Konkursy

Regulamin konkursu –

MyBestPharm x Hebe

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji oraz przeprowadzenia na koncie na portalu Facebook @MyBestPharm oraz @Hebe Polska konkursu we współpracy z MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, spółka prawa handlowego wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kędzierzyna-Koźla, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000871865, NIP: 6751740249, REGON:387675459, kapitał zakładowy 100.000, 00 zł (dalej, jako Konkurs).
 2. Organizatorem konkursu jest MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, spółka prawa handlowego wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kędzierzyna-Koźla, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000871865, NIP: 6751740249, REGON:387675459, kapitał zakładowy 100.000, 00 zł (dalej, jako Organizator).
 3. Z Organizatorem Konkursu w sprawach związanych z Konkursem lub niniejszym Regulaminem kontaktować można się poprzez profil: @mybestpharm
 4. Fundatorem nagród jest MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, spółka prawa handlowego wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kędzierzyna-Koźla, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000871865, NIP: 6751740249, REGON:387675459, kapitał zakładowy 100.000, 00 zł.
 5. Fundator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).
 6. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2 Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs odbywać się będzie w terminie od 28.09.2023r. od godz. 10:00 do 11.10.2023r. do godz. 23:59.

§ 3 Uczestnictwo w Konkursie

 1. W konkursie uczestniczyć mogą wyłącznie osoba fizyczna spełniająca następujące warunki:

1. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

  1. posiada aktywne, publiczne oraz rzeczywiste konto na portalu Facebook,
  2. wyraziły zgody określone w Regulaminie i zaakceptowały postanowienia Regulaminu.

§ 4 Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. W celu uczestniczenia w Konkursie osoba, spełniająca wymagania określone w § 3 powyżej ma obowiązek:

a) Dokonać zakupu min. jednego produktu marki MyBestPharm na hebe.pl z wymienionych poniżej:

· MYBESTSLIM 2.0 - https://www.hebe.pl/mybestpharm-suplement-diety-120-kaps.-1-opak.-49335012.html

· MYBESTPROTECT - https://www.hebe.pl/mybestpharm-suplement-diety-250-ml-49335015.html

· MYBESTCOMPLEMENT - https://www.hebe.pl/mybestpharm-suplement-diety-250-ml-49335017.html

· MYBESTBEAUTY - https://www.hebe.pl/mybestpharm-suplement-diety-90-kaps.-1-opak.-49335010.html

· MYBESTCOLLAGEN - https://www.hebe.pl/mybestpharm-suplement-diety-120-kaps.-1-opak.-49335011.html

· MYBESTDETOX - https://www.hebe.pl/mybestpharm-suplement-diety-90-kaps.-1-opak.-49335013.html

· MYBESTMAGNESIA - https://www.hebe.pl/mybestpharm-suplement-diety-120-kaps.-1-opak.-49335022.html

· MYBESTAQUA - https://www.hebe.pl/mybestpharm-suplement-diety-120-kaps.-1-opak.-57519235.html

oraz

b) zapoznać się z niniejszym Regulaminem,

oraz

c)w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzieć na pytanie: Jeśli układ odpornościowy byłby superbohaterem, jakie miałby supermoce i dlaczego?

 1. Dodatkowo można udostępnić post konkursowy – choć nie jest to obligatoryjnym warunkiem Konkursu i nie wpływa na wynika Konkursu.

§ 5 Przebieg Konkursu

1. W czasie trwania Konkursu uczestnicy spełniający warunki określone w § 2 i 3 komentują post konkursowy, odpowiadając na pytanie.

 1. Ponadto, wykluczeniu z Konkursu podlega Uczestnik, który w toku konkursu naruszy prawa osób trzecich, w szczególności poprzez umieszczenie komentarza obraźliwego oraz Uczestnik, którego komentarz zawierać będzie zwroty obelżywe, dyskryminujące lub naruszające prawo w inny sposób.
 2. Z Konkursu automatycznie wykluczeni są członkowie rodziny Organizatora oraz pracownicy i stali współpracownicy Organizatora.
 3. Każdy Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z udziału w konkursie poprzez przesłanie Organizatorowi oświadczenia w formie wiadomości prywatnej na profilu Facebook - @MyBestPharm: facebook.com/MyBestPharmOfficial oraz @Hebe Polska: facebook.com/hebepolska

§ 6 Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagrody

 1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:

a) Nagroda główna: iPhone 14 PRO 128GB

b) Nagrody dodatkowe: 5 x zestaw 3 suplementów marki MyBestPharm do wyboru

 1. Nagrody przyznawane są sześciorgu Uczestnikom, którzy spełnili wymogi formalne regulaminu oraz przesłali komentarz Uczestnika pod postem konkursowym.

 2. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową składającą się z co najmniej 3 osób, w której skład wejdzie przedstawiciel Organizatora (dalej "Komisja Konkursowa"). Do zadań Komisji Konkursowej będzie należało wyłonienie Zwycięzców, na podstawie przesłanych zgłoszeń (ich jakości, kreatywności oraz spójności z tematem) i stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
 3. Zwycięzcy zostaną wybrani przez zebraną komisję.

5. Przed ogłoszeniem wyników, Organizator kontaktuje się z wybranymi zgodnie z ust. 3 i 4 laureatami za pośrednictwem wiadomości prywatnych na portalu Facebook z informacją o wygranej w Konkursie. W terminie 3 dni od dnia wysłania wiadomości laureat powinien przekazać Organizatorowi:

 • dane teleadresowe niezbędne do wysłania nagrody, tj. imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny,
 • potwierdzenie zakupu minimum jednego produktu marki MyBestPharm dokonanego na hebe.pl
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wysłania nagrody, zgodnie z § 7 Regulaminu,

6. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi lub niedokonania zakupu minimum jednego produktu marki MyBestPharm na hebe.pl przez laureata zgodnie z ust. 5 powyżej, laureata uznaje się za Uczestnika wykluczonego z udziału w Konkursie. W takiej sytuacji komisja konkursowa wybiera innego laureata.

7. Nagroda zostanie przesłana drogą pocztową lub przesyłką kurierską nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od zwycięzcy danych.

8. Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator. Organizator podejmie jednokrotną próbę wysyłki nagrody. W przypadku braku odbioru nagrody, Organizator nie podejmuje ponownej próby wysyłki nagrody.

9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na profilu Facebook - @MyBestPharm: facebook.com/MyBestPharmOfficial oraz @Hebe Polska: facebook.com/hebepolska w dniu 20.10.2023r.

10. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości Nagrody.

11. Odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.

12. Zwycięzca Konkursu nie może żądać wymiany Nagrody na inną ani żądać wymiany Nagrody na jej równowartość w gotówce.

§ 7Odpowiedzialność [MC1] [JK2]

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność doręczenia nagrody spowodowaną podaniem przez laureata nieprawidłowych danych,
 2. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 3. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny oraz adres e-mail wskazany w § 1 Regulaminu.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Uczestnikom przysługuje także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail wskazany w § 1 Regulaminu.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.09.2023 r. i obowiązuje do momentu ostatecznego zakończenia Konkursu.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. W czasie trwania Konkursu Regulamin opublikowany będzie na stronie internetowej www.mybestpharm.pl
 4. Zmiana niniejszego Regulaminu jest możliwa wyłącznie w przypadku konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawnych i wymaga powiadomienia Uczestników o zmianie Regulaminu w sposób wskazany w ust. 3 zd. 1 powyżej.