Konkursy

Regulamin konkursu „Wygraj voucher na hebe.pl”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem oraz Fundatorem Konkursu jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żniwnej 5, 62-025 Kostrzyn, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50.000.000,00 zł, BDO: 000041229 ( dalejOrganizator” lub „Fundator”), który odpowiada za obsługę Konkursu.

2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady udziału w konkursie „Wygraj voucher na hebe.pl” oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Konkurs").

3. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową składającą się z co najmniej 3 osób, w której skład wejdzie przedstawiciel Organizatora ( dalej "Komisja Konkursowa"). Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało wyłonienie Zwycięzców i stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.07.2021 r. o godzinie 00:00, a kończy się dnia 18.07.2021 r. o godzinie 23:59 ( dalej "Czas Trwania Konkursu").

4. Fundator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).

5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 847).

6. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne zwane dalej „Uczestnikami”, które spełniają kumulatywnie następujące wymagania:

a. są pełnoletnie;

b. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

c. mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

d. posiadają konto na stronie Fundatora Konkursu https://www.hebe.pl/,

e. wyraziły zgody określone w Regulaminie i zaakceptowały postanowienia Regulaminu;

f. w Czasie Trwania Konkursu wykonały wszystkie następujące czynności konkursowe:

· Dokonanie zamówienia o wartości minimum 120,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia złotych zero groszy brutto) na Stronie Konkursowej, jako klient zalogowany, w Czasie Trwania Konkursu (o czym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu) oraz opłacenie zamówienia.

· Dodanie na swój profil na Instagramie zdjęcia z ulubionym produktem z Hebe oraz oznaczenie go hasztagami: #drogeriehebe i #voucherhebe

· wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na stronie www.hebe.pl (dalej: “Strona z Formularzem” lub „Strona Konkursowa”).

· Zaakceptowanie regulaminów znajdujących się na Stronie z Formularzem.

2. Niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w § 2 ust. 1 Regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie. Organizator zastrzega, że niespełnienie któregokolwiek z warunków daje Organizatorowi prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Fundatora lub Organizatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające we wspólnym pożyciu, powinowatych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz małżonka przysposobionego.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien spełnić łącznie wszystkie warunki określone w Regulaminie w terminie 15-18 lipca 2021, w tym:

a. przejść na Stronę Konkursową, tj. https://www.hebe.pl/

b. dokonać zakupu produktów na co najmniej 120,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia złotych zero groszy brutto), oraz opłacić dokonany zakup;

c. dodać na swój profil na Instagramie zdjęcie z ulubionym produktem z Hebe oraz oznaczyć go hasztagami: #drogeriehebe i #voucherhebe

d. wypełnić formularz zgłoszeniowy na Stronie z Formularzem: https://hebe.slgnt.eu/optiext/optiextension.dll?ID=Mf25pfU8aa%2Blzi9l4aKb59kD9eFAD0B7%2Bu8Q42M%2BOGwMsrxfohGnZZvMGlYKXz0troPW86Dm5hKFM7 , tj.: podać adres e-mail podany podczas składania zamówienia;
podać numer złożonego i opłaconego zamówienia; podać swój nick na Instagramie, na którym zostało udostępnione zdjęcie;

e. zaakceptować postanowienia Regulaminu, zaznaczając odpowiednie pole na Stronie z Formularzem;

f. wyrazić zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a na potrzeby postępowania reklamacyjnego również adres do korespondencji, zaznaczając odpowiednie pole na Stronie z Formularzem.

2. Jeden Uczestnik może tylko raz zgłosić uczestnictwo w Konkursie (w całym okresie jego trwania) oraz może wygrać tylko jedną nagrodę przeznaczoną dla jednego zwycięzcy. Jeśli Uczestnik zgłosi się do udziału w Konkursie kilkukrotnie, pod uwagę zostanie wzięte tylko pierwsze Zgłoszenie.

3. Organizator jest upoważniony do wykluczenia z Konkursu Uczestnika lub usuwania z Konkursu Zgłoszeń, w szczególności w następujących przypadkach:

a. niezgodności z Regulaminem;

b. naruszenia prawa lub dobrych obyczajów;

c. naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych (w szczególności praw do wizerunku) i praw autorskich;

d. gdy Zgłoszenie zawiera wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne, prezentuje zachowania niebezpieczne, nawołuje do przemocy lub nietolerancji, promuje produkty inne niż znajdujące się na Stronie Konkursowej,

e. gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zgłoszenia i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie;

f. gdy Uczestnik dokonał więcej niż jednego Zgłoszenia Udziału w Konkursie (z zastrzeżeniem postanowień ust.3 niniejszego paragrafu, tj. tylko pierwsze zgłoszenie zostanie wzięte pod uwagę);

g. gdy Uczestnik nie odpowie na pytanie konkursowe, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Zgłoszenia nie mogą być edytowane po ich przesłaniu na Stronie z Formularzem.

5. Zgłoszenie konkursowe przesłane przez Uczestnika w Konkursie nie może zawierać jakichkolwiek przekazów promocyjnych ani reklamowych m.in. towarów, usług, znaków towarowych i/lub podmiotów.

§ 4 Komisja konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja” lub „Komisja Konkursowa”).

2. W skład Komisji wejdą 3 (słownie: trzy) osoby wskazane przez Organizatora.

3. Komisja spośród wszystkich nadesłanych Zgłoszeń do Konkursu dokona wyboru 100 (słownie: stu) zwycięzców w sposób określony w § 5 Regulaminu. Dokonując wyboru, Komisja będzie kierować się zgodnością z Regulaminem oraz kreatywnością i oryginalnością przesłanego zdjęcia.

4. Wyłącznie Komisja jest uprawniona do dokonania oceny zdjęć konkursowych i wyłonienia zwycięzców Konkursu na zasadach opisanych w Regulaminie.

§ 5 Nagrody

 

1. Nagrodą w konkursie jest voucher do wykorzystania przez zwycięzcę w sklepie internetowym Organizatora Konkursu ( https://www.hebe.pl/ ), o równowartości jednorazowego zakupu dokonanego i zgłoszonego w konkursie przez Uczestnika w dniach 15-18.07.2021.

2. Po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni spośród nadesłanych Zgłoszeń 100 (słownie: sto osób), które zgodnie z uznaniem Komisji Konkursowej i w oparciu o jej swobodną ocenę, przesłały w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem Zgłoszenie, zawierające najbardziej kreatywne i najbardziej oryginalne zdjęcie z produktem z Hebe. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej oraz zostanie mu wręczona nagroda drogą mailową, na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu (tj. do 27.07.2021).

4. Każdy zwycięzca wygrywa jedną nagrodę. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie jeden raz podczas całego okresu jego trwania.

5. Uczestnik oświadcza, że wykonał zadanie konkursowe samodzielnie oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do treści Zgłoszenia. Uczestnik zapewnia, iż Zgłoszenie w Konkursie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich.

6. Naruszenie przez Uczestnika postanowienia, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

7. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń zawartych w § 3 ust. 4 Regulaminu okazało się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialności z tym związanej.

8. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę, w tym nagrodę pieniężną, jak również prawo do nich nie może być przeniesione na jakąkolwiek osobę trzecią. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech nagród.

9. Minimalna kwota zamówienia wynosi 15 zł tj. aby móc zrealizować voucher należy dokonać zakupów za kwotę vouchera plus 15 zł.

10. Voucher musi zostać zrealizowany w jednej transakcji. Jeżeli cała kwota vouchera nie zostanie zrealizowana w jednej transakcji, pozostała wartość przepada.

11. Voucher należy wykorzystać do dnia 31.08.2021, do godz. 23:59. Nie istnieje możliwość zmiany okresu wykorzystania nagrody. Niewykorzystana nagroda przepada.

12. Nagrody, o których mowa w niniejszym paragrafie są opodatkowane. Podmiotem odpowiedzialnym za pobranie należnego podatku od nagród oraz wypełnienie innych obowiązków płatnika z tytułu nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami jest Fundator.

13. Nagroda zostanie powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Fundatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% całkowitej wartości nagrody. Część pieniężna nagrody nie zostanie wypłacona Uczestnikowi, ponieważ podlega ona odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.

§ 6 Powiadomienie i wygranej i wręczenie nagród

14. Organizator poinformuje zwycięzców o wygranej w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przy zgłaszaniu uczestnictwa w Konkursie (czyli na Stronie z Formularzem) w terminie do 7 dni roboczych od daty zakończenia konkursu (tj. do 27.07.2021). Uczestnik będący zwycięzcą otrzyma voucher na zakupy do wykorzystania w sklepie internetowym oraz aplikacji mobilnej Organizatora o równowartości zakupu dokonanego podczas zgłaszania się do Konkursu zgodnie z Regulaminem.

15. Brak poinformowania o wygranej w terminie określonym w ust. 1 powyżej jest równoznaczny z brakiem przyznania Uczestnikowi nagrody.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy o wygranej w przypadku podania przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych lub z innych powodów leżących po stronie Uczestnika, takich jak w szczególności trwałe problemy techniczne związane z wybraną formą komunikacji.

17. Zwycięzcą Konkursu może zostać tylko osoba, która spełnia warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Komisja może dokonać sprawdzenia spełniania przez Uczestnika Konkursu warunków określonych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu lub zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie lub w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu lub zwycięzca Konkursu w inny sposób naruszył niniejszy Regulamin, inne przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego przy uczestnictwie w Konkursie (w tym Uczestnik bierze udział w Konkursie posługując się kilkoma adresami e-mail w celu zgłaszania rzekomo różnych uczestników; Uczestnik podaje Organizatorowi nieprawdziwe dane osobowe, fikcyjne adresy e-mail bądź dane innych osób; Uczestnik podejmuje działania, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, zasad uczestnictwa w Konkursie lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podejmuje działania mające na celu nieuczciwe podwyższenie szans na wygraną), Komisja może wyeliminować go z Konkursu, a w przypadku, gdyby nagroda została mu wydana, taki zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do zwrotu tej nagrody lub jej równowartości w formie pieniężnej w sposób i w czasie wskazanych przez Organizatora Konkursu. W takiej sytuacji Organizator Konkursu może wyłonić innego zwycięzcę Konkursu, odpowiednio według kryteriów, o których mowa powyżej, lub zrezygnować z wyłaniania zwycięzcy Konkursu.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacja powinna zostać maksymalnie w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników na adres mailowy: pomoc@hebe.pl . Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, tak aby umożliwić kontakt z nią w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego, a ponadto powinna wskazywać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie: 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

3. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 6 Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2. Organizator i Fundator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualnie powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, nieodebranie przez Zwycięzcę przesyłki w terminie, bądź innego typu nieprawidłowości leżącymi po stronie Uczestników.

§ 7 Ochrona danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r., w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest zgoda uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W zakresie w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

2. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, NIP: 2090001776. Przetwarzanie danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu Administrator powierza Laurens Coster Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Inwalidów 10, 01-552 Warszawa, KRS: 0000396367,NIP: 7010317469 ( dalej „Laurens Coster”), który będzie przetwarzał je w celu realizacji Konkursu, tj. zbierania danych z formularza i weryfikacja poprawności zgłoszeń. W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów prawa dane będą przechowywane przez okres, w którym Laurens Coster jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

3. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane uczestników: Imię i nazwisko, a w przypadku Laureatów przetwarzane są również dane w postaci: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy, data urodzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora oraz Laurens Coster przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu Konkursu przez czas do dnia zakończenia postępowań reklamacyjnych, nie później jednak niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia Konkursu. W przypadkach, w których postępowanie reklamacyjne będzie wymagało dłuższego czasu procedowania, czas przetwarzania danych osobowych zostanie stosownie przedłużony. Po tym czasie wszystkie dane zostaną usunięte. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie rozliczenia podatku z tytułu wydanych nagród w Konkursie przez okres 5 lat począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. Po tym czasie wszystkie dane zostaną usunięte.

5. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Uczestnik posiada także prawo do uzyskania kopii danych. Uczestnikowi w każdym momencie przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo przetwarzania danych, z którego skorzystano przed wycofaniem zgody. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO. Podanie przez Uczestnika danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Konkursie.

6. Dane osobowe podane w Konkursie mogą zostać udostępnione usługodawcom świadczącym usługi dla Organizatora w celu realizacji Konkursu lub jeżeli taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

7. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych powinny być kierowane na adres: pomoc@hebe.pl

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie pod adresem https://www.hebe.pl/ oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.

2. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu wyłącznie w przypadku ważnych przyczyn, tj. zmian przepisów prawa wpływających na zasady przeprowadzenia Konkursu lub wprowadzenia istotnych zmian związanych z funkcjonowaniem strony wynikających z jej rozwoju lub postępu technologicznego, pod warunkiem, że jest to uzasadnione celem Konkursu lub nie naruszy praw nabytych przez Uczestników i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona na stronie Organizatora https://www.hebe.pl/ .

3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.

4. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

5. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu, jak również usunie wszelkie Zgłoszenia przesłane przez takiego Uczestnika.

6. Konkurs nie łączy się w okresie jego trwania z innymi ofertami, promocjami, konkursami lub akcjami specjalnymi organizowanymi przez Organizatora, chyba, że regulamin danej oferty, promocji, konkursu lub akcji specjalnej stanowi inaczej.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.07.2021r.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne