Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Revolution -40-20%”

§ 1.
Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Revolution -40-20%”” (dalej jako „Akcja Promocyjna”). 

Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”). 

Akcja Promocyjna prowadzona jest we wszystkich drogeriach sieci Hebe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Drogerie Hebe”). 

Asortyment objęty Akcją Promocyjną może różnić się w poszczególnych Drogeriach Hebe. 

Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od 14.08.2019. do 28.08.2019 (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

§ 2.
Zasady Akcji Promocyjnej

Promocja dotyczy wszystkich produktów marki REVOLUTION Make up Revolution London dostępnych w sieci Hebe.

Rabat wynosi -20% bez karty hebe lub -40% po okazaniu karty hebe i naliczany jest od cen katalogowych.

Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi obowiązującymi w Drogeriach Hebe i nie dotyczy zestawów

Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej.

Promocja obowiązuje we wskazanym terminie lub do wyczerpania zapasów.

Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.


§ 3.
Reklamacje

W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej. 

W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona: 

  • pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu
  • pisemnie na adres: ul. Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa.

Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 

W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony. 

Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.  

§ 4.
Postanowienia końcowe

Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 14.08.2019 r.
 

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne