Konkursy

Regulamin Konkursu

„Konkurs urodzinowy Urodomaniaczki by Hebe”

§ 1.

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 

§ 2.

[WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE]

 1. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom fizycznym, które spełniają warunki uczestnictwa określone w Regulaminie. 
 2. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które:

a. ukończyły 18 rok życia, 

b. posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c. posiadają aktywne konto w serwisie youtube lub w innej aplikacji Google LLC, pozwalające na zamieszczanie postów w Kanale,

zapoznały się z Regulaminem i zaakceptowały jego treść . 

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału:
  1. osoby zatrudnione przez Organizatora lub Agencję, tak w ramach stosunku pracy jak na podstawie umów cywilnoprawnych, członkowie organów i przedstawiciele Organizatora lub Agencji, jego komplementariusza oraz innych podmiotów osobowo czy kapitałowo powiązanych
    z Organizatorem lub Agencji,
  2. małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający osób wymienionych w lit. a) powyżej.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest opublikowanie Pracy Konkursowej w formie komentarza pod Filmem na Kanale Youtube Urodomaniaczki by Hebe, zgodnie
   z warunkami i w terminie określnymi w niniejszym Regulaminie oraz wskazanie konkretnej nagrody, którą uczestnik chciałby otrzymać w wyniku ewentualnej wygranej. Każda osoba może opublikować nieograniczoną liczbę komentarzy z Pracami Konkursowymi w ramach Konkursu.

 

§ 3.

[WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ PRACE]

 1. Praca Konkursowa  to samodzielna   odpowiedź Uczestnika, w języku polskim zawierająca do 200 znaków, na zadane w treści Filmu na Kanale pytanie „Który z odcinków na kanale Urodomaniaczki by hebe jest Twoim ulubionym i dlaczego?
 2. Odpowiedź na Pytanie konkursowe powinna być opublikowana przez zalogowanego na kanale youtube lub w innej aplikacji należącej do Google LLC umożliwiającej zamieszczania postów w Kanale. Uczestnika w czasie trwania konkursu  w Komentarzu pod Filmem na Kanale. 
 3. Każdy z Uczestników w ramach edycji Konkursu może umieścić dowolną ilość Prac Konkursowych, jednakże dany Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.
 4. Treści Pracy Konkursowej:
  1. powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
  2. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami lub prezentujących zachowania niebezpieczne,
  3. nie może zawierać nawoływania do przemocy lub nietolerancji,
  4. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących produktów innych niż produkty marki Hebe,
  5. nie może naruszać praw osób trzecich.

 

§ 4.

[ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD]

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących
  w nim udział i wyboru zwycięskich Uczestników w Konkursie (dalej jako „Laureat”), Organizator lub Agencja powoła komisję konkursową (dalej jako „Komisja”).
 2. W skład Komisji wejdą minimum 3 (słownie: trzy) osoby wyznaczone przez Organizatora lub Agencję.
 3. Podstawowym kryterium oceny dokonywanej przez Komisję jest odpowiedź na:
  1. oryginalność pomysłu,
  2. staranność wykonania Pracy Konkursowej,
  3. trud włożony w wykonanie Pracy Konkursowej, 
  4. zgodność tematu Pracy Konkursowej z tematyką Konkursu,
 4. Komisja zastrzega sobie prawo do swobody w wyborze najciekawszych prac. Ocenie będą podlegały jedynie Prace Konkursowe zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Komisja dokona, według swojego uznania, wyboru łącznie 10 (słownie: dziesięciu) jej zdaniem najciekawszych zwycięskich Prac Konkursowych które będą zawierać w sobie odpowiedź na zadanie oraz wskazanie nagrody, którą uczestnik chciałby uzyskać.  Z wybranymi osobami Organizator skontaktuje się osobiście w odpowiedzi na zamieszczoną Pracę Konkursową, informując o kolejnych krokach, mających na celu odbiór Nagrody. 
 5. Laureat Konkursu, otrzyma należną Nagrodę, pod warunkiem, że spełni wymagania
   i postanowienia określone niniejszym Regulaminem. W celu uniknięcia wątpliwości, każdemu z Laureatów przysługuje jedna nagroda.
 6. Komisja zastrzega sobie prawo do różnego nagradzania Prac Konkursowych o tej samej lub podobnej treści oraz oceny Prac Konkursowych według swojego wyłącznego uznania.
 7. Podanie nieprawdziwych danych poszczególnych Uczestników skutkuje wykluczeniem Pracy z Konkursu.
 8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego usuwania treści Prac Konkursowych, które nie będą spełniać warunków opisanych w § 3 ust. 3 Regulaminu lub będą sprzeczne z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego. W takim przypadku Organizator lub właściciel Kanału nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za utratę treści Pracy Konkursowej przez uczestnika Konkursu. 

 

§ 5.

[ZASADY WYDANIA NAGRÓD]

 1. Nagrodami w Konkursie są zestawy nagród na które składają się:
 2. Pięć zestawów produktów do makijażu o wartości 334,94 zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości  37,21 zł brutto, którą Organizator przeznaczy na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od uzyskanych nagród pieniężnych na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego,
 3. Pięć zestawów produktów do pielęgnacji o wartości 349,94 brutto oraz Nagroda pieniężna w wysokości  38,88 zł brutto, którą Organizator przeznaczy na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od uzyskanych nagród pieniężnych na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego,
 4. Organizator przewidział łącznie 10nagród , tj. 5 zestawów z produktami do makijażu i 5 zestawów z produktami pielęgnacyjnymi.
 5. Laureatowi nie przysługuje prawo do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej lub wypłaty środków finansowych w zamian za nagrodę.
   W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej nagrody zostanie dokonana na konto właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora w terminie do 20 dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi odbiór Nagrody.
 6. Laureat ma 3 dni od daty wysłania informacji o wygranej od Agencji w formie wiadomości na adres mailowy KonkursHebe@lttm.pl na przesłanie danych niezbędnych do wysyłki nagrody (imię, nazwisko, adres do doręczeń) . Brak wskazania danych powoduje utratę prawa do Nagrody. 
 7. Wysyłka Nagrody do Laureata będzie realizowana w terminie nieprzekraczającym 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Laureata danych osobowych pozwalających na jej wykonanie.

 

§ 6.

[PRAWO DO DYSPOZYCJI PRACAMI KONKURSOWYMI]

 1. W ramach udziału w Konkursie, Laureaci w zamian za otrzymaną nagrodę i z chwilą otrzymania nagrody udzielają Organizatorowi  licencji niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie do  Prac Konkursowych na następujących polach eksploatacji: 
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy konkursowej - wytwarzania egzemplarzy Utworu wszelkimi technikami;
  2. w zakresie obrotu Pracą konkursową- wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu, 
  3. w zakresie rozpowszechniania Pracy konkursowej w sposób innych niż określony w pkt b)- publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania a także publicznego udostępniania Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Intranet), w szczególności w zakresie kopiowania, publikowania oraz rozpowszechniania w całości lub we fragmentach w antologii prac konkursowych, w materiałach prasowych, w wydawnictwach okolicznościowych, Internecie lub w inny sposób.
  4. w zakresie używania w materiałach marketingowych i promocyjnych. 
  5. Każdy Uczestnik Konkursu w zamian za udział w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji do korzystania z Prac Konkursowych na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1, na czas nieoznaczony.
 2. Każdy Uczestnik oświadcza w imieniu własnym, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. zm.) i że Praca Konkursowa przez niego zgłoszona jest wolna od wad prawnych w szczególności, że posiada pełnię praw autorskich
   i ma prawo do udzielania licencji na warunkach określonych w ust. 1, oraz oświadcza, że ponosi wszelką i całkowitą odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora  z Prac Konkursowych nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich, osób trzecich.
 3. W przypadku, gdy w związku z Konkursem dojdzie do naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub do naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej lub naruszenia wizerunku osoby trzeciej odpowiedzialność z tytułu powyższego ponosi Uczestnik. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu w szczególności naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej lub naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania względem osoby trzeciej, a związanego z Pracą Konkursową, Uczestnik w całości zwolni Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie i pokryje wszelkie szkody i koszty, do jakich poniesienia będzie zobowiązany Organizator.

 

 

§ 7.

[REKLAMACJE]

 1. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres Agencji: TalentMedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mangalia 2a, 02-758 Warszawa lub na adres e-mail: KonkursHebe@lttm.pl nie później niż do dnia 31.12.2019. Niedochowanie tego terminu nie wstrzymuje ani nie ograniczana praw Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.
 2. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany na piśmie, pocztą elektroniczną.. 

§ 8.

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.11.2019.
 2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo do nie wyłonienia Laureatów w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń (mniejszej niż 20 prawidłowych zgłoszeń)  w Konkursie.
 4. Organizator  może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Uczestnika wiadomości email przesyłanych do niego w związku z Konkursem, a wynikające z podania przez Uczestnika błędnych danych osobowych lub ze stosowania przez Uczestnika narzędzi i ustawień antyspamowych. W razie stosowania narzędzi i ustawień antyspamowych, Uczestnik jest zobowiązany do regularnego sprawdzania czy wiadomości od Organizatora nie trafiły do skrzynki mailowej zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako spam. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

Poprzez zamieszczenie komentarza/Pracy Konkursowej w Kanale wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w Pracy Konkursowej/ wiadomości z danymi do wysyłki nagrody/złożonej reklamacji w związku z uczestniczeniem w konkursie „Konkurs urodzinowy Urodomaniaczki by Hebe” w celu obsług konkursu, wydania ngaród/ rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm.) przez Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie 62-025, ul. Żniwna 5, KRS 0000322116 (będącej administratorem tych danych osobowych).

Oświadczam również, iż mam świadomość, iż podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania lub brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie zgody, skutkują brakiem możliwości uczestniczenia w Konkursie i wydania nagrody.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

PRZETWARZANIE DANYCH W RAMACH „Konkursu urodzinowy Urodomaniaczki by Hebe”

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie 62-025, ul. Żniwna 5, KRS 0000322116 (dalej jako „Administrator" lub „my"). Administrator dba o Twoje dane osobowe, przetwarza je ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO").
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem twoich danych osobowych w ramach  Konkursu urodzinowego Urodomaniaczki by Hebe kontaktując się pod adresem e-mail DPO.Polska@jeronimo-martins.com
 3. Administrator będzie przetwarzać Twoje dane w następujących celach:
  1. realizacji Konkursu aż do momentu rozpoczęcia rozstrzygania Konkursu na podstawie zgody, której udzieliłeś przez okres do rozpoczęcia rozstrzygania Konkursu;
  2. rozstrzygnięcia Konkursu, wyłonienia Laureatów i przeprowadzenia rozdania Nagród na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest sprawnie i efektywne jego przeprowadzenie, przez okres od rozpoczęcia rozstrzygania i następnie rozdania Nagród;
  3. rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Konkursu na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, do czasu przedawnienia roszczeń. 
  4. w przypadku wygranej w Konkursie i otrzymania Nagrody w celach podatkowych i rachunkowych, na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o rachunkowości przez okres wymagany przez te przepisy.
 4. Masz prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii;
  2. kopii danych osobowych, które nam dostarczyłaś/eś i przekazania jej Tobie lub innemu wskazanemu podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie;
  3. sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są nieaktualnie, niekompletne lub nieprawidłowe;
  4. usunięcia Twoich danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 RODO;
  5. ograniczenia przetwarzania w sytuacjach określonych w art. 18 RODO.
 5. Masz również prawo do:
  1. wniesienia do Administratora sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów;
  2. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. W przypadku pytań lub chęci skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość na adres podany w pkt 2 powyżej. 
 7. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych..
 8. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom tj.:
  1. kancelariom prawnym;
  2. firmie TalentMedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mangalia 2a, 02-758 Warszawa w zakresie obsługi Konkursu m.in. rozpatrzenia reklamacji, wydania Nagród.
  3. Poczcie Polskiej oraz innym operatorom pocztowym lub firmom kurierskim;
  4. a także podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 9. Nie przekazujemy twoich danych osobowych do odbiorców położonych w państwach trzecich.
 10. Zawsze zawieramy umowy z podmiotami przetwarzającymi. Przetwarzają one dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie.
 11. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Tym samy Twoje dane osobowe będą przetwarzane co do zasady przez okres przeprowadzenia Konkursu, wydania i wysyłki nagrody, rozpatrzenia reklamacji, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora - przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 12. W celu kontaktu z Administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych należy skorzystać zdanych kontaktowych  wskazanych wyżej.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne