Konkursy

Regulamin konkursu SMS

„Konkurs Sensodyne i Parodontax w Hebe!”

 

1. DEFINICJE

1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

a. Organizator – Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź,www.smolar.pl , działający na zlecenie spółki GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu będącej fundatorem nagród w konkursie;

b. Konkurs – konkurs organizowany w sklepach konkursowych, pod nazwą

„Konkurs Sensodyne i Parodontax w Hebe!” opisany w niniejszym regulaminie;

c. Regulamin – niniejszy regulamin konkursu;

d. Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup minimum jednego dowolnego produktu marki Sensodyne lub Parodontax. Zakup promocyjny musi być dokonany w sklepie konkursowym w okresie od dnia 16.07.2020 r. do dnia 29.07.2020 r. i musi być udokumentowany jednym oryginałem dowodu zakupu. Poza ww. okresem produkty marki Sensodyne lub Parodontax są dostępne w sklepach konkursowych, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w konkursie.

e. Uczestnik – osoba spełniająca wymagania określone w pkt. 3 regulaminu;

f. Laureat – osoba, która wygrała nagrodę w konkursie;

g. Operatorzy Telefonii Komórkowej – firmy telekomunikacyjne świadczące usługi sieci GSM na terenie Polski;

h. Premium SMS – usługa w standardzie GSM, w ramach, której wysłanie wiadomości SMS przez uczestnika związane jest z pobraniem przez operatora telefonii komórkowej opłaty wyższej niż standardowa opłata za przesłanie SMS z telefonu komórkowego na inny telefon komórkowy (opłata za wysłanie jednego SMS-a pod numer 70988 wynosi 0,50 zł netto / 0,62 zł z VAT). Bezpośrednim dostawcą usług opisanych w niniejszym regulaminie, za które opłata regulowana jest za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych o podwyższonej opłacie (tzw. SMS Premium) jest organizator;

i. Numer Premium SMS – numer SMS podany uczestnikowi w celu zgłoszenia i uczestnictwa w konkursie, tj. nr 70988;

j. Wiadomość SMS (SMS) – wiadomość tekstowa, wysyłana przez uczestnika z telefonu komórkowego pod wskazany nr SMS (do konkursu nie będą rejestrowane zgłoszenia SMS wysyłane z bramek SMS);

k. Sklep konkursowy – dowolna sklep sieci Drogerie Hebe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w którym można dokonać zakupu promocyjnego;

l. Dowód zakupu – oryginał paragonu fiskalnego lub imiennej faktury VAT (wystawionej na uczestnika w rozumieniu pkt. 3.1 regulaminu) potwierdzający dokonanie zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby niniejszego konkursu musi być czytelny i oryginalny, tzn. taki który jest wystawiony przez sklep (którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu) i który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby niniejszego konkursu nie jest w szczególności jego: - kserokopia,

- kopia notarialnie poświadczona,

- wtórnik,

- odpis,

- duplikat,

- wydrukowany skan.

W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu promocyjnego stwierdzającego udział w konkursie, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora. Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer dowodu zakupu stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

m. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.2. Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia 16.07.2020 r. do dnia 29.07.2020 r., przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 02.10.2020 r.

2.3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 847 ze zm.).

2.4. Udział w konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do konkursu powinien zapoznać się z treścią regulaminu. Uczestnik, przystępując do konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Przesłanie zgłoszenia do konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień regulaminu.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

b) zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; c) ma ukończone 18 lat;

d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

3.2 W celu uczestniczenia w konkursie, uczestnik konkursu powinien posiadać numer telefonu komórkowego, który jest aktywny w jednej z sieci GSM operatorów telefonii komórkowej w Polsce oraz nie ma włączonej blokady SMS Premium.

3.3. Konkurs jest dostępny wyłącznie dla uczestników znajdujących się w zasięgu sieci GSM polskich operatorów komórkowych.

3.4. Zgłoszenie udziału w konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.

3.5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz sklepów konkursowych w rozumieniu regulaminu konkursu. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

4. ZASADY KONKURSU

 

4.1. W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik musi zastosować się do następującej procedury:

a) Dokonać zakupu promocyjnego i zachować oryginał dowodu zakupu.

b) Wysłać SMS zgłoszeniowy zawierający rozwiązanie zadania konkursowego, które polega na wymyśleniu i przesłaniu własnej autorskiej odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmi: „Jak dbasz o piękny uśmiech?” pod numer 70988 z telefonu komórkowego

(opłata za wysłanie jednego SMS-a pod numer 70988 wynosi 0,50 zł netto / 0,62 zł z VAT).

c) Format SMS-a zgłoszeniowego („zgłoszenie do konkursu”) zawierającego rozwiązanie zadania konkursowego musi być następujący: DBAM.nr paragonu.Twoja odpowiedź

(wyrażenie „DBAM” zwane będzie w dalszej części regulaminu prefiksem). Numer dowodu zakupu czy numer paragonu znajduje się najczęściej w prawej, górnej stronie paragonu, na linii daty dokonania zakupu promocyjnego. Załącznik nr 1 do regulaminu zawiera wizualizację przykładowego paragonu fiskalnego, na której zaznaczono elipsą jego numer w rozumieniu regulaminu.

Przykładowy SMS zgłoszeniowy z rozwiązaniem zadania konkursowego dla uczestnika, który dokonał zakupu promocyjnego i posiada dowód zakupu o numerze 123456 powinien wyglądać następująco:

DBAM.123456. uzywajac produktow najwyzszej jakości dla zebow radosci

SMS zgłoszeniowy musi zawierać treść odpowiedzi uczestnika na zadanie konkursowe, czyli po prefiksie „DBAM”, „nr dowodu zakupu”, uczestnik powinien wpisać treść odpowiedzi na zadanie konkursowe (jak w powyższym przykładzie).

d) Prawidłowe zgłoszenie do konkursu musi, zgodnie z pkt. 4.1 lit. c regulaminu zawierać w treści SMS-a rozwiązanie zadania konkursowego (poprzedzone prefiksem). SMS zgłoszeniowy zawierający rozwiązanie zadania konkursowego może składać się z maksimum 160 znaków w całości (łącznie z prefiksem, tj. wyrazem „DBAM” numerem dowodu zakupu promocyjnego oraz rozwiązaniem zadania konkursowego w tym ze „spacjami”) i nie może zawierać polskich znaków. Dopuszcza się użycie małych i dużych liter.

e) Dowód zakupu zostanie zweryfikowany przy wydawaniu nagród (przekazanie dowodu zakupu (skanu/zdjęcia) jest warunkiem koniecznym wydania nagrody). Zgłoszenie udziału w konkursie na podstawie zakupu promocyjnego może mieć miejsce wyłącznie po dokonaniu tego zakupu, tj. czas zakupu (data i godzina uwidoczniona na dowodzie zakupu) nie może być późniejszy niż czas wysłania wiadomości SMS (zgłoszenia do konkursu). W sytuacji, gdyby okazało się, iż laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu promocyjnego, tj. data i godzina otrzymania zgłoszenia jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z dowodu zakupu, traci on prawo do nagrody.

f) Zgłoszenia do konkursu mogą być wysyłane codziennie w okresie: od godziny 00:00:00 dnia 16.07.2020 r. do godziny 23:59:59 dnia 29.07.2020 r., wyłącznie po dokonaniu zakupu promocyjnego.

 

g) Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia do konkursu uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie konkursowej. Uczestnik konkursu otrzyma od organizatora SMS potwierdzający prawidłowe zgłoszenie oraz rejestrację w bazie konkursowej o następującej treści: „Dziekujemy za udzial w konkursie: Konkurs Sensodyne i Parodontax w Hebe! Zachowaj dowod zakupu. Regulamin na www.smolar.pl”

4.2. Rozwiązanie zadania konkursowego, o którym mowa w pkt. 4.1 lit. b regulaminu:

- musi być wynikiem osobistej twórczości uczestnika,

- nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem, - nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

4.3. W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego, aby dokonać prawidłowego zgłoszenia do konkursu z tytułu każdego zakupu promocyjnego, należy każdy z tych zakupów udokumentować odrębnym oryginałem dowodu zakupu i odrębnym zgłoszeniem do konkursu. Organizator ma prawo wezwać uczestnika, który zgłosił się wielokrotnie do konkursu, do przesłania wszystkich dowodów zakupu. W przypadku, jeżeli uczestnik nie będzie posiadał tych dowodów zakupu może zostać zdyskwalifikowany i wykluczony z konkursu, z utratą prawa do nagrody przyznanej mu w konkursie włącznie. W takim przypadku niewydana z tego powodu nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.

4.4. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać dowolną ilość zgłoszeń (pod warunkiem dokonania, odpowiedniej ilości zakupów promocyjnych), jednakże jedna osoba oraz osoby z jednego gospodarstwa domowego (przez termin „gospodarstwo domowe” organizator rozumie ten sam

adres zamieszkania lub zameldowania uczestników konkursu), mogą otrzymać w całym konkursie tylko jedną nagrodę dzienną. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba, będzie przesyłać zgłoszenia do konkursu z różnych numerów telefonicznych, a zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej nagrody dziennej. W takim przypadku niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.

4.5. Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik konkursu narusza zasady określone w niniejszym regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w konkursie w tym m. in. podania wszystkich numerów telefonów, z których uczestnik wysyłał zgłoszenia do konkursu. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody wymienionej w pkt. 6.1 lub w pkt. 6.2 regulaminu. W takim przypadku niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.

4.6. Wielokrotne przesłanie zgłoszenia do konkursu na podstawie jednego oryginału dowodu zakupu promocyjnego, wysłane przez tego samego uczestnika lub przez kilku uczestników nie zwiększa szansy wygrania nagród i będzie traktowane jako duplikat oraz zostanie usunięte z bazy zgłoszeń (w bazie pozostanie pierwsze prawidłowe zgłoszenie).

4.7. W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu potwierdzającego udział w konkursie, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora.

 

5. WYŁANIANIE LAUREATÓW NAGRÓD

 

5.1 W celu wyłonienia laureatów nagród w konkursie oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem konkursu, organizator powoła komisję konkursową, o której mowa w pkt. 7 regulaminu.

5.2 Weryfikacja poprawności przesyłanych zgłoszeń do konkursu będzie dokonywana za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego konkurs. Zgłoszenia zawierające błędny prefiks lub niespełniające innych wymogów określonych w regulaminie nie będą brały udziału w konkursie. Czas nadesłania SMS-a zgłoszeniowego będzie rejestrowany przez centralny komputer organizatora.

ETAPY DZIENNE

5.3 Konkurs został podzielony na 14 (słownie: czternaście) etapów dziennych. Etap dzienny odpowiada każdemu dniu trwania konkursu (tj. od dnia 16.07.2020 r. do dnia 29.07.2020 r.) i trwa od godziny 00:00:00 danego dnia trwania konkursu do godziny 23:59:59 tego dnia. Pierwszy etap dzienny odbędzie się w pierwszym dniu trwania konkursu, tj. 16.07.2020 r., natomiast ostatni etap dzienny przypada na ostatni dzień trwania konkursu, tj. 29.07.2020 r.

5.4 Zgłoszenie konkursowe ważne jest tylko w tym etapie dziennym konkursu, w którym wpłynęło. W celu ponownego wzięcia udziału w konkursie, wymagane jest od uczestnika kolejne (nowe) spełnienie warunków udziału w konkursie.

5.5 Wyłanianie przez komisję konkursową laureatów nagród dziennych w konkursie, będzie odbywać się na bieżąco w trakcie trwania konkursu, tj. w dniu następnym po dniu, którego rozstrzygnięcie dotyczy np. rozstrzygnięcie za dzień 16.07.2020 r. nastąpi w dniu 17.07.2020 r. Jeżeli rozstrzygnięcie konkursu wypadnie na dzień wolny od pracy, tj. sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, wówczas rozstrzygnięcie następować będzie w najbliższy dzień roboczy np. rozstrzygnięcie za 18.07.2020 r. nastąpi w dniu 20.07.2020 r.

5.6 Wyłanianie laureatów nagród dziennych polegać będzie na wyborze przez komisję konkursową spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych zgłoszeń w danym etapie dziennym, najlepszego rozwiązania zadania konkursowego. Komisja konkursowa oceni według własnego uznania wszystkie prawidłowo nadesłane do danego etapu dziennego zgłoszenia, uwzględniając ich jakość, oryginalność, kreatywność oraz walory artystyczne. Komisja konkursowa wybierze w każdym etapie dziennym 1 (słownie: jednego) laureata nagrody dziennej.

5.7 Każdy laureat nagrody dziennej awansuje automatycznie do tzw. wielkiego finału. W trakcie trwania całego konkursu wyłonionych zostanie 14 (słownie: czternastu) laureatów nagród dziennych.

WIELKI FINAŁ

5.8 W dniu 31.07.2020 r. odbędzie się wielki finał. W wielkim finale komisja konkursowa spośród zgłoszeń wszystkich finalistów (tj. czternastu laureatów nagród dziennych) wybierze 4 (słownie: czterech) laureatów nagród głównych. Komisja konkursowa dokonując ww. wyboru oceni według własnego uznania wszystkie zgłoszenia finalistów, uwzględniając ich jakość, oryginalność, kreatywność oraz walory artystyczne.

6. NAGRODY

6.1 Nagrodą główną w konkursie jest iPhone Se (2020) o wartości 2.199,00 zł (słownie: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto. Dodatkowo do nagrody głównej organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 244,33 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery złote 33/100). Łączna całkowita wartość nagrody głównej wynosi 2.443,33 zł brutto (słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści trzy złote 33/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 244,33 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery złote 33/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez organizatora.

Łączna liczba nagród głównych w konkursie wynosi 4 (słownie: cztery) sztuki.

Łączna wartość nagród głównych w konkursie wynosi 9.773,32 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote 32/100).

6.2 Nagrodą dzienną w konkursie jest zestaw produktów do higieny jamy ustnej marki Sensodyne i Parodontax o łącznej wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto. Dodatkowo do nagrody dziennej organizator przygotował część pieniężną nagrody w wysokości 5,56 zł (słownie: pięć złotych 56/100). Łączna całkowita wartość nagrody dziennej wynosi 55,56 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 56/100), przy czym część pieniężna nagrody w wysokości 5,56 zł (słownie: pięć złotych 56/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez organizatora.

Łączna liczba nagród dziennych to 14 (słownie: czternaście) sztuk.

Łączna wartość nagrody dziennych wynosi 777,84 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 84/100).

6.3 Łączna liczba wszystkich nagród w konkursie wynosi 18 (słownie: osiemnaście) sztuk.

6.4 Łączna pula nagród w konkursie wynosi 10.551,16 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 16/100).

6.5 Laureaci konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Laureatowi nie przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.

 

7 NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 

7.1 Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagród oraz decydującym o przyznaniu nagród, o których mowa w pkt. 6.1 i pkt. 6.2 regulaminu, będzie komisja konkursowa. W skład komisji wejdą minimum dwaj przedstawiciele organizatora.

7.2 Komisja konkursowa dokonując wyboru najlepszych rozwiązań zadania konkursowego, weźmie pod uwagę prawidłowość zgłoszeń zgodnie z pkt. 3 i pkt. 4 regulaminu oraz najciekawsze rozwiązania zadania konkursowego przy uwzględnieniu kryterium jakości, oryginalności, kreatywności i walory artystyczne każdego rozwiązania zadania konkursowego.

 

8 POWIADOMIENIE O WYGRANEJ ORAZ SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW

 

8.1 Każdy laureat nagrody w konkursie (nagrody głównej i dziennej) zostanie powiadomiony o wygranej, najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, poprzez wysłanie na koszt organizatora wiadomości SMS. Organizator w treści wiadomości SMS poinformuje laureata o wygranej nagrodzie oraz o konieczności przesłania kompletu niezbędnych danych i oświadczeń laureata.

8.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności powiadomienia laureata o wygranej z powodu podania przez uczestnika błędnego numeru telefonu lub zmiany numeru telefonu w czasie trwania konkursu lub posiadania przez uczestnika włączonej w telefonie komórkowym blokady SMS Premium lub w sytuacji kiedy telefon uczestnika jest wyłączony.

8.3 Dodatkowo niezależnie od powiadomienia laureatów, o którym mowa w pkt. 8.1 regulaminu, wyniki niniejszego konkursu każdy uczestnik może również sprawdzić na stronie internetowej pod adresem:www.wyniki.smolar.pl , wpisując numer dowodu zakupu promocyjnego podany w zgłoszeniu oraz numer telefonu, z którego wysłano zgłoszenie do konkursu.

8.4 Warunkiem wydania nagród w konkursie (głównych i dziennej) jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza dla laureatów nagród, który będzie dostępny na stronie internetowej pod adresem:www.laureaci.smolar.pl , w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez organizatora wiadomości SMS informującej o wygranej, o której mowa w pkt. 8.1 regulaminu. Laureat nagrody zobowiązany będzie podać w tym formularzu następujące dane i oświadczenia:

a) imię i nazwisko laureata nagrody,

b) dokładny adres zamieszkania laureata (do wysyłki nagrody),

c) numer telefonu laureata, z którego wysłano zgłoszenie do konkursu,

d) adres e-mail laureata nagrody,

e) zamieszczenie / załączenie czytelnego skanu lub zdjęcia oryginału dowodu zakupu z numerem dowodu wskazanym w nagrodzonym zgłoszeniu (plik z dowodem zakupu nie powinien przekraczać wielkości 5 MB i powinien być wykonany w formacie jpg lub png lub jpeg) ,

f) oświadczenia o następującej treści:

¨ „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”,

¨„Zapoznałam/em się z regulaminem konkursu „Konkurs Sensodyne i Parodontax w Hebe!”, w tym z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego wszystkie postanowienia”.

Oświadczam, że:

¨ „Jestem autorem wszelkich treści, utworów - w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - jakie powstały w związku z wykonaniem zadania w konkursie „Konkurs Sensodyne i Parodontax w Hebe!”, polegającego na wymyśleniu i przesłaniu własnej autorskiej odpowiedzi na zadanie konkursowe określone w regulaminie konkursu.”

¨ „Przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do rozwiązania zadania konkursowego, powstałego w związku z wykonaniem zadania w konkursie „Konkurs Sensodyne i Parodontax w Hebe!”, polegającego na wymyśleniu i przesłaniu własnej autorskiej odpowiedzi na zadanie konkursowe określone w regulaminie konkursu. Treści te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, nie udzieliłem/am żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z rozwiązania zadania konkursowego, posiadam wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań zadania konkursowego.”

¨ „Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski oraz GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski oraz GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.”

8.5 W przypadku niepodania wymaganych danych i oświadczeń przez laureatów nagród zgodnie z postanowieniami pkt. 8.4 regulaminu w terminie wskazanym w pkt. 8.6 regulaminu lub niespełnienia warunków przez laureata nagrody przewidzianych w pkt. 3 i pkt. 4 regulaminu, niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora.

8.6 Laureaci nagród muszą podać wymagane dane i oświadczenia w formularzu dla laureatów na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl , zgodnie z pkt. 8.4 regulaminu, w terminie wynikającym z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 14.08.2020 r. O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń od laureatów nagród, decyduje data ich otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 14.08.2020 r.

8.7 Laureaci nagród są zobowiązani do zachowania oryginału dowodu zakupu z czytelnym numerem dowodu, który został zgłoszony do konkursu. W sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że laureat nagrody naruszył zasady konkursu określone w regulaminie lub naruszył przepisy powszechnie obowiązującego prawa, organizator może zobowiązać ww. laureata (żądaniem skierowanym za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres e-mail, który laureat podał w formularzu dla laureatów, o którym mowa w pkt. 8.4 regulaminu) do przesłania danych, oświadczeń oraz oryginału dowodu zakupu wskazanych w pkt. 8.4 regulaminu na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa ul. Inżynierska 15, 93 –

569 Łódź, najpóźniej w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania (decyduje data otrzymania dowodu zakupu przez organizatora). Niedotrzymanie ww. warunków przez laureata nagrody oznacza, że laureat traci prawo do nagrody.

 

9. WYDANIE NAGRÓD

9.1 Warunkiem odebrania nagrody jest:

− zamieszczenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń, w tym skanu / zdjęcia oryginału dowodu zakupu promocyjnego opatrzonego numerem (zgodnym ze wskazanym w zgłoszeniu) oraz datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej, która jest jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt. 4.1 f) regulaminu (zgodnie z zapisami regulaminu),

− wylegitymowanie się jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym tożsamość i zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez laureata (przy odbiorze nagrody),

− wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody (przy odbiorze nagród laureaci zobowiązani są do wypełnienia pokwitowania odbioru nagrody). Odbiór nagrody laureat pokwituje swoim własnoręcznym podpisem.

9.2 Wszystkie nagrody zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej nie później niż do dnia 28.08.2020 r. W przypadku nieobecności laureata w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, pod którym będzie można umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór

własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej. Laureat może odebrać przesyłkę z nagrodą do dnia 04.09.2020 r.

9.3 Nagroda, wskazana w pkt. 6.1 i pkt. 6.2 regulaminu, nieodebrane do dnia 04.09.2020 r.

pozostaje w dyspozycji organizatora.

 

10. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

10.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres organizatora (Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15). O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż 18.09.2020 r.

10.2 Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu, z którego przesłał SMS zgłoszeniowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

10.3 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez organizatora, nie później niż do dnia 02.10.2020 r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). Organizator rozpatrywać będzie reklamacje uczestników, złożone wyłącznie w formie pisemnej, na podstawie regulaminu. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

10.4 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

11. PRAWA AUTORSKIE

11.1 Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z rozwiązaniem zadania konkursowego, o którym mowa w pkt. 4.1. lit. b) regulaminu.

11.2 Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

11.3. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jego pracy konkursowej będącej odpowiedzią na zadanie konkursowe, poprzez publikację jej przez GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. w kanałach komunikacji tego podmiotu, w szczególności w profilach mediów społecznościowych lub na stronie internetowej, w celu podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach konkursu (bez podawania danych osobowych).

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1, dalej „RODO”), organizator konkursu informuje, że administratorami danych osobowych uczestników konkursu są:

a) spółka będąca właścicielem marki Sensodyne i Parodontax, na rzecz której organizowany jest konkurs, tj. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań. Dane kontaktowe w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych (przez ww. administratora) do Inspektora ochrony danych: e-mail: pl.cpa@gsk.com , adres do korespondencji: Inspektor

Ochrony Danych, GSK, ul. Kolorowa 6, 60-198, Poznań;

b) organizator konkursu, tj. Smolar Agencja Promocyjno–Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 –569 Łódź, NIP: 7262214473. Dane kontaktowe ww. administratora e-mail: biuro@smolar.pl, adres do korespondencji: ul. Inżynierska 15, 93 –569 Łódź.

12.2 Administrator danych osobowych - GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu informuje, że:

a) dane osobowe uczestnika konkursu pozyskane przez ww. administratora danych osobowych, są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celach związanych z przedmiotowym konkursem, tj.:

− w celu marketingu bezpośredniego jakim jest prowadzenie działań promocyjnych na rzecz marki Sensodyne i Parodontax, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

− w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. f RODO),

b) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie,

c) uczestnikowi przysługuje:

− prawo dostępu do podanych danych osobowych,

− prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,

− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć na adres e-mail lub w formie pisemnej na adresy wskazane w pkt. 12.1 lit. a) regulaminu,

d) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,

e) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez ww. administratora innym podmiotom w celu związanym z konkursem, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników, a także podmiotom obsługującym ww. administratora danych osobowych pod względem prawnym,

f) dane osobowe uczestników będą przechowywane przez ww. administratora do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z konkursem,

g) dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy,

h) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

12.3 Administrator danych osobowych - Smolar Agencja Promocyjno–Reklamowa Robert Wojkowski informuje, że:

a) dane osobowe uczestnika konkursu pozyskane przez ww. administratora danych osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przedmiotowym konkursem - w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. f RODO) – tj.:

− w celu organizacji konkursu, w związku z tym, że ww. administrator danych osobowych jako organizator konkursu składa wobec uczestników we własnym imieniu przyrzeczenie publiczne dot. wydania nagrody (zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w tym art. 921 KC), tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do konkursu, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na organizatorze w związku z organizacją konkursu i obowiązków sprawozdawczych;

− w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników,

b) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie,

c) uczestnikowi przysługuje:

− prawo dostępu do podanych danych osobowych,

− prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,

− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć na adres e- mail: biuro@smolar.pl lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 12.1 lit. b) regulaminu,

d) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,

e) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia konkursu, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników, operatorom bramki sms, podmiotom realizującym wydanie/wykonanie nagrody, operatorom pocztowym/przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym administratora danych osobowych prawnie i księgowo,

f) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z konkursem oraz w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,

g) dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy,

h) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

12.4 Regulamin konkursu jest jawny i powszechnie dostępny. Pełna treść regulaminu będzie dostępny na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.smolar.pl/konkursSensodyne-i-Parodontax-w-Hebe, a także w biurze organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź.

12.5 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

12.6 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z konkursem mogą kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@smolar.pl lub też dzwoniąc pod numer (42) 636 90 97 lub (42) 636 90 93 w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą operatora).

 

 

[1] Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne