Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Kupony rabatowe – DROGERIA INTERNETOWA HEBE ORAZ APLIKACJA MOBILNA HEBE”

dotyczy produktów sprzedawanych przez Hebe oraz Hebe Partner,

nie dotyczy mlek modyfikowanych dla dzieci typu ‘’1’’

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Kupony rabatowe – DROGERIA INTERNETOWA HEBE ORAZ APLIKACJA MOBILNA HEBE” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie (62-025), przy ul. Żniwnej 5, adres do korespondencji ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, wysokość kapitału zakładowego 50 000 000,00 zł, NIP 2090001776, REGON 301002718, nr BDO 000041229 (dalej jako „Organizator”).

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest w drogerii internetowej Hebe na https://www.hebe.pl/ oraz w aplikacji mobilnej Hebe (dalej jako „ Kanały Internetowe Hebe ”).

4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od dnia 26.10.2023 r. od godziny 00:00:01do dnia 31.10.2023 r. do godziny 23:59:59 (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”). W Czasie Trwania Akcji Promocyjnej można otrzymać Kupon Rabatowy na zasadach określonych w Regulaminie.

5. Realizacja Kuponów Rabatowych wydawanych w ramach Akcji Promocyjnej jest możliwa wyłącznie w Kanałach Internetowych Hebe w okresie od 03.11.2023 r. od godziny 14:00:01 do dnia 07.11.2023 r. do godziny 23:59:59 (dalej jako „Czas Wykorzystania Kuponu Rabatowego).

6. Akcja Promocyjna nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym loterią fantową ani promocyjną), ani też żadnym zakładem wzajemnym, których zasady organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

1 . Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”)jest Klient (tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także na zasadach i w granicach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokona jednorazowego zakupu w Kanałach Internetowych Hebe, w sposób określony w ustępach poniżej.

2. W Czasie Trwania Akcji Promocyjnej Uczestnik może otrzymać za każde wydane jednorazowo (tj. na jednym paragonie) 80 zł, kupon rabatowy o wartości 15 zł. (dalej jako „Kupon Rabatowy”), do wykorzystania na kolejne zakupy w Kanałach Internetowych Hebe w Czasie Wykorzystania Kuponu Rabatowego. Maksymalna wartość Kuponu Rabatowego, który Uczestnik może otrzymać podczas jednorazowej transakcji zakupu produktów w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej wynosi 90 zł.

Zasady wykorzystania Kuponu Rabatowego określone są w § 3 Regulaminu.

3. Uczestnikowi przysługuje prawo do wielokrotnego skorzystania z Akcji Promocyjnej.

Akcja Promocyjna łączy się z innymi promocjami dostępnymi w Kanałach Internetowych Hebe.

4. Z Akcji Promocyjnej wyłączone są zamówienia w Kanałach Internetowych Hebe z płatnością za pobraniem.

5. Kupon Rabatowy stanowi ciąg cyfr oraz liczb przesłany Uczestnikowi drogą elektroniczną na adres mailowy, smsem lub powiadomieniem w aplikacji mobilnej Hebe do godziny 14:00 dnia 03.11.2023 r., zgodnie z danymi przekazanymi Organizatorowi przy zakładaniu konta w Kanałach Internetowych Hebe lub składania zamówienia w Kanałach Internetowych Hebe.

6. Kupon Rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę. Z Kuponu Rabatowego nie wydaje się reszty.

7. W przypadku, gdy Uczestnik dokona zwrotu zakupionych produktów, a do transakcji zakupu tych produktów został wydany Kupon Rabatowy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu także tego Kuponu Rabatowego.

§ 3.

Zasady Wykorzystania Kuponu Rabatowego

1. Uczestnik może wykorzystać otrzymany Kupon Rabatowy tylko jeden raz, wyłącznie w Czasie Wykorzystania Kuponu Rabatowego.

2. W ramach jednorazowej transakcji, Uczestnik może wykorzystać tylko jeden Kupon Rabatowy.

3. Kupon Rabatowy można wykorzystać wyłącznie w całości w ramach jednorazowej transakcji, poprzez wpisanie ciąg cyfr oraz liczb Kuponu Rabatowego w polu: kod rabatowy

4. Kupon Rabatowy niewykorzystany w Czasie Wykorzystania Kuponu Rabatowego ulega umorzeniu.

5. Całkowitą kwotę Kuponu Rabatowego należy zrealizować w jednej transakcji, przy czym:

a) minimalna wartość zamówienia przy realizacji Kuponu Rabatowego o wartości 15 zł, wynosi 30 zł

b) minimalna wartość zamówienia przy realizacji Kuponu Rabatowego o wartości 30 zł, wynosi 45 zł

c) minimalna wartość zamówienia przy realizacji Kuponu Rabatowego o wartości 45 zł, wynosi 60 zł,

d) minimalna wartość zamówienia przy realizacji Kuponu Rabatowego o wartości 60 zł, wynosi 75 zł,

e) minimalna wartość zamówienia przy realizacji Kuponu Rabatowego o wartości 75 zł , wynosi 90 zł

f) minimalna wartość zamówienia przy realizacji Kuponu Rabatowego o wartości 90 zł, wynosi 105 zł.

Do wartości minimum koszyka nie wliczają się produkty Hebe Partner.

§ 4.

Reklamacje

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej przyjmowane będą przez Organizatora w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej oraz w terminie 30 dni od jej zakończenia.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacji, reklamacja może zostać złożona pocztą elektroniczną na adres: pomoc@hebe.pl lub pisemnie na adres: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Kanałach Internetowych Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.

7. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.

9. Niezależnie od procedury wskazanej w § 4 Regulaminu, Uczestnik Akcji Promocyjnej może dochodzić roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Organizator nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 5.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.hebe.pl/ oraz w aplikacji mobilnej Hebe.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

4. Do zakupów dokonywanych w Kanałach Internetowych Hebe zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Zakupów Internetowych w Hebe.

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 26.10.2023 r.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne