Konkursy

Regulamin konkursu promocyjnego OLD SPICE  

pod nazwą „Zapachnij im w pamięć” w drogeriach HEBE

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu promocyjnego prowadzonego pod nazwą  „Zapachnij im w pamięć” ("Konkurs") w drogeriach HEBE.  
 2. Organizatorem Konkursu jest Karlsbad Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-680 Warszawa ul. Wolbromska 38), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000140411, wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 zł ("Organizator”).
 3. Organizator Konkursu działa na zlecenie Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  (03-872), ul. Zabraniecka 20, będącej sponsorem nagród w konkursie.    
 4. Sprzedaż promocyjna produktów objętych Konkursem prowadzona jest od dnia  01.03.2020 r.  do dnia 31.03.2020 r. („Sprzedaż Promocyjna”).  
 5. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, we wszystkich drogeriach sieci HEBE oraz w sklepie internetowym www.hebe.pl („Drogeria”, Drogerie”) . 
 6. Sprzedażą promocyjną objęte są wyłącznie produkty marki Old Spice dostępne w Drogeriach("Produkt Promocyjny”, „Produkty Promocyjne). 
 7. Z zastrzeżeniem pkt. 8 i 10 poniżej Uczestnikami Promocji ("Uczestnik") mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego. 
 8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy firmy Procter and Gamble DS. Polska Sp z o.o. oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Zastrzeżenie dotyczy osób, które brały bezpośredni udział przy realizacji Konkursu oraz tych, które pracowały nad jej projektem i wdrożeniem.  
 9. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie. 
 10. Aby zostać Uczestnikiem Konkursu należy spełnić łącznie następujące warunki: 
  1. w czasie Sprzedaży Promocyjnej dokonać zakupu na jednym paragonie produktów Old Spice za kwotę min. 30 zł w drogeriach HEBE lub w sklepie internetowym www.hebe.pl 
  2. zachować oryginalny paragon potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych  („Dowód Zakupu”),
  3. dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie oraz wykonać zadanie konkursowe  („Praca Konkursowa”, „Praca”)   zgodnie z opisem w pkt. 11 regulaminu. 
 11. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie i wykonanie Pracy przez Uczestnika oraz odebranie zgłoszenia przez Organizatora odbywa się w następujący sposób: 
  1. Po po uprzednim dokonaniu zakupu, Uczestnik Konkursu wysyła SMS pod numer 7055,z zachowaniem poniższej kolejności, następujące treści oddzielone kropkami: 
   • prefix HEBE a następnie 
   • wyraz ZGODA,który oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu oraz numeru paragonu zakupionego produktu. 
   • numer paragonu uwidoczniony nagórze paragonu fiskalnego będącego Dowodem Zakupu Produktów Promocyjnych, a następnie  
   • wykonana Praca Konkursowa – dokończ zdanie: Miło wspominam zapachy…”

Przykład: HEBE.ZGODA.23761. wody i lata kiedy nad morze zabierał mnie tata, pamiętam zapach trawy i wspólne z mamą zabawy. 

 1. Maksymalna długość całego SMS-a będącego zgłoszeniem udziału w Konkursie wynosi 400 znaków (wliczając w to: prefiks, wyraz zgoda, numer paragonu oraz treść Pracy Konkursowej, znaki przestankowe i spacje). 
 2. Zgłoszenie musi być przesłane w okresie od dnia  01.03.2020 r. godz. 00:00:00 do dnia 31.03.2020 r. godz. 23:59:59.
 3. Data i godzina wysłania SMS-a ze zgłoszeniem nie może być wcześniejsza, niż data i godzina zakupu Produktów wyszczególnionych na Dowodzie Zakupu, z którymi związane jest dane zgłoszenie konkursowe.  
 4. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia SMS nie spełniające któregokolwiek z warunków określonych powyżej oraz zgłoszenia wysłane inaczej niż z telefonu komórkowego. 
 5. Przesłane zgłoszenie zostanie potwierdzone bezpłatnym SMS-em zwrotnym na numer telefonu, z którego zostało ono wysłane bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia

 

 1. Koszt przesłania każdego SMS-a zawierającego do 160 znaków wynosi 0,50 zł + VAT, tj. 0,62 zł brutto. Opłata w wysokości 0,62 zł brutto zostanie pobrana niezależnie od tego, czy zgłoszenie będzie poprawne. Dla SMS-ów dłuższych niż 160 znaków opłata zostanie naliczona w myśl zasady, że za każde kolejne 160 znaków pobierana jest opłata 0,50 zł + VAT, tj. 0,62 zł brutto. 
 2. Uczestnik przesyłający Zgłoszenie jest zobowiązany do zachowania oryginalnego Dowodu Zakupu w celu potwierdzenia uprawnień do nagrody w przypadku wygranej.  
 3. Uczestnik Konkursu może wielokrotnie wysyłać zgłoszenia udziału w Konkursie, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki Konkursu zawarte w Regulaminie, w szczególności przed wysłaniem zgłoszenia dokonać zakupu Produktów Promocyjnych  uprawniających do wysłania zgłoszenia w Konkursie. Zgłoszenie tego samego Dowodu Zakupu wielokrotnie, będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich kolejnych zgłoszeń, poza pierwszym zarejestrowanym.  
 4. Dla Uczestników Konkursu przewidziano:  
  1. 1 (jedną) Nagrodę I Stopnia w postaci vouchera wakacje.pl dla dwóch osób o wartości 7000 zł brutto. Dodatkowo do Nagrody I Stopnia przewidziano świadczenie pieniężne w wysokości 778 zł. Łączna wartość Nagrody I Stopnia wynosi 7778 zł (siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych).   
  2. 5 (pięć) Nagród II Stopnia w postaci głośnika bezprzewodowego Sony o wartości 160 zł brutto każdy. Dodatkowo do każdej Nagrody II Stopnia przewidziano świadczenie pieniężne w wysokości 18 zł. Łączna wartość jednej Nagrody II Stopnia wynosi 178 zł (sto siedemdziesiąt osiem złotych). 
  3. 10 (dziesięć) Nagród III Stopnia w postaci zestawu produktów Old Spice o wartości 100 zł brutto każdy. Dodatkowo do każdej Nagrody III Stopnia przewidziano świadczenie pieniężne w wysokości 11 zł. Łączna wartość jednej Nagrody II Stopnia wynosi 111 zł (sto jedenaście złotych). 

Łączna pula nagród w Konkursie wynosi 9 778 zł brutto (dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych).

 1. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi: 
  1. Przychód uzyskany z tytułu nagród uzyskanych w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
  2. Płatnikiem podatku wymienionego w pkt. 16 lit. a jest Organizator. Przed wydaniem nagrody Organizator pobierze od każdego zwycięzcy nagrody kwotę podatku i odprowadzi ją na konto właściwego Urzędu Skarbowego. Zwycięzca otrzyma jedynie rzeczową część nagrody zaś kwota podatku zostanie pobrana z dodatkowego świadczenia pieniężnego o którym mowa w pkt. 15.  
 2. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego rzeczowej części nagrody.  
 3. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w ramach Konkursu, przy czym jest on identyfikowany najpierw na podstawie numeru telefonu, z którego dokonano zgłoszenia SMS oraz kolejno na podstawie podanych przez siebie danych osobowych. Jeśli Uczestnikowi przyznano nagrody różnej kategorii Uczestnik otrzymuje nagrodę o większej wartości. 
 4. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Wyłonienie zwycięzców Konkursu następuje w trakcie niepublicznych obrad Komisji Konkursowej w siedzibie Organizatora Konkursu do dnia 10.04.2020 r.  
 5. Kryterium przyznania nagród jest swobodna ocena przysłanych Prac Konkursowych, dokonana przez Komisję Konkursową, pozwalająca uznać je za pomysłowe, oryginalne i nietuzinkowe. 
 6. Komisja dokona wyboru najlepszych Prac Konkursowych, których autorzy otrzymają nagrody po uprzedniej weryfikacji poprawności Zgłoszeń przez Organizatora 
  1. W pierwszej kolejności Komisja wybiera 16 (szesnaście) Prac Konkursowych, które zostały ocenione przez Komisję jako najlepsze. Nazwiska ich autorów („Laureat”, „Laureaci”) zostają umieszczone na Liście Laureatów („Lista Laureatów”) z lokatami od 1 (Praca oceniona najwyżej) do 16.  Lokata z numerem 1 oznacza przyznanie Nagrody I Stopnia, lokaty od 2 do 6 oznaczają przyznanie Nagrody II Stopnia, lokaty od 7 do 16 oznaczają przyznanie Nagrody III Stopnia.
  2. Laureaci uzyskują prawo do odbioru odpowiedniej nagrody po pozytywnej weryfikacji, o której mowa w pkt. 22 poniżej. Nagrody są przyznawane zgodnie z finalnie zajętymi lokatami po dokonaniu Weryfikacji wszystkich zgłoszeń z Listy Laureatów co oznacza, że osoba z niższą lokatą może przesunąć się na wyższą lokatę, o ile zgłoszenia ją poprzedzające nie przeszły pozytywnej Weryfikacji.  
  3. W dalszej kolejności Komisja wybiera 3 (trzy) Prace Konkursowe. Ich autorzy („Rezerwowy”, „Rezerwowi”) są wpisywani na Listę Rezerwową z lokatami od 1  (Praca oceniona najwyżej) do 3. Lista Rezerwowa tworzona jest na wypadek, gdyby któryś z Laureatów nie spełniał warunków wymaganych do uzyskania prawa do Nagrody. W takim przypadku na miejsce jednego Laureata wchodzi jeden Rezerwowy.   Rezerwowi  wchodzą na miejsce Laureatów według kolejności lokat na Liście Rezerwowej i podlegają takiej samej weryfikacji jak Laureat.   
 7. Weryfikacja poprawności zgłoszeń w celu przyznania prawa do nagrody jest prowadzona w następujący sposób: 
  1. W ciągu 3 dni roboczych od dnia wyłonienia Laureatów Laureat  jest   powiadamiany o wygranej za pomocą SMS na numer, z którego zostało wysłane zgłoszenie konkursowe.  
  2. W treści wiadomości Laureat zostanie poproszony o przesłanie na własny koszt, na adres Organizatora:  

⎯ czytelnie i kompletnie wypełnionego Oświadczenia Laureata Konkursu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu i jest również dostępny do pobrania ze strony www.karlsbad.pl, oraz

⎯ oryginału Dowodu Zakupu Produktów Promocyjnych (paragon fiskalny) z numerem paragonu wykorzystanym do zgłoszenia  udziału w Konkursie.

 1. Oświadczenie Laureata Konkursu oraz oryginał Dowodu Zakupu Produktów Promocyjnych należy wysłać w ciągu 3 kolejnych dni roboczych od daty otrzymania SMS, za pomocą przesyłki pocztowej poleconej lub kurierskiej. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki kurierskiej z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego/nadania zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Organizatora nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia. Dopuszcza się również osobiste dostarczenie wymienionych w zdaniu pierwszym dokumentów do siedziby Organizatora w dni powszednie w godzinach 9.00 – 17.00, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia.  
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość potwierdzania oryginalności przesłanych paragonów fiskalnych w Drogeriach.  

 

 1. Uczestnik Konkursu (zarówno Laureat jak ewentualny Rezerwowy) traci prawo do otrzymania nagrody, jeżeli: 
  1. nie dopełni któregoś z warunków wskazanych w pkt. 10, 11, 12, 13 niniejszego  Regulaminu, lub
  2. nie dostarczy Dowodu Zakupu lub/oraz Oświadczenia Laureata Konkursu zgodnie z pkt   22 lit. c, lub
  3. należy do grona osób wykluczonych z udziału w Konkursie wymienionych w pkt. 8 Regulaminu, lub
  4. dostarczony Dowód Zakupu będzie nieoryginalny, podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie, lub 
  5. nadesłany Dowód Zakupu nie będzie dotyczył zakupu Produktu Promocyjnego, lub 
  6. nadesłany Dowód Zakupu będzie miał inny numer paragonu, niż podany w przesłanym Zgłoszeniu, lub
  7. nadesłany Dowód Zakupu będzie stwierdzał dokonanie zakupu po wysłaniu zgłoszenia SMS, lub
  8. Oświadczenia Laureata Konkursu będzie wypełnione w sposób nieczytelny lub niekompletny. 
 2. W dniu w którym Laureat utracił prawo do nagrody powiadamiany jest uczestnik o najwyższej lokacie z Listy Rezerwowej podlegający takiej samej procedurze weryfikacyjnej określonej w pkt 22-23 powyżej. Weryfikacja   prowadzona jest  do rozdysponowania puli wszystkich nagród w Konkursie lub wyczerpania Listy Rezerwowej. Nagrody niewydane pozostają własnością Organizatora.  
 3. Nagrody są wysyłane przesyłką kurierską lub pocztową, w terminie do dnia 15.05.2020 r. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej. 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 
 5. Organizator nie przewiduje zwrotu oryginału Dowodu Zakupu Produktów Promocyjnych. 
 6. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do dnia 10.04.2020 r., na adres Karlsbad Sp. z o.o., ul. Wolbromska 38, 03-680 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – Zapachnij im w pamięć”. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej. Upływ tego terminu nie powoduje braku możliwości wystąpienia przez Uczestnika z roszczeniami w stosunku do Organizatora, w tym do dochodzenia roszczeń przed sądem. 
 7. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie przesłana do Uczestnika Konkursu zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. 
 8. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. Prawo powyższe przysługuje Uczestnikowi również w przypadku nie skorzystania przez Uczestnika z postępowania reklamacyjnego opisanego w niniejszym Regulaminie. 
 9. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,   (03-872),  ul. Zabraniecka 20.  
 10. Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Organizatorowi. Dane osobowe uczestników Konkursu (jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu) są pobierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). 

Dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. stanowiącej Załącznik nr 2 oraz dostępnej się na stronie https://www.pg.com/privacy/polish/privacy_statement.shtml

Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika.

Organizator udostępni dane kontaktowe Uczestnika dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia Uczestnikowi Konkursu Nagrody.

Dane zebrane w Konkursie odnośnie Uczestników którym Organizator wydał Nagrody będą przetwarzane przez Organizatora przez okres 6 lat, ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa.

W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, Uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do Administratora lub Organizatora. Korespondencję należy kierować na adres Administratora lub na adres e-mail Organizatora: iod@karlsbad.pl  

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy, kogo dane są przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej Uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do Organizatora, który będzie w imieniu Administratora wykonywał obowiązek odpowiadania na ich żądania. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych przed doręczeniem Laureatowi nagrody jest możliwe, lecz uniemożliwia doręczenie Nagrody.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie oświadcza, że Praca Konkursowa jest przejawem jego oryginalnej i własnej twórczości, a także, że jest on jedynym właścicielem wszelkich praw autorskich do Pracy Konkursowej, który zarazem nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych. Prace Konkursowe nie mogą zawierać treści naruszających prawo lub dobre obyczaje, w szczególności naruszać prawa osób trzecich, nawoływać do przemocy, nietolerancji, zawierać wulgaryzmów, zawierać treści reklamowych podmiotów trzecich.  
 2. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji. 
 3. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie nie jest loterią promocyjną ani audioteksową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.). 
 4. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w czasie trwania Konkursu w siedzibie 

Organizatora oraz na stronie internetowej www.karlsbad.pl oraz  www.hebe.pl

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.  

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne