Akcje Promocyjne

REGULAMIN PROMOCJI „Zapłać z Twisto i otrzymaj voucher o wartości 30zł na kolejne zakupy w

hebe.pl”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z promocji pod nazwą „Zapłać z Twisto i

otrzymaj voucher o wartości 30zł na kolejne zakupy w hebe.pl” i jest dostępny pod adresem

hebe.pl oraz twisto.pl ( dalej: „Regulamin”)

II. ORGANIZATOR PROMOCJI

Organizatorem Promocji jest Twisto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-566), ul.

Puławska 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000689624, kapitał

zakładowy 6 627 950 PLN (w całości opłacony), NIP: 9512442875, REGON: 367977970 (dalej jako

„Organizator”).

Partnerem Promocji jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Spółka z o.o. z siedzibą w

Kostrzynie przy ulicy Żniwnej 5, 62-025 Kostrzyn, adres do korespondencji: ul. Dziekońskiego

1, 00-728 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd

Rejonowy dla Poznania - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, o kapitale zakładowym 50.000.000,00 zł,

posiadającą NIP: 2090001776, Regon 301002718 (dalej jako “Partner”).

III. WARUNKI PROMOCJI

1. Promocja dostępna jest przy zamówieniu w kanale sprzedaży online w serwisie hebe.pl

oraz aplikacji mobilnej Hebe(regulamin serwisu dostępny jest pod adresem hebe.pl oraz

twisto.pl) z zastrzeżeniem dokonania płatności za pośrednictwem opcji “Twisto PayU Płacę

Później”. Promocja obowiązuje tylko na zamówienia z dostawą.

2. W Promocji mogą wziąć udział wszyscy klienci sieci Hebe, którzy w dniach od 20.01.2022

roku do dnia 30.01.2022 roku dokonują zapłaty za jednorazowe zamówienie o wartości nie

mniejszej niż 99 złotych, w kanale sprzedaży online na stronie www.hebe.pl lub aplikacji

mobilnej hebe zapłacą za rachunek korzystając z metody płatności “ Twisto PayU Płacę

Później” (dalej jako „Klient”).

3. Promocja polega na przyznaniu Klientom jednorazowego kuponu o wartości 30 złotych

który może zostać wykorzystany na stronie www.hebe.pl lub w aplikacji mobilnej hebe przy

kolejnych zakupach przy zamówieniu powyżej 99 złotych, zgodnie z zasadą, iż jeden rachunek

opłacony przy wyborze płatności “Twisto PayU Płacę Później” przy zachowaniu ograniczeń i

zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie, uprawnia do odebrania jednego promocyjnego

kuponu (“Kupon”).

4.Klientowi przyznany będzie jeden Kupon dziennie niezależnie od liczby zrealizowanych

transakcji.

5. Niedozwolone jest dzielenie rachunków w celu uzyskania kilku osobnych rachunków za

zamówienie w celu uzyskania kilku Kuponów.

6. Kupon należy wykorzystać w terminie 1-28 lutego 2022 roku, po tym dniu kupony tracą

ważność. Z Kuponu można skorzystać tylko jeden raz.

7. W celu realizacji kuponu, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Klient powinien wpisać

otrzymany od Organizatora na zasadach wskazanych w ust. 8 poniżej, w miejscu “kupon

rabatowy” unikalny ciąg znaków.

8. Kupon promocyjny zostanie przekazany Klientowi przez Organizatora w wiadomości e-mail

w ciągu 72h od momentu skutecznego zrealizowania płatności za zamówienie przy wybraniu

metody płatności “Twisto PayU Płacę Później”.

9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani

otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.

IV. CZAS OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

1. Promocja obowiązuje w dniach od 20.01.2022 roku do 30.01.2022 roku lub do

wykorzystania puli 1.000 Kuponów, w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji we wcześniejszym terminie, bez

konieczności podania przyczyny , dokonując stosownego ogłoszenia w sposób, w jaki

Promocja została obwieszczona.

V. PROCEDURA REKLAMACYJNA

Uczestnik może składać Reklamacje dotyczące Konkursu w formie:

pisemnej – osobiście w siedzibie Twisto lub przesyłką pocztową;

ustnej - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika w siedzibie

Twisto;dokumentowej lub elektronicznej - na adres poczty elektronicznej

Twisto - reklamacje@twisto.pl.

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Twisto bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 od

dnia jej otrzymania przez Twisto.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i

udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w pkt 9.2 Regulaminu, Twisto przekaże Uczestnikowi

informację ze wskazaniem przyczyny opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone dla

rozpatrzenia reklamacji oraz wskaże przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia

odpowiedzi, jednak nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Twisto.

O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany na adres korespondencyjnego

Uczestnika lub – w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Uczestnika – na adres poczty

elektronicznej Uczestnika.

W przypadku sporu Uczestnika z Twisto dotyczącego Konkursu, w szczególności wynikającego z

negatywnego rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 35 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o

rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Uczestnik ma

możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu. Podmiotem uprawnionym do

pozasądowego rozwiązania sporu jest Rzecznik Finansowy z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje

Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące zasad dostępu oraz

postępowania w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów przez Rzecznika Finansowego

znajdują się na oficjalnej stronie Rzecznika Finansowego pod adresem https://rf.gov.pl/.

W przypadku sporu Uczestnika z Twisto dotyczącego konkursu, Uczestnik ma również możliwość

skorzystania Europejskiej Platformy Rozwiązywania Sporów Online (,,Platforma ODR") utworzonej

przez Komisję Europejską. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pomocą której

możliwe jest pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów, dotyczących zobowiązań umownych

wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między

konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii. Platforma ODR,

dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/odr/.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2022 roku.

1. Regulamin Promocji jest dostępny pod adresem hebe.pl oraz www.twisto.pl oraz w

siedzibie Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie

(zmiany porządkowe),jeżeli nie pogorszy to zasad udziału uczestników w Konkursie, którzy

dokonali zgłoszenia przed datą zmiany Regulaminu,a zmiany te nie będą naruszać praw już

nabytych przez uczestników Promocji. Zmiany będą ogłaszane poprzez udostępnienie w

siedzibie Organizatora oraz na stronie www.pizzahut.pl oraz www.twisto.pl nowego tekstu

Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa.

4. Kupony rabatowe zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie

przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne