Akcje Promocyjne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„My Hebe - Kup w drogerii Hebe dowolny produkt w dniach 15-16.10.2021 za min. 50 zł, a Żel Oczyszczający Luksja otrzymasz za 1 grosz ”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji „My Hebe - Kup w drogerii Hebe dowolny produkt w dniach 15-16.10.2021 za min. 50 zł, a Żel Oczyszczający Luksja otrzymasz za 1 grosz ” (dalej jako „Akcja Promocyjna”).

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, adres do korespondencji ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa 62-025 Kostrzyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, posiadająca NIP: 2090001776, kapitał zakładowy 50 000 000,00 zł (dalej jako „Organizator”).

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest wybranych drogeriach sieci Hebe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach ich otwarcia (dalej jako „ Drogerie Hebe”).

4. Akcja Promocyjna prowadzona jestod 15.10.2021 do 16.10.2021 (dalej jako „ Czas Trwania Akcji Promocyjnej”).

5. Akcja promocyjna nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym loterią fantową ani promocyjną), ani też żadnym zakładem wzajemnym, których zasad organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 847 ze zm.).

§ 2.

Zasady Akcji Promocyjnej

1. Akcja Promocyjna obowiązuje przy zakupie wszystkich produktów dostępnych w drogeriach Hebe.

2. Promocja obowiązuje przy zakupie w drogerii Hebe dowolnych produktów za minimum 50 zł. Przy zakupie za min. 50 zł, cena produktu LUKSJA ŻEL OCZYSZCZAJĄCY CYTRUS 80ML lub LUKSJA ŻEL OCZYSZCZAJĄCY KOKOS 80ML wyniesie 1 grosz (dalej jako „Pakiet Promocyjny”).

3. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi obowiązującymi w Drogerii Hebe.

4. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Akcji Promocyjnej i zakupić większą ilość Pakietów Promocyjnych.

5. Promocja obowiązuje we wskazanym terminie lub do wyczerpania zapasów.

6. Akcja Promocyjna dotyczy Klientów My Hebe, którzy posiadają konto i są zalogowani na hebe.pl lub w aplikacji Hebe lub okażą kartę My Hebe w drogerii.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, której przedmiotem są produkty objęte Akcją Promocyjną, Uczestnik Akcji Promocyjnej powinien zwrócić całość Pakietu Promocyjnego. Nie jest możliwe odstąpienie od umowy sprzedaży w zakresie jednego produktu z Pakietu Promocyjnego.

8. W pozostałym zakresie obowiązują zasady sprzedaży produktów określone w Regulaminie Drogerii Hebe.

§ 3.

Reklamacje

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Akcji Promocyjnej.

3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:

a. pocztą elektroniczną na adres: pomoc@hebe.pl

b. pisemnie na adres: ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji kserokopię lub skan dowodu zakupu produktu/produktów w Drogeriach Hebe w wyniku, których skorzystał z Akcji Promocyjnej.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora chyba, że ze względów niezależnych od Organizatora okres ten będzie musiał zostać wydłużony.

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

8. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.

§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronie internetowej https://www.hebe.pl/.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Akcji Promocyjnej, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.10. 2021 r.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne