Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Kupony rabatowe – SKLEPY STACJONARNE”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „Kupony rabatowe – SKLEPY STACJONARNE” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).

§ 2.

Czas i miejsce trwania promocji

1. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich drogeriach stacjonarnych sieci Hebe w godzinach ich otwarcia (dalej jako „Drogerie Hebe”).

2. Akcja Promocyjna prowadzona jest w okresie od dnia 24.03.2023 do dnia 02.04.2023 r. (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej ”), przy czym:

a) voucher można otrzymać w terminie od dnia 24.03.2023 do 25.03.2023 (dalej jako „Czas Wydawania Kuponów Rabatowych”)

b) voucher może zostać wykorzystany w terminie od dnia 27.03.2023 do 02.04.2023 r. (dalej jako „ Czas Wykorzystania Kuponu Rabatowego”).

§ 3.

Zasady Akcji Promocyjnej

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która w Czasie Trwania Akcji Promocyjnej dokona co najmniej dwóch transakcji kupna produktów w sposób określony poniżej.

2. W ramach Akcji Promocyjnej przy dokonaniu w Czasie Wydawania Kuponów Rabatowych jednorazowego łącznego (na jednym paragonie) zakupu produktów za kwotę co najmniej 50 zł Uczestnik otrzyma kupon rabatowy o wartości 10 zł (dalej jako „Kupon rabatowy”) do wykorzystania na kolejne zakupy w Drogeriach Hebe w Czasie Wykorzystania Kuponu Rabatowego.

3. Maksymalna jednorazowa wartość zakupów, za które wydawane są Kupony rabatowe, wynosi 300 zł, co oznacza, że maksymalna liczba Kuponów rabatowych do uzyskania podczas jednorazowych zakupów to 6 Kuponów rabatowych po 10 zł każdy.

4. Kupon rabatowy można wykorzystać przy kolejnych zakupach dokonanych w Drogeriach Hebe w Czasie Wykorzystania Kuponu Rabatowego. Kupon rabatowy można wykorzystać wyłącznie jeden raz.

5. Kupon rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę. Z Kuponu rabatowego nie wydaje się reszty, a całkowitą kwotę Kuponu rabatowego należy zrealizować w jednej transakcji przy czym w Drogeriach Hebe minimalna wartość zakupów przy realizacji Kuponu rabatowego powinna wynieść co najmniej o 10 zł więcej niż wartość realizowanego Kuponu rabatowego.

6. Warunkiem zrealizowania Kuponu rabatowego jest wręczenie kasjerowi Drogerii Hebe – nie później niż przed dokonaniem wyboru płatności za zakupy – ważnego nie użytego dotychczas Kuponu rabatowego. Kupon rabatowy zostanie odebrany i zeskanowany przez kasjera Drogerii Hebe. Kupon rabatowy może zostać wykorzystany tylko jeden raz.

7. Akceptowane będą wyłącznie Kupony rabatowe nieuszkodzone.

8. Kupon rabatowy niewykorzystany w Czasie Wykorzystania Kuponu Rabatowego przepada.

9. W przypadku gdy Uczestnik dokona zwrotu zakupionych produktów, a do transakcji został wydany Kupon rabatowy na dowolną kwotę, to Klient zobowiązany jest do zwrotu tego Kuponu rabatowego. W przeciwnym razie nie może on wykonać zwrotu produktów zakupionych w Drogeriach Hebe w Czasie Wydawania Kuponów Rabatowych.

10. W przypadku gdy Uczestnik dokona zwrotu produktów zakupionych przy wykorzystaniu Kuponu rabatowego, wartość zwracanych produktów zostanie przekazana na kartę podarunkową.

11. Akcja Promocyjna łączy się z innymi promocjami.

12. Z Akcji Promocyjnej wyłączone są mleka modyfikowane dla dzieci typu „1” oraz produkty oferowane przez hebe partner.

§ 3.

Reklamacje

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a. pocztą elektroniczną na adres: pomoc@hebe.pl

b. pisemnie na adres: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 24.03.2023.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne