Konkursy

REGULAMIN KONKURSU
„Mexx or Bruno Banani?”

I. Zasady ogólne konkursu

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Mexx or Bruno Banani?”, zwanego dalej również „Konkursem”, jest @Venture S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A/71, 02-972 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000396282, o kapitale zakładowym w wysokości 915.000,00 zł, opłaconym w całości, posługującą się numerem statystycznym REGON 143161749 i numerem identyfikacji podatkowej NIP 5213610512 (dalej „Organizator”). Organizator działa na zlecenie Coty Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (02-672) przy ul. Domaniewskiej 34A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000584195, która jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego (dalej: „Fundator”). Nagrody w Konkursie wydawane są przez Organizatora w imieniu Fundatora.

1.2. Nad prawidłowością urządzania Konkursu czuwa Komisja Konkursowa, składająca się z co najmniej 3 osób, powołana przez Organizatora, działająca na podstawie regulaminu Komisji Konkursowej wydanego przez Organizatora.

1.3. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r.

1.5. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób zamieszkałych na terytorium Polski posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, które ukończyły 18 rok życia, które jako konsumenci, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (dalej „Uczestnik”), w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. dokonają zakupu dowolnego zapachu marki Bruno Banani lub Mexx objętego promocją, których lista stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (zwanych dalej „Produktem” lub „Produktami”), oferowanych do sprzedaży w dowolnym punkcie sprzedaży Hebe znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w tym również w sklepie internetowym Hebe dostępnym na stronie internetowej: www.hebe.pl (zwanych dalej łącznie „Punktami Sprzedaży”), udokumentowanego jednym paragonem albo jedną fakturą VAT (pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną). O zachowaniu terminu, o którym mowa w pierwszym zdaniu punktu 1.5. regulaminu, decyduje data wystawienia paragonu albo faktury VAT (pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną), przy czym na wspomnianym dowodzie zakupu musi być jednoznacznie wskazana nazwa kupionego Produktu ze wskazaniem nazwy marki Bruno Banani lub Mexx wraz z określeniem wariantu produktu Bruno Banani lub Mexx objętego Konkursem.

1.6. Fundatorem nagród w Konkursie jest Coty Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 34 a, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 584195. Nagrody wydawane są przez Organizatora w imieniu Coty Eastern Europe Sp. z o.o.

1.7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i osoby współpracujące z w okresie trwania Konkursu: @Venture S.A., Coty Eastern Europe Sp. z o.o. W Konkursie nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające we wspólnym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

1.8. Konkurs polega na tym, że osoba, o której mowa w ust. 1.5., uczestniczy
w Konkursie, w którym oferowane są wygrane rzeczowe i pieniężne, wg zasad określonych w niniejszym Regulaminie. Laureaci Konkursu wyłaniani są przez Komisję Konkursową na podstawie oceny Komisji Konkursowej dokonanej zgodnie z pkt. 4.3 Regulaminu, odpowiedzi uczestnika na pytanie konkursowe „Którym zapachem jesteś - Mexx czy Bruno Banani i dlaczego?”. Uczestnicy przesyłają odpowiedź smsem w sposób określony w punkcie 2.2, przy czym treść odpowiedzi, którą uczestnik wpisuje nie może być dłuższa niż 156 znaków (uwzględniając spacje, nie licząc prefiksu COTY).

1.9. Celem Konkursu jest wzrost sprzedaży Produktów oferowanych w Punktach Sprzedaży Hebe.

1.10. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w siedzibie Organizatora, tj. pod adresem przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A/71, 02-972 Warszawa, a także na stronie internetowej www.hebe.pl/konkursy. Na żądanie Uczestnika lub potencjalnego Uczestnika Konkursu Organizator wyśle mu pocztą kopię Regulaminu, pod warunkiem otrzymania zaadresowanej zwrotnie koperty wraz ze znaczkiem.

1.11. Osoby, o których mowa w pkt 1.5. Regulaminu, przystępując do udziału
w Konkursie, powinny zapoznać się z treścią Regulaminu i stosować się do zasad w nim określonych.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, o której mowa w ust. 1.5., która w dniach od 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. dokona zakupu minimum jednego Produktu marki Bruno Banani lub Mexx oferowanego do sprzedaży w dowolnym Punkcie Sprzedaży, udokumentowanego jednym paragonem albo fakturą VAT (pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną) oraz zgłosi udział w Konkursie odpowiadając na pytanie „Którym zapachem jesteś - Mexx czy Bruno Banani i dlaczego?” w sposób przewidziany w punkcie 2.2.

2.2. Zgłoszenia udziału w Konkursie należy dokonać przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem wiadomości SMS o treści COTY [spacja] treść odpowiedzi nie dłuższa niż 156 znaków ze spacjami (zwanej dalej „SMS-em Zgłoszeniowym”) na numer 3474, przy czym prefiks COTY może być pisany małymi lub wielkimi literami. Za prawidłowe uznawane są również zgłoszenia, w których po prefiksie COTY pominięto spację lub zastosowano inny znak przestankowy, tj. kropkę, podkreślnik dolny, dwukropek, itp. Zgłoszenie udziału w Konkursie skutkuje przesłaniem do Uczestnika bezpłatnej wiadomości tekstowej SMS. Wiadomość tekstowa SMS stanowi potwierdzenie zarejestrowania w Konkursie. Organizator wysyła w tej wiadomości do Uczestnika link (hiperłącze), tj. odwołanie do strony internetowej www.hebe.pl/konkursy, na której będzie dostępny – w postaci pliku w formacie pdf – niniejszy Regulamin. Wiadomość tekstowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi potwierdzenie faktu zawarcia umowy na odległość o treści odpowiadającej niniejszemu Regulaminowi.

2.3. Koszt SMS-a Zgłoszeniowego, o którym mowa w punkcie 2.2, jest zgodny z taryfą operatora GSM Uczestnika. Opłata SMS pobierana jest niezależnie od tego, czy zgłoszenie udziału w Konkursie jest prawidłowe.

2.4. W Konkursie uwzględniane są jedynie SMS-y Zgłoszeniowe wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie są uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu.

2.5. W Konkursie nie uwzględnia się SMS-ów Zgłoszeniowych o innej treści niż wskazana w pkt 2.2.

2.6. Odpowiedź konkursowa udzielona przez Uczestnika winna stanowić wypowiedź autorską.

2.7. W Konkursie odrzucone zostaną zgłoszenia, które:

a) zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;
b) zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym;
c) zawierają treści niezgodne z prawem;
d) zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;
e) naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek;
f) naruszają dobre obyczaje;
g) nie są merytorycznym odpowiedziami na pytanie konkursowe,
h) są dłuższe niż 156 znaków (ze spacjami, nie licząc prefiksu COTY),
i) nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

2.8. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż udzielona przez niego odpowiedź została przygotowana wyłącznie przez niego bez pomocy i udziału osób trzecich oraz jest on wyłącznym jej twórcą w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. W przypadku gdyby oświadczenie to okazało się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich i odpowiedzialności z tym związanej. Naruszenie przez Uczestnika tego postanowienia skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

2.9. Sprzedaż Produktów (zwana dalej „Sprzedażą Promocyjną”) objętych Konkursem odbywa się od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. Zakup Produktów lub zgłoszenie udziału w Konkursie przed lub po terminie Sprzedaży Promocyjnej wskazanym w niniejszym punkcie Regulaminu nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

2.10. Aby wziąć udział w Konkursie, osoba spełniająca warunki określone w pkt 2.1. powinna w okresie Sprzedaży Promocyjnej wskazanym w pkt 2.9. powyżej:
a) dokonać zakupu (potwierdzonego jednym paragonem lub fakturą VAT (pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną)) w Punktach Sprzedaży dowolnego Produktu marki Bruno Banani lub Mexx objętego Konkursem oraz zachować dowód dokonania tego zakupu w postaci oryginału paragonu albo faktury VAT (pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną),
b) następnie, w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. do godz. 23:59:59, dokonać poprawnego zgłoszenia udziału w Konkursie zgodnie z punktem 2.2.

2.11. O czasie zgłoszenia dokonanego w trybie opisanym w pkt 2.2. decyduje chwila rejestracji zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem SMS-a Zgłoszeniowego w systemie informatycznym Organizatora.

2.12. Dokonanie zakupu minimum jednego Produktu marki Bruno Banani lub Mexx, o którym mowa w pkt 1.5., potwierdzone jednym paragonem lub fakturą VAT (pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną) uprawnia do dokonania jednego Zgłoszenia. Organizator może zażądać od Laureata przedstawienia paragonu (paragonów) lub faktury VAT (faktur VAT) w takiej liczbie, która odpowiada liczbie dokonanych przez Laureata Zgłoszeń w celu weryfikacji, czy faktycznie każde zgłoszenie zostało dokonane przez Laureata zgodnie z zasadą wyrażoną w niniejszym punkcie Regulaminu. Jeżeli Laureat nie przedstawi paragonu (paragonów) albo faktury VAT (faktur VAT), wówczas traci prawo do nagrody.

2.13. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2.1., niezależnie od liczby dokonanych przez Uczestnika zakupów Produktów Bruno Banani lub Mexx, o których jest mowa w pkt 2.1., i niezależnie od liczby dokonanych zgłoszeń Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę, o której mowa w pkt 3.1.

2.14. Paragony albo faktury VAT (pod warunkiem ich wystawienia na osobę fizyczną) niepotwierdzające w sposób jednoznaczny zakupu Produktu marki Bruno Banani lub Mexx nie upoważniają do wzięcia udziału w Konkursie. W szczególności nie upoważniają do udziału w Konkursie paragony albo faktury VAT wystawione na osobę fizyczną, w których treści kupiony produkt określony jest co do gatunku a nie marki, np. „perfumy”.

2.15. Dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie przed upływem terminu odstąpienia,
o którym mowa w pkt 7.5. lit. b), jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika wyraźnego żądania świadczenia przez Organizatora usług określonych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik, dokonując zgłoszenia w sposób określony w pkt. 2.2., oświadcza, że: jest świadomy obowiązku poniesienia opłaty, o której mowa w pkt 2.3. w zw. z pkt 2.2, zgadza się na poniesienie tej opłaty,
a zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się na jego wyraźne żądanie.

III. Nagrody w Konkursie

3.1. Nagrodami, które stanowią wygrane w Konkursie, są:

a) Nagroda I stopnia za zajęcie miejsca od 1 do 20: 20 (słownie: dwadzieścia) kart podarunkowych Hebe o wartości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100) wraz z kwotą pieniężną 56,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych 00/100), stanowiącą podatek, który zostanie odprowadzony do Urzędu Skarbowego przez Fundatora. Łączna wartość nagrody wynosi 556,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100);

b) Nagroda II stopnia za zajęcie miejsca od 21 do 120: 100 (słownie: sto) zestawów produktów marki COTY o łącznej wartości 349,96 zł brutto (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć złotych 96/100) zawierających po 1 (słownie: jednej) sztuce produktów:
• Mexx Whenever Wherever woda toaletowa dla kobiet 30 ml,
• Mexx Whenever Wherever woda toaletowa dla mężczyzn 30 ml,
• Bruno Banani Daring Woman woda toaletowa dla kobiet 20 ml,
• Bruno Banani Dangerous Man woda toaletowa dla mężczyzn 30 ml,
wraz z kwotą pieniężną 39,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć złotych 00/100), stanowiącą podatek, który zostanie odprowadzony do Urzędu Skarbowego przez Fundatora.. Łączna wartość nagrody wynosi 388,96 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 96/100).

3.2. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Laureat Konkursu nie może żądać wymiany Nagrody na inną, ani żądać wymiany nagrody na jej równowartość w gotówce.

3.3. W stosunku do Nagrody, ustala się dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 % wartości Nagrody, zaokrąglenie będzie dokonane na zasadach określonych w przepisach prawa podatkowego. Zwycięzca wyraża zgodę, aby nagroda pieniężna została przekazana na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Fundator. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przekazana na poczet zryczałtowanego podatku, o którym mowa art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota podatku, o którym mowa powyżej zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania do wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.

IV. Sposób przeprowadzenia Konkursu

4.1. W Konkursie przewidziane jest 1 (słownie: jedno) posiedzenie Komisji Konkursowej, podczas którego nastąpi wybór laureatów Konkursu. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w siedzibie Organizatora, tj. w Warszawie, przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A/71, 02-972 Warszawa, w dniu 3 października 2019 r.
4.2. Podczas posiedzenia o których mowa w pkt 4.1 Komisja Konkursowa wyłania spośród poprawnych zgłoszeń 120 (słownie: stu dwudziestu) laureatów nagród o których mowa w pkt 3.1.

4.3. Komisja konkursowa oceni wszystkie nadesłane odpowiedzi według własnego uznania, uwzględniając: inwencję i styl wypowiedzi, jej oryginalność oraz walory artystyczne. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością oddanych głosów.

V. Wydanie nagród

5.1. Laureaci Nagród, o których mowa w pkt 3.1. powiadamiani są o wygranej za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego Laureata podany w zgłoszeniu dokonanym w trybie określonym w pkt 2.2. w ciągu 3 dni roboczych od daty posiedzenia Komisji Konkursowej.

5.2. W celu odebrania nagrody Laureat jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w wiadomości na adres mailowy kontakt@atventure.com.pl, podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3. do niniejszego Regulaminu oraz załączenia skanu paragonu lub faktury VAT (pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną) poświadczającego dokonanie zakupu produktów uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie.

5.3. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 5.2. w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników jest równoznaczny z rezygnacją przez Laureata Konkursu z odbioru nagrody. W takiej sytuacji nagroda pozostaje w dyspozycji Fundatora.
5.4. Nagroda o której mowa w pkt 3.1., wydawana jest przesyłką kurierską w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Organizatora dokumentów oraz oświadczeń, o których mowa w pkt 5.2. jednak nie później niż do dnia 5 listopada 2019 r.
5.5. Laureat nagrody, o której mowa w pkt 3.1., w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 5.2 może wyrazić zgodę na publikację na stronie internetowej www.hebe.pl/konkursy, a także w materiałach PR oraz materiałach marketingowych, tworzonych przez firmę Coty Eastern Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na potrzeby komunikacji Konkursu, swojego imienia, nazwiska i nazwy miejscowości, w której mieszka.

5.6 W razie niemożliwości wydania Laureatowi nagrody, z przyczyn leżących po stronie Laureata lub w przypadku gdy odmówi on przyjęcia nagrody, traci on prawo do nagrody, a nagrody zostają w dyspozycji Fundatora.

5.7 Ostatecznym terminem wydania nagród jest dzień 5 listopada 2019 r.

5.8 Zwycięzca Nagrody jest zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór Nagrody, tj. protokół odbioru, odbierając przesyłkę od kuriera.

VI. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń

6.1. Uczestnicy, którzy chcą złożyć reklamację dotyczącą sposobu przeprowadzenia Konkursu powinni zgłosić swoje roszczenie na piśmie na adres: @Venture S.A., ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A/71, 02-972 Warszawa, ze wskazaniem, że roszczenie dotyczy Konkursu oraz podaniem:

a) swojego imienia i nazwiska;
b) adresu;
c) daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie;
d) treści żądania;
e) dokładnego opisu i powodu reklamacji.

6.2. Reklamacje można zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie do dnia 19 listopada 2019 r. za pośrednictwem poczty, kurierów lub osobiście. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji w przypadku doręczenia pocztą lub kurierem decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej z zastrzeżeniem, że reklamacje doręczone później niż dnia 3 grudnia 2019 r., nie są rozpatrywane. W przypadku doręczenia osobistego – data wpływu reklamacji na adres: @Venture S.A., ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A/71, 02-972 Warszawa nie może być późniejsza niż 19 listopada 2019 r., pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

6.3. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa, o której mowa w pkt 1.4. powyżej,w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, nie później jednak niż do dnia 10 grudnia 2019 r.

6.4. O decyzji Komisji Konkursowej w sprawie reklamacji Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż do dnia 17 grudnia 2019 r.

6.5. Od decyzji Komisji Nadzoru w przedmiocie reklamacji nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie pozbawia to jednak Uczestników prawa do dochodzenia roszeń mogących wyniknąć w związku z urządzeniem Konkursu przed właściwym sądem powszechnym.

VII. Świadczenie usług drogą elektroniczną

7.1. W ramach Konkursu Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak:

a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej www.hebe.pl/konkursy;
b) umożliwianie Uczestnikom rejestrowania się w Konkursie za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS.

7.2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (zwana dalej „Umową”) zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik wyświetli stronę internetową Programu lub z chwilą rejestracji, o której mowa w pkt 2.2.
7.3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Konkursu.
7.4. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.
7.5. Uczestnikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy w następujących przypadkach:

a) przez opuszczenie strony internetowej Konkursu
albo

b) w przypadku Uczestników będących konsumentami, którzy dokonali rejestracji w sposób wskazany w pkt 2.2. – przez odstąpienie od Umowy, w terminie 14 dni od dnia rejestracji, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu taki Uczestnik może złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Uczestnik będący konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy również w innej formie.

7.6. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 8.0 (lub nowszej), Mozilla FireFox 14.0, Opera 14.0, Chrome 10.0.

7.7. Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.hebe.pl/konkursy oraz wiadomości SMS treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.

7.8. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Konkursu może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.

7.9. By uniknąć zagrożeń, o których mowa w ust. 7.8 powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje przy podłączaniu się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

7.10. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.

7.11. Organizator informuje, że system informatyczny Programu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności Programu.

7.12. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VIII. Postanowienia końcowe

8.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r., w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu Konkursu.

8.2. Administratorem danych osobowych jest COTY Eastern Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 34A, kod pocztowy 02-627 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 584195, o kapitale zakładowym w wysokości 6.900.000 zł, posługująca się numerem statystycznym REGON 362953225 i numerem identyfikacji podatkowej NIP 5242787101. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 224310431, adresem e-mail coty_polska@cotyinc.com oraz listownie na adres siedziby wskazany powyżej. Dane Uczestników będą zbierane w celu realizacji niniejszego Konkursu, a w szczególności wydawania im nagród. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane uczestników: numer telefonu, a w przypadku Laureatów przetwarzane są również dane w postaci: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, adres mailowy.

8.3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@atventure.com.pl lub listownie na adres: @Venture S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A/71, 02-972 Warszawa. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo ich przetwarzania, z którego skorzystano przed wycofaniem zgody. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Konkursie.

8.4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu Konkursu przez czas do dnia zakończenia postępowań reklamacyjnych, nie później jednak niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia Konkursu. W przypadkach, w których postępowanie reklamacyjne będzie wymagało dłuższego czasu procedowania, czas przetwarzania danych osobowych zostanie stosownie przedłużony. Po tym czasie wszystkie dane zostaną usunięte. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie rozliczenia podatku z tytułu wydanych nagród w Konkursie przez okres 5 lat począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. Po tym czasie wszystkie dane zostaną usunięte.

8.5. Informujemy, że Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu organizacji Konkursu, tj. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji w Konkursie @Venture S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 2A/71, 02-972 Warszawa.

8.6. Zasady Konkursu reguluje niniejszy Regulamin. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy,
a w szczególności przepisy Kodeksu. Wszelkie materiały, ulotki, broszury i inne tego rodzaju informacje mają charakter pomocniczy.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne