Pozostałe

Regulamin Karty Podarunkowej Hebe

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa ogólne zasady aktywacji oraz użytkowania Karty Podarunkowej Hebe 
 2. Słowniczek określeń użytych w Regulaminie:  
  1. Karta Podarunkowa Hebe lub Karta – plastikowa karta w formie bonu towarowego na okaziciela, który uprawnia Użytkownika do jego realizacji w drogeriach Hebe i w sklepie internetowym hebe.pl;
  2. Wydawca – wydawca Karty Podarunkowej Hebe tj. Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, nr BDO 000041229, kapitał zakładowy 50 000 000 zł;
  3. Nabywca – osoba, o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w drogerii Hebe na terenie Polski dokonuje przekazania środków pieniężnych w złotych polskich na rzecz Wydawcy w zamian za wydanie Karty;
  4. Użytkownik – każdy posiadacz Karty Podarunkowej Hebe;
  5. Drogerie Hebe – drogerie stacjonarne sieci Hebe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzone przez Wydawcę, wskazane na stronie internetowej  http://www.hebe.pl/sklepy  oraz drogeria internetowa Hebe znajdująca się na stronie http://www/hebe.pl.
  6. Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Drogeriach Hebe;
  7. Usługi – usługi oferowane do sprzedaży w Drogeriach Hebe;
 3. Program Karty Podarunkowej Hebe rozpoczyna się w dniu 17.11.2013 r.
 4. Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy – w zamian za przekazanie przez niego gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, przelewem określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych polskich – do przekazania mu Karty Podarunkowej Hebe, która będzie uprawniała jej Użytkownika do zapłaty za towar lub usługi świadczone w Drogeriach Hebe. W takiej sytuacji Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy do przyjmowania Karty do realizacji po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
 5. Karta jest ważna i aktywna przez okres 12 miesięcy od momentu jej aktywacji, która dokonywana jest przez pracownika Drogerii Hebe, z zastrzeżeniem zapisu określonego w § 1 pkt. 7 Regulaminu. Po upływie w/w terminu Karta traci ważność.
 6. W przypadku gdy pomimo upływu terminu ważności Karty środki pieniężne pozostaną na niej niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu tychże środków pieniężnych.
 7. W wypadku, gdy Karta zostanie uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, Użytkownik pod warunkiem przekazania pracownikowi drogerii Hebe pisemnego żądania wydania nowej Karty lub żądania wyrażonego za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Hebe pod numerem telefonu 22 206 54 00 lub żądania za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.hebe.pl, wydania temu pracownikowi drogerii Hebe uszkodzonej Karty oraz przedstawienia paragonu dokumentującego jej aktywację, otrzyma nową Kartę, która zostanie zasilona przez Wydawcę w takiej samej kwocie, jaka będzie znajdować się na uszkodzonej Karcie w chwili jej wydania. Nowa Karta będzie miała okres ważności, który zakończy się w dniu upływu terminu ważności przewidzianego dla uszkodzonej Karty.
 8. Nabywca ma prawo wyboru wzoru Karty, dostępnego w Drogerii Hebe.

§ 2
Wydanie Karty Podarunkowej Hebe

 1. Karty Podarunkowe Hebe są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela.
 2. Wydanie i aktywacja Karty Podarunkowej Hebe może nastąpić w drogerii Hebe lub mailowo poprzez zgłoszenie na adres: Karta.Podarunkowa@hebe.pl.
 3. Karta Podarunkowa Hebe może występować dwóch wersjach: Karta Podarunkowa Hebe bez kodu pin oraz Karta Podarunkowa Hebe z kodem pin. Karta Podarunkowa Hebe bez kodu pin może być użyta wyłącznie w drogeriach stacjonarnych sieci Hebe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Karta Podarunkowa Hebe z kodem pin może być użyta w drogeriach stacjonarnych sieci Hebe oraz w drogerii internetowej Hebe znajdującej się na stronie http://www/hebe.pl.
 4. Możliwe jest także uzyskanie w miejsce posiadanej Karty Podarunkowej Hebe bez kodu pin, Karty Podarunkowej Hebe z kodem Pin. W celu uzyskania kodu PIN i możliwości użycia go w sklepie internetowym hebe.pl należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Hebe pod numerem telefonu 22 206 54 00. Może mieć to miejsce bezpośrednio po wydaniu Nabywcy Karty Upominkowej Hebe oraz w okresie ważności Karty. 
 5. Minimalna kwota, jaką może być zasilona Karta Podarunkowa Hebe wynosi 50 złotych, zaś maksymalna kwota, jaką może być zasilona Karta Podarunkowa Hebe wynosi 300 złotych. Kwota przekazanych środków pieniężnych stanowi wartość nominalną Karty. Po przekazaniu środków pieniężnych Wydawca niezwłocznie dokona aktywacji karty.
 6. Wydawca nie obciąża Nabywcy lub Użytkownika za wydanie lub korzystanie z Karty.
 7. Nabywca lub Użytkownik nie mogą anulować zasilenia ani doładowania na Karcie.

§ 3
Doładowywanie Karty Podarunkowej Hebe

 1. Użytkownik Karty Podarunkowej Hebe może dokonać jej doładowania o dowolną kwotę, przy zastrzeżeniu wysokości określonych w § 2 pkt. 4.
 2. Doładowanie może nastąpić jedynie w drogerii Hebe lub poprzez zgłoszenie na Karta.Podarunkowa@hebe.pl.
 3. Doładowanie Karty Podarunkowej Hebe następuje niezwłocznie w zamian za przekazanie Wydawcy przez Użytkownika środków pieniężnych wyrażonych w złotych gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, przelewem w kwocie odpowiadającej wartości doładowania, przy czym decydujący jest moment uznania konta Wydawcy.
 4. Nabywca po przekazaniu Wydawcy środków pieniężnych w złotych polskich otrzyma zasilenie Karty w kwocie równej wartości aktywacji Karty Podarunkowej Hebe. Środki te stanowią przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Drogeriach Hebe z zastrzeżeniem określonym w § 3 pkt. 5 i nie podlegają oprocentowaniu.
 5. Środki wpłacone przez Nabywcę lub Użytkownika – poza wyjątkiem określonym w § 3 pkt. 9 poniżej – nie podlegają zwrotowi na rzecz Nabywcy lub Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa Hebe nie podlega zwrotowi, nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części oraz nie może zostać wymieniona przez Wydawcę na inną kartę tego typu.
 6. Nie ma możliwości dokonywania wypłat gotówki przy użyciu Karty.
 7. Karta Podarunkowa Hebe może zostać w okresie jej ważności ponownie (wielokrotnie) doładowana w kasie dowolnej drogerii Hebe lub poprzez zgłoszenie na Karta.Podarunkowa@hebe.pl do wysokości wybranej przez użytkownika Karty.
 8. Nabywca poprzez zasilenie Karty Podarunkowej Hebe oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać. Użytkownik poprzez użycie Karty Podarunkowej Hebe oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.

§ 4
Zasady użytkowania Karty Podarunkowej Hebe

 1. Do realizacji w drogerii Hebe będą przyjmowane wyłącznie Karty Podarunkowe Hebe aktywne i nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.
 2. Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową Hebe wielokrotnie do wyczerpania jej limitu przypisanego do Karty Podarunkowej Hebe wynikającego z wpłaty Nabywcy lub środków wpłaconych przez Użytkownika w ramach doładowania Karty Podarunkowej Hebe.
 3. Przy realizacji Karty, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty, reszta dostępnych środków pozostaje na Karcie. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub innym środkiem płatniczym, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty.
 4. Użytkownik ma prawo w każdym czasie dokonać sprawdzenia aktualnej wartości Karty Podarunkowej Hebe. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w drogeriach Hebe. Saldo Karty jest umieszczone na paragonie fiskalnym każdej transakcji zawieranej przy pomocy Karty. Ponadto możliwe jest sprawdzenie salda Karty podczas płatności na hebe.pl. 
 5. Do zakupu towarów lub usług przy użyciu Karty Podarunkowej Hebe lub dokonania jej doładowania będzie uprawniony każdy Użytkownik Karty Podarunkowej Hebe bez względu na fakt, czy wszedł on w jej posiadanie w sposób zgodny z prawem, czy też nie.
 6. Płatność Kartą następuje w trakcie okazania Karty w kasie drogerii Hebe lub przy płatności internetowej poprzez podanie numeru Karty Podarunkowej oraz ukrytego kodu PIN znajdującego się na Karcie lub kodu PIN otrzymanego po kontakcie z Biurem Obsługi Klienta Hebe. W momencie nabycia przez użytkownika Karty towarów pozostających w ofercie handlowej drogerii Hebe, saldo Karty zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej Wydawcy za sprzedane towary lub usługi.
 7. Zakup i aktywacja Karty Podarunkowej nie podlega żadnym upustom ani rabatom.
 8. Wydawca oraz pracownicy sklepów Hebe mają prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej Hebe w następujących przypadkach:
  1. uszkodzenia Karty Podarunkowej Hebe w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie lub podejrzeń dotyczących nieautentyczności karty;
  2. braku wystarczającej ilości środków na Karcie Podarunkowej Hebe pozwalających na nabycie przez Użytkownika żądanego przez niego towaru lub usługi;
  3. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej Hebe (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy, uszkodzenia Karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie, w innych przypadkach niezawinionych przez Wydawcę).
 9. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej Hebe wynikające z siły wyższej lub okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności np. awaria systemu informatycznego itp.
 10. W przypadku trwałego braku technicznych możliwości realizacji Karty Podarunkowej Hebe Wydawca – o ile weryfikacja salda Karty będzie możliwa – wypłaci jej Użytkownikowi lub Nabywcy kwotę odpowiadającą aktualnemu stanowi Karty. W takim przypadku dana Karta zostanie unieważniona.

§ 5
Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej Hebe

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Hebe od momentu ich wydania Nabywcy. Wydawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież Karty Podarunkowej Hebe po ich przekazaniu Nabywcy. Użytkownik Karty jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań w celu ochrony Karty przed utratą, kradzieżą lub nieautoryzowanym użyciem.
 2. Wydawca nie umożliwia Użytkownikowi lub Nabywcy Karty Podarunkowej Hebe, zgłoszenia zastrzeżenia o utracie lub zaginięciu Karty lub też możliwości jej zablokowania ze względu na brak takich technicznych możliwości.
 3. Transakcja dokonania przy pomocy Karty Podarunkowej Hebe jest ważna bez względu na to, czy Użytkownik tej Karty wszedł w jej posiadanie w sposób uprawniony, czy też nie. Wydawca nie jest w stanie w żaden sposób zweryfikować Nabywcy lub Użytkownika. 
 4. Reklamacje mogą być składane przez Nabywcę lub Użytkownika wedle wyboru Użytkownika lub Nabywcy telefonicznie pod numerem telefonu: +48 (22) 206 54 00 lub mailowo na adres: bok@drogeriahebe.eu lub pisemnie na adres: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 104, PL 00-764 Warszawa, z dopiskiem "Karta Podarunkowa Hebe – reklamacja".
 5. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów i usług przy użyciu Karty Podarunkowej Hebe będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od złożenia reklamacji.

§ 6
Zwrot towarów – zasady rozliczeń

 1. Reklamacje konsumenckie reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy zwrot pieniędzy może nastąpić przy użyciu Karty Podarunkowej Hebe, saldo Karty Podarunkowej Hebe zostanie przez Wydawcę powiększone o kwotę równą kwocie, jaka została wydatkowana z Karty na poczet zwracanych towarów – jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na taką formę zwrotu.
 3. Podstawą do dokonania zwrotu wartości towarów na Kartę Podarunkową Hebe będzie przedstawienie przez Użytkownika paragonu lub faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zakup zwracanych towarów przy użyciu Karty Podarunkowej Hebe.
 4. Zwrot wartości reklamowanego produktu przedłuża ważność Karty Podarunkowej.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Wydanie Karty Podarunkowej Hebe nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Użytkownik w chwili wydania Karty otrzymuje od Wydawcy, na pisemne żądanie zgłoszone najpóźniej w momencie wydania Karty pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 2. Karta Podarunkowa Hebe w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa - nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w tym nie jest kartą płatniczą. Karta Podarunkowa Hebe jest znakiem legitymacyjnym - elektroniczną formą bonu towarowego.
 3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela oraz obowiązujące przepisy prawa.
 4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Wydawcy pod adresem  https://www.hebe.pl/regulaminy/regulamin-karty-podarunkowej-hebe.html  oraz dostępna w drogeriach Hebe.
 5. Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z Karty Podarunkowej Hebe można uzyskać u pracownika drogerii Hebe oraz na stronie internetowej https://www.hebe.pl/regulaminy/regulamin-karty-podarunkowej-hebe.html  
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym w szczególności prawo do wprowadzenia ograniczeń czasowych w obowiązywaniu Kart Podarunkowych Hebe i zakończenia wydawania i realizacji Kart Podarunkowych Hebe bez podania przyczyny. O zmianie Regulaminu, w tym w szczególności o zakończeniu realizacji Kart Podarunkowych Hebe Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 14 dni. Informacja ta zostanie podana przez Wydawcę w sposób publiczny poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej  https://www.hebe.pl/regulaminy/regulamin-karty-podarunkowej-hebe.html
 7. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie dwóch tygodni od chwili zamieszczenia ich na stronie internetowej pod adresem https://www.hebe.pl/regulaminy/regulamin-karty-podarunkowej-hebe.html. W przypadku zakończenia realizacji Kart Upominkowych Hebe postanowienie § 4 pkt.10 stosuje się odpowiednio.

 Warszawa, dnia 27 marca 2020 r.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne