Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Cała marka Nivea -35%

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji Cała marka Nivea -35% (dalej jako „Akcja Promocyjna”). 
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”). 
 3. Asortyment objęty Akcją Promocyjną może różnić się w poszczególnych Drogeriach Hebe. 
 4. Akcja Promocyjna prowadzona jest w dniu 19.02.2020 (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).
 5. Akcja Promocyjna prowadzona jest w drogeriach sieci Hebe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Drogerie Hebe”). Akcja obowiązuje wyłącznie w poniższych drogeriach hebe (dalej jako „Drogerie Hebe objęte akcją promocyjną”):
R022 Al.Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa
R027 ul. Solec 83
00-382 Warszawa
R034 ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
R056 ul. Kasprowicza 48
01-871 Warszawa
R071 ul. Kijowska 1/Targowa 24
03-733 Warszawa
R076 Plac Unii City Shopping ul. Puławska 2
02-566 Warszawa
R095 ul. W-wskie Przejścia Podziemne 7/8
00-024 Warszawa
R142 Atrium Reduta Al.Jerozolimskie 148
02-326 Warszawa
R145 ul. Żelazna 32
00-832 Warszawa
R159 Atrium Targówek ul. Głębocka 15
03-287 Warszawa
R195 Wola Park ul. Górczewska 124
01-460 Warszawa
R196 Galeria Wileńska ul. Targowa 72
03-734 Warszawa
R217 Galeria Północna ul. Światowida 17
03-144 Warszawa
R234 Al. Rzeczypospolitej 23
02-972 Warszawa
R256 HopStop ul. Pociskowa 4
04-471 Warszawa
R263 Galeria Młociny ul. Zgrupowania AK Kampinos 15
01-943 Warszawa
R276 ul. Dereniowa 10
02-776 Warszawa
R283 Magiczna Park ul. Magiczna 22
03-289 Warszawa
R285 Vis a Vis ul. Przyczółkowa 219
02-962 Warszawa
R297 Pasaż Wrocławska ul. Wrocławska 8
01-493 Warszawa
R306 Stacja Międzylesie ul. Żegańska 2a
04-713 Warszawa
R308 ul. Banderii 4
01-164 Warszawa
R319 Blue City Al. Jerozolimskie 179
02-222 Warszawa
R333 Al. Piłsudskiego 2
05-077 Warszawa
R343 ul. Chrobrego 4
02-479 Warszawa
R356 King Cross Praga ul. Jubilerska 1/3
04-190 Warszawa
R374 ul. Konstruktorska 10C
02-673 Warszawa
R379 ul. Lindleya Williama 16
02-013 Warszawa
R393 Browary Warszawskie ul. Grzybowska 62
00-844 Warszawa
R421 CH Jani ul. Mszczonowska 3
05-090 Janki (W-wa)
R433 Westfield Arkadia ul. Jana Pawła II 82
00-175 Warszawa

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Promocja dotyczy wszystkich produktów marki Nivea dostępnych w sieci Hebe.
 2. Rabat wysoni maksymalnie 35% i naliczany jest od cen katalogowych.
 3. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi obowiązującymi w Drogeriach Hebe oraz obowiazuje wyłącznie w drogeriach objętych akcją promocyjną wymienionych w §1 pkt. 5.
 4. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej.
 5. Promocja obowiązuje we wskazanym terminie lub do wyczerpania zapasów.
 6. Lista produktów objętych promocją stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 3.

Reklamacje

 1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej. 
 3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona: 
  1. pocztą elektroniczną na adres: bok@drogeriahebe.eu
  2. pisemnie na adres: ul. Jana III Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa.
 4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 
 5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony. 
 7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.  

§ 4.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej  https://www.hebe.pl/.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej. 
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 19.02.2020 r.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne