Konkursy

Regulamin konkursu „PURE BY CLOCHEE 2023”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Labcon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290476, REGON 141144706, NIP 5222868428 (dalej „Organizator”), który odpowiada za obsługę Konkursu.

2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady udziału w konkursie „PURE BY CLOCHEE 2023” oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Konkurs").

3. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową składającą się z co najmniej 3 osób, w której skład wejdzie przedstawiciel Organizatora (dalej "Komisja Konkursowa"). Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało wyłonienie Zwycięzców i stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Konkurs rozpoczyna się w dniu 22.05.2023 r. o godzinie 15:00, a kończy się dnia 29.05.2023r. o godzinie 23:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu").

4. Fundatorem nagród jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żniwnej 5, 62-025 Kostrzyn, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50.000.000,00 zł, BDO: 000041229 (dalej „Fundator”).

5. Fundator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).

6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 847).

7. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne zwane dalej „Uczestnikami” , które spełniają kumulatywnie następujące wymagania:

a. są pełnoletnie;

b. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

c. mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

d. wyraziły zgody określone w Regulaminie i zaakceptowały postanowienia Regulaminu;

e. posiadają konto na portalu instagram.com

f. w Czasie Trwania Konkursu wykonały zadanie konkursowe udzielając odpowiedzi na pytanie konkursowe wskazane w § 3 ust. 3 Regulaminu i dostępne w poście konkursowym na profilu Hebe w serwisie Instagram pod adresem https://www.instagram.com/hebe.polska ( dalej: „Zgłoszenie”).

2. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Fundatora lub Organizatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające we wspólnym pożyciu, powinowatych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz małżonka przysposobionego.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Konkurs będzie trwać od dnia 22.05.2023r. od godziny 15:00 do dnia 29.05.2023r. do godziny 23:59. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

2. Uczestnik może przesłać nieograniczoną liczbę Zgłoszeń pod warunkiem, iż odpowiedzi na pytanie konkursowe będą się od siebie różnić pod względem treści.

3. Zadaniem Uczestnika jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: Za co lubisz kosmetyki naturalne?

Odpowiedź na zadanie konkursowe musi zostać umieszczona jako komentarz pod grafiką konkursową, która zostanie opublikowana na profilu https://www.instagram.com/hebe.polska w dniu 22.05.2023 o godzinie 15:00

4. Po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni spośród nadesłanych Zgłoszeń 10 (słownie: dziesięć osób), które zgodnie z uznaniem Komisji Konkursowej i w oparciu o jej swobodną ocenę, przesłały w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem Zgłoszenie, zawierające najbardziej kreatywną i najbardziej oryginalną odpowiedź na pytanie konkursowe (dalej „Zwycięzca”). Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. Po zakończeniu Konkursu - w terminie 20 (słownie: dwudziestu) dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zakończenia Konkursu – Komisja Konkursowa poinformuje 10 (słownie: dziesięciu) Zwycięzców o nagrodzie w sposób wskazany w ust. 5 powyżej.

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej pod komentarzem zawierającym Zgłoszenie. Zwycięzca Konkursu zostanie poproszony o przesłanie za pośrednictwem e-maila danych, o których mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu.

6. Zwycięzca jest zobowiązany wysłać drogą mailową na adres: konkurs.hebe@groupone.com.pl skan uzupełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, a zawierającego następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia, adres do wysyłki nagrody oraz numer telefonu (niezbędny do wysyłki), w ciągu 7 dni od daty umieszczenia powiadomienia o wygranej w sposób wskazany w ustępie 5 powyżej. W przypadku nieprzesłania przez Zwycięzcę wymaganych danych w powyższym terminie, Nagroda nie zostanie przyznana temu Zwycięzcy i zostanie przekazana innemu Uczestnikowi, którego wybierze Komisja Konkursowa stosując kryteria wskazane w § 3 ust. 4 Regulaminu lub Nagroda pozostanie u Fundatora.

7. Nagroda zostanie przesłana drogą pocztową lub przesyłką kurierską nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania od Zwycięzcy danych, o których mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu.

§ 4 Nagrody

 1. Dla 10 (słownie: dziesięciu) najciekawszych Zgłoszeń w Konkursie, przewidziano po 1 zestawie produktów Clochee (w skład którego wchodzi: Pure by Clochee Lumi rozświetlacz do twarzy 30 ml, 1 sztuka; Pure by Clochee serum złuszczające z kwasem migdałowym 30 ml, 1 sztuka; Clochee maska-booster do twarzy ujędrniająca 50 ml, 1 sztuka; Opaska do włosów, 1 sztuka) o łącznej wartości 226,96 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy)

LP

EAN

PRODUKT

WARTOŚĆ [PLN]

1

5903900380379

PURE BY CLOCHEE LUMI ROZŚW TWARZY 30ML

49,99

2

5907648379770

PURE BC SERUM ZŁUSZCZ.Z KW. MIGDAŁ 30ML

57,99

3

5903900380454

CLOCHEE MASKA UJĘDRNIAJĄCA BOOSTER 50ML

98,99

4

x

OPASKA DO WŁOSÓW

19,99


2. Nagroda rzeczowa zostanie powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Fundatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% całkowitej wartości nagrody. Część pieniężna nagrody nie zostanie wypłacona Uczestnikowi, ponieważ podlega ona odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.

3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości Nagrody.

4. Odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.

5. Zwycięzca Konkursu może otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę niezależnie od ilości przesłanych Zgłoszeń.

6. Zwycięzca Konkursu nie może żądać wymiany Nagrody na inną ani żądać wymiany Nagrody na jej równowartość w gotówce.

7. W przypadku rezygnacji przez któregokolwiek Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu lub zwrocie Nagrody Fundatorowi. W przypadku przekazania Nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu z powodu rezygnacji któregokolwiek Zwycięzcy, Komisja Konkursowa rozstrzygnie, który z Uczestników Konkursu otrzyma nagrodę stosując kryteria wskazane w § 3 ust. 4 Regulaminu.

8. Nagroda nieodebrana w terminie pozostaje własnością Fundatora.

§ 5 Pozostałe warunki prawne konkursu

 1. Przesłanie Materiału zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie równoznaczne jest z:
  1. zagwarantowaniem przez Uczestnika, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do Materiału zgłoszonego do Konkursu, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że zgłoszony Materiał jest przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie był dotychczas nigdzie publikowany, jak również nie jest obciążony prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.
  1. udzieleniem przez Uczestnika na rzecz Fundatora niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania dalszych sublicencji, na korzystanie z nadesłanego Materiału, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili akceptacji Regulaminu polach eksploatacji, a w szczególności:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiału – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Materiału, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
   1. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiał utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
   1. w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet), niezależnie od ich liczby oraz formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu, jak również, wykorzystywania w całości lub w części jako elementów innych utworów,
  1. zobowiązaniem się przez Uczestnika do niewykonywania autorskich praw osobistych do Materiału względem Organizatora, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie Materiału bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy,
  1. upoważnieniem Fundatora do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na wszystkich ww. polach eksploatacji.
 1. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w Materiałach jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich oraz wizerunków innych osób.
 1. W przypadku wystąpienia w zakresie Materiału wizerunku Uczestnika lub innej osoby wyraża on zgodę (a w przypadku wizerunku innej osoby posiada jej zgodę) na jego wykorzystanie i rozpowszechnianie w zakresie określonym niniejszym Regulaminie.
 1. W zakresie Materiałów, których twórcy zostali nagrodzeni, Uczestnicy zobowiązują się do przeniesienia na Fundatora autorskich praw majątkowych, zgodnie z regulacją ust. 1-3 powyżej wraz z upoważnieniem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na wszystkich ww. polach eksploatacji.

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacja powinna zostać maksymalnie w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników na adres: Labcon Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa lub e-mailem: konkurs.hebe@groupone.com.pl. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, tak aby umożliwić kontakt z nią w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego, a ponadto powinna wskazywać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie: 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7 Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2. Organizator i Fundator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualnie powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, nieodebranie przez Zwycięzcę przesyłki w terminie, bądź innego typu nieprawidłowości leżącymi po stronie Uczestników.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników poprzez usunięcie Zgłoszenia takiego Uczestnika, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:

a) prowadzą działania sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności w Zgłoszeniu zamieszczają komentarze zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe, rasistowskie czy promujące agresję;

b) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Fundatora lub godzą w ich wizerunek.

c) naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste.

4. Portal Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Konkursu na łamach serwisu Instagram.

5. Instagram nie pomaga w przeprowadzaniu Konkursu. Organizator korzysta z serwisu Instagram do administrowania Konkursem na własną odpowiedzialność.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r., w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest zgoda uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W zakresie w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

2. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, NIP: 2090001776. Przetwarzanie danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu Administrator powierza Organizatorowi - Labcon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, NIP 5222868428, który będzie przetwarzał je w celu organizacji Konkursu, tj. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród przez czas trwania Konkursu i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów prawa dane będą przechowywane przez okres, w którym Organizator jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

3. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane uczestników: Imię i nazwisko, a w przypadku Laureatów przetwarzane są również dane w postaci: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy, data urodzenia, zgodnie z par. 3 ust. 6 i załącznikiem nr 1 do regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu Konkursu przez czas do dnia zakończenia postępowań reklamacyjnych, nie później jednak niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia Konkursu. W przypadkach, w których postępowanie reklamacyjne będzie wymagało dłuższego czasu procedowania, czas przetwarzania danych osobowych zostanie stosownie przedłużony. Po tym czasie wszystkie dane zostaną usunięte. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie rozliczenia podatku z tytułu wydanych nagród w Konkursie przez okres 5 lat począwszy od dnia rozpoczęcia konkursu. Po tym czasie wszystkie dane zostaną usunięte.

5. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Uczestnik posiada także prawo do uzyskania kopii danych. Uczestnikowi w każdym momencie przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo przetwarzania danych, z którego skorzystano przed wycofaniem zgody. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO. Podanie przez Uczestnika danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Konkursie.

6. Dane osobowe podane w Konkursie mogą zostać udostępnione usługodawcom świadczącym usługi dla Organizatora w celu realizacji Konkursu lub jeżeli taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

7. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych powinny być kierowane na adres: konkurs.hebe@groupone.com.pl .

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie pod adresem https://www.hebe.pl/ oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.

2. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu wyłącznie w przypadku ważnych przyczyn, tj. zmian przepisów prawa wpływających na zasady przeprowadzenia Konkursu lub wprowadzenia istotnych zmian związanych z funkcjonowaniem strony instagram, na której przeprowadzony zostaje konkurs (na co Organizator nie ma wpływu) wynikających z jej rozwoju lub postępu technologicznego, pod warunkiem, że jest to uzasadnione celem Konkursu lub nie naruszy praw nabytych przez Uczestników i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona w komunikacie o Konkursie na stronie https://www.instagram.pl/hebe.polska.

3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.

4. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

5. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu, jak również usunie wszelkie Zgłoszenia przesłane przez takiego Uczestnika.

6. Konkurs nie łączy się w okresie jego trwania z innymi ofertami, promocjami, konkursami lub akcjami specjalnymi organizowanymi przez Organizatora, chyba, że regulamin danej oferty, promocji, konkursu lub akcji specjalnej stanowi inaczej.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.05.2023.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne