Konkursy

Regulamin konkursu

„Wygraj drukarkę Instax z Salvequick”

§1 Postanowienia ogólne.

1. Konkurs „Wygraj drukarkę Instax z Salvequick” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z zastrzeżeniem transgranicznego dostępu do Internetu).

2. Organizatorem Konkursu, Fundatorem nagrody oraz podmiotem opracowującym i przeprowadzającym Konkurs jest Orkla Care S. A. ul. Fabryczna 5a, 00-446 Warszawa, NIP: 521- 05-23-942, KRS: 0000029528 („Organizator”).

3. Konkurs jest organizowany przez Organizatora od 01.08.2023r. do dnia 31.08.2023r. do godz. 23.59 na profilu Facebook: Salvequick Polska.

4. Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi do dnia 09.09.2023 r.

5. Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu.

6. W związku z aktualnymi wymaganiami stawianymi przez regulamin serwisu Facebook:

(a) Organizator oświadcza, że Konkurs, organizowany za pośrednictwem Fanpage, nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też bezpośrednio związany z Serwisem Facebook. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie Serwisowi. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 612).

(b) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem. 7. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody. 8. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne, a także oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu i w pełni go akceptuje.

§2 Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców.

1. Konkurs zostanie ogłoszony na profilu Facebook Salvequick Polska za pośrednictwem postu i będzie się składać z zadania konkursowego określonego w pkt. 4. niniejszego paragrafu.

2. W konkursie udział może wziąć tylko osoba, która ukończyła 18 lat, jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej bądź posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiada pełną zdolność́ do czynności prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym z Organizatorem Konkursu i Agencją biorącą udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie rodzin wskazanych osób.

4. Przedmiotem Konkursu jest:

a. Udzielenie odpowiedzi na pytanie w komentarzu: ,,Dlaczego plastry Salvequick to najlepszy towarzysz wakacyjnych przygód?”

b. Polubienie postu konkursowego.

5. Aby wziąć udział w Konkursie należy postępować zgodnie z przedmiotem Konkursu opisanym w pkt. 4 powyżej oraz zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu.

6. Spełnienie przesłanek opisanych w pkt. 5 niniejszego paragrafu oznacza przystąpienie do Konkursu oraz akceptację jego warunków.

7. W czasie trwania Konkursu, określonym w §1 ust. 3 niniejszego Regulaminu, Uczestnik może przesłać dowolną ilość Zgłoszeń Konkursowych (w postaci komentarzy). Zakazane jest jednak korzystanie przez jedną osobę z więcej niż jednego profilu w Serwisie, w szczególności poprzez tworzenie fikcyjnych profili. W przypadku powstania uzasadnionego podejrzenia o korzystaniu przez Uczestnika z fikcyjnego profilu, wszelkie zgłoszenia takiej osoby zostaną usunięte i nie będą brały udziału w Konkursie.

8. Zgłoszenie konkursowe powinno być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi, w tym: nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, nie może godzić w uczucia religijne i polityczne osób trzecich czy naruszać praw osób trzecich.

9. Uczestnik nadsyłając zadanie konkursowe wyraża zgodę na wykorzystanie go przez Organizatora w celach związanych z promocją Konkursu, w tym publikację na portalu Facebook.

§3 Nagrody w Konkursie.

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”), która wyłoni zwycięzców. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne.

2. Odpowiedzi udzielone w Konkursie ocenione zostaną pod kątem poprawnego wykonania zadania konkursowego oraz wedle uznania Komisji Konkursowej.

3. Komisja Konkursowa wyłoni 5 (pięciu) Laureatów Konkursu.

4. Każdy z 5 (pięciu) Laureatów Konkursu wyłonionych przez Komisję konkursową spośród najlepszych nadesłanych rozwiązań zadania konkursowego otrzyma Nagrodę w postaci zestawu zestawu drukarki zdjęć błyskawicznych marki Fujifilm Instax i kompletu wkładów do drukarki o łącznej wartości 590 zł.

5. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.

6. Ponadto każdy Uczestnik konkursu, który nadeśle odpowiedź w konkursie a nie wygra Nagrody, jako nagrodę pocieszenia, otrzyma drogą wiadomości prywatnej na Facebooku kod promocyjny upoważniający do zakupu plastrów Salvequick z rabatem, stacjonarnie, w drogeriach sieci Hebe.

7. Wyłączone jest prawo żądania przez Uczestnika wypłaty równowartości nagrody w gotówce bądź prawo jej zamiany na inną nagrodę.

§4 Laureat nagrody.

1. O przyznaniu Nagrody laureat zostanie poinformowany na Facebooku Salvequick. Laureaci zobowiązani są do skontaktowania się̨ przez Wiadomość prywatną z Organizatorem konkursu poprzez Facebook lub Instagram Bodymax do dnia 15.09.2023 roku do godziny 23:59, w celu podania swoich danych niezbędnych do przesłania Nagrody lub otrzymania kodu rabatowego upoważniającego do zakupu plastrów Salvequick w niższej cenie w Drogeriach Hebe, stacjonarnie.

2. Nagrody zostaną wysłane laureatowi Konkursu Kurierem w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania przez Organizatora danych niezbędnych do przesłania mu wszelkich informacji związanych z wydaniem i odbiorem Nagrody.

3. Niepodanie swoich danych niezbędnych do przesłania nagrody lub nieodebranie przekazanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

4. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali zwycięzcami, o ich indywidualnych wynikach w Konkursie.

5. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody.

Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

6. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zdobywcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zdobywca Nagrody jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia wyżej wskazanych obowiązków.

§5 Postępowanie reklamacyjne.

1. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.

2. Reklamacje związane z Konkursem uczestnicy powinni zgłaszać pisemnie do na

adres Organizatora wskazany w Regulaminie konkursu, z dopiskiem: "Wygraj drukarkę Instax z Salvequick” najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu, którego dotyczy reklamacja. Za rozstrzyganie reklamacji odpowiada Organizator.

3. Każda reklamacja powinna zawierać, co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres do doręczeń), jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji związanej z udziałem w Konkursie autora reklamacji.

4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia pisma Organizatorowi.

5. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu 14 dni od daty zakończenia Konkursu, nie będą rozpatrywane.

6. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

7. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§6 Dane osobowe.

1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej jako „Dane Osobowe”), jest Organizator, tj. Orkla Care S. A. ul. Fabryczna 5a, 00-446 Warszawa, NIP: 521-05-23-942, KRS: 0000029528. Dane Osobowe będą przetwarzane

zgodnie zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.

2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora za zgodą Uczestnika w celach związanych z organizacją Promocji i jej rozstrzygnięciem, jak również w celach związanych realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Organizatora takich jak rozpatrywanie ewentualnych reklamacji Uczestników, a w przypadku laureatów także na potrzeby wydania Nagród oraz odprowadzenia należnego podatku do właściwego Urzędu Skarbowego, o którym mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu


3. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora i ich upoważnieni pracownicy. W celu realizacji Promocji dane Uczestnika zostaną także udostępnione operatorom pocztowym. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko te odbiorcy, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to, aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

4. Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane do końca okresu składania reklamacji, nie dłużej jednak niż do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku Laureatów, którzy otrzymali nagrodę ich dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od

lutego roku, w którym została sporządzona należna roczna deklaracja do Urzędu Skarbowego (okres wynika z odrębnych przepisów podatkowych).

5. Podanie Danych Osobowych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zgłoszenia swojego udziału w konkursie.

6. Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora, w szczególności z następujących praw: a. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z

art. 32 ust. 1 pkt 6 i art. 33 Ustawy oraz art. 15 i 16 RODO), b. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo


to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń), c. prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych Uczestnika, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez niego z prawa do wycofania zgody, d. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 Ustawy i art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), e. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko Danych Osobowych dostarczonych Organizatorowi przez Uczestnika i przetwarzanych na

podstawie jego zgody lub na podstawie umowy, które mają postać elektroniczną, f. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

7. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących Uczestnikom można kontaktować się z Organizatorem kierując korespondencję na adres jego siedziby lub adres poczty elektronicznej: office@orklacare.pl. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Organizatora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Ponadto Uczestnik ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Organizatora do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


§7 Postanowienia końcowe.

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

(a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,

(b) niedoręczenie/przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.

(c) świadczone przez firmy kurierskie usługi pocztowe.

(d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania dostarczycieli usług internetowych, a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez Uczestników zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.

(e) Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

(f) Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób.

(g) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich albo będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

(h) Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.


(i) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu.

(j) Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

(k) Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

(l) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu Serwisu Facebook

(m) Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.

(n) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia oraz treść materiałów zamieszczonych związanych z Konkursem przez Uczestnika na platformach internetowych. Treści wulgarne, zawierające pornografię i naruszające dobre obyczaje będą usuwane przez Organizatora Konkursu.

(o) Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebookiem.

(p) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne