Pozostałe

Regulamin Akcji „Telefoniczna rezerwacja produktów w drogeriach Hebe”

(regulamin obowiązujący od dnia 23 kwietnia 2020 r. 

zastępujący dotychczasowy Regulamin Akcji „Telefoniczna rezerwacja

produktów w drogeriach Hebe” z dnia 6 kwietnia 2020 r.)

§ 1.

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady przeprowadzenia akcji „Telefoniczna rezerwacja produktów w drogeriach Hebe”, (dalej: „Akcją").
 2. Organizatorem Akcji odpowiedzialnym za jego przeprowadzenie jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna numer 5, 62-025 Kostrzyn, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP: 2090001776, REGON: 301002718, kapitał zakładowy w kwocie 50.000.000 zł, nr BDO 000041229 (dalej „Organizatorem"). Organizator prowadzi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sieć drogerii Hebe.
 3. Regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Akcji, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników.
 4. Akcja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w drogeriach Hebe. Lista drogerii Hebe biorąca udział w Akcji stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Uczestnikiem może być każda osoba, która spełnia warunki Regulaminu (dalej jako „Uczestnik”).
 6. Regulamin zastępuje dotychczas obowiązujący Regulamin Akcji „Telefoniczna rezerwacja produktów w drogeriach Hebe” z dnia 6 kwietnia 2020 r.

§ 2.

 1. Akcja polega na umożliwieniu Uczestnikowi telefonicznej rezerwacji produktu co do zasady do 24 godzin od momentu zgłoszenia takiej rezerwacji w każdym wypadku nie później niż do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. Przy czym na potrzeby regulaminu za koniec dnia przyjmuje się moment zamknięcia drogerii Hebe w której dokonano zgłoszenia.
 2. Celem Akcji jest zagwarantowanie dostępności produktu w wybranej przez Uczestnika drogerii Hebe i umożliwienie odbioru zamówienia bez konieczności samodzielnego kompletowania produktów w drogerii Hebe.
 3. Akcja odbywa się w drogeriach Hebe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Lista drogerii Hebe biorąca udział w Akcji stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość niewydania Zamówionego towaru Uczestnikowi, po terminie o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu.

§ 3.

 1. Telefoniczna rezerwacja możliwa jest po  dokonaniu Zgłoszenia (dalej jako „Zgłoszenie”).
 2. Zgłoszenie powinno spełniać następujące warunki:
 1. Powinno zostać dokonane drogą telefoniczną pod nr telefonu: 222 065 400,
 2. Uczestnik po połączeniu z nr telefonu 222 065 400 chcąc wiąć udział w Akcji powinien wybrać tonowo nr 2 w telefonie, a następnie wprowadzić trzycyfrowy numer drogerii Hebe w której będzie rezerwował produkty, (trzycyfrowy numer drogerii Hebe i lista drogerii Hebe biorących udział w Akcji podane zostały w Załączniku nr 1 do Regulaminu),
 3. Podczas składania Zgłoszenia pracownik drogerii Hebe potwierdza dostępność wybranego produktu oraz informacje o cenie na dzień Zgłoszenia. W przypadku gdy produkt objęty jest promocją Uczestnik zostanie poinformowany o okresie promocji i cenie promocyjnej oraz bez promocji (w przypadku możliwości odbioru produktu po okresie obowiązywania promocji). Pracownik informuje klienta o ewentualnej możliwości zmiany ceny w przypadku odbioru w innym dniu niż dokonano zamówienia. W każdym wypadku wiążącym momentem dotyczącym wysokości ceny produktu jest moment dokonywania płatności za wybrane przez Uczestnika produkty. Płatność odbywa się w momencie odbioru produktu w drogerii Hebe.
 4. Możliwa jest rezerwacja do 5 sztuk takiego samego produktu,
 5. Zgłoszenie potwierdzane jest poprzez podsumowanie całego zamówienia z podaniem cen z dnia Zgłoszenia,
 6. Finalizacja Zgłoszenia odbywa się w momencie utworzenia przez Uczestnika hasła do odbioru produktów(dalej jako „Hasło”). Utworzone Hasło będzie służyło Uczestnikowi do odbioru produktów w drogerii Hebe. 
 1. Hasło:
 1. nie może zawierać danych osobowych Uczestnika lub innych osób,
 2. nie może zawierać słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, obelżywe, wulgarne, dyskryminujące lub związane z nienależytym traktowaniem zwierząt,
 3. nie może odnosić się do przekonań i preferencji politycznych, religijnych, bądź seksualnych,
 4. hasło nie może w inny sposób naruszać dobre obyczaje lub obrażać uczucia religijne.
 1. Organizator zastrzega sobie możliwość niewydania Zamówionego towaru Uczestnikowi, który nie poda Hasła.

§ 4.

 1. Uczestnikiem może być:
 1. pełnoletnia osoba fizyczna oraz
 2. osoba posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych.
 1. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny.
 2. Organizator Akcji nie pobiera dodatkowych opłat z tytułu wzięcia udziału w Akcji w tym, z tytułu dokonania Zgłoszenia lub odbioru towaru w drogerii Hebe.

§ 5.

 1. Akcja rozpoczyna się w dniu 23 kwietnia 2020 r. i trwa do dnia 15 maja 2020 r.  
 2. Aby wziąć udział w Akcji należy spełnić warunki zawarte w Regulaminie.
 3. Zgłoszenia do Akcji dokonane po terminie, nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, jak również Zgłoszenia dokonane przez osoby nie spełniające wymagań określonych w Regulaminie - są nieważne i nie biorą udziału w Akcji.

§ 6.

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji mogą być zgłaszane osobiście w drogerii Hebe biorącej udział w Akcji lub w formie listu poleconego najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu zakończenia Akcji na adres: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa, z dopiskiem ''Reklamacja Hebe – Telefoniczna rezerwacja produktów w drogeriach Hebe”.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym osoba zgłaszająca reklamację jest zobowiązana podać dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji - swoje dane osobowe jak np.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz powód zgłoszenia reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§ 7.

 1. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).
 2. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Akcji.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, utratę Hasła. Hasło nie może być przypominane Uczestnikowi.

§ 8.

 1. Organizator w niniejszej Akcji nie będzie przetwarzał danych osobowych Uczestników, za wyjątkiem zgłoszenia reklamacji o której mowa w § 6 Regulaminu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na podstawie § 6 Regulaminu następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r., w celu rozstrzygnięcia reklamacji Uczestnika. Podstawą przetwarzania danych osobowych wynikającego z uczestnictwa w Akcji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przechowywanie danych odbywać się będzie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z Uczestnictwa w Akcji. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane, jeżeli zgłosi Uczestnik sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.
 3. Uczestnik Akcji posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Uczestnik posiada także prawo do uzyskania kopii danych. Uczestnikowi w każdym momencie przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo przetwarzania danych, z którego skorzystano przed wycofaniem zgody. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych powinny być kierowane na adres: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. ul. Żniwna 5 62-025 Kostrzyn. 

§ 9.

 1. Regulamin Akcji jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora na stronie internetowej Organizatora https://www.hebe.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje Uczestników o treści zmian, w szczególności w siedzibie Organizatora oraz poprzez podanie ich do publicznej wiadomości na stronie internetowej https://www.hebe.pl w odpowiednim terminie przed wejściem zmian w życie. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestnika, oraz nie będą pogarszać warunków Akcji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Załącznika nr 1 do Regulaminu. W przypadku dokonania zmian Załącznika nr 1 do Regulaminu, Organizator poinformuje Uczestników o treści zmian, w szczególności w siedzibie Organizatora oraz poprzez podanie ich do publicznej wiadomości na stronie internetowej https://www.hebe.pl w odpowiednim terminie przed wejściem zmian w życie. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Załącznika nr 1 do Regulaminu, zamiana ta nie będzie naruszać praw już nabytych przez Uczestnika.

§ 10.

 1. Organizator ma prawo do zakończenia Akcji przed czasem z ważnych powodów, nie naruszając przy tym nabytych praw Uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, które stanowią przeszkodę w przeprowadzeniu Akcji spowodowane siłą wyższą lub przyczynami, które nie leżą po jego stronie. Organizator poinformuje Uczestników o zakończeniu Akcji i jego przyczynach poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości.
 2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania Akcji w każdym czasie pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestnika i nie wpłynie na przebieg Akcji.
 3. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Akcją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowania mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2020 r.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne