Regulaminy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO MY HEBE (PDF)

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO MY HEBE

obowiązujący w aktualnej wersji od dnia 6 marca 2023 roku

 

Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym My Hebe, w tym zasady prowadzenia Konta w Kanałach Internetowych My Hebe.

§ 1 DEFINICJE

1. Ilekroć w Regulaminie użyto niżej wymienionych pojęć pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

APLIKACJA MOBILNA HEBE dostarczane przez Organizatora oprogramowanie pod nazwą „Hebe zdrowie i piękno”, przeznaczone do zainstalowania na urządzeniu mobilnym pozwalające na komunikowanie się z internetową platformą handlową umożliwiającą sprzedaż detaliczną produktów oferowanych przez Organizatora i Partnerów na zasadach opisanych w Regulaminie Zakupów oraz świadczenie drogą elektroniczną innych usług oferowanych przez Organizatora, na zasadach opisanych w Regulaminie Kanałów Internetowych Hebe;

DROGERIA INTERNETOWA HEBE prowadzona przez Organizatora, dostępna pod adresem www.hebe.pl, internetowa platforma handlowa umożliwiająca sprzedaż detaliczną produktów oferowanych przez Organizatora i Partnerów na zasadach opisanych w Regulaminie Zakupów oraz świadczenie drogą elektroniczną innych usług oferowanych przez Organizatora na zasadach opisanych w Regulaminie Kanałów Internetowych Hebe;

ELEKTRONICZNA KARTA MY HEBE unikatowy numer Karty My Hebe (numer EAN-13 i kod kreskowy) albo inny identyfikator stosowany przez Hebe i otrzymany przez Uczestnika po przystąpieniu do Programu w Kanałach Internetowych Hebe;

KANAŁY INTERNETOWE HEBE łącznie: Aplikacja Mobilna Hebe oraz Drogeria Internetowa Hebe;

KARTA MY HEBE karta potwierdzająca uczestnictwo w Programie, która może być kartą plastikową lub Elektroniczną Kartą My Hebe; od dnia 25 września 2020 roku wydawane są przez Organizatora wyłącznie Elektroniczne Karty My Hebe; Organizator zapewnia ważność i prawidłowe działanie uprzednio wydanych kart plastikowych;

KOMUNIKACJA MY HEBE usługa świadczona Uczestnikom Programu, polegająca na przesyłaniu przez Organizatora Uczestnikom komunikacji dotyczącej przebiegu Programu oraz korzyści wynikających z uczestnictwa w nim; Komunikacja My Hebe jest przesyłana drogą elektroniczną w wybranej przez Uczestnika formie, w szczególności w formie wiadomości e-mail, wiadomości na podany przez Uczestnika numer telefonu lub w formie powiadomień push;

KONSUMENT osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

KONSUMENT-PRZEDSIĘBIORCA osoba fizyczna zawierająca umowę̨ bezpośrednio związaną z jej działalnością̨ gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią̨ działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

KONTO indywidualne konto Uczestnika prowadzone w systemie Organizatora i dostępne poprzez Kanały Internetowe Hebe po dokonaniu rejestracji, na którym zapisywane są informacje o działaniach i aktywnościach Uczestnika w ramach Programu. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Koncie, nie oznacza to Konta VIP, które zostało zdefiniowane odrębnie;

KONTO VIP Konto w Programie spełniające dodatkowe warunki opisane w Regulaminie;

PARTNER przedsiębiorca uprawniony do sprzedaży produktów w Kanałach Internetowych Hebe;

POLITYKA PRYWATNOŚCI dokument dostępny w Kanałach Internetowych Hebe, opisujący w szczególności zasady przetwarzania przez Hebe danych osobowych Uczestników w związku z korzystaniem przez nich z usług dostępnych w ramach Kanałów Internetowych Hebe, jak również w związku z uczestnictwem w Programie;

PROGRAM program lojalnościowy My Hebe, którego warunki oraz zasady uczestnictwa określa niniejszy Regulamin;

ORGANIZATOR lub HEBE Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie (62-025) przy ul. Żniwnej 5, adres do korespondencji ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, wysokość kapitału zakładowego 50.000.000 zł, NIP 2090001776, REGON301002718, nr BDO 000041229;

REGULAMIN ZAKUPÓW dostępny w Kanałach Internetowych Hebe Regulamin zakupów internetowych w Hebe/a> określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość pomiędzy klientami a Hebe lub Partnerami;

REGULAMIN KANAŁÓW INTERNETOWYCH HEBE

dostępny w Kanałach Internetowych Hebe Regulamin Kanałów Internetowych Hebe określający zasady świadczenia przez Hebe usług drogą elektroniczną;

SKLEP STACJONARNY HEBE punkt sprzedaży detalicznej prowadzony przez Hebe lub podmioty związane z Hebe umowami współpracy; lista Sklepów Stacjonarnych Hebe dostępna jest na stronie Drogerii Internetowej Hebe pod linkiem https://www.hebe.pl/sklepy;

UCZESTNIK osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także na zasadach i w granicach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, będąca Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, która bierze udział w Programie lub do niego przystępuje.

2. Wszystkie definicje mają to samo znaczenie bez względu na to czy zdefiniowane pojęcie użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

3. Jeżeli nic innego nie wynika wyraźnie z kontekstu, ilekroć w jakichkolwiek materiałach używanych lub udostępnionych przez Hebe, w szczególności w Kanałach Internetowych Hebe są (albo były) używane:

a) terminy i pojęcia o zbliżonym brzmieniu lub znaczeniu do pojęć zdefiniowanych w niniejszym paragrafie (np. odniesienia do „Regulaminu programu lojalnościowego My Hebe” czy „programu lojalnościowego sieci drogerii Hebe”), mają one znaczenie nadane im w niniejszym Regulaminie dla pojęć w nim zdefiniowanych, niezależnie od sposobu pisowni, w szczególności użycia wielkiej lub małej litery lub użycia dodatkowych członów;

b) odniesienia do „drogerii Hebe” lub „sieci drogerii Hebe”, niezależnie od sposobu pisowni, w szczególności użycia wielkiej lub małej litery lub użycia dodatkowych członów, oznaczają one odniesienia do Drogerii Internetowej Hebe wraz z siecią Sklepów Stacjonarnych Hebe.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Przystępując do Programu Uczestnik zawiera z Hebe na czas nieoznaczony umowę o uczestnictwo w Programie. Treść umowy określa Regulamin.

2. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Z tytułu uczestnictwa w Programie Organizator nie pobiera od Uczestników żadnych opłat.

3. Program prowadzony jest w Kanałach Internetowych Hebe oraz we wszystkich Sklepach Stacjonarnych Hebe położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W ramach Programu, Organizator zobowiązuje się wobec Uczestników, na zasadach opisanych w Regulaminie, do:

a) zapewnienia możliwości korzystania z Konta Uczestnika i jego funkcjonalności za pomocą Kanałów Internetowych Hebe,

b) udostępnienia Uczestnikom możliwości korzystania z Karty My Hebe,

c) przygotowywania i umożliwienia Uczestnikom korzystania z propozycji nabycia towarów lub usług na preferencyjnych warunkach, w tym z zastosowaniem cen specjalnych, ofert specjalnych, rabatów, opustów i innych form promocji,

d) przyznawania Uczestnikom diamentów (punktów) za zakupy produktów z asortymentu Hebe lub Partnerów oraz za inne aktywności w ramach Programu, określone w regulaminach poszczególnych akcji promocyjnych,

e) przyznania Uczestnikowi statusu Konta VIP pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w Regulaminie,

f) przekazania Uczestnikowi bonu powitalnego, a po spełnieniu dodatkowych warunków – bonu urodzinowego, o których mowa § 8 Regulaminu,

g) dostarczania Uczestnikom Komunikacji My Hebe,

h) udostępnienia Uczestnikom możliwości składania zamówień za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Hebe na zasadach określonych w Regulaminie Zakupów.

5. Uczestnik, który wyrazi zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną ogólnych informacji handlowych (marketingowych) niezwiązanych z Programem, będzie otrzymywał takie informacje wybranym kanałem komunikacji (push, sms, e-mail). Możliwość wyrażenia zgody i otrzymywanie takich informacji handlowych są niezależne od uczestnictwa w Programie.

6. Korzyści przyznane w Programie nie podlegają wymianie na gotówkę lub ekwiwalent rzeczowy.

7. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminów odrębnych dostępnych na stronie Drogerii Internetowej Hebe lub w Aplikacji Mobilnej Hebe w zakresie w jakim znajdują one zastosowanie do Uczestnika.

8. Uczestnik zobowiązany jest do podawania w formularzu rejestracji Konta wyłącznie prawdziwych, aktualnych oraz wszystkich niezbędnych dla rejestracji Konta danych Uczestnika oraz, w razie konieczności, ich niezwłocznego aktualizowania, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonania obowiązków określonych niniejszym Regulaminem lub regulaminami odrębnymi dostępnymi na stronie Drogerii Internetowej Hebe lub w Aplikacji Mobilnej Hebe w zakresie, w jakim znajdują one zastosowanie do Uczestnika.

9. Uczestnik zobowiązany jest do powstrzymania się od zamieszczania w formularzu rejestracji i w Koncie w jakikolwiek sposób treści, które są niezgodne z prawem, wulgarne, krzywdzące, napastliwe, prawnie niedozwolone, obsceniczne, sprzeczne z zasadami przyzwoitości, naruszające życie prywatne danej osoby, w tym jej prawo do wizerunku, naruszające godność lub obrażające pochodzenie rasowe lub etniczne, narodowość, zawierające groźby, pomówienia.

10. Uczestnik zobowiązany jest do powstrzymania się od umieszczania w formularzach udostępnianych przez Organizatora, wyświetlania, wysyłania pocztą elektroniczną lub przekazywania w jakikolwiek inny sposób elementów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody, pliki czy programy komputerowe, których celem jest przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcji jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu informatycznego bądź jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego Organizatora.

11. Uczestnik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste.

12. Uczestnik zobowiązany jest do niepodejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Uczestnika, w tym danych innych Uczestników.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy Uczestnika w formularzu rejestracji, w szczególności podanie przez Uczestnika nieprawidłowego adresu e-mail lub numeru telefonu.

§ 3 PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

1. Do Programu można przystąpić w dowolnej chwili jego trwania poprzez:

a) założenie Konta w Drogerii Internetowej Hebe lub

b) założenie Konta w Aplikacji Mobilnej Hebe.

2. Do dnia 24 września 2020 roku możliwe było przystąpienie do Programu poprzez wypełnienie papierowego formularza zgłoszeniowego dostępnego w Sklepie Stacjonarnym Hebe oraz poprzez uzupełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem urządzenia przeznaczonego do sprawdzania cen dostępnego w Sklepie Stacjonarnym Hebe. Jakkolwiek obecnie taka forma przystąpienia do Programu nie jest możliwa, Uczestnicy, którzy przystąpili do Programu w wyżej wymieniony sposób, są dalej pełnoprawnymi Uczestnikami Programu i posiadają Konto. W celu korzystania z Konta w Kanałach internetowych Hebe Uczestnik, który przystąpił do Programu w wyżej wymieniony sposób, powinien w wybranym Kanale Internetowym Hebe w zakładce „Załóż Konto” wybrać opcję „Mam Kartę My Hebe”, a następnie wypełnić znajdujący się tam formularz. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. Przesłanie formularza powoduje aktywację Konta i umożliwia Uczestnikowi korzystanie z Elektronicznej Karty My Hebe.

3. Przystąpienie do Programu następuje poprzez założenie Konta za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe, do czego wymagane jest:

a) posiadanie aktywnego adresu e-mail;

b) wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracji udostępnionego przez Organizatora w Kanałach Internetowych Hebe;

c) potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza rejestracji,

d) zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności;

e) przesłanie Organizatorowi drogą elektroniczną wypełnionego formularza rejestracji.

4. Do rejestracji w Programie niezbędne jest podanie następujących danych Uczestnika: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego. Dodatkowo Uczestnik może podać datę urodzenia, jednak nie jest to obowiązkowe. Ponadto, podczas rejestracji Konta Uczestnik ustala, według udostępnionych przez Organizatora instrukcji, indywidualne hasło w celu zabezpieczenia dostępu do Konta. Hasło ma charakter poufny. W przypadku powzięcia przez Uczestnika informacji o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego Konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu zasad bezpieczeństwa, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o ww. zajściu.

5. Po przesłaniu Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracji Konta, na wskazany przez Uczestnika adres e-mail niezwłocznie przesłane zostanie potwierdzenie przystąpienia przez Uczestnika do Programu.

6. Po przystąpieniu do Programu, każdy Uczestnik uzyskuje Elektroniczną Kartę My Hebe. Każdy nowy Uczestnik może posiadać jedną Elektroniczną Kartę My Hebe przypisaną do tych samych danych osobowych podanych przy rejestracji Konta. Jedynie w przypadkach, gdy przystąpienie do Programu nastąpiło przed aktywacją Konta i Uczestnik posiada już plastikową Kartę My Hebe, aktywując Konto będzie mógł korzystać z Elektronicznej Karty My Hebe (przy czym będzie to nadal ta sama Karta My Hebe, jedynie udostępniona w dwóch formach).

7. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, w rozumieniu Regulaminu momentem przystąpienia do Programu oraz uzyskania statusu Uczestnika jest moment otrzymania potwierdzenia przystąpienia do Programu zgodnie z ust. 5 powyżej.

8. Po zalogowaniu do Konta Uczestnik może dokonywać zmian danych podanych podczas rejestracji w zakładce „Moje dane”. Uczestnik może również dokonać zmiany danych przez kontakt z infolinią Organizatora pod numerem telefonu: 22 206 54 00.

9. Założenie Konta w jednym z Kanałów Internetowych Hebe skutkuje dostępnością Konta w pozostałych Kanałach Internetowych Hebe. Uczestnik loguje się do Konta we wszystkich Kanałach Internetowych Hebe przy pomocy danych nadanych na etapie rejestracji w Programie.

10. Uczestnik ma prawo posiadać wyłącznie jedno aktywne Konto w Kanałach Internetowych Hebe. W przypadku uzyskania przez Organizatora informacji, że Uczestnik posiada więcej niż jedno aktywne Konto, Organizator może skontaktować się z Uczestnikiem, w celu wyjaśnienia sprawy, żądać od Uczestnika dodatkowych informacji w celu potwierdzenia, że Uczestnik jest właścicielem Konta lub podjąć inne niezbędne działania w celu realizacji postanowień Regulaminu, w tym rozwiązać umowę o uczestnictwo w Programie w trybie natychmiastowym. O podjętych decyzjach i ewentualnych, mających zastosowanie środkach Uczestnik zostanie poinformowany na adres e-mail.

11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zasady Programu mogą się różnić w poszczególnych państwach uczestnictwa, a Uczestnicy nie mogą wykorzystywać swojego specjalnego statusu uczestnika w Programie w danym państwie w Programie obowiązującym w innym państwie. Bez względu na zastrzeżenia w zdaniu powyższym, klienci, którzy przystąpili do Programu, będą uważani za Uczestników Programu zgodnie z zasadami obowiązującymi w państwie zakupu.

§ 4 KARTA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. Po przystąpieniu do Programu Uczestnik uzyskuje Elektroniczną Kartę My Hebe, która zostaje automatycznie przypisana do Konta Uczestnika i będzie dostępna w Kanałach Internetowych Hebe (na podstronie www.hebe.pl/hebecard z poziomu Konta Uczestnika w Drogerii Internetowej Hebe lub w zakładce Mój profil w Aplikacji Mobilnej Hebe).

2. Każda Karta My Hebe jest opatrzona unikatowym numerem i kodem kreskowym (numer EAN-13) albo innym identyfikatorem stosowanym przez Hebe na dzień przystąpienia przez Uczestnika do Programu, pozwalającym na identyfikację Uczestnika w Kanałach Internetowych Hebe lub w systemie kasowym Sklepów Stacjonarnych Hebe.

3. Karta My Hebe jest ważna przez cały okres trwania Programu i traci ważność w momencie zakończenia Programu lub w momencie zakończenia udziału Uczestnika w Programie.

4. Karta My Hebe pozostaje własnością Hebe. Uczestnik nie jest uprawniony do zbywania, udostępniania ani przekazywania Karty My Hebe osobom trzecim.

5. Karta My Hebe nie jest kartą kredytową, debetową ani inną kartą płatniczą. Karta My Hebe nie stanowi elektronicznego instrumentu płatniczego. Karta My Hebe może być wykorzystywana jedynie do celów i w sposób, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

6. W przypadku utraty lub zniszczenia plastikowej Karty My Hebe, Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować o tym Organizatora wybierając dogodną formę kontaktu wskazaną w § 16 ust. 4 Regulaminu. W tym przypadku zgubiona lub zniszczona Karta My Hebe zostanie dezaktywowana, a Uczestnik otrzyma nową Elektroniczną Kartę My Hebe, której numer można sprawdzić w Kanałach Internetowych Hebe.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za używanie Karty My Hebe przez osobę nieuprawnioną do momentu zgłoszenia przez Uczestnika kradzieży lub zgubienia plastikowej Karty My Hebe. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za szkody spowodowane zgubieniem, uszkodzeniem lub kradzieżą plastikowej Karty My Hebe, chyba że Hebe ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osoby trzeciej, na podstawie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

§ 5 KORZYŚCI ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM W PROGRAMIE

1. Z tytułu uczestnictwa w Programie Uczestnikom będą przyznawane określone korzyści polegające między innymi na kierowaniu do nich akcji promocyjnych umożliwiających zakup w danym okresie oznaczonych produktów na preferencyjnych warunkach, w tym z zastosowaniem cen specjalnych, ofert specjalnych, rabatów, opustów i innych form promocji.

2. Uzyskanie korzyści płynących z uczestnictwa w Programie w Sklepie Stacjonarnym Hebe jest możliwe podczas każdych zakupów. W tym celu Uczestnik powinien przed dokonaniem zapłaty za produkty okazać Kartę My Hebe lub podać numer telefonu komórkowego wskazanego w formularzu rejestracji Konta.

3. Uzyskanie korzyści płynących z uczestnictwa w Programie w Kanałach Internetowych Hebe jest również możliwe podczas każdych zakupów. W tym celu Uczestnik powinien być zalogowanym do Konta w trakcie dokonywania zakupów. Zasady dokonywania zakupów w Kanałach Internetowych Hebe zostały opisane w Regulaminie Zakupów.

4. Hebe zastrzega sobie prawo do wprowadzania innych sposobów premiowania Uczestników za zakupy dokonywane w Sklepach Stacjonarnych Hebe lub w Kanałach Internetowych Hebe. Uczestnicy będą informowani poprzez komunikaty zamieszczane w Sklepach Stacjonarnych Hebe, w Kanałach Internetowych Hebe, gazetkach promocyjnych, a także w Komunikacji.

§ 6 PRZYZNAWANIE DIAMENTÓW I PRZYZNANIE STATUSU KONTA VIP

1. W ramach Programu przyznawane są Uczestnikom diamenty (punkty) za dokonywane zakupy. Aby uzyskać 1 diament (punkt) należy dokonać w Kanałach Internetowych Hebe lub Sklepach Stacjonarnych Hebe zakupów o wartości 25 zł (dwadzieścia pięć złotych) używając Karty My Hebe. Każdy uzyskany diament (punkt) jest ważny 90 dni od momentu jego uzyskania. Uzyskanie 10 diamentów (punktów) w ciągu następujących po sobie 90 dni powoduje, że Konto Uczestnika automatycznie stanie się Kontem VIP, przy czym możliwe jest uzyskanie maksymalnie 10 diamentów (punktów).

2. Kwoty osobnych zakupów w celu otrzymania diamentów (punktów) nie kumulują się. Brak kumulacji diamentów (punktów) obrazują poniższe przykłady naliczania diamentów (punktów):

a) jeśli Uczestnik Programu dokonał zakupów w Hebe z użyciem Karty My Hebe za kwotę 24 zł, a następnie przy kolejnych zakupach za kwotę 26 zł, otrzymuje 1 diament (punkt) w związku z drugą transakcją zakupową (z tytułu pierwszej transakcji zakupowej nie otrzyma diamentu (punktu),

b) jeśli Uczestnik Programu dokonał zakupów w Hebe z użyciem Karty My Hebe podczas jednych zakupów za kwotę 50 zł, otrzymuje 2 diamenty (punkty),

c) jeśli Uczestnik Programu dokonał zakupów w Hebe z użyciem Karty My Hebe za kwotę 70 zł podczas jednych zakupów, otrzymuje 2 diamenty (punkty),

d) jeśli Uczestnik Programu dokonał zakupów w Hebe z użyciem Karty My Hebe za kwotę 275 zł i więcej podczas jednych zakupów, otrzymuje 10 diamentów (punktów), które są ważne przez następujące po sobie 90 dni.

3. Każdy Uczestnik Programu z chwilą spełnienia dodatkowych warunków opisanych w Regulaminie otrzymuje status Uczestnika VIP, a Konto Uczestnika staje się Kontem VIP uprawniającym go do dodatkowych benefitów opisanych w Regulaminie, w szczególności w § 7, oraz w dedykowanych regulaminach poszczególnych akcji.

4. Aby otrzymać Konto VIP należy spełnić łącznie następujące wymagania:

a) być Uczestnikiem Programu My Hebe oraz

b) uzyskać 10 diamentów (punktów) na Karcie My Hebe w ciągu następujących po sobie 90 dni.

5. Konto VIP jest ważne przez 90 dni od dnia jego uzyskania. W przypadku ponownego spełnienia warunków, o których mowa w tym paragrafie, Konto VIP zostaje przedłużone o kolejne 90 dni lub, jeśli Konto VIP wygasło, Uczestnik otrzyma je od nowa.

6. Uzyskanie diamentów (punktów) możliwe jest także w związku z przeprowadzanymi przez Hebe akcjami promocyjnymi. Warunki poszczególnych akcji określone zostaną w dedykowanych regulaminach akcji.

7. Zakup karty podarunkowej Hebe uniemożliwia uzyskanie diamentów (punktów). Dopiero zakupy opłacone za pomocą karty podarunkowej Hebe z użyciem Karty My Hebe umożliwiają zbieranie diamentów (punktów).

8. W przypadku zwrotu zakupionych produktów, w tym w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży, uzyskane w ten sposób diamenty (punkty) zostaną usunięte z konta Uczestnika.

§ 7 KORZYŚCI ZWIĄZANE Z POSIADANIEM KONTA VIP

1. Konto VIP uprawnia do korzystania ze wszystkich korzyści związanych z uczestnictwem w Programie, a dodatkowo umożliwia w szczególności:

a. pokrycie przez Hebe kosztów dostawy przy zakupach za pośrednictwem Kanałów Internetowych Hebe za zakupy wynoszące minimum 15 zł (piętnaście złotych),

b. rabat 10% na wszystkie Produkty „Hebe Professional” od ceny dostępnej dla Uczestników Programu,

c. uzyskanie bonu rabatowego urodzinowego na zakupy w Hebe w dniu rocznicy urodzin, zgodnie z § 8 Regulaminu

d. udział w specjalnych promocjach i ofertach dedykowanych wyłącznie dla Kont VIP, które zostaną odrębnie uregulowane,

e. darmowe konsultacje z ekspertami dotyczące produktów oferowanych przez Hebe,

f. dostęp do porad i warsztatów online dot. kosmetyków, w tym nowości kosmetycznych.

2. Korzyści dla Konta VIP wskazane w tym paragrafie, za wyjątkiem korzyści wymienionych w ust. 1 lit. a, d-f powyżej, nie są dostępne przy zakupach produktów będących w ofercie Partnerów.

§ 8 BONY POWITALNE I URODZINOWE

1. Po przystąpieniu do Programu Uczestnik otrzymuje bon powitalny uprawniający do uzyskania rabatu w wysokości 10 zł (dziesięć złotych) brutto do wykorzystania przy zakupach produktów będących w ofercie Hebe za minimum 40 zł (czterdzieści złotych) brutto ( „bon powitalny”), przy czym bon powitalny nie obejmuje rabatów na zakupy produktów będących w ofercie Partnerów Hebe.

2. Bon powitalny zostanie wysłany w drodze SMS lub na adres e-mail Uczestnika w dniu przystąpienia do Programu.

3. Uczestnik, który posiada aktywne Konto VIP i który w momencie rejestracji lub najpóźniej na jeden dzień przed rocznicą urodzin poda swoją datę urodzin, w dniu rocznicy urodzin otrzymuje bon rabatowy w wysokości 20 zł (dwadzieścia złotych) brutto do wykorzystania przy zakupach produktów oferowanych przez Hebe o minimalnej wartości 100 zł (sto złotych) („bon urodzinowy”), przy czym bon urodzinowy nie obejmuje rabatów na zakupy produktów będących w ofercie Partnerów. Możliwe jest uzyskanie w danym roku wyłącznie jednego bonu urodzinowego.

4. Bon powitalny lub urodzinowy może zostać zrealizowany w terminie wskazanym w wiadomości zawierającej bon.

5. Bon powitalny lub urodzinowy może zostać zrealizowany w dowolnym Sklepie Stacjonarnym Hebe oraz w Kanałach Internetowych Hebe. Realizacja bonu w Sklepie Stacjonarnym Hebe następuje po okazaniu sprzedawcy bonu przy kasie, natomiast w Kanałach Internetowych Hebe poprzez wpisanie numeru bonu w wyznaczonym polu na kod rabatowy w koszyku.

6. Po użyciu bonu powitalnego przy jednorazowym zakupie o minimalnej wartości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) brutto, wartość bonu powitalnego w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) brutto zostanie odliczona od kwoty zakupów (kwota zakupów zostanie pomniejszona o wartość bonu powitalnego).

7. Po użyciu bonu urodzinowego przy jednorazowym zakupie o minimalnej wartości 100 zł (słownie: sto złotych) brutto, wartość bonu urodzinowego w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) brutto zostanie odliczona od kwoty zakupów (kwota zakupów zostanie pomniejszona o wartość bonu urodzinowego).

8. Bony nie obejmują zakupu karty podarunkowej.

9. Bony po zrealizowaniu przestają być aktywne i nie mogą zostać wykorzystane ponownie.

§ 9 KOMUNIKACJA MY HEBE

1. W ramach Programu Organizator wysyła do Uczestników komunikaty bezpośrednio związane z przebiegiem Programu oraz dotyczące szczególnych korzyści wynikających z uczestnictwa w nim, a także treści poradnikowe, dopasowane przez Hebe do preferencji lub cech Uczestników.

2. W ustawieniach Konta Uczestnik może dokonać wyboru kanału, którym chce otrzymywać komunikaty, o których mowa w ust. 1, przy czym Uczestnik musi wybrać co najmniej jeden kanał. Jeżeli Uczestnik nie dokona innego wyboru, komunikaty są przesyłane za pomocą wiadomości e-mail, SMS lub powiadomień push.

3. Komunikaty, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć w szczególności:

a) powiadomienia o diamentach (punktach) zdobytych przez Uczestnika w Programie,

b) powiadomienia o uzyskaniu statusu Konta VIP, korzyściach z nim związanych oraz terminie ważności Konta VIP,

c) powiadomienia o uzyskaniu i zasadach realizacji bonu powitalnego,

d) powiadomienia o uzyskaniu i zasadach realizacji bonu urodzinowego,

e) powiadomienia o uzyskaniu i zasadach realizacji innych korzyści przyznanych Uczestnikowi,

f) powiadomienia o promocjach i ofertach kierowanych wyłącznie do Uczestników.

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Kanałów Internetowych Hebe i Programu jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Żniwnej 5 w Kostrzynie.

2. Informacje o celach i warunkach, na jakich Hebe przetwarza dane osobowe Uczestników, a także prawa przysługujące Uczestnikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej w poszczególnych Kanałach Internetowych Hebe.

§ 11 PRAWO ODSTĄPIENIA

1. Niezależnie od uprawnienia Uczestnika do wypowiedzenia uczestnictwa w Programie zgodnie z § 12 Regulaminu, Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy o uczestnictwo w Programie bez podania jakichkolwiek przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy (tj. od dnia otrzymania na wskazany przez Uczestnika adres e-mail potwierdzenia przystąpienia do Programu) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W razie odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą.

2. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa ust. 1 powyżej, Uczestnik powinien poinformować Organizatora o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego zgodnie z ust. 3 poniżej. Uczestnik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

3. Oświadczenie o odstąpieniu Uczestnik może złożyć na piśmie wysyłając takie oświadczenie na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w § 16 ust. 4 lit. a) Regulaminu lub drogą elektroniczną wysyłając oświadczenie na adres e-mail wskazany w § 16 ust. 4 lit. b) Regulaminu lub przy użyciu formularza kontaktowego na stronie Drogerii Internetowej Hebe dostępnego w zakładce Biuro Obsługi Klienta.

4. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie przez Uczestnika stosownego oświadczenia przed upływem tego terminu.

§ 12 USTANIE UCZESTNICTWA

1. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie. W tym celu Uczestnik powinien wysłać stosowne oświadczenie na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w § 16 ust. 4 lit. a) Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 16 ust. 4 lit. b) Regulaminu lub przy użyciu formularza kontaktowego na stronie Drogerii Internetowej Hebe dostępnego w zakładce Biuro Obsługi Klienta lub zgłosić żądanie realizacji prawa do usunięcia danych w zakładce Moje prawa na Koncie Uczestnika w Drogerii Internetowej Hebe albo usunąć Konto w Aplikacji Mobilnej Hebe w zakładce Mój profil (Ustawienia).

2. Rezygnacja z Programu oznacza utratę przez Uczestnika uprawnień wynikających z członkostwa w Programie i jest równoznaczna z ustaniem uczestnictwa w Programie i uzyskiwaniem korzyści z nim związanych.

3. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z uczestnictwa w Programie, Uczestnik może zrealizować aktywne bony powitane oraz urodzinowe w terminie miesiąca od dnia przekazania Organizatorowi stosownego oświadczenia.

4. W przypadku gdy Uczestnik przez okres 6 lat nie dokonał z użyciem Karty My Hebe zakupów w Kanałach Internetowych Hebe lub w dowolnym Sklepie Stacjonarnym Hebe, Organizator jest uprawniony do stwierdzenia ustania prawa uczestnictwa w Programie. W przypadku opisanym w poprzednim zdaniu, zastosowanie mieć będą postanowienia dotyczące rezygnacji Uczestnika z Programu. O ustaniu uczestnictwa w Programie Uczestnik zostaje powiadomiony przez Organizatora drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail lub w drodze SMS na podany przez Uczestnika numer telefonu, ze wskazaniem przyczyny ustania.

5. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym z ważnego powodu, jakim jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem postępowanie Uczestnika, w szczególności w przypadku:

a) podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych w związku z uczestnictwem w Programie,

b) podania przez Uczestnika w formularzu rejestracji Konta danych osoby trzeciej,

c) dopuszczenia się przez Uczestnika w ramach Programu nadużycia, skutkującego przyznaniem Uczestnikowi nienależnych korzyści, w tym także w związku z uzyskaniem diamentów (punktów),

d) naruszenia obowiązków określonych w § 2 ust. 7-12.

6. O wykluczeniu z Programu Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail lub w drodze SMS na podany przez Uczestnika numer telefonu. Wykluczenie z Programu skutkuje utratą przez Uczestnika wszelkich korzyści związanych z Programem.

7. W związku z wykluczeniem Uczestnika z Programu przez Organizatora, Uczestnik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji Organizatora w tej sprawie. Zgłoszenie reklamacji odbywa się na zasadach określonych w § 13 Regulaminu.

8. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z uczestnictwa w Programie zgodnie z ust. 1 powyżej lub wykluczenia Uczestnika z Programu przez Organizatora, plastikowa Karta My Hebe powinna zostać zniszczona przez Uczestnika.

§ 13 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu lub uczestnictwa w Programie mogą być zgłaszane na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w § 16 ust. 4 lit. a) Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 16 ust. 4 lit. b) Regulaminu lub przy użyciu formularza kontaktowego na stronie Drogerii Internetowej Hebe dostępnego w zakładce Biuro Obsługi Klienta.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników przez cały okres trwania Programu, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty zakończenia Programu.

3. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko Uczestnika,

b) adres do korespondencji lub adres e-mail Uczestnika,

c) numer telefonu Uczestnika,

d) zwięzły opis i powód reklamacji.

4. Organizator może zwrócić się do Uczestnika składającego reklamację o jej uzupełnienie o informacje wymagane do jej rozpatrzenia.

5. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

6. O ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji lub z którego reklamacja została przesłana.

7. Organizator informuje, że pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Za jej pośrednictwem można złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet, zarówno w kraju, jak i za granicą. Odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe (w Polsce jest to UOKiK). Strona dostępna jest we wszystkich językach Unii, umożliwia też dołączanie odpowiednich dokumentów i ich tłumaczenie. Jednocześnie jako pierwszy punkt kontaktu Klient może się skontaktować ze Sprzedawcą wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej pomoc@hebe.pl.

8. Organizator nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 14 ZAWIESZENIE ORAZ ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

1. Organizator jest uprawniony do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie z ważnych przyczyn, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani z zachowaniem co najmniej miesięcznego terminu drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres e-mail lub w drodze SMS na podany przez Uczestnika numer telefonu. Informacja o zawieszeniu lub zakończeniu Programu będzie również udostępniona w Kanałach Internetowych Hebe oraz w Sklepach Stacjonarnych Hebe. Uczestnik ma prawo do skorzystania z korzyści przyznanych mu przed datą otrzymania informacji o zawieszeniu lub zakończeniu funkcjonowania Programu do dnia zawieszenia lub zakończenia Programu.

2. Po dniu zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnikom nie będą przyznawane korzyści związane z uczestnictwem w Programie. W przypadku zawieszenia Programu korzyści związane z uczestnictwem w Programie nie będą przyznawane do czasu wznowienia Programu. W przypadku zakończenia Programu, Konta Uczestników zostaną usunięte.

3. Do ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 1 powyżej, należą w szczególności:

a) zmiana w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, mająca bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Programu i skutkująca koniecznością jego zakończenia,

b) wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej dotyczącej Programu i skutkującej koniecznością jego zakończenia,

c) istotna zmiana sytuacji rynkowej,

d) zmiana strategii handlowej lub marketingowej Organizatora,

e) istotna zmiana sytuacji ekonomicznej Organizatora,

f) ekonomiczna nieopłacalność Programu,

g) konieczność modyfikacji systemów informatycznych,

h) potrzeba zapobiegania nadużyciom.

§ 15 ZMIANA REGULAMINU

1. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny. Organizator poinformuje Uczestników o zmianach niniejszego Regulaminu poprzez stosowne ogłoszenia w Kanałach Internetowych Hebe i w Sklepach Stacjonarnych Hebe oraz poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres e-mail Uczestnika, podany podczas rejestracji Konta, udostępniając zmieniony Regulamin oraz podając termin wejścia zmiany Regulaminu w życie, przy czym termin ten będzie wynosić co najmniej 14 (czternaście) dni od daty przesłania powiadomienia o zmianie Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

2. Ważną przyczyną zmiany Regulaminu w rozumieniu ust. 1 powyżej jest w szczególności:

a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni stosowanej przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni,

b) wydanie orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu,

c) wprowadzenie dodatkowych możliwości uzyskiwania diamentów (punktów),

d) zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom,

e) usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu,

f) zmiana w zakresie procesu przystępowania Uczestników do Programu,

g) rozszerzenie Programu na nowe platformy komunikacji,

h) zmiany w zakresie nazw, adresów lub danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu,

i) zmiana strategii handlowej lub marketingowej Organizatora.

3. Jeżeli obowiązujący przepis prawa, orzeczenie lub inny podobny akt uprawnionego organu władzy publicznej będzie wymagał od Organizatora wprowadzenia zmiany Regulaminu w krótszym terminie, niż wskazany w ust. 1 powyżej, powiadomienie o zmianie Regulaminu będzie wskazywać taki krótszy termin wraz ze wskazaniem przyczyny.

4. Zmiany Regulaminu pozostają bez wpływu na prawa nabyte przez Uczestników przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, o których mowa w ust. 1 powyżej.

5. Uczestnicy, którzy przystąpili do Programu przed wejściem w życie zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej, a którzy nie wyrażają zgody na zmianę Regulaminu, mogą zrezygnować z uczestnictwa w Programie w trybie wskazanym w § 12 Regulaminu (w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedzieli się o zmianie Regulaminu). Powyższe nie narusza prawa Uczestnika do rezygnacji z Uczestnictwa w Programie w każdym czasie, zgodnie z postanowieniami § 11 lub 12 Regulaminu.

§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 marca 2023 roku i zastępuje dotychczasowy Regulamin Programu Lojalnościowego obowiązujący od dnia 5 listopada 2022 roku.

2. Aktualny Regulamin Programu dostępny jest w Sklepach Stacjonarnych Hebe, w Kanałach Internetowych Hebe oraz w biurze głównym Organizatora pod adresem ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

3. Uczestnicy mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w Kanałach Internetowych Hebe pobierając go na urządzenie końcowe, z którego korzystają.

4. Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem:

a) na piśmie pod adresem korespondencyjnym Organizatora: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem pomoc@hebe.pl,

c) telefonicznie pod nr 22 206 54 00 (opłaty za połączenie zgodne z taryfą operatora),

d) za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Kanałach Internetowych Hebe;

e) za pośrednictwem czatu z konsultantem dostępnego w Kanałach Internetowych Hebe.

5. Dla uniknięcia wątpliwości, przyjmuje się, że we wszystkich przypadkach doręczeń wiadomości e-mail do Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem za moment otrzymania wiadomości e-mail przez Uczestnika uważać się będzie moment zapisania wiadomości na serwerze, na którym Uczestnik ma konto poczty elektronicznej.

6. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się prawo polskie, chyba że co innego wynika z przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.

7. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu przestanie obowiązywać wskutek zmian przepisów prawa lub orzeczenia sądu, nie ma to żadnego wpływu na ważność i przestrzeganie pozostałych postanowień Regulaminu.

8. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

9. Materiały reklamowo-promocyjne nie stanowią oferty, a są zaproszeniem do zawarcia umowy i mają charakter wyłącznie informacyjny.

10. Prawa związane z Programem nie mogą być odsprzedawane lub przenoszone pomiędzy Uczestnikami Programu.

11. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną cześć. Na równi z załącznikami należy traktować wszystkie inne regulaminy i zasady, do których odsyła niniejszy Regulamin.

Warszawa, dnia 17 lutego 2023 roku


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

Formularz odstąpienia od umowy (wzór)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie przy ul. Żniwnej 5, adres do korespondencji ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa

adres e-mail: pomoc@hebe.pl.

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o uczestnictwo w Programie:

………………………………………………………………………………………………………………..

– Data zawarcia umowy:

………………………………………………………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko konsumenta:

…………………………………………………………………………………………………………………

– Adres e-mail konsumenta PODANY PODCZAS REJESTRACJI DO PROGRAMU:

…………………………………………………………………………………………………………………

– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

………………………………………………………………………………………………………………… Data: …………………


Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne