Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„YOPE AHA! POWER złuszczający tonik do twarzy, 100 ml kupisz w specjalnej ofercie promocyjnej -50% tylko dla klientów programu lojalnościowego My Hebe (12-14.09.2022)”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „YOPE AHA! POWER złuszczający tonik do twarzy, 100 ml kupisz w specjalnej ofercie promocyjnej -50% tylko dla klientów programu lojalnościowego My Hebe (12-14.09.2022)” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, adres do korespondencji ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest we wszystkich drogeriach sieci Hebe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach ich otwarcia jak i w drogerii internetowej na https://www.hebe.pl/ i w aplikacji Hebe (dalej jako „Drogerie Hebe”).

4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w dniach od 12.09.2022 do 14.09.2022 (dalej jako „ Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

5. Asortyment objęty Akcją Promocyjną może różnić się w poszczególnych Drogeriach Hebe.

6. Akcja promocyjna nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym loterią fantową ani promocyjną), ani też żadnym zakładem wzajemnym, których zasad organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 847 ze zm.).

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

1. Akcja Promocyjna w programie lojalnościowym My Hebe dotyczy Klientów po zalogowaniu w aplikacji Hebe lub na hebe.pl, w drogerii po okazaniu i zeskanowaniu na kasie karty My Hebe.

2. Akcja Promocyjna obowiązuje przy zakupie produktu YOPE AHA! POWER złuszczający tonik do twarzy, 100 ml (produkt numer: 384002), który jest dostępny w drogeriach Hebe, na www.hebe.pl oraz w aplikacji Hebe.

3. Rabat przy zakupie produktu YOPE AHA! POWER złuszczający tonik do twarzy, 100 ml (produkt numer: 384002) wynosi maksymalnie 50% i naliczany jest od ceny katalogowej dla posiadaczy karty My Hebe.

4. Produkt: YOPE AHA! POWER złuszczający tonik do twarzy, 100 ml (produkt numer: 384002) kupisz z rabatem 50% po spełnieniu warunków Akcji Promocyjnej i po zalogowaniu na hebe.pl lub w aplikacji Hebe oraz po dodaniu produktu YOPE AHA! POWER złuszczający tonik do twarzy, 100 ml (produkt numer: 384002) do koszyka. W stacjonarnych drogeriach Hebe po okazaniu karty My Hebe i zeskanowaniu produktu na kasie.

5. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi obowiązującymi w Drogeriach Hebe i nie dotyczy zestawów.

6. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej każdorazowo spełniając jej warunki.

7. Promocja obowiązuje we wskazanym terminie lub do wyczerpania zapasów.

8. W pozostałym zakresie obowiązują zasady sprzedaży produktów określone w Regulaminie Drogerii Hebe.

§ 3.

Reklamacje

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a. pocztą elektroniczną na adres: pomoc@hebe.pl

b. pisemnie na adres: ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 12.09 .2022 r.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne