Pozostałe

REGULAMIN KONKURSU #PURESPRING Z DNIA 28.04.2021

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "#purespring" (dalej zwanego: "Konkursem") jest „Clochee Sp. Z o.o.” z siedzibą w Szczecinie, Ks. Bogusława X 10/2, 70-441 Szczecin, Polska (dalej zwana: "Organizatorem").

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora jak, na stronie internetowej organizatora pod linkiem: https://www.clochee.com/regulamin-konkursu

1.4. Portal instagram.com i facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem konkursu.

1.5. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

1.7. Nagrody przeznaczone dla laureatów Konkursu to:

3 x zestaw kosmetyków Pure by Clochee w zakresie pełnej rutyny pielęgnacyjnej składający się z: jednego produktu do demakijażu, jednego produktu do oczyszczania, jednego produktu do tonizowania, jednego uzupełnienia pielęgnacji w postaci kremu lub serum, jednego produktu do zadań specjalnych: do wyboru Krem pod oczy LUMI Pure by Cloche lub Żel punktowy na niedoskonałości Pure by Clochee – łącznie pięć produktów Pure by Clochee.

Każdy zestaw nagród jest wart: 180 zł

1.8. Nagroda rzeczowa określona w pkt 1.7 lit. zostanie przekazana pocztą tradycyjną lub kurierską na wskazane przez Zwycięzcę/ów adresy do doręczeń na terenie Polski. Nagroda rzeczowa zostanie powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% całkowitej wartości nagrody. Część pieniężna nagrody nie zostanie wypłacona Uczestnikowi, ponieważ podlega ona odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.

1.9. Odbiór nagrody musi zostać potwierdzony podpisanym protokołem odbioru nagrody, stanowiącym załącznik do niniejszego REGULAMINU.

  1. ZAŁOŻENIA KONKURSU:

2.1. Organizator przeprowadza Konkurs, korzystając ze strony internetowej clochee.com oraz na fanpage Clochee na portalu instagram.com i facebook.com, a także stronie internetowej hebe.pl oraz fanpage Drogerie HEBE na portalu instagram.com

2.2. Konkurs będzie trwał od 30.04.2021 r. do 05.05.2021 r. do godziny 23:59.

  1. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:

3.1. Na maila konkursowego: konkurs@clochee.com należy przesłać przygotowaną w dowolnej formie pracę, (tekst max. 1 strona A4, zdjęcie, filmik do 120 sekund, itp.) interpretacje tematu: Przygotuj idealny przepis na pełną blasku skórę twarzy! Wykorzystaj wiedzę przekazaną w kampanii #PURESPRING.

Oceniane będą: zgodność pracy z tematem, kreatywność, oryginalność i pomysł.

3.2. Organizator ma prawo zdyskwalifikować Uczestnika z uwagi na nie spełnienie któregoś z powyższych wymagań, a także w przypadku, gdy znajdą się przesłanki świadczące o tym, że zdjęcie nie zostało wykonane przez Uczestnika, a także w przypadku, gdy będzie ono naruszało prawo osób trzecich, będzie obraźliwe dla osób trzecich, wulgarne i/lub noszące znamiona dyskryminacji społecznej i demograficznej, np. z uwagi na religię, płeć,

3.3. Przewidywany czas trwania weryfikacji zgłoszeń Uczestników Konkursu to 14 dni od daty zakończenia Konkursu, przy czym Organizator zastrzega możliwość wydłużenia ww. terminu ze względu na liczbę wszystkich zgłoszeń Uczestników.

3.4. Jury dokona wyboru 3 autorów prac, które zostaną nagrodzone, zwani dalej „Zwycięzcami”.

  1. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:

4.1. Trzech Laureatów zostanie wyłonionych w 7 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu. Laureaci mają 3 dni na zgłoszenie się do odebrania nagrody na maila konkurs@clochee.com , w przeciwnym razie na ich miejsce zostanie wytypowana kolejna osoba.

4.2. Informacje o wynikach Konkursu zostaną podane na fanpage Clochee na Instagramie oraz facebook. Zwycięzcy zostaną wytypowani przez komisję składającą się z dwóch pracowników firmy Clochee sp. z o.o. i jednego przedstawiciela firmy Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja.

4.3. Organizator ponosi koszty przesyłki nagrody przyznawanej w Konkursie na terenie Polski. Koszt wysyłki poza granice Polski ponosi laureat.

4.4. Nagroda do laureata zostanie wysłana pocztą lub przesyłką kurierską na adres zamieszkania wskazany przez laureata w terminie 28 dni od dnia otrzymania od laureata danych koniecznych do wysyłki.

4.5. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną ani wymianie na żadną inną nagrodę.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostępu do sieci Internet. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów.

5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których przeprowadzany będzie Konkurs. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

5.3. Organizator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualnie powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, nieodebranie przez Zwycięzcę przesyłki w terminie, bądź innego typu nieprawidłowości leżącymi po stronie Uczestników.

6. OŚWIADCZENIA I LICENCJE

6.1. Wzięcie udziału w Konkursie potwierdza, iż Uczestnik zapoznał się z niniejszym Regulaminem, jest on dla niego zrozumiały, i dobrowolnie akceptuje jego warunki, zobowiązując się tym samym do jego przestrzegania.

6.2. Wraz z wykonaniem zadania konkursowego, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku lub osób widniejących w zadaniu konkursowym za pośrednictwem Internetu, w tym w szczególności w formie materiałów reklamowych, umieszczanych na stronie internetowej oraz na portalach internetowych Instagram, Facebook, przedstawiających Uczestnika samodzielnie lub w zestawieniu z pozostałymi Uczestnikami, a także w ramach opracowań, zestawień lub inkorporacji do materiałów reklamowych lub informacyjnych, w tym do utworów wizualnych lub audiowizualnych, fotografii, warunkujących, umożliwiających lub ułatwiających marketing oraz sprzedaż towarów znajdujących się w ofercie Organizatora, bez ograniczeń co do ilości oraz terytorium. Uczestnik upoważnia Organizatora do rozpowszechniania wizerunku z ujawnieniem lub bez ujawnienia tożsamości Uczestnika.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r., w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji, a także wydania nagród, podpisania umowy o współpracę ze zwycięzcą/ami Konkursu i rozliczenia podatku z tytułu Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych wynikającego z uczestnictwa w Konkursie jest zgoda uczestnika – art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W zakresie w jakim przetwarzanie Danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe) podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

7.2. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Clochee sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. ks. Bogusława X 10/2, 70-441 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000470899, NIP 852-260-34-57 (dalej zwana: "Organizatorem").

7.3. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane uczestników: imię i nazwisko lub nik widoczny na profilu społecznościowym, ewentualne fotografie z wizerunkiem Uczestnika, ewentualne nagrania filmowe z wizerunkiem Uczestnika, adres e-mail w przypadku mailowego zgłoszenia, a w przypadku Zwycięzców dodatkowo: adres zamieszkania, numer telefonu, właściwy Urząd Skarbowy dla Zwycięzcy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

7.4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu i w związku z nim, jak również w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa.

7.5. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Uczestnik posiada także prawo do uzyskania kopii danych. Uczestnikowi w każdym momencie przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo przetwarzania danych, z którego skorzystano przed wycofaniem zgody. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy RODO.

7.6. Dane osobowe podane w Konkursie mogą zostać udostępnione usługodawcom świadczącym usługi dla Organizatora w celu realizacji Konkursu lub jeżeli taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

7.7. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.8. Dane Osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

7.9. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych powinny być kierowane na adres mailowy Administratora: marketing@clochee.com

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacja powinna zostać zgłoszona do dnia 08.06.2021. na adres: Clochee sp. z o.o., ul. ks. Bogusława X 10/2, 70-441 Szczecin, lub e-mailem: konkurs@clochee.com Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

8.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację, tak aby umożliwić kontakt z nią w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego, a ponadto powinna wskazywać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

8.3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w terminie: 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

8.4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne lub w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8.5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Jury.

8.6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).

9.2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie pod adresem www.clochee.pl oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.

9.3. Organizator ma prawo do zakończenia Konkursu przed czasem z ważnych powodów, nie naruszając przy tym nabytych praw Uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, które stanowią przeszkodę w przeprowadzeniu Konkursu spowodowane siłą wyższą lub przyczynami, które nie leżą po jego stronie. Organizator poinformuje Uczestników Konkursu o zakończeniu Konkursu i jego przyczynach poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości.

9.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, po uprzednim podaniu do wiadomości publicznej informacji w przedmiocie zmiany, przy czym zmiana nie może pogarszać warunków udziału uczestników w Konkursie.

9.5. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.

9.6. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

9.7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustawy.

9.8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

9.9. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne