szczególności wszelkie działania, które będą naruszały jego zasady oraz przebieg zamierzony przez Organizatora Promocji. Uczestnik Promocji zobowiązuje się w szczególności do niedekompilowania, niewykorzystywania skryptów, nieingerowania w bazę danych przy pomocy innych niż przygotowane przez Organizatora narzędzia, nie ingerowania w oprogramowanie komputera oraz do niepodejmowania innych działań mających na celu uzyskanie dodatkowych korzyści w Promocji.

3.9. O kwalifikacji Dowodu Zakupu podawanego w Promocji do jednej z kategorii zabronionych powyżej wskazanych decydują Moderatorzy Zgłoszeń.

3.10. W przypadku zmiany numeru telefonu podanego przez Uczestnika, Uczestnik Promocji zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora o zmianie poprzez przesłanie wiadomości na adres: answear@swiatnivea.pl.

3.11. Uczestnik Promocji może zrezygnować z udziału w Promocji poprzez wysłanie e-maila na adres answear@swiatnivea.pl z informacją o takiej rezygnacji z numeru telefonu, podanego przez Uczestnika Promocji podczas zgłoszenia. Po otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji z Promocji Organizator usunie zgłoszenie przesłane przez osobę rezygnującą z udziału w Promocji.

4. [Uczestnik]

4.1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i nieodpłatne. Promocja prowadzona jest w celu promocji marki NIVEA. Uczestnicy Promocji są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia Regulaminu Organizator Promocji będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Promocji.

4.2. Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania w Polsce (działająca jako konsument w rozumieniu art. 22(1) k.c.).

4.3. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora Promocji oraz Podmiotu Zlecającego Promocję, a także członkowie ich najbliższych rodzin, przez co rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, przysposobionych i przysposabiających.

4.4. Wysłanie zgłoszenia przez MMS w Promocji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do udziału w Promocji. Zgłoszenie udziału w Promocji oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie, w szczególności potwierdza prawdziwość informacji podanych przez Uczestnika Promocji zgodnie z ust. 4.2. powyżej.

4.5. Poprzez wzięcie udziału w Promocji, Uczestnik Promocji akceptuje Regulamin i oświadcza w szczególności co następuje:

a) poprzez wzięcie udziału w Promocji, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, o których mowa w pkt 6.5 Regulaminu,

b) wyraża zgodę na zasady przebiegu Promocji opisane w Regulaminie; w przypadku wysłania MMSa uznaje się, że Uczestnik Promocji bierze udział w Promocji.

5. [Nagroda]

 

5.1. W Promocji, po spełnieniu wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, można otrzymać voucher stanowiący kod rabatowy o wartości 50 zł (brutto) w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniającego do zniżki w sklepie internetowym www.answear.com. Warunkiem skorzystania z kodu rabatowego jest złożenie zamówienia w sklepie answear.com na kwotę co najmniej 200 zł brutto. Kod rabatowy można zrealizować w terminie od dnia 01.09.2020 r. do 31.10.2020 r. Kod rabatowy dotyczy produktów nieprzecenionych, jak i przecenionych dostępnych na stronie internetowej www.answear.com. Kod rabatowy nie dotyczy marek, których lista jest dostępna na stronie promocja.answear.com . Szczegóły dotyczące korzystania z vouchera zawarte są w Regulaminie realizacji vouchera wydawanego przez answear.com, stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

5.2. Pula Nagród jest ograniczona - Nagrody przyznawane są do momentu wyczerpania puli Nagród, która obejmuje 1.000.000 (milion) sztuk kodów rabatowych.

5.3. Jedna osoba może uzyskać maksymalnie 6 nagród, przy założeniu, że do każdego zgłoszenia posiada osobny Dowód Zakupu.

5.4. Wydanie nagród Zwycięzcom nastąpi po zweryfikowaniu poprawności Dowodu Zakupu.

5.5. Jeżeli nie zostanie nadesłana wystarczająca ilość zgłoszeń, niewykorzystana pula nagród przechodzi do dyspozycji Organizatora Promocji.

6. [Dane osobowe]

6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji i Zwycięzców Promocji (dalej „Administrator”) jest NIVEA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Gnieźnieńskiej 32. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000293724, NIP 777-00-02-866, REGON 630007112, o kapitale zakładowym 4.653.537,00 złotych. Dane kontaktowe Administratora: nr telefonu: +48 61 87 46 100, mail: IDO@beiersdorf.com, dostępne na stronie internetowej: https://www.nivea.pl/o-nas/metryczka.

6.2. Dane osobowe Uczestników Promocji i Zwycięzców Promocji, będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, zwane dalej: „Rozporządzenie”) na potrzeby przeprowadzenia Promocji, wyłonienia Zwycięzców Promocji oraz wydania nagród, w tym rozliczenia podatkowego, a także na potrzeby zgłoszonych reklamacji zgodnie z pkt 7 Regulaminu.

6.3. Uczestnicy Promocji zobowiązani są do informowania Administratora o każdej zmianie w zakresie udostępnionych danych osobowych.

6.4. W ramach Promocji przetwarzane będą następujące dane osobowe:

a) imię Uczestników Promocji i Zwycięzców Promocji,

b) numer telefonu komórkowego Uczestników Promocji i Zwycięzców Promocji,

c) adres mailowy Uczestników Promocji i Zwycięzców Promocji,

d) adres do korespondencji oraz imię i nazwisko Uczestników Promocji i Zwycięzców Promocji (w przypadku wniesienia reklamacji),

e) dane Uczestników Promocji zawarte na dowodzie zakupu, tj Fakturze VAT lub paragonie fiskalnym.

6.5. Poprzez zgłoszenie udziału w Promocji zgodnie z treścią pkt 4 niniejszego Regulaminu, Uczestnik Promocji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych, obejmujących numer telefonu lub adres e-mail. W przypadku dokonania zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w pkt 7 Regulaminu, Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych wynikających z otrzymanego zgłoszenia.

6.6. W celu otrzymywania przez Uczestnika Promocji od NIVEA Polska za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera, zawierającego informacje handlowe dotyczące produktów NIVEA niezbędne jest wyrażenie przez Uczestnika Promocji odrębnej zgody na przetwarzanie w tym celu jego danych osobowych.

6.7. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Administrator informuje, Uczestników, iż:

a) dane osobowe będą przetwarzane w celu:

i. realizacji Promocji, w tym komunikacji z Uczestnikiem, na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Zgoda jest wyrażana za pomocą wyraźnego działania potwierdzającego, tj. poprzez przesłanie MMS-a zgłoszeniowego lub akceptacja Regulaminu Promocji zamieszczonego na stronie http://www.nivea.pl/answear oraz

ii. w celach reklamacyjnych w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w pkt 7 Regulaminu (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z art. 8 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),

iii. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) oraz

b) prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość obrony i/lub dochodzenie jego roszczeń w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w pkt 7 Regulaminu;

c) Administrator powołał inspektora ochrony danych; dane kontaktowe inspektora: IDO@beiersdorf.com;

d) dane mogą być powierzone do przetwarzania na rzecz innych podmiotów, przy pomocy których będzie realizowana Promocja, wyłącznie w związku z Promocją, w szczególności Organizatorowi Promocji, podmiotom świadczącym usługi informatyczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), usługi księgowe oraz usługi prawne; dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; w żadnym wypadku dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) ani organizacji międzynarodowej;

e) dane osobowe będą przechowywane przez Okres Promocji, określony w pkt 1 f) Regulaminu, a w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w pkt 7 Regulaminu, także w zakresie i przez okres realizacji postępowania reklamacyjnego;

f) Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych oraz prawo do przenoszenia danych - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym na adres Administratora, podany w pkt 1 b). Regulaminu lub adres e-mail IDO@beiersdorf.com;

g) Uczestnik Promocji może w każdym momencie wycofać zgodę (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody). Zgodę można wycofać poprzez: wysłanie swego żądania listem poleconym na adres Administratora, podany w pkt 1 b) Regulaminu lub adres e-mail IDO@beiersdorf.com; wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w Promocji. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego o którym mowa w pkt 7 Regulaminu, Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych Uczestnika Promocji w zakresie niezbędnym do merytorycznego rozpatrzenia żądania Uczestnika, niezależnie od wycofania zgody;

h) Uczestnik Promocji jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu

Rozporządzenia w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu;

i) podanie danych osobowych przez Uczestników Promocji jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji. Podanie danych osobowych w przypadku wniesienia reklamacji jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości jej rozpatrzenia;

j) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6.8. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Administrator informuje Zwycięzców Promocji, iż:

a) dane osobowe będą przetwarzane w celu:

i. wydania nagród (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. art. 919 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) i związanych z tym obowiązków podatkowych (złożenie deklaracji podatkowych),

ii. realizacji obowiązku podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych),

iii. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia w zw. z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny);

b) prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość obrony i/lub dochodzenie jego roszczeń w przypadku zgłaszanych przez Zwycięzcę Promocji żądań, w tym reklamacji zgłoszonych na podstawie pkt 8 Regulaminu;

c) Administrator powołał inspektora ochrony danych; dane kontaktowe inspektora: IDO@beiersdorf.com.

d) dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wydania nagród, wskazany w pkt 5, oraz 7 Regulaminu a w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w pkt 7 Regulaminu, także w zakresie i przez okres realizacji postępowania reklamacyjnego oraz do czasu przedawnienia obowiązku podatkowego, który zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 5 lat (art. 86 § 1 i 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa) oraz okresu przedawnienia roszczeń z tytułu rozstrzygnięcia Promocji, który zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 6 lat (art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny);

e) Zwycięzcom Promocji przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym na adres Administratora, podany w pkt 1 b) Regulaminu lub adres e-mail IDO@beiersdorf.com;

f) dane osobowe Zwycięzców Promocji są przekazywane właściwemu organowi podatkowemu (w celu rozliczenia podatku od nagrody) lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. W żadnym jednak wypadku dane osobowe Zwycięzców Promocji nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

g) w przypadku przyjęcia nagród Zwycięzca Promocji nie może żądać zaprzestania przetwarzania jego danych w zakresie, jaki jest niezbędny do wykazania realizacji obowiązku podatkowego ciążącym na Administratorze, a także przez okresy przedawnień wskazanych w pkt. 4 powyżej. Zwycięzca Promocji może żądać usunięcia jego danych po wyczerpaniu celów wskazanych w zdaniu poprzedzającym;

h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wydanie przyznanej w Promocji nagrody. Podanie danych osobowych w przypadku wniesienia reklamacji jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości jej rozpatrzenia;

i) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6.9. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt 6.6. Regulaminu, na wysyłkę na podany adres e-mail newslettera oraz reklam on-line, Uczestnik Promocji staje się Subskrybentem newslettera. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Administrator informuje Subskrybentów newslettera, iż:

j) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wysyłki na podany adres e-mail informacji handlowych w formie spersonalizowanego newslettera o nowych produktach, promocjach i konkursach lub w ramach reklam on-line (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

k) Administrator powołał inspektora ochrony danych; dane kontaktowe inspektora: IDO@beiersdorf.com;

l) dane mogą zostać przekazane usługodawcom, partnerom z wewnątrz i spoza Unii Europejskiej, którzy wspierają Administratora w zakresie wysyłania informacji, zapewniając przy tym odpowiednie gwarancje oraz bezpieczeństwo danych. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych to zaufani partnerzy: dom mediowy, firmy informatyczne, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługę wysyłki masowej oraz firma hostingowa.

m) dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 24 miesiące w przypadku braku aktywności ze strony Subskrybenta newslettera;

n) Subskrybentowi newslettera przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym na adres GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., z siedzibą w Poznaniu (61-626), przy ul. Szelągowskiej 18 podany w pkt 1.3.Regulaminu lub adres e-mail mojanivea@swiatnivea.pl.;

o) Subskrybent newslettera może w każdym momencie wycofać zgodę (co nie wpływa na zgodność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody). Zgodę można wycofać poprzez: wysłanie swego żądania listem poleconym na adres GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., z siedzibą w Poznaniu (61-626), przy ul. Szelągowskiej 18, podany w pkt. 1.3. Regulaminu lub adres e-mail mojanivea@swiatnivea.pl; wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją dalszego subskrybowania Newslettera;

p) Subskrybent newslettera jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu;

q) podanie danych osobowych przez Subskrybentów newslettera jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wysyłki newslettera;

r) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W sposób zautomatyzowany analizowane są zachowania (kliknięcia w przekierowania umieszczone w newsletterach, szybkość odczytywania naszego newslettera) oraz dokonywana ocena odpowiedzi ankietowych. Analiza ta ma na celu odpowiednie dobranie materiałów informacyjnych, promocyjnych i nie wpływa w jakikolwiek sposób na zakres ani warunki, na jakich możesz uzyskać dostęp do produktów i usług.

 

7. [Postanowienia końcowe]

7.1. Ewentualne reklamacje Uczestników Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji i mogą być zgłaszane w Okresie Promocji. Reklamacje powinny być przesłane wraz z uzasadnieniem listownie na podany w pkt 1 c) adres Organizatora Promocji: GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z dopiskiem „Zadbana skóra jest w modzie” oraz wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który Organizator ma odesłać odpowiedź na reklamację.

7.2. Odpowiedzi na reklamacje zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika w treści reklamacji.

7.3. Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, z ważnych powodów pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestników i podstawowych zasad Promocji. Uczestnicy Promocji zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Uczestnikom Promocji zapoznanie się ze zamianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Promocji. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika Promocji nowych postanowień Regulaminu Uczestnik Promocji ma prawo odstąpić od udziału w Promocji bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.

7.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

Załącznik nr 1

REGULAMIN REALIZACJI VOUCHERA Z NIVEA WYDAWANEGO PRZEZ ANSWEAR.COM

1. Voucher stanowi kod rabatowy kwotowy upoważniający do zakupu produktów z oferty zamieszczonej na www.answear.com z rabatem 50 zł przy dokonaniu zakupu za minimum 200 zł.

2. Wartość rabatu rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie produkty zamieszczone w koszyku, łącznie dając 50 zł.

3. Klientowi przysługuje prawo do jednokrotnego wykorzystania kodu podczas zakupów w sklepie www.answear.com . Kod w przypadku zwrotu produktów nie podlega wymianie.

4. Kod rabatowy kwotowy dotyczy produktów nieprzecenionych, jak i przecenionych, dostępnych w sklepie ANSWEAR.com.

5. Kodów nie można łączyć z innymi kodami dostępnymi w sklepie ANSWEAR.com.

6. Kody rabatowe nie sumują się.

7. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

8. Kod rabatowy można zrealizować w okresie od 01.09.2020 r. do 31.10.2020 r.

9. Voucher nie jest środkiem płatniczym, a jedynie rabatem kwotowymi udzielanym przez właściciela sklepu internetowego ANSWEAR.com. Klient uaktywnia rabat dodając wybrany produkt z listy do Koszyka, a następnie wpisując kod rabatowy w polu oznaczonym „Korzystam z kodu rabatowego”. Po wpisaniu poprawnego kodu oraz zaakceptowaniu go przyciskiem „Zatwierdź” widocznym przy polu „Korzystam z kodu rabatowego” klientowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej ceny detalicznej produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Kody rabatowe posiadają określone daty ważności, o czym informuje Partner. Po ich upłynięciu nie będzie można skorzystać z kodów.

10. Kody rabatowe nie dotyczą marek, których lista jest dostępna na stroniewww.promocja.answear.com

11. Towary, które zostały zakupione w ramach promocji, mogą zostać zwrócone na zasadach określonych przez sklep.

12. W przypadku zwrotu towarów zakupionych w ramach promocji, Klient otrzymuje zwrot wartości produktu widniejący na paragonie.

13. Konsultanci answear.com są do dyspozycji Klientów w godzinach 8:00 - 20:00 w dni robocze: tel. (0) 801 801 569; tel. (12) 312 27 27; sklep@answear.com

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne