Konkursy

Regulamin Konkursu „Kosmetyk, który odmienił Twój kosmetyczny świat”

§ 1.

Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin konkursu pt. „Kosmetyk, który odmienił Twój kosmetyczny świat”.

2. Konkurs pt. „Kosmetyk, który odmienił Twój kosmetyczny świat” – konkurs organizowany i prowadzony na zasadach określonych w Regulaminie przez Organizatora. Organizator jest przyrzekającym i realizującym nagrodę w Konkursie. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.)

3. Organizator i Koordynator - LTTM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mangalia 2a, 02-758 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576937, NIP 5272744071, REGON 36239757. LTTM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie odpowiada za obsługę Konkursu.. Kontakt z Organizatorem w sprawie konkursu możliwy jest pod adresem email: konkurshebe@lttm.pl

4. Fundator - Jeronimo Martins Drogerie i Farmacje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żniwnej 5, 62-025 Kostrzyn, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50.000.000,00 zł, BDO: 000041229.

5. Uczestnik – (i) osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiada konto osobiste w serwisie internetowym YouTube, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu YouTube lub (ii) osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 13 rok życia i przystąpiła do Konkursu za zgodą opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego oraz posiada swoje konto w serwisie internetowym YouTube, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu YouTube .

6. Czas trwania Konkursu – od dnia 24 lutego 2021 do dnia 3 marca 2021 r.

§ 2.

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

2. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik, który przystąpił do Konkursu jest związany postanowieniami Regulaminu i je akceptuje.

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki (dalej: „Uczestnik”):

a. posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,

c. posiada konto w serwisie internetowym YouTube,

d. posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem §2 ust. 4 Regulaminu,

e. posiada dostęp do sieci Internet.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, które nie ukończyły 13 roku życia. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego wyrażoną pisemnie. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania okazania takiej zgody przez Uczestnika na każdym etapie Konkursu, a także – w odniesieniu do zwycięzców - po jego zakończeniu. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

5. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być osoby będące pracownikiem Organizatora, Fundatora, Koordynatora lub podmiotów, które brały udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz ich współmałżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym lub ich małżonkowie.

6. Aby dokonać zgłoszenia w Konkursie należy udzielić odpowiedzi na Pytanie Konkursowe zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 Regulaminu, zamieszczając komentarz w serwisie YouTube, pod filmem opublikowanym w dniu 24.02.2021 na kanale: Urodomaniaczki by Hebe.

7. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału w Konkursie lub zgłoszenie po terminie Czasu Trwania Konkursu spowoduje nieważność zgłoszenia.

§ 3.

Zasady i przebieg Konkursu – I etap Konkursu

1. Konkurs jest przeprowadzany na kanale o nazwie Urodomaniaczki prowadzonym w serwisie YouTube przez Organizatora, pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCKHE8OHfKVhTkePZjEN6Xcg ,

zwanym dalej „Kanałem”.

2 . Zadaniem Uczestnika jest:

a) opublikowanie w Czasie trwania Konkursu na Kanale, posługując się swoim kontem w serwisie YouTube komentarza stanowiącego odpowiedź na Pytanie Konkursowe, zamieszczone na Kanale o treści: „ Który kosmetyk poznany na Urodomaniaczkach najbardziej odmienił Twój kosmetyczny świat i dlaczego? ”;

b) Odpowiedź na Pytanie Konkursowe musi zostać zamieszczona na Kanale w miejscu wskazanym przez Organizatora tj. pod filmem, w którym opublikowane zostało Pytanie Konkursowe: (dalej: „Odpowiedź na Pytanie Konkursowe”, „Komentarz”).

3 . Pytanie Konkursowe zostanie zamieszczone na Kanale w jednym z filmów w dniu rozpoczęcia Konkursu.

4 . Każdy Uczestnik może zamieścić tylko 1 (jeden) Komentarz.

5 . Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego konta w serwisie YouTube, niezależnie od tego, ile kont w tym serwisie posiada.

6 . Komentarz nie może zawierać treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich, nie może nawoływać do przemocy, lub nietolerancji, nie może zawierać wulgaryzmów lub treści reklamowych podmiotów trzecich innych niż Fundator tj. produktów innych niż dostępnych w: drogeriach Hebe, w drogerii internetowej www.hebe.pl lub w aplikacji mobilnej Hebe.

7 . Celem dokonania oceny Komentarzy oraz wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową (dalej: „Komisja” ). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora spośród grona ekspertów Organizatora.

8 . W terminie do 10 marca 2021 roku Komisja dokona oceny Komentarzy i wybierze trzy najlepsze Komentarze, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni trzech Zwycięzców.

9 . Organizator wskaże zwycięzcom Konkursu adres e-mail umożliwiający kontakt z Organizatorem, w celu przekazania danych niezbędnych do realizacji Nagrody. Wskazanie adresu e-mail Organizatora odbędzie się w drodze komentarza pozostawionego z Kanału pod zwycięskimi Komentarzami.

10 . Dodatkowo zostanie stworzona lista rezerwowa obejmująca do 5 (pięciu) Uczestników, których Komentarze w ocenie Komisji zasługują na wyróżnienie w przypadku, gdy zwycięzca lub zwycięzcy nie dostarczą danych niezbędnych do realizacji Nagrody, nie wyrażą zgody na realizację Nagrody lub z innych przyczyn niemożliwa będzie jej realizacja. W przypadku braku możliwości realizacji Nagrody z powyżej wskazanych przyczyn osoba prowadząca Konto będzie kontaktować się z kolejnymi Uczestnikami z listy rezerwowej.

§ 4.

Nagrody

1. W konkursie nagrodą dla zwycięzców jest karta podarunkowa do drogerii Hebe - o wartości 350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych brutto) [dalej jako: Nagroda]. Nagroda może być wykorzystana w drogeriach stacjonarnych HEBE oraz za pośrednictwem drogerii online pod adresem: www.hebe.pl.

2. Zwycięzcy I etapu Konkursu są zobowiązani przesłać drogą elektroniczną na wskazany przez Organizatora adres, z adresu na który zarejestrowano konto Uczestnika w Serwisie YouTube, z którego dodano zwycięski komentarz, w terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych od otrzymania informacji o zwycięstwie, wszelkie informacje (w tym dane osobowe) niezbędne w celu realizacji Nagrody przez Organizatora.

3. Niezachowanie terminów wskazanych w Regulaminie, przesłanie wiadomości z adresu innego, niż adres, na który zarejestrowano konto Uczestnika w Serwisie YouTube, a także podanie nieprawdziwych danych, o których mowa w ustępie poprzednim skutkują utratą prawa do Nagrody, która zostanie przekazana innemu Uczestnikowi znajdującemu się na liście rezerwowej.

4. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody ani wymiana Nagrody na inną. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi z listy rezerwowej.

5. Nagroda zostanie doręczona zwycięzcom Konkursu przez Organizatora za pośrednictwem kuriera. Odbierając nagrodę Zwycięzca zobowiązany jest do wypełnienia protokołu odbioru Nagrody i przekazania go kurierowi. Brak odbioru Nagrody przez zwycięzcę w terminie zgodnie z zasadami doręczeń kuriera skutkuje przyznaniem Nagrody kolejnemu Uczestnikowi z listy rezerwowej.

6. Nagroda podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody. Zwycięzca oświadcza, że wyraża zgodę, aby kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę należnego podatku.

7. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców, a także Uczestników z listy rezerwowej, o której mowa w § 3 ust. 9 Regulaminu w momencie realizacji nagród, w celu identyfikacji, a także potwierdzenia spełnienia wymogów wzięcia w Konkursie, w tym przed realizacją nagród Uczestnik może zostać zobligowany do okazania dokumentu tożsamości.

8. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.

§ 5.

Prawa i obowiązki Organizatora

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.

§ 6.

Przetwarzanie danych osobowych

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, Organizator dołącza do niniejszego Regulaminu, w załączniku nr 3 – klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu oraz opiekunów prawnych/przedstawicieli ustawowych Uczestników Konkursu

§ 7.

Reklamacje

1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej Konkursu w terminie 14 dni od jego rozstrzygnięcia. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone drogą elektroniczną na adres e-mail konkurshebe@lttm.pl lub też w formie pisemnej przesłane na adres Organizatora. Reklamacja musi zawierać informację, że dotyczy Konkursu „Kosmetyk, który odmienił Twój kosmetyczny świat”, dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres e-mail oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od daty jej otrzymania. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem..

4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

5. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

§ 8.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny przez Czas trwania Konkursu na Kanale w serwisie YouTube.

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.

4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowości leżące po stronie Uczestników.

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu YouTube. Administracja i właściciel YouTube nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu YouTube. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika Konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.

6. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego wcześniejszego zakończenia z ważnych przyczyn, w szczególności z uwagi na wystąpienie okoliczności siły wyższej lub zmianę obowiązujących przepisów prawa. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu. W przypadku zmiany Regulaminu, Uczestnicy będą mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Konkursie.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 24.02.2021

Załączniki

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne