Konkursy

Regulamin Konkursu„Świąteczne wyzwanie – propozycje prezentowe dla…?”

§ 1.Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Organizatora online w sieci Internet (zwanym dalej „Konkursem”).

2. Konkurs pt. „ Świąteczne wyzwanie – propozycje prezentowe dla…?” to konkurs organizowany i prowadzony na zasadach określonych w Regulaminie przez Organizatora. Organizator jest przyrzekającym i realizującym nagrodę w Konkursie. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.)

3. Organizatorem i Koordynatorem jest LTTM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mangalia 2a, 02-758 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576937, NIP 5272744071, REGON 36239757. LTTM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie odpowiada za obsługę Konkursu. Kontakt z Organizatorem w sprawie konkursu możliwy jest pod adresem email:konkurshebe@lttm.pl (zwanym dalej „Organizatorem i/lub Koordynatorem”).

4. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żniwnej 5, 62-025 Kostrzyn, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50.000.000,00 zł, BDO: 000041229. (zwanym dalej „Fundatorem ”)

5. Konkurs będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z zastrzeżeniem transgranicznego dostępu do Internetu) od dnia 30.11. 2022 r od godziny 18:00 do dnia 06.12.2022 r do godzinie 23:59 (zwany dalej: „Czasem Trwania Konkursu”) na stronie internetowej w serwisie YouTube na kanale “Urodomaniaczki by Hebe” pod filmem opublikowanym w dniu 30.11.2022 na tymże kanale.

6. Celem Konkursu jest wyłonienie 10 (dziesięciu) najlepszych Uczestników, którzy udzielą najbardziej kreatywnej odpowiedzi na Pytanie konkursowe (zwane dalej: „Zgłoszeniem konkursowym”), opisane w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu, zadane przez Organizatora oraz na warunkach określonych w § 2 niniejszego Regulaminu.

7. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.

8. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne, a także oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuje.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnik”) może być (i) osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiada konto osobiste w serwisie internetowym YouTube, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu YouTube lub (ii) osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 13 rok życia i przystąpiła do Konkursu za zgodą opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego oraz posiada swoje konto w serwisie internetowym YouTube, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu YouTube.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, które nie ukończyły 13 roku życia. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego wyrażoną pisemnie. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania okazania takiej zgody przez Uczestnika na każdym etapie Konkursu, a także – w odniesieniu do zwycięzców - po jego zakończeniu. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Zgodę należy przesłać nakonkurshebe@lttm.pl .

3. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być osoby będące pracownikiem Organizatora, Fundatora, Koordynatora lub podmiotów, które brały udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz ich współmałżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym lub ich małżonkowie.

4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

5. Koordynator jest uprawniony do weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem. Koordynator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie i odmowy przyznania mu nagrody, jeśli nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie lub też w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, iż odpowiedź zamieszczona przez Uczestnika w wykonaniu Zadania Konkursowego narusza prawa osób trzecich.

6. Aby wziąć udział w Konkursie należy udzielić odpowiedzi na Pytanie Konkursowe zgodnie z zasadami opisanymi w §3 Regulaminu, zamieszczając komentarz w serwisie YouTube, pod filmem opublikowanym w dniu 30.11.2022 na kanale: Urodomaniaczki by Hebe.

§ 3. Zasady i przebieg Konkursu - 1 etap Konkursu

1. Konkurs jest przeprowadzany na kanale o nazwie Urodomaniaczki prowadzonym w serwisie YouTube przez Organizatora, pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCKHE8OHfKVhTkePZjEN6Xcg (zwanym dalej „Kanałem”).

2. Zadaniem Uczestnika jest:

a) opublikowanie w Czasie trwania Konkursu na Kanale, posługując się swoim kontem w serwisie YouTube komentarza stanowiącego odpowiedź na Pytanie Konkursowe, zamieszczone na Kanale o treści: „Opisz osobę, którą chciałabyś/chciałbyś obdarować jednym z zaprezentowanych przez nas zestawów”.

b) Twoja Odpowiedź powinna składać się z dwóch punktów: (i) Nazwy wybranego przez Ciebie zestawu prezentowego oraz (ii) charakterystyki osoby, którą chcesz obdarować i dlaczego akurat ten produkt by ją/go uszczęśliwił.

3. Odpowiedź na Pytanie Konkursowe musi zostać zamieszczona na Kanale w miejscu wskazanym przez Organizatora tj. pod filmem, w którym opublikowane zostało Pytanie Konkursowe: (dalej: „Zgłoszenie Konkursowe”, „Komentarz”).

4. Każdy Uczestnik może zamieścić tylko 1 (słownie: jeden) Komentarz.

5. W sytuacji w której Uczestnik zamieści więcej niż 1 (słownie: jeden) Komentarz pod uwagę będzie brany ten Komentarz, który został opublikowany jako pierwszy.

6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego konta w serwisie YouTube, niezależnie od tego, ile kont w tym serwisie posiada.

7. Pytanie Konkursowe zostanie zamieszczone w dniu 30.11.2022 pod filmem opublikowanym na kanale o nazwie Urodomaniaczki prowadzonym prowadzonym w serwisie YouTube przez Organizatora, pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCKHE8OHfKVhTkePZjEN6Xcg

8. Uczestnik, z chwilą dodania Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej, przenaszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody), w szczególności z utworów bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

  1. utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską;
  2. wprowadzenie do obrotu;
  3. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a. powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  4. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;
  5. rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  6. najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego.

9. Organizator uprawniony jest do wykorzystania utworu w sposób anonimowy.

10. Zgłoszenie Konkursowe nie może zawierać treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich, nie może nawoływać do przemocy, lub nietolerancji, nie może zawierać wulgaryzmów lub treści reklamowych podmiotów trzecich innych niż Fundator tj. produktów innych niż dostępnych w: drogeriach Hebe, w drogerii internetowej www.hebe.pl lub w aplikacji mobilnej Hebe. Zgłoszenie Konkursowe nie może zawierać danych osobowych Uczestnika ani osoby, którą Uczestnik chciałby obdarować zgodnie z § 3 ust. 2 lit. b) powyżej.

11. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału w Konkursie lub zgłoszenie po terminie Czasu Trwania Konkursu spowoduje nieważność zgłoszenia.

§ 4. Nagrody w Konkursie

1. Organizator i Fundator przewidzieli dziesięć następujących nagród w Konkursie [dalej: “Nagroda” lub “Nagrody” ], które zostaną przyznane dziesięciu Uczestnikom, wedle wyboru Komisji konkursowej:

a) (słownie: jedna) Nagroda - COLLISTAR Zestaw Świąteczny INFINITO EXTRA o wartości 149,99 PLN (słownie: sto czterysta dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy brutto)

b) 1 (słownie: jedna) Nagroda - zestaw perfum; woda toaletowa męska HOLLISTER CANYON ESCAPE FOR HIM o pojemności 100ml oraz woda perfumowana damska HOLLISTER CANYON ESCAPE FOR HER o pojemności 100ml o łącznej wartości 339,98 PLN (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy brutto)

c) 1 (słownie: jedna) Nagroda - woda perfumowana damska TOUS LOVE ME ONYX o pojemności 90ml o wartości 299,99 PLN (słownie dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy brutto) .

d) 1 (słownie: jedna) Nagroda - zestaw NEONAIL STAMPING SET o wartości 89,99 PLN (słownie osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy brutto) .

e) 1 (słownie: jedna) Nagroda - zestaw MIYA COSMETICS BEAUTY.LAB I LOVE MY SKIN o wartości 119,99 PLN (słownie: sto dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy brutto) .

f) 1 (słownie: jedna) Nagroda - zestaw intensywnie nawilżający HERLA HYDRA PLANTS o wartości 239,99 PLN (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy brutto)

g) 1 (słownie: jedna) Nagroda - zestawFEEL FREE PINK PETALS ROSE o wartości 116,99 PLN (słownie: sto szesnaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy brutto)

h) 1 (słownie: jedna) Nagroda - zestaw HAIR OF THE DAY KALENDARZ ADWENTOWY 7 ELEMENTOWY oraz szczotka do włosów OLIVIA GARDEN AURORA VIOLET o łącznej wartości 134,98 PLN (słownie: sto trzydzieści cztery złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy brutto)

i) 1 (słownie: jedna) Nagroda - zestaw SOLVERX SENSITIVE SKIN o wartości 119,99 PLN (słownie: sto dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy brutto)

j) 1 (słownie: jedna) Nagroda - zestaw Yasumi FOR MEN krem-żel po goleniu do twarzy o pojemności 75ml, olejek do pielęgnacji brody i wąsów o pojemności 30ml, oczyszczający żel 3w1 do twarzy, ciała, włosów i brody o pojemności 150 ml, przeciwzmarszczkowy krem do twarzy o pojemności 50ml, krem pod oczy o pojemności 10 ml o łącznej wartości 317,95 PLN (słownie: trzysta siedemnaście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy brutto)

2. Każdy zwycięzca może orzymać tylko 1 (słownie: jedna) Nagrodę.

§ 5. Zasady przyznawania Nagród w Konkursie

1. Celem dokonania oceny Zgłoszeń Konkursowych oraz wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową (zwaną dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora spośród grona ekspertów Organizatora.

2. W terminie od dnia 7 grudnia do 9 grudnia 2022 roku Komisja dokona oceny Komentarzy i wybierze 10 (dziesięć) najlepszych Komentarzy, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni 10 (dziesięciu) Zwycięzców.

3. Dodatkowo zostanie stworzona lista rezerwowa obejmującą do 5 (pięciu) Uczestników, których Komentarze w ocenie Komisji zasługują na wyróżnienie w przypadku, gdy Zwycięzca lub Zwycięzcy nie dostarczą danych niezbędnych do realizacji Nagrody, nie wyrażą zgody na realizację Nagrody lub z innych przyczyn niemożliwa będzie jej realizacja. W przypadku braku możliwości realizacji Nagrody z powyżej wskazanych przyczyn osoba prowadząca Konto będzie kontaktować się z kolejnymi Uczestnikami z listy rezerwowej.

4. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z wyłonienia Laureatów i przyznania Nagród.

5. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

6. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zdobywca Nagrody jest zobowiązany do podpisania protokołu odbioru Nagrody w chwili jej dostarczenia przez Koordynatora i tym samym do przekazania Koordynatorowi wszelkich danych niezbędnych do wypełnienia wyżej wskazanych obowiązków podatkowych. Koordynator zobowiązuje się do przekazania Organizatorowi podpisanych protokołów odbioru nagrody.

§ 6. Zasady wydawania Nagród w Konkursie

1. Organizator wskaże zwycięzcom Konkursu adres e-mail umożliwiający kontakt z Organizatorem, w celu przekazania danych niezbędnych do realizacji Nagrody. Wskazanie zwycięzców konkursu odbędzie się w drodze komentarza pozostawionego przez Organizatora z Kanału Urodmaniaczki by Hebe pod zwycięskimi Komentarzami.

2. Organizator w wiadomości, o której mowa powyżej, zażąda od Laureata podania danych niezbędnych do wydania nagrody, takich jak:

− imię i nazwisko Uczestnika,

− adres, na który ma zostać wysłana nagroda (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),

− danych wymaganych przepisami prawa podatkowego na cele sprawozdawczości podatkowej związanej z realizacją Konkursu, tj. PESEL, właściwy urząd skarbowy.

− screen z serwisu YouTube z widoczną nazwą profilu potwierdzający zalogowanie na zwycięskie konto.

3. Zwycięzcy I etapu Konkursu są zobowiązani przesłać dane o których mowa w ust. 2 powyżej drogą elektroniczną na wskazany przez Organizatora adres, z adresu na który zarejestrowano konto Uczestnika w Serwisie YouTube, z którego dodano zwycięski komentarz, w terminie 5 (słownie pięciu) dni kalendarzowych od otrzymania informacji o zwycięstwie.

4. Niezachowanie terminów wskazanych w Regulaminie, a także podanie nieprawdziwych danych, o których mowa w ustępie poprzednim skutkują utratą prawa do Nagrody, która zostanie przekazana innemu Uczestnikowi znajdującemu się na liście rezerwowej.

5. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody ani wymiana Nagrody na inną. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi z listy rezerwowej.

6. Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom Konkursu przez Organizator w terminie 7 dni od przekazania danych, o których mowa w pkt. 2 powyżej, a za pośrednictwem kuriera na adres wskazany przez Uczestnika w wiadomości, o której mowa w ust. 3 powyżej. Nagrody są wysyłane tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Odbierając nagrodę Zwycięzca zobowiązany jest do wypełnienia protokołu odbioru Nagrody i przekazania go kurierowi. Brak odbioru Nagrody przez zwycięzcę w terminie zgodnie z zasadami doręczeń kuriera skutkuje przyznaniem Nagrody kolejnemu Uczestnikowi z listy rezerwowej.

7. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali zwycięzcami, o ich indywidualnych wynikach w Konkursie.

8. Podmiotem wydającym Nagrody w Konkursie jest Organizator.

9. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców, a także Uczestników z listy rezerwowej, o której mowa w § 3 ust. 9 Regulaminu w momencie realizacji nagród, w celu identyfikacji, a także potwierdzenia spełnienia wymogów wzięcia w Konkursie, w tym przed realizacją nagród Uczestnik może zostać zobligowany do okazania dokumentu tożsamości.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem osobowych Uczestników w celach określonych w ust. 3 poniżej jest LTTM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mangalia 2a, 02-758 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576937, NIP 5272744071, REGON 36239757 (dalej jako: „Administrator”). Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").

2. Z administratorem można kontaktować na podany powyżej adres.

3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w następujących celach:

a) realizacji Konkursu aż do momentu rozpoczęcia rozstrzygania Konkursu na podstawie zgody, udzielonej przez Uczestnika poprzez zarejestrowanie konta użytkownika i wysłanie Zgłoszenia Konkursowego przez okres do rozpoczęcia rozstrzygania Konkursu. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie, co jest równoważne ze zrezygnowaniem z udziału w konkursie, a w przypadku przyznania nagrody z jej przepadkiem. Zgodę można odwołać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: konkurshebe@lttm.pl

b) rozstrzygnięcia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przeprowadzenia rozdania nagród na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przez okres od rozpoczęcia rozstrzygania i następnie rozdania nagród;

c) rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Konkursu na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przez 3 lata od zakończenia Konkursu;

d) w przypadku wygranej w Konkursie i otrzymania nagrody w celach podatkowych i rachunkowych, na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o rachunkowości przez okres wymagany przez te przepisy.

4. Każdy z Uczestników jest uprawniony do żądania od Administratora lub administratora, o którym mowa w ust. 4:

a) dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii,

b) kopii jego danych osobowych, dostarczonych Administratorowi i przekazania Uczestnikowi lub innemu wskazanemu podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie,

c) sprostowania danych osobowych Uczestnika, gdy są nieaktualne, niekompletne lub nieprawidłowe,

d) usunięcia danych osobowych Uczestnika w sytuacjach określonych w art. 17 RODO,

e) ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w art. 18 RODO.

5. Każdy Uczestnik jest również uprawniony do:

f) wniesienia do Administratora lub administratora, o którym mowa w ust. 4 sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym profilowania na tej podstawie,

g) wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celu marketingu bezpośredniego Administratora, w tym profilowania,

h) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

i) w przypadku pytań lub chęci skorzystania z przysługujących praw Uczestnik może skontaktować się z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora lub administratora, o którym mowa w ust. 4.

j) Każdy z Uczestników jest również uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane kontaktowe: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ; Infolinia: 606-950-000.

6. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane następującym odbiorcom tj.:

k) Poczcie Polskiej oraz innym operatorom pocztowym lub firmom kurierskim,

l) Spółce LTTM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu przeprowadzenia czynności technicznych związanych z przeprowadzeniem konkursu,

m) Dostawcom platformy i innych usług, które są niezbędne do przeprowadzenia konkursu.

7. Podanie danych identyfikacyjnych i kontaktowych w celu zarejestrowania konta konkursowego, rozpatrzenia reklamacji oraz wysłania nagrody jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie i umożliwienia organizatorowi realizacji tych celów.

§ 8. Reklamacje

1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej Konkursu w okresie jego trwania oraz w terminie 14 dni od jego rozstrzygnięcia. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać pisemnie na adres pocztowy Organizatora: LTTM Sp. z o.o.o ul. Mangalia 2a, 02-758 Warszawa z dopiskiem " Konkurs pt. „Świąteczne wyzwanie – propozycje prezentowe dla…?” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail konkurshebe@lttm.pl.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji przez Komisję Konkursową powołaną przez Koordynatora. Decyzja Komisji Konkursowej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie do innych organów Organizatora czy Koordynatora. Pozostaje to bez wpływu na prawo Uczestnika do dochodzenia przysługujących mu roszczeń w postępowaniu sądowym.

5. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

6. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny przez Czas trwania Konkursu na Kanale w serwisie YouTube.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

3. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego wcześniejszego zakończenia z ważnych przyczyn, w szczególności z uwagi na wystąpienie okoliczności siły wyższej lub zmianę obowiązujących przepisów prawa. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. W przypadku zmiany Regulaminu, Uczestnicy będą mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Konkursie.

4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.

5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowości leżące po stronie Uczestników.

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu YouTube. Administracja i właściciel YouTube nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu YouTube. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika Konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 30.11.2022.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Lista produktów biorących udział w Akcji Promocyjnej

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne