Regulaminy Akcji Zdjęcia i treści użytkowników

Klauzula informacyjna Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o.
Akcja „Zdjęcia i treści użytkowników”

1. Administrator Danych

Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie (62-025), przy ul. Żniwnej 5, KRS 0000322116 (dalej „Administrator”).

Z Administratorem można skontaktować się listownie na adres: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn lub poprzez adres e-mail: pomoc@hebe.pl.

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Maciej Kaczmarski, adres e-mail: dpo.polska@jeronimo-martins.com . Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

Niniejsza klauzula informacyjna stanowi realizację obowiązku informacyjnego Administratora związanego z wzięciem udziału w Akcji wobec Uczestników Akcji określonej w Regulaminie.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

I. jako element niezbędny w celu wykonania umowy licencyjnej, której warunki zostały szczegółowo określone w Regulaminie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

II. w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora w celu wykorzystania Zdjęcia Uczestnika i rozpowszechniania jego wizerunku w zakresie określonym treścią Regulaminu – w Aplikacji Mobilnej Hebe, w Drogerii Internetowej Hebe dostępnej pod adresem www.hebe.pl lub www.hebe.com oraz na profilach portali społecznościowych Administratora (w szczególności Facebook, Instagram) i w mailingach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

III. w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich lub Uczestnika (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Kategorie przetwarzanych Danych Osobowych

Administrator może przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:

a) dane identyfikacyjne: nick/nazwa, imię i nazwisko,

b) dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail,

c) inne dane: wizerunek utrwalony na Zdjęciu.

5. Odbiorcy Danych Osobowych

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności: podmioty obsługujące systemy informatyczne lub udostępniające narzędzia informatyczne i ich upoważnieni pracownicy, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług – dostęp do Twoich danych osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Twoich danych osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

Mając na względzie przedmiot Akcji określony treścią Regulaminu, zgodnie z którym Administrator wykorzystuje Zdjęcia Uczestnika, Twoje dane osobowe znajdujące się na Zdjęciu oraz nazwa/nick Użytkownika mogą być udostępniane nieograniczonemu gronu odbiorców za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Hebe, Drogerii Internetowej Hebe dostępnej pod adresem: www.hebe.pl lub www.hebe.com oraz na profilach portali społecznościowych Administratora (w szczególności Facebook, Instagram) i w mailingach Administratora.

6. Okres przechowywania Danych Osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane co najmniej przez okres obowiązywania Licencji udzielonej przez Uczestnika na podstawie Regulaminu. W sytuacjach gdy będzie to niezbędne dla celów dowodowych, Twoje dane osobowe mogą być przechowywane także do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu udzielonej Licencji.

7. Źródła przetwarzanych Danych Osobowych

Dane osobowe są pozyskiwane co do zasady od Uczestnika. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Akcji. Niepodanie danych może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić współpracę z Uczestnikiem biorącym udział w Akcji.

Dane osobowe mogą być również pozyskiwane przez Administratora z portali społecznościowych, takich jak Facebook lub Instagram, na których udostępniane są Zdjęcia przez Uczestników.

8. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

a) prawo do żądania dostępu do danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania oraz prawo do uzyskania kopii Danych;

b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);

e) prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie w jakim są one przetwarzane w zakresie wykonania umowy licencyjnej, o której mowa w Regulaminie;

f) prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą, można kontaktować się z Administratorem (kontakt: pomoc@hebe.pl) lub z inspektorem ochrony danych ( dpo.polska@jeronimo-martins.com ). Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

9. Możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wnieść skargę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne