Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

NIVEA

“PODARUJ MAMIE PREZENT I ODBIERZ 20 ZŁ”

§1

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:

1. AKCJA PROMOCYJNA – wydarzenie odbywające się w okresie 10.05.2021 r. – 02.06.2021 r. lub do wyczerpania Nagród, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, umożliwiające jego Uczestnikom odebranie Zwrotu.

2. ZLECENIODAWCANIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Gnieźnieńska 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000293724, NIP 777-00-02-866, REGON 630007112, o kapitale zakładowym 4.653.537,00 złotych.

3. ORGANIZATORNAV AGENCY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, główny adres prowadzonej działalności gospodarczej: Warszawa (02-667), ul. Taśmowa 3, NIP: 521-386-34-37.

4. ZWROT jednorazowy zwrot pieniędzy w wysokości 20zł brutto, przy czym:

a) Jeden paragon uprawnia do odebrania jednego zwrotu.

b) Uczestnik w trakcie trwania Akcji może odebrać maks. 5 zwrotów na jeden numer konta bankowego, przy czym każdy zwrot musi być poparty osobnym Paragonem.

c) Wielokrotność wymaganej kwoty zakupu 40 zł brutto na jednym Paragonie nie uprawnia do odebrania wielokrotności zwrotów.

d) Pula Nagród Zwrotów w Akcji jest ograniczona i wynosi 25000 szt. (dalej jako Pula zwrotów).

e) Konto, na które jest dokonywany zwrot musi być założone w Polsce. Organizator nie wykonuje zwrotów na zagraniczne konta użytkowników.

5. REGULAMIN – niniejszy Regulamin, określający zasady i warunki prowadzenia Akcji, który dostępny będzie w siedzibie Organizatora, siedzibie Zleceniodawcy, na https://navagency.com/konkursy oraz na Stronie.

6. SKLEP – wszystkie punkty sprzedaży Produktów Promocyjnych na terenie Polski.

7. PRODUKT PROMOCYJNY produkty do oczyszczania oraz pielęgnacji twarzy NIVEA dostępne w asortymencie Sklepu z wyłączeniem produktów z linii NIVEA Creme oraz NIVEA Soft.

8. ZAKUP PROMOCYJNY – zakup, w ramach jednej transakcji i na jednym Paragonie dowolnych Produktów Promocyjnych za min. 40 zł brutto w Sklepie.

9. UCZESTNIK – pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała w Polsce, konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która w czasie trwania Akcji dokonała Zakupu Promocyjnego w Sklepie i zgłosiła swój udział w Akcji na zasadach określonych w Regulaminie. Uczestnikiem Akcji nie mogą być pracownicy lub współpracownicy Organizatora, Sklepu lub Zleceniodawcy. W Akcji nie mogą brać udziału osoby bliskie dla pracowników lub współpracowników Organizatora, właściciela Sklepu lub Zleceniodawcy, przez które rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo rodziców, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

10. ZGŁOSZENIE - Kompletny i prawidłowo wypełniony formularz, zgodnie z §2 ust. 3 wysłany za pośrednictwem Strony.

11. STRONA – serwis internetowy pod adresem www.nivea.pl na którym prowadzona jest Akcja. Korzystanie ze Strony jest bezpłatne, jednak wymaga dostępu do Internetu.

12. PARAGON – dowód Zakupu Promocyjnego, stanowiący wydruk z kasy fiskalnej Sklepu. Paragonami w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie są w szczególności faktury VAT wystawione na rzecz działalności gospodarczej, paragony niefiskalne lub potwierdzenia płatności kartą. Organizator dopuszcza udział faktur VAT wystawionych na rzecz osoby fizycznej. Organizator bezwarunkowo nie dopuszcza do udziału w Akcji skanów Paragonów .

13. NUMER PARAGONU - numer, który znajduje się zwykle w górnej części Paragonu, nad listą zakupów, na wysokości daty transakcji.

14. SUBSKRYBENT NEWSLETTERA - Uczestnik Akcji, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki przez NIVEA Polska sp. z o. o. na podany adres e-mail newslettera oraz reklam on-line.


§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

1. Akcja trwa 10.05.2021 r. – 02.06.2021 r. (okres zbierania Zgłoszeń) lub do wyczerpania puli zwrotów, która wynosi 25000 szt., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

2. Każda osoba, która chce wziąć udział w Akcji powinna w okresie jej trwania zgłosić się do Akcji poprzez wysłanie Zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na Stronie.

3. W Akcji mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy w trakcie jej trwania:

a. Zakupią dowolne Produkty Promocyjne za min. 40 zł brutto na jednym Paragonie w Sklepie i zachowają Paragon

b. Wypełnią w czasie trwania Akcji i przed wyczerpaniem Puli zwrotów formularz zgłoszeniowy na Stronie, tj.:

i. Wgrają zdjęcie (nie skan) Paragonu za pośrednictwem formularza na Stronie

ii. Podadzą numer zgłaszanego Paragonu.

iii. Podadzą swoje dane:

  • Adres e-mail
  • Imię i nazwisko

· Numer polskiego konta bankowego w formacie 26 cyfr (bez myślników, spacji, innych znaków specjalnych)

c. Zaakceptują Regulamin, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa..

4. Każdy Uczestnik może odebrać maksymalnie 5 zwrotów na jeden numer rachunku bankowego w trakcie trwania Akcji. Jeden paragon spełniający warunek zakupowy uprawnia do odebrania jednego zwrotu w wysokości 20 zł brutto.

5. W przypadku wystąpienia na jednym Paragonie wielokrotności wymaganej kwoty zakupu 40 zł brutto, Organizator dokona zwrotu w wysokości 20zł brutto. Wielokrotność wymaganej kwoty zakupu 40 zł brutto na jednym Paragonie nie uprawnia do odebrania wielokrotności zwrotu.

6. Każdy Paragon może zostać użyty w Akcji tylko jeden raz, chyba, że na etapie weryfikacji, o której mowa w § 4 został odrzucony i Organizator wskazał możliwość jego ponownego użycia.

7. Uczestnicy mogą dokonywać Zgłoszeń jedynie, jeśli licznik zwrotów dostępny na stronie wskazuje wartość powyżej zera. Jeżeli wartość licznika wynosi zero, oznacza to, że pula Nagród została wyczerpana.

8. Zwroty są realizowane według kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania Puli zwrotów lub zakończenia się Akcji.

9. W Akcji można brać udział tylko w oparciu o oryginalny, czytelny, nieuszkodzony, nie budzący wątpliwości, co do zawartych w nich treści oraz ich autentyczności Paragon. W szczególności Paragon nie może być przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny. W Akcji nie można łączyć dwóch lub więcej różnych Paragonów.

10. W wykazie zakupionych produktów na Paragonie powinno być słowo pozwalające potwierdzić, że zakup dotyczył Produktów promocyjnych. Dopuszcza się też odpowiednią adnotację na Paragonie przedstawiciela sklepu pozwalająca potwierdzić, że zakup dotyczy Produktów promocyjnych. Adnotacja winna być opatrzona również pieczątką sklepu i podpisem osoby dokonującej adnotacji.

11. Zwrot nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży Produktu promocyjnego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy przypadków, gdy zwrot Produktów Promocyjnych nastąpił w wykonaniu uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługującego kupującemu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z powodu wady produktu.

§3

ZASADY WERYFIKACJI ZGŁOSZEŃ

1. Organizator wyznacza Komisję składająca się z kilku osób, która weryfikuje Zgłoszenia nadesłane przez Uczestników.

2. Komisja będzie weryfikować zgłoszenia nadsyłane przez Uczestników pod kątem prawdziwości, poprawności i kompletności Zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z uczestnikiem i weryfikacji lub uzupełnienia danych i oświadczeń zawartych w zgłoszeniu w celu potwierdzenia spełnienia warunków promocji.

3. Komisja wykluczy z udziału w Akcji Zgłoszenie, w przypadku ustalenia naruszenia przez Uczestnika Regulaminu lub przepisów prawa, a także w przypadku wpływania przez Uczestnika na wynik Akcji w sposób nieuprawniony.

4. Weryfikacja Zgłoszeń trwa do 48h od momentu dokonania Zgłoszenia, w dni robocze.

5. Weryfikacja polega na sprawdzeniu, czy:

a. dany Paragon nie był użyty wcześniej;

b. Czy transakcja, której dotyczy Paragon, została zrealizowana w okresie trwania Akcji;

c. Czy Paragon dokumentuje w sposób jednoznaczny dokonanie zakupu Produktów Promocyjnych;

d. Czy zdjęcie Paragonu jest czytelne i umożliwia prawidłowe odczytanie;

e. Czy Uczestnik nie zgłosił skanu Paragonu zamiast zdjęcia.

6. Uczestnicy są informowani e-mailowo o:

a. Pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia

b. Negatywnej weryfikacji Zgłoszenia, czyli sytuacji, w której Paragon zostaje odrzucony. Uczestnik otrzymuje informację o przyczynie odrzucenia Zgłoszenia oraz instrukcję co do tego, czy danego Paragonu może użyć ponownie w kolejnym Zgłoszeniu.

7. W przypadku odrzucenia Zgłoszenia na etapie weryfikacji, Zwrot wraca do puli dostępnych Nagród.

§4

PRZEKAZANIE ZWROTU

1. Zwroty w postaci przelewów bankowych zostaną przekazane Uczestnikom do 75 dni kalendarzowych od daty zakończenia Akcji.

2. Zwroty wykonywane będą na numery kont bankowych wskazane przy rejestracji zgłoszenia. Konto, na które jest dokonywany zwrot musi być założone w Polsce. Organizator nie wykonuje zwrotów na zagraniczne konta użytkowników.

3. Jeden paragon uprawnia do odebrania jednego zwrotu. Uczestnik w trakcie trwania Akcji może odebrać maks. 5 zwrotów na jeden numer konta bankowego, przy czym każdy zwrot musi być poparty osobnym Paragonem.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawidłowych danych na etapie dokonywania Zgłoszenia, w tym w szczególności numeru konta bankowego.

5. Uczestnik ma możliwość korekty swoich danych do otrzymania Zwrotu poprzez kontakt e-mailowy z Organizatorem, tylko do dnia zakończenia Akcji, tj. do 02.06.2021 r.


§5

REKLAMACJE

1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora w formie pisemnej lub e-mailowej na adres Organizatora wskazany w Regulaminie. Reklamacje rozpatruje Organizator, działając na zlecenie Zleceniodawcy.

2. Reklamacja dotycząca przebiegu Akcji powinna zawierać adres korespondencyjny składającego reklamację, imię i nazwisko, datę wystąpienia i opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności.

3. Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu jej zasadności i wyjaśnienia przyczyn uzasadniających złożenie reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.

5. Złożenie reklamacji nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§6

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) Uczestników przetwarzanych w związku z Akcją jest NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych (ADO): nr telefonu: +48 61 87 46 100, mail: IDO@beiersdorf.com dostępne na stronie internetowej: https://www.nivea.pl/o-nas/metryczka

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres IDO@beiersdorf.com.

3. Administrator informuje, że przetwarzanie danych osobowych w Akcji zostanie powierzone Organizatorowi – NAV agency sp. z o.o., główny adres prowadzonej działalności gospodarczej: Warszawa, ul. Taśmowa 3, 02-667, z którą została zawarta umowa o powierzeniu danych osobowych Uczestników oraz podmiotowi świadczącemu wsparcie techniczne Akcji czyli GoldenSubmarine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą w Poznaniu (61-626), przy ul. Szelągowskiej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000489569, numer NIP: 779-232-38-33, numer REGON: 300684897.

4. W ramach Akcji przetwarzane będą następujące dane osobowe:

a. Imię i nazwisko,

b. Adres e-mail,

c. Numer konta bankowego.

5. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”), Administrator informuje Uczestników, iż:

a. dane osobowe będą przetwarzane w celu:

i. realizacji Akcji, w tym komunikacji z Uczestnikiem, na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Zgoda jest wyrażana za pomocą wyraźnego działania potwierdzającego, tj. poprzez przystąpienie do Akcji, zgodnie z § 2 pkt 2 Regulaminu oraz

ii. w celach reklamacyjnych w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w § 5 Regulaminu (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z art. 8 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną), a także

iii. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

b. prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość obrony i/lub dochodzenie roszczeń wysuwanych wobec Administratora;

c. Dane osobowe będą powierzone do przetwarzania na rzecz innych podmiotów, przy pomocy których będzie realizowany Akcja, wyłącznie w związku z tą Akcją, w szczególności Organizatorowi, podmiotom świadczącym usługi informatyczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), usługi księgowe oraz usługi prawne; dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; w żadnym wypadku dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) ani organizacji międzynarodowej;

d. dane będą przechowywane przez okres trwania Akcji, określony w par 1 pkt 1 Regulaminu, a w przypadku złożenia reklamacji, o której mowa w § 5 Regulaminu, także w zakresie i przez okres realizacji postępowania reklamacyjnego;

e. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym na adres Organizatora podany w ust. 2 powyżej lub adres e-mail help@navagency.com.

f. Uczestnik może w każdym momencie wycofać zgodę (co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody). Zgodę można wycofać poprzez: wysłanie swego żądania listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt 3 powyżej lub adres e-mail help@navagency.com. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją dalszego udziału w Akcji. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego o którym mowa w pkt 6 Regulaminu, Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych Uczestnika w zakresie niezbędnym do merytorycznego rozpatrzenia żądania Uczestnika, niezależnie od wycofania zgody;

g. Uczestnik jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, nr telefonu 22 531 03 00) w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu;

h. podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Akcji lub rozpatrzenia reklamacji;

i. dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. W celu otrzymywania przez Uczestnika od NIVEA Polska za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera, zawierającego informacje handlowe dotyczące produktów NIVEA, niezbędne jest wyrażenie przez Uczestnika odrębnej zgody na przetwarzanie w tym celu jego danych osobowych.

7. W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt 6 powyżej, na wysyłkę na podany adres e-mail newslettera oraz reklam on-line, Uczestnik Akcji staje się Subskrybentem Newslettera. Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Administrator informuje Subskrybentów Newslettera, iż:

a) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wysyłki na podany adres e-mail informacji handlowych w formie spersonalizowanego newslettera o nowych produktach, promocjach i konkursach lub w ramach reklam on-line (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

b) Administrator powołał inspektora ochrony danych; dane kontaktowe inspektora: IDO@beiersdorf.com;

c) dane mogą zostać przekazane usługodawcom, partnerom z wewnątrz i spoza Unii Europejskiej, którzy wspierają Administratora w zakresie wysyłania informacji, zapewniając przy tym odpowiednie gwarancje oraz bezpieczeństwo danych. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych to zaufani partnerzy: dom mediowy, firmy informatyczne, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługę wysyłki masowej oraz firma hostingowa.

d) dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 24 miesiące w przypadku braku aktywności ze strony Subskrybenta newslettera;

e) Subskrybentowi newslettera przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu, kierując swe wnioski listem poleconym na adres GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., z siedzibą w Poznaniu (61-626), przy ul. Szelągowskiej 18, podany w pkt 3powyżej lub adres e-mail mojanivea@swiatnivea.pl .;

f) Subskrybent newslettera może w każdym momencie wycofać zgodę (co nie wpływa na zgodność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody). Zgodę można wycofać poprzez: wysłanie swego żądania listem poleconym na adres GoldenSubmarine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., z siedzibą w Poznaniu (61-626), przy ul. Szelągowskiej 18, podany w pkt. 3 powyżej lub adres e-mail mojanivea@swiatnivea.pl ; wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego subskrybowania newslettera;

g) Subskrybent newslettera jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w Rozporządzeniu;

h) podanie danych osobowych przez Subskrybentów newslettera jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wysyłki newslettera;

i) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W sposób zautomatyzowany analizowane są zachowania (kliknięcia w przekierowania umieszczone w newsletterach, szybkość odczytywania naszego newslettera) oraz dokonywana ocena odpowiedzi ankietowych. Analiza ta ma na celu odpowiednie dobranie materiałów informacyjnych, promocyjnych i nie wpływa w jakikolwiek sposób na zakres ani warunki, na jakich możesz uzyskać dostęp do produktów i usług.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem nie dochodzi do zawarcia jakiejkolwiek umowy w związku z Akcją, a Regulamin ma charakter przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się obowiązujące przepisy prawa na terytorium RP.

3. Zwrot, w celu uniknięcia wątpliwości, nie jest rozumiany jako zwrotu pieniędzy w związku z wadą fizyczną lub prawną produktu, niezgodnością z umową ani nie oznacza przyznania ani uznania jakichkolwiek roszczeń uczestnika dotyczących wad fizycznych towaru w rozumieniu kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta ani jakichkolwiek innych roszczeń Uczestnika związanych z Produktem promocyjnym.

4. Wszelkie spory wynikłe w związku z przeprowadzeniem Akcji będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie ustalona w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

5. Regulamin udostępniany będzie na w siedzibie Organizatora, na https://navagency.com/konkursy oraz na Stronie.

6. Organizator udostępnia Uczestnikom infolinię e-mailową oraz telefoniczną. Adres e-mail infolinii to help@navagency.com, a numer telefonu to 780 054 767. Koszt połączenia z infolinią jest zależny od taryfy, jaką posiada osoba kontaktująca się z infolinią. Numer telefonu infolinii to zwykły numer GSM, nie należący do numeracji Premium. Infolinia obsługuje zapytania w dni robocze, w godzinach 9.00 – 17.00.

7. Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U.2016 poz. 471 ze zm.)

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne