Konkursy

Regulamin konkursu konsumenckiego „StayLAC & Clean Blue Octopus”

§ 1. Informacje ogólne

1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą „StayLAC & Clean Blue Octopus” (dalej „Konkurs”) i fundatorem nagród w Konkursie jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą pod adresem: ul. Jasielska 10a, 60-476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000437232, identyfikująca się numerem REGON: 302250849 NIP: 9721241158 (dalej „Organizator”).

2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin) stanowi podstawę Konkursu organizowanego oraz prowadzonego na koncie Instagram https://www.instagram.com/cleanblue_octopus/reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz przestrzegania zawartych w nim zasad.

4. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.).

5. Niniejszy Regulamin stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 921 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych mieszkających w Polsce, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (osoby pełnoletnie) i nieprowadzących działalności gospodarczej (dalej „Uczestnik”). Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, oraz osoby współpracujące z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez pracowników należy rozumieć osoby zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu prawnego (w tym w ramach stosunku pracy lub w stosunku cywilnoprawnym). Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: małżonka, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych do drugiego stopnia oraz przysposobionych i przyspasabiających. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz bezpłatny.

3. Konkurs trwa od 04.04.2024 roku od godz. 9.00 do 30.04.2024 roku do godz. 23:59:59 czasu polskiego.

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

a) dokonanie zakupu w dowolnym sklepie sieci Hebe, w okresie trwania Konkursu wskazanym w § 2 ust. 3 Regulaminu, co najmniej jednego dowolnego produktu marki StayLac oraz,

b) zachowanie dowodu zakupu ww. produktu marki StayLac w sieci HEBE (paragon, faktura imienna) do momentu weryfikacji zwycięzcy Konkursu (dowód zakupu musi zostać zachowany w formie wyraźnej, czytelnej, bez jakichkolwiek zabrudzeń uniemożliwiających jego prawidłową weryfikację) oraz,

c) wykonanie w dowolnej formie literackiej, utworu literackiego, w treści którego Uczestnik udzieli odpowiedzi na następujące zadanie konkursowe: „Gdybyś miała dać jedną radę dotyczącą zadbanych paznokci i sprzątania, jaka to by była?” oraz,

d) opublikowanie stworzonej pracy literackiej za pomocą funkcjonalności „dodaj komentarz” bezpośrednio pod postem konkursowym udostępnionym na profilu na portalu społecznościowym Instagram: https://www.instagram.com/cleanblue_octopus/ oraz,

e) zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz przyjęcie do wiadomości jego postanowień.

Wszystkie wskazane wyżej warunki muszą zostać spełnione przez Uczestnika łącznie.

5. Każdy Uczestnik może przesłać zgłoszenie konkursowe dowolną liczbę razy, z zastrzeżeniem iż do każdego zgłoszenia konkursowego Uczestnik jest zobowiązany posiadać jeden dowód zakupu na zakup produktów marki StayLac, spełniający warunki § 2 ust. 4 lit. a) oraz b) Regulaminu.

6. Realizacja zadania konkursowego nie może zawierać treści, które:

a) mogły zostać zamieszczone z zamiarem naruszenia praw osób trzecich,

b) mogą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, a w szczególności prawa do ochrony wizerunku,

c) mogą zawierać treści obraźliwe, wulgarne lub stanowić groźbę karalną skierowaną do innej osoby,

d) mogą być sprzeczne z interesem Organizatora,

e) mogą w inny sposób naruszać postanowienia Regulaminu.

7. Uczestnik publikując pracę (utwór literacki) w ramach Konkursu (dalej: „Praca konkursowa”) deklaruje, iż publikacja Pracy konkursowej nie narusza praw ani dóbr osób trzecich oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach i na warunkach określonych w Regulaminie.

8. W sytuacji, gdy Praca konkursowa będzie zawierać jakiekolwiek dane osobowe osoby trzeciej, Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania zgody osoby trzeciej na udostępnienie jej danych osobowych, dla celów zgłoszenia udziału w Konkursie oraz zapoznać osobę trzecią z treścią niniejszego Regulaminu. W takiej sytuacji, Uczestnik jest zobowiązany wraz z Pracą Konkursową przesłać scan lub zdjęcie oświadczenia osoby trzeciej, wyrażającego zgodę na udostępnienie jej danych osobowych, za pośrednictwem wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu społecznościowego. Brak oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym skutkować będzie usunięciem zgłoszenia konkursowego. Organizator zastrzega, iż w przypadku braku przesłania oświadczenia o wyrażaniu zgody, może skontaktować się z Uczestnikiem. Wzór oświadczenia zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

9. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie pod względem kreatywności, pomysłowości, zbieżności z marką StayLac zadań konkursowych przez uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu. Każdemu, kto zgłosił pracę konkursową przysługuje prawo wniesienia odwołania z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, odwołanie rozpoznaje Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 3 Rozstrzygnięcie konkursu

1. W ramach Konkursu, nagrodzone zostaną najbardziej kreatywne i oryginalne, zdaniem Komisji Konkursowej, Prace konkursowe, za wykonanie których Komisja Konkursowa przyzna Nagrody, w liczbie szczegółowo określonej poniżej.

2. W skład Komisji wchodzą: Julia Kossowska, Zuzanna Tomidaj, Justyna Wiciel.

3. W ramach Konkursu, Komisja Konkursowa przyzna następujące Nagrody:

a) 5 nagród głównych,

b) 30 nagród drugiego stopnia.

4. Łącznie w ramach Konkursu, nagrodzonych zostanie 35 najlepszych, zdaniem Komisji Konkursowej Prac Konkursowych zgłoszonych przez Uczestników w okresie obowiązywania Konkursu.

5. Komisja Konkursowa przyzna Nagrody za wykonanie tych Prac konkursowych, które w ocenie Komisji Konkursowej będą najlepsze pod względem :

a) Kreatywności i zaangażowania Uczestnika – pod tym kryterium oceniona zostanie ciekawość Pracy konkursowej oraz nakład pracy, jaką musiał wykonać Uczestnik w celu stworzenia Pracy konkursowej;

b) Formy wykonania – pod tym kryterium oceniona zostanie forma Pracy konkursowej jaką wybrał Uczestnik – im trudniejsza forma, tym wyżej zostanie oceniona Praca konkursowa ;

c) Zgodności odpowiedzi konkursowej z tematyką Konkursu – Praca konkursowa musi spełniać warunki określone w § 2 ust. 4 lit. c) Regulaminu;

d) twórczego podejścia do realizacji odpowiedzi konkursowej – oceniane będą walory artystyczne Pracy konkursowej,

e) poprawności językowej – oceniane będą prawidłowe językowo i zrozumiałe sformułowania;

6. Nagroda główna zawierać będzie: robot sprzątający Philips Aqua 7000 o wartości 4 000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych).

7. Nagroda drugiego stopnia zawierać będzie: zestaw czyszczący Octopus, o wartości 300,00 zł brutto (trzysta złotych) oraz zestaw startowy StayLac o wartości 129,00 zł brutto.

8. Do wartości nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zwycięzca oświadcza, że wyraża zgodę, aby kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. Powyższe będzie miało zastosowanie, o ile z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynikać będzie obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanej Nagrody.

9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 13 maja 2024 roku do godz. 16.00 poprzez opublikowanie danych Zwycięzców w komentarzu pod postem konkursowym udostępnionym na profilu dostępnym pod adresem: https://www.instagram.com/cleanblue_octopus/ , na portalu społecznościowym Instagram.

10. Warunkiem przyznania Nagród jest przekazanie Organizatorowi przez Zwycięzcę, swoich danych osobowych w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu oraz skanu/zdjęcia dowodu zakupu produktu marki StayLac w sieci HEBE, zgodnie z § 2 ust. 4 lit. b). Organizator skontaktuję się ze Zwycięzcami za pomocą wiadomości prywatnej w portalu komunikatora Instagram. Zwycięzca jest zobowiązany odesłać powyższe dane w terminie 5 dni od otrzymania wiadomości.

11. Niespełnienie jakiegokolwiek warunku określonego w § 3 ust. 10 lub 11 Regulaminu, powoduje przepadek przyznanej Zwycięzcy Nagrody. W takim przypadku Nagroda może zostać przyznana innemu Uczestnikowi, którego zgłoszenie wybierze Komisja Konkursowa. Wszelką odpowiedzialność za tego typu działania ponosi Zwycięzca. Komisja Konkursowa powiadomi o uzupełnieniu wyników Konkursu w sposób określony w ust. 9 niniejszego paragrafu.

12. Organizator zobowiązuje się przesłać Nagrodę za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora danych określonych w § 3 ust. 10 Regulaminu oraz przeprowadzenia pozytywnej weryfikacji dowodu zakupu.

13. Za wygraną Nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną Nagrodę.

14. Uczestnik ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu Nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

15. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią, ani żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

16. Jeden Uczestnik w ramach Konkursu nie może wygrać jednocześnie Nagrody głównej i Nagrody II. Przyznanie Zwycięzcy Konkursu Nagrody głównej albo Nagrody II wyłącza możliwość otrzymania przez niego kolejnej Nagrody głównej lub Nagrody II.

17. W przypadku gdy liczba zgłoszeń konkursowych jest mniejsza niż suma nagród wskazanych przez Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich nagród w danych etapie Konkursu.

§ 4 Prawa autorskie

1. Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie potwierdza, iż zgłoszona przez niego odpowiedz na pytanie konkursowe jest jego dziełem, do którego posiada pełnie praw autorskich i pokrewnych oraz, że zgłoszona praca jest wolna od wad prawnych i nie narusza żadnych praw osób trzecich, jak również dóbr osobistych osób trzecich.

2. Zamieszczając odpowiedz na pytanie konkursowe zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu, Uczestnik upoważnia Organizatora do nieograniczonego w czasie oraz terytorialnie korzystania z odpowiedzi na pytanie konkursowe poprzez jej publikowanie na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie dowolnymi technikami, w tym w szczególności utrwalanie w całości i we fragmentach na wszelkich nośnikach audiowizualnych jak np. taśma światłoczuła, magnetyczna, celuloidowa, nośniki cyfrowe – DVD, CD, CD ROM, VCD, Mini Disc, płyta MP3, klisza fotograficzna, płyta analogowa, dysk optyczny, kości pamięci i innych nośnikach pamięci,

b) zwielokrotnianie w całości i we fragmentach dowolnymi technikami, w tym drukarską, reprograficzną, światłoczułą, magnetyczną, cyfrową, optyczną, techniką zapisu komputerowego, na nośnikach audiowizualnych, wideofonicznych, komputerowych,

c) wprowadzenie do pamięci komputera,

d) wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych,

e) tłumaczenie, opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotnienia rezultatów tych zmian, z zachowaniem praw osoby, która te zmiany wykonała,

f) wprowadzenie do sieci teleinformatycznej np. Internet, wykonywanie kopii takich zapisów oraz ich rozpowszechnianie w sieciach teleinformatycznych,

g) rozpowszechnianie na stronach internetowych Organizatora, portalach społecznościowych Organizatora oraz na profilach Organizatora w portalach społecznościowych,

h) udostępnianie za pośrednictwem aplikacji mobilnej Organizatora.

§ 5 Uprawnienia Organizatora

Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie ze skutkiem natychmiastowym, jak również odmowy przyznania uczestnikowi Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania Nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach Uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.

§ 6 Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem w terminie do 30.06.2024 lub 14 dni od momentu odebrania nagrody.

2. Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail: marketing@cosmogroup.pl .

3. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Uczestnika oraz powód reklamacji.

4. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. W treści reklamacji Uczestnik wskazuje: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail oraz opis powodu reklamacji i zgłoszonego roszczenia. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź zostanie wysłana w formie wiadomości elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz osób trzecich, jeśli zostaną wskazane przez Uczestnika, przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Konkursu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym uczestnicy mogą się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem gdpr@cosmogroup.pl.

3. Z Organizatorem konkursu możesz skontaktować się za pośrednictwem:

a) przesyłki listowej przesłanej na adres siedziby Organizatora,

b) wiadomości elektronicznej przesłanej na adres email: gdpr@cosmogroup.pl .

4. Dane osobowe Uczestnika oraz osób trzecich będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu, przez który należy również rozumieć przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, przeprowadzenie weryfikacji zgłoszeń, wyłonienie zwycięzców oraz przekazanie nagrody – na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), wyrażonej w sposób określony w § 2 ust. 7 Regulaminu;

b) wywiązania się z obowiązków podatkowych wynikających z przekazanej nagrody – na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), wyrażonej w sposób określony w § 2 ust. 7 Regulaminu oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c) RODO);

c) rozpatrywania ewentualnych reklamacji – na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), wyrażonej w sposób określony w § 2 ust. 7 Regulaminu oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

5. Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie jest dobrowolne. Jest ono jednak niezbędne, aby Uczestnik mógł wziąć udział w Konkursie oraz otrzymać nagrodę. Uczestnik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, poprzez przesłanie wiadomości na adres email: gdpr@cosmogroup.pl . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych Uczestnika, którego dokonano przed jej wycofaniem.

6. Organizator będzie przechowywać dane osobowe Uczestnika przez okres niezbędny do wywiązania się z wszystkich obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym również obowiązków podatkowych związanych z przyznaniem nagrody oraz wygaśnięciem ewentualnych roszczeń Uczestników mogących powstać w związku z Konkursem.

7. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane podmiotom, którym Organizator zleca wykonywanie czynności podczas organizowania Konkursu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a w szczególności firmie kurierskiej/Poczcie Polskiej, za pośrednictwem których Organizator dostarcza nagrody oraz podmiotom zajmującym się realizacją usług do których uprawniają nagrody.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, w sytuacjach określonych w RODO. Może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

9. Jeśli Uczestnik uzna, że Organizator przetwarza jego dane osobowe niegodnie z przepisami prawa, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Organizator będzie podejmował wszelkie decyzje w ramach Konkursu, tylko w sposób określony w § 2 ust. 9 Regulaminu.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny będzie w siedzibie organizatora, oraz na stronie internetowej https://www.staylac.pl.

2. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu wyłącznie w przypadku ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa wpływających na zasady przeprowadzania Konkursu, pod warunkiem, że będzie to uzasadnione celem Konkursu lub nie naruszy praw nabytych przez uczestników i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

3. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.

4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, spełnienie wszystkich warunków wskazanych w treści Regulaminu oraz wyrażenie zgody na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozpoznawane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

6. W wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne