Konkursy

Regulamin konkursu pod nazwą

„Podaruj sobie wyjątkową pielęgnację od Excellence Creme”

§1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Podaruj sobie wyjątkową pielęgnację od Excellence Creme”

(zwany dalej „Konkursem”).

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”).

3. Organizatorem konkursu jest Columbit sp. z o.o., ul. Mińska 25 lok. 330, 03-808 Warszawa, wpisana do

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000374505, NIP: 521-358-97-17, kapitał zakładowy w wysokości 30 000 zł (zwana dalej

„Organizatorem”).

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest L’Oréal Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-844),

ul. Grzybowska 62, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000063684, NIP 524-030-33-75, kapitał zakładowy w wysokości 1.886.500,00 zł

(zwana dalej „Fundatorem”).

5. Konkurs prowadzony będzie w sklepach sieci Hebe na terenie całej Polski, w aplikacji mobilnej Hebe

oraz w sklepie internetowym dostępnym pod adresem hebe.pl (zwane dalej łącznie „Sklepem Hebe”).

Sklepy Hebe należą do Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie.

6. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniająca warunki

określone w Regulaminie, dokonująca zakupu produktów objętych Konkursem w Sklepach Hebe na

terenie Polski, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (zwana dalej

„Uczestnikiem”). Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

7. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.konkursy.columbit.pl oraz www.hebe.pl wraz

z możliwością jego pobrania oraz w siedzibie Organizatora, w okresie trwania Konkursu.

8. Konkurs rozpoczyna się dnia 23.03.2023 r. o godz. 00:00:01, a kończy w dniu 5.04.2023 r.

o godz.23:59:59. Zgłoszenia udziału w Konkursie przyjmowane są od dnia 23.03.2023 r. od godz.

00:00:01 do dnia 5.04.2023 r. do godz. 23:59:59.

9. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, pracownicy Fundatora, pracownicy

podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu oraz członkowie rodzin

wymienionych osób (przez członków rodzin rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby

pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma,

macochę i teściów oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu). Organizator zastrzega sobie prawo

(jednak nie będzie miał obowiązku) pobierania pisemnych oświadczeń od Uczestników Konkursu,

dotyczących tego warunku.

10. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani żadną inną formą przewidzianą w rozumieniu ustawy z dnia

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018, poz. 165 z późn. zm.).

§2 Zasady i ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy łącznie, w terminie od godz. 00:00:01 dnia 23.03.2023 r. do dnia

05.04.2023 r. do godz. 23:59:59:

a) Dokonać w Sklepie Hebe zakupu dowolnej farby marki Excellence Creme (zwanej dalej „Produktem

promocyjnym”), potwierdzonego paragonem fiskalnym (zwany dalej „Paragonem”). Zakup

produktów przed lub po w/w okresie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

b) Wykonać zadanie konkursowe polegające na udzieleniu autorskiej i kreatywnej odpowiedzi na

pytanie: „Za co cenisz koloryzację Excellence Creme?” (zwane dalej „Zadaniem”).

c) Przesłać prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie (zwane dalej „Zgłoszeniem”) wraz z

odpowiedzią na Zadanie (zwana dalej „Odpowiedzią”) przez wysłanie wiadomości SMS na numer

4301, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 poniżej. Treść wiadomości SMS powinna składać się

ze słowa LOREAL, numeru paragonu (numer umieszczony w górnej części paragonu, na linii daty,

po prawej stronie) oraz Odpowiedzi, oddzielonych od siebie kropkami. Przykład treści wiadomości

SMS:

LOREAL.NUMER PARAGONU.TWOJA ODPOWIEDŹ.

Wysłanie wiadomości SMS oznacza przystąpienie do Konkursu i jest równoznaczne z akceptacją

Regulaminu. Data i godzina wysłania SMS-a ze Zgłoszeniem nie może być wcześniejsza, niż data

i godzina zakupu produktów wyszczególnionych na Paragonie, z którymi związane jest dane

Zgłoszenie konkursowe.

2. W celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody należy zachować oryginał Paragonu, przy

czym oryginałem na potrzeby Konkursu nie są w szczególności kserokopia, odpis, duplikat,

wydrukowany skan, paragon zapisany w aplikacji oraz zdjęcie czy wydruk paragonu z aplikacji.

3. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najbardziej kreatywnych Odpowiedzi, zgodnie z kryteriami

określonymi w §3 pkt 5.

4. Zgłoszenie udziału w Konkursie:

a) Liczba znaków w wiadomości SMS nie może przekraczać 160.

b) Zgłoszenie należy wysłać w wiadomości SMS z telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci

operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji. Do Konkursu nie

będą przyjmowane Zgłoszenia wysyłane z bramek SMS. Koszt wysłania SMS zależny jest od taryfy

operatora. Opłata zostanie pobrana przez operatora niezależnie od tego, czy Zgłoszenie do

Konkursu będzie prawidłowe.

c) Po przesłaniu prawidłowego Zgłoszenia, przyjęcie Zgłoszenia zostanie potwierdzone bezpłatną

wiadomością zwrotną o treści: „Konkurs Podaruj sobie wyjatkowa pielegnacje. Otrzymalismy

zgloszenie. Autorzy najlepszych odpowiedzi otrzymaja SMS. Zachowaj paragon. Regulamin:

konkursy.columbit.pl”.

5. Jednokrotny zakup Produktu promocyjnego upoważnia do dokonania tylko jednego Zgłoszenia.

Wielokrotny zakup Produktu promocyjnego potwierdzony na jednym dowodzie zakupu nie uprawnia do

kolejnych Zgłoszeń. Jeden Paragon uprawnia do dokonania jednego Zgłoszenia. Numer Paragonu

można zgłosić tylko raz, kolejne Zgłoszenia z tym samym numerem nie będą brane pod uwagę.

6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, każdorazowo spełniając wszystkie

warunki określone w §2 pkt. 1. Organizator ma prawo wezwać Uczestnika, który przesłał więcej niż jedno

zgłoszenie do Konkursu, do przesłania wszystkich zgłoszonych Paragonów. Uczestnik, który nie będzie

posiadał wszystkich zgłoszonych Paragonów, zostanie wykluczony z Konkursu oraz utraci prawo do

nagrody.

7. Jedno gospodarstwo domowe rozumiane jako jeden adres zamieszkania lub zameldowania może

otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie. Jeżeli Uczestnik lub Uczestnicy z jednego gospodarstwa

domowego zakwalifikują się do więcej niż jednej nagrody w Konkursie, po weryfikacji danych osobowych

Uczestników Konkursu nagrodzone zostanie najwyżej ocenione Zadanie z danego gospodarstwa

domowego, a kolejna nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi z listy rezerwowej laureatów Konkursu.

Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w ramach Konkursu Jeśli Uczestnik,

identyfikowany najpierw na podstawie numeru telefonu, z którego dokonano zgłoszenia do Konkursu,

a następnie na podstawie podanych przez siebie danych osobowych, zostanie zakwalifikowany do

otrzymania więcej niż jednej nagrody w Konkursie, po weryfikacji danych osobowych Uczestników

Konkursu nagrodzona zostanie najwyżej oceniona Odpowiedź Uczestnika, a kolejna nagroda zostanie

przekazana Uczestnikowi z listy rezerwowej laureatów Konkursu.

§3 Nagrody i zasady przyznawania nagród

1. W Konkursie przewidziano 20 (słownie: dwadzieścia) równorzędnych nagród w postaci zestawu

składającego się z:

a) 12 (słownie: dwanaście) farb Excellence Creme od L’Oreal Paris w odcieniu wybranym przez

laureata, o łącznej wartości 444 zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery złote).

b) Karty podarunkowej Hebe o wartości 200 zł (słownie: dwieście złotych).

- zwane dalej łącznie „Nagrodą”. Dodatkowo do każdej Nagrody przewidziano świadczenie pieniężne

w wysokości 11,11% z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób

fizycznych (zwana dalej „Dodatkową nagrodą na pokrycie podatku”).

2. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób

fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1128) (zwanej dalej „Ustawą PDOF”) wydanie Nagród,

o których mowa w ust. 1 powyżej, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od

osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Fundator, jako płatnik zryczałtowanego podatku

dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Nagród Laureatowi obliczy, pobierze i odprowadzi do

właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Laureat

przyjmuje do wiadomości, iż Dodatkowa nagroda na pokrycie podatku nie podlega wypłacie na jego

rzecz, lecz zostanie przeznaczona w całości na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób

fizycznych należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

3. Organizator powoła Komisję Konkursową (zwana dalej „Komisją”), w której skład będą wchodziły co

najmniej 3 osoby. Zadania Komisji:

a) Weryfikacja prawidłowości Zgłoszeń,

b) Swobodna ocena Odpowiedzi, wyłonienie laureatów i listy rezerwowej,

c) Sporządzenie listy zwycięzców,

d) Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji,

e) Nadzór nad procesem wydania Nagród,

f) Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.

4. Komisja dokona wyboru najlepszych Odpowiedzi zgodnie z kryteriami określonymi w §3 pkt 5, podczas

niepublicznych posiedzeń Komisji w siedzibie Organizatora w dniach od 11.04.2023 r. do 28.04.2023 r.

spośród wszystkich Zgłoszeń dokonanych zgodnie z §2 niniejszego Regulaminu. Wyłonionych zostanie

20 najlepszych Odpowiedzi wytypowanych do otrzymania Nagrody oraz 10 kolejnych Odpowiedzi, które

zostaną umieszczone na liście rezerwowej w kolejności wyboru (od najlepszej Odpowiedzi według

kryteriów określonych w ust. 5 poniżej).

5. W ocenie Odpowiedzi przez Uczestników, Komisja będzie stosowała następujące kryteria:

a) Przydatność w działaniach marketingowych dla Fundatora,

b) Oryginalność wykonania zadania i pomysłowość,

c) Słownictwo i stylistykę.

Odpowiedzi muszą być poprawne językowo, nie mogą zawierać treści reklamujących marki lub firmy inne

niż Fundatora, jak również nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem lub naruszających

powszechnie przyjęte normy obyczajowe lub społeczne, w tym treści dyskryminujących ze względu na

płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek

lub orientację seksualną. Odpowiedzi nie spełniające tego warunku będą wykluczane z udziału w

Konkursie.

6. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami Konkursu w ciągu 7 dni roboczych liczonych od ostatniego

dnia posiedzenia Komisji, poprzez SMS wysłany bezpłatnie na numer, z którego dokonane zostało

Zgłoszenie. Wiadomość SMS będzie zawierać instrukcję w jaki sposób uzyskać prawo do Nagrody.

Uczestnik zostanie poproszony o przesłanie zdjęcia Paragonu oraz Oświadczenia laureata dostępnego

na stronie konkursy.columbit.pl, którego treść jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu. W oświadczeniu

Uczestnik winien wypełnić wszystkie pola dotyczące danych osobowych oraz zaznaczyć kolor farby jaki

został przez niego wybrany. Zdjęcie lub skan wypełnionego oświadczenia wraz ze zdjęciem lub skanem

Paragonu należy przesłać pocztą elektroniczną pod adresem konkurs@columbit.pl, wpisując w temat

wiadomości „Podaruj sobie wyjątkową pielęgnację od Excellence Creme”, w ciągu 7 dni kalendarzowych

od kontaktu Organizatora ze Zwycięzcą.

7. W przypadku, gdy Zwycięzca nie spełni warunków pkt 6, prawo do Nagrody przechodzi na uczestnika

z listy rezerwowej. Uczestnik rezerwowy zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej w ciągu 3 dni

roboczych licząc od stwierdzenia takiej okoliczności. W przypadku, gdy uczestnik z listy rezerwowej nie

spełni warunków pkt 6, prawo do Nagrody przechodzi na następną osobę z listy rezerwowej, aż do jej

wyczerpania.

8. W przypadku wyczerpania listy rezerwowej lub utraty prawa do Nagrody przez zwycięzcę i uczestników

z listy rezerwowej, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania nadesłania oryginału Paragonu. Uczestnik, który otrzyma

takie żądanie, jest zobowiązany w ciągu 7 dni od otrzymania żądania przesłać oryginał Paragonu pocztą

poleconą lub przesyłką kurierską na swój koszt, na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 3

Regulaminu. Nieprzedstawienie przez Uczestnika oryginału Paragonu na wezwanie Organizatora lub

przesłanie Paragonu uszkodzonego, nieczytelnego, nieoryginalnego lub Paragonu, na którym dane są

inne niż w zgłoszeniu do Konkursu, lub który wydany został przez podmiot inny niż Sklep Hebe,

powoduje wykluczenie Zgłoszenia z udziału w Konkursie. Organizator nie przewiduje zwrotu oryginału

Paragonu

10. Nadesłanie Paragonu lub zdjęcia Paragonu nieczytelnego, uszkodzonego w stopniu uniemożliwiającym

odczytanie daty, miejsca zakupu, numeru paragonu oraz zakupionych Produktów promocyjnych lub nie

obejmujące tych danych lub wskazujące dane inne niż podane w Zgłoszeniu nie są brane pod uwagę

przez Organizatora i powoduje utratę prawa do otrzymania Nagrody. W takim wypadku Nagroda

przyznana zostaje Uczestnikowi pierwszemu na liście rezerwowej.

11. Ostateczna weryfikacja Zgłoszeń zakończona zostanie z dniem 22.06.2023 r.

12. Nagrody zostaną wydane do dnia 30.06.2023 r. poprzez wysłanie przesyłką kurierską na adres podany

przez laureata w Oświadczeniu Laureata, bez wcześniejszego powiadamiania.

13. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na inną osobę. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na inną nagrodę rzeczową.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie Nagrody przez Zwycięzcę lub podanie przez niego błędnych danych niezbędnych do wysyłki Nagrody.

§4 Dane osobowe

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”) jest L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą

w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62, NIP: 5240303375, KRS: 0000063684.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na określonych poniżej podstawach prawnych

i w następujących celach:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO, jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do

podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją Regulaminu Konkursu przez

Uczestnika;

b) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) w celu wypełnienia obowiązków prawnych

ciążących na Fundatorze polegających na prawidłowym prowadzeniu rozliczeń podatkowych

i prawidłowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych;

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu realizacji obowiązków Fundatora wynikających

z przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych, tj. przyjmowanie i rozpatrywanie

reklamacji dotyczących Konkursu, wysyłanie odpowiedzi na reklamację; dane osobowe w tym

celu są przetwarzane do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego;

d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez Fundatora, tj. dochodzenia roszczeń - w celu realizacji wszelkich działań

przedprocesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeń

lub obrony Fundatora; dane osobowe w tym są przetwarzane do upływu okresu przedawnienia

roszczeń,

e) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez Fundatora, tj. prowadzenia bieżącej korespondencji i udzielanie odpowiedzi

na pytania związane z Konkursem; dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do

udzielenia odpowiedzi oraz w celach archiwizacyjnych.

3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa

poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska pod adresem e-mail:

personal-da@loreal.com.

4. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail,

numer telefonu, rok urodzenia, adres korespondencyjny.

5. Organizator Konkursu – Columbit sp. z o.o., ul. Mińska 25 lok. 330, 03-808 Warszawa, zarejestrowana

w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000374505 – jest

podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Fundatora.

6. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Fundatora, w szczególności

Organizatorowi Konkursu tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu. Dane osobowe

osób nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej lub operatorowi pocztowemu w celu

wysyłki Nagrody.

7. Fundator może udostępniać dane osobowe również innym niż Organizator podmiotom, świadczącym na

jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi księgowe, usługi prawne, usługi IT

oraz usługi wspierające działania marketingowe, przy czym podmioty świadczące ww. usługi

przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Fundatorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami

Fundatora. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym z Fundatorem oraz

podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa.

8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz przechowywane

do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego

z przepisów prawa.

10. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali Nagrody zakończy się

z upływem trzech miesięcy od końca okresu trwania Konkursu.

11. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się

z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania

Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).

12. Uczestnikowi przysługuje prawo skorzystania z uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawo

żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub żądania

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu na ich

przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.

13. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów

(wskazanych powyżej), informujemy o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie

danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją

14. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

15. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

profilowaniu.

16. Podanie danych osobowych w celach: a) realizacji przedmiotu umowy jest warunkiem zawarcia umowy,

a niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości jej zawarcia lub brakiem możliwości

należytego jej wykonania, b) rozpatrywania reklamacji, dochodzenia ewentualnych roszczeń jest

niezbędne celem prawidłowego rozpatrzenia ewentualnej reklamacji lub dochodzenia roszczeń, c)

w celach wynikających z przepisów prawa jest obligatoryjne na podstawie przytoczonych przepisów

prawa, d) w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.

§5 Reklamacje

1. Reklamacje można składać pocztą, listem poleconym najpóźniej do dnia 21.07.2023 r. na adres:

Columbit sp. z o.o., ul. Mińska 25 lok. 330, 03-808 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja Podaruj sobie

wyjątkową pielęgnację”. Reklamacja winna zawierać numer telefonu, z którego uczestnik dokonywał

Zgłoszenia, dane uczestnika, adres, opis przedmiotu reklamacji, roszczenie i podpis.

2. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji.

3. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub

e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia

nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. Prawo powyższe przysługuje

Uczestnikowi również w przypadku nie skorzystania przez Uczestnika z postępowania reklamacyjnego

opisanego w niniejszym Regulaminie.

§6 Prawa autorskie

1. Poprzez fakt zgłoszenia do Konkursu Uczestnik gwarantuje, że przysługują̨ mu wszelkie prawa własności

intelektualnej do Odpowiedzi, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również̇, że

Odpowiedzi są̨ przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie były dotychczas nigdzie

publikowane, jak również̇ nie są̨ obciążone prawami osób trzecich i nie naruszają praw osób trzecich.

2. Uczestnik udziela nieodpłatnie, na okres 5 lat oraz bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych

Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Odpowiedzi z prawem do udzielania sublicencji nie

szerszej niż udzielona licencja. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania z

Odpowiedzi na następujących polach eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) - publiczne

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu

i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.

3. Organizator oraz Fundator zastrzegają sobie prawo do wykorzystania przesłanych Odpowiedzi na

potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach w szczególności na publikację

nagrodzonych w Konkursie Odpowiedzi, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz

szkoleniowych i Uczestnik zgadza się na publikację, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym

skrótów i korzystania z tak zmienionych Odpowiedzi w zakresie wskazanym powyżej.

4. Uczestnik oświadcza, że opublikowane przez Organizatora lub Fundatora Odpowiedzi zgodnie z treścią

Regulaminu, nie muszą zostać usunięte po zakończeniu Konkursu. Uczestnik nie będzie zgłaszał do

Organizatora ani Fundatora żadnych roszczeń z tego tytułu.

§7 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Zwycięzcy Nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do

otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

2. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać e-mailem pod adresem

konkurs@columbit.pl.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne