Akcje Promocyjne

Regulamin promocji konsumenckiej

„Garnier Naturals. Satysfakcja Gwarantowana”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Garnier Naturals. Satysfakcja Gwarantowana” zwanej dalej „Promocją”.

2. Organizatorem Promocji jest L’Oréal Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 62, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063684, NIP 5240303375, kapitał zakładowy w wysokości 1.886.500,00 PLN (dalej „Organizator”). Organizator powierzył określone czynności techniczne związane z prowadzeniem Promocji spółce Voice Contact Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-235), ul. Równoległa 4a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308654, NIP 7010150673, REGON 141266310, z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000,00 zł, (dalej „Realizator”), która w tym zakresie działa na zlecenie Organizatora.

3. Promocja dotyczy produktów:

a) Płyn Micelarny Garnier Naturals do skóry wrażliwej 3w1o pojemności 200ml

b) Płyn Micelarny Garnier Naturals do skóry wrażliwej 3w1o pojemności 400ml

c) Płyn Micelarny Garnier Naturals do skóry wrażliwej 3w1o pojemności 700ml

(dalej łącznie: „Produkty” lub każdy oddzielnie „Produkt”).

4. Promocja trwa w okresie od godz. 00:00 dnia 03.06.2024 roku do godz. 23:59 dnia 30.07.2024 roku albo do wyczerpania puli zwrotów, określonej ust. 7 poniżej, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, przy czym:

1) okres od dnia 03.06.2024 roku do dnia 30.06.2024 roku to okres, w którym powinien być dokonany zakup („Okres Zakupu”); przez dzień zakupu uważa się dzień oznaczony jako data sprzedaży na dowodzie zakupu Produktu;

2) w przypadku braku satysfakcji z zakupionego Produktu, zgłoszenia zwrotów dotyczące danego Produktu mogą być dokonywane najwcześniej po 30 (trzydziestu) dniach użytkowania licząc od dnia zakupu Produktu, tj. najwcześniej od dnia 03.07.2024 roku, ale nie później niż do dnia 30.07.2024 roku („Okres Zwrotu”).

5. W Promocji biorą udział wyłącznie Produkty nabyte przez uczestnika, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, w okresie wskazanym w ust. 4 powyżej.

6. Na zasadach opisanych niniejszym Regulaminem, w ramach Promocji Organizator umożliwia uczestnikowi, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu otrzymanie zwrotu środków pieniężnych za zakup Produktu.

7. Liczba Produktów objęta uprawnieniem do dokonania zwrotów zgodnie z niniejszą Promocją wynosi 50 (pięćdziesiąt) sztuk dla wszystkich Produktów łącznie („Pula zwrotów”). W przypadku, gdy przed upływem okresu, w którym mowa w § 1 ust. 4 powyżej, Pula zwrotów zostanie wyczerpana, Organizator poinformuje o tym fakcie na stronie www.garnier.pl/satysfakcjagwarantowana-plyn-micelarny, a formularz zwrotu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu przestanie być aktywny. Limit wskazany w zdaniu pierwszym powyżej nie oznacza obowiązku Organizatora do dokonania zwrotów w takiej liczbie, tj. w przypadku dokonania w Promocji zgłoszeń w liczbie mniejszej niż wskazana w zdaniu pierwszym powyżej, Organizator dokonuje zwrotów w liczbie odpowiadającej liczbie zgłoszeń, pod warunkiem, że zgłoszenia te spełniają warunki uprawniające do zwrotu, opisane w Regulaminie.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 Regulaminu, w Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwana dalej „Uczestnikiem”.

2. Osoba zgłaszająca udział w Promocji może uczestniczyć w Promocji wyłącznie w imieniu własnym i na własną rzecz oraz musi dokonać zakupu co najmniej jednego Produktu i posiadać oryginał dowodu zakupu.

3. Z Promocji wyłączone są podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nabywające Produkty w ramach prowadzonej działalności, a także członkowie organów i pracownicy Organizatora, Realizatora i innych podmiotów zaangażowanych w organizację Promocji oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

1. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki:

a) w Okresie Zakupu dokonać zakupu jednego z Produktów w dowolnym punkcie stacjonarnym lub w sieci Internet, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

b) zachować oryginał dowodu zakupu Produktu; w przypadku gdy dowód zakupu potwierdza dokonanie zakupu więcej niż jednego Produktu, Uczestnik jest uprawniony do dokonania zgłoszenia zwrotu w Promocji maksymalnie jednego Produktu; w przypadku, jeżeli Uczestnik dokona zakupu kilku różnych Produktów objętych Promocją, wskazanych w § 1 ust. 3 Regulaminu, uprawnienie do dokonania zgłoszenia zwrotu przysługuje Uczestnikowi oddzielnie wobec każdego z tych Produktów;

c) wykonać zdjęcie twarzy, najlepiej w oświetleniu naturalnym,przed rozpoczęciem stosowania danego Produktu, z oznaczeniem na zdjęciu, w dowolny sposób, daty wykonania zdjęcia; wielkość zdjęcia może mieć maksymalnie 2,5Mb;

d) stosować Produkt przez okres co najmniej 30 (trzydziestu) dni, w sposób opisany na opakowaniu Produktu;

e) wykonać zdjęcie twarzy po zakończeniu stosowania danego Produktu zgodnie z treścią lit. d) powyżej; zdjęcie powinno być wykonane w tym samym miejscu i oświetleniu oraz ujęciu co zdjęcie, o którym mowa w lit. c) powyżej, z oznaczeniem na zdjęciu, w dowolny sposób, daty wykonania zdjęcia; wielkość zdjęcia może mieć maksymalnie 2,5Mb;

f) w przypadku braku satysfakcji z Produktu, stosowanego zgodnie z lit d) powyżej, należy dokonać prawidłowego zgłoszenia zwrotu dotyczącego tego Produktu, na zasadach określonych w ust. 2 poniżej.

2. W przypadku braku satysfakcji Uczestnika z danego Produktu pomimo jego zastosowania zgodnie z instrukcją wskazaną w ust. 1 powyżej, w Okresie Zwrotu Uczestnik ma prawo do dokonania zgłoszenia zwrotu dotyczącego tego Produktu, z zastrzeżeniem § 1 ust. 7 Regulaminu. Zgłoszenia zwrotu dokonuje się poprzez wypełnienie specjalnie dedykowanego formularza zwrotu dostępnego w zakładce „kontakt” na stronie www.garnier.pl/kontakt. W formularzu tym należy:

a) wybrać temat sprawy tj.: „Garnier Naturals. Satysfakcja Gwarantowana”,

b) podać swoje dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail,

c) w polu treść wiadomości:

• oświadczyć, że Uczestnik stosował Produkt zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 1 powyżej Regulaminu,

• zamieścić opis ze wskazaniem uzasadnienia dotyczącego spodziewanych przez Uczestnika rezultatów stosowania przez niego Produktu i dlaczego rezultaty te w opinii Uczestnika nie są wystarczające,

· dołączyć do formularza 2 (dwa) zdjęcia twarzy Uczestnika, tj. zdjęcie, o którym mowa w ust. 1 lit. c) oraz zdjęcie, o którym mowa w ust. 1 lit. e) powyżej; zdjęcia służą wyłącznie do rozpatrzenia zgłoszenia zwrotu i nie są rozpowszechniane;

d) załączyć dowód zakupu (paragon, rachunek lub faktura VAT wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, elektroniczny dowód zakupu) zawierający: datę zakupu, cenę, nazwę sklepu oraz nazwę Produktu.

3. Dokonując zgłoszenia zwrotu Uczestnik:

a) oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia;

b) potwierdza, że zgłoszone przez niego zdjęcia odzwierciedlają rzeczywisty stan faktyczny oraz, że uzasadnienie zwrotu jest prawdziwe i nie ma na celu wprowadzenia Organizatora w błąd.

4. Dowód zakupu potwierdzający dokonanie zakupu danego Produktu i uiszczenie ceny za Produkt, powinien spełniać następujące warunki:

a) jest oryginalny, tzn. został wystawiony przez sklep, którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu i nie zawiera oznak jego sfałszowania,

b) nie jest uszkodzony, w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności, w szczególności dowód zakupu nie jest rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub więcej różnych dowodów zakupu,

c) jest czytelny,

d) w wykazie zakupionych produktów na dowodzie zakupu jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył danego Produktu, który podlega zgłoszeniu zwrotu bądź też na dowodzie zakupu widnieje adnotacja przedstawiciela sklepu pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy tego Produktu.

5. Uczestnik może dokonać zgłoszenia zwrotu dotyczącego Produktu jedynie raz.

6. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia niezawierające wszystkich wymaganych danych i elementów opisanych w ust. 2 i 4 powyżej, a także dokonane z naruszeniem terminu wskazanego w § 1 ust. 4 Regulaminu, niezwiązane z założeniami Regulaminu i tematem Promocji, niespełniające warunku wskazanego w ust. 5 powyżej. Nie będę rozpatrywane zgłoszenia osób niespełniających kryteriów uczestnictwa w Promocji.

7. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik oraz zgłoszenie zwrotu spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w Promocji i prawidłowego dokonania zwrotu. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Promocji.

8. Organem dokonującym weryfikacji zgłoszeń oraz decydującym o przyznaniu zwrotów, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu jest komisja składająca się z 3 członków powołanych przez Organizatora („Komisja”).

9. Z uwzględnieniem limitu liczby zwrotów wskazanej w § 1 ust. 7 Regulaminu, Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w Promocji określone w Regulaminie, w tym prześlą w terminie prawidłowe zgłoszenie zgodnie z ust. 2 powyżej, otrzymają zwrot pieniędzy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu. Decyzję o zwrocie podejmować będzie Komisja dokonując oceny na podstawie spełnienia warunków uczestnictwa zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

10. Komisja o swojej decyzji w sprawie zwrotu poinformuje Uczestnika e-mailem na adres podany przez niego w formularzu zgłoszeniowym, w terminie 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia. W przypadku pozytywnej decyzji o zwrocie, Komisja poprosi Uczestnika o potwierdzenie jego pełnoletności oraz o podanie jego numeru rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone środki z tytułu zakupu Produktu, w wysokości zgodnej z dowodem zakupu. Uczestnik w terminie 7 dni od otrzymania decyzji pozytywnej powinien przekazać dane swojego rachunku bankowego. Warunkiem do otrzymania zwrotu jest podanie numeru rachunku bankowego przez Uczestnika, na który ma zostać dokonany zwrot. W przypadku decyzji negatywnej Komisja uzasadni przyczyny odmowy przyznania zwrotu środków.

§ 4

ZWROT PIENIĘDZY ZA ZAKUP PRODUKTU PROMOCYJNEGO

1. Po pozytywnej decyzji Komisji, zgodnie z § 3 ust. 10 Regulaminu oraz otrzymaniu od Uczestnika numeru rachunku bankowego, Realizator dokonuje przelewu na rachunek bankowy Uczestnika środków pieniężnych w wysokości równowartości kwoty wskazanej na dowodzie zakupu Produktu. Zwrot dokonywany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora od Uczestnika informacji o danych rachunku bankowego.

2. Przyznanie zwrotu pieniędzy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie oznacza przyznania przez Organizatora, że Produkt posiada jakiekolwiek wady fizyczne, jest niezgodny z umową ani nie oznacza uznania jakichkolwiek roszczeń Uczestnika dotyczących wad fizycznych towaru w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016 poz. 380 j.t. z późn. zm.) lub Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Produktem. Powyższe postanowienie nie wyłącza uprawnień Uczestników, przysługujących na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym z tytułu niezgodności Produktu z umową.

§ 5

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane przez Uczestników w czasie trwania Promocji i po jej zakończeniu e-mailem na adres: serwis.konsumencki@loreal.com lub na piśmie, na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz ewentualnie numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.

3. Reklamacje rozpatruje Organizator lub wyznaczona przez niego osoba po stronie Realizatora.

4. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni od dnia wpływu reklamacji do Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony przez Organizatora w formie wskazanej w treści reklamacji, a w jej braku – w formie w jakiej Organizator otrzymał reklamację.

5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 6

DANE OSOBOWE

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”.

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest L’Oréal Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 62 (dalej: „Administrator”).

3. Dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek, a także wiek oraz numer rachunku bankowego w odniesieniu do Uczestników, którym przyznano zwrot środków za Produkt, będą przetwarzane przez Organizatora, na zasadach opisanych poniżej.

4. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska pod adresem e-mail: personal-da@loreal.com .

5. Realizator Promocji - Voice Contact Center Sp. z o.o. jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora.

6. Administrator powierza do przetwarzania podmiotowi przetwarzającemu, w szczególności Realizatorowi Promocji dane tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji Promocji.

7. Administrator może udostępniać dane osobowe również innym niż Realizator podmiotom, świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi księgowe, usługi prawne, usługi IT oraz usługi wspierające działania marketingowe, przy czym podmioty świadczące ww. usługi przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorem oraz podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa.

8. Cel przetwarzania danych osobowych Uczestników to realizacja Promocji, w szczególności weryfikacja spełnienia przez Uczestnika warunków określonych w Regulaminie, w tym warunków udziału wskazanych w § 2 i 3 niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zwrotu środków pieniężnych Uczestnikowi zgodnie z Regulaminem.

9. W celach określonych w ust. 8 powyżej dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Promocji przez Uczestnika.

10. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane również, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym:

a) przepisów podatkowych, tj. w celu prowadzenia rachunkowości; dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których Administrator przetwarza dane osobowe;

b) przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych, tj. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji dotyczących Promocji, wysyłanie odpowiedzi na reklamację; dane osobowe są przetwarzane do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

11. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane również, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. dochodzenia roszczeń - w celu realizacji wszelkich działań przedprocesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeń lub obrony Administratora. W celu określonym powyżej dane osobowe są przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

12. W celu określonym w ust. 8 powyżej dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres wskazany w ust. 13 i 14 poniżej.

13. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie otrzymali zwrotu środków za Produkt zakończy się z upływem trzech miesięcy od zakończenia Promocji.

14. Dane osobowe Uczestników, którzy otrzymali zwrot środków za Produkt będą przetwarzane do 5 lat od dnia zakończenia Promocji (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).

15. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

16. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do treści swoich danych osobowych i żądać ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia lub usunięcia od Administratora, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.

17. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego o podstawę wskazaną w ust. 11 powyżej. Oświadczenie o wyrażeniu sprzeciwu należy kierować na adres e-mail: personal-da@loreal.com .

18. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Promocji jest dobrowolne, przy czym jest ono warunkiem koniecznym udziału w Promocji.

19. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

20. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie informacje o Promocji są zamieszczone na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.garnier.pl/satysfakcjagwarantowana-plyn-micelarny, a także udzielane Uczestnikom poprzez formularz kontaktowy na stronie www.garnier.pl/kontakt.

2. Zasady przeprowadzenia Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

3. Promocja nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 227 ze zm.).

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne