Konkursy

Regulamin konkursu „FeelRealBali”
§ 1. Informacje ogólne

1. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. K. ul. Jasielska 10a, 60-476 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000437232,identyfikującą się numerem REGON: 302250849 NIP: 9721241158 (dalej „Organizator”).
2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin) stanowi podstawę Konkursu organizowanego oraz prowadzonego na ogólnodostępnym serwisie internetowym www.feelrealbali.pl oraz za pośrednictwem portalu Instagram, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz przestrzegania zawartych w nim zasad.
4. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.).
5. Niniejszy Regulamin stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 921 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych mieszkających w Polsce, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (osoby pełnoletnie) i będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1025 z późn. zm.) gospodarczej (dalej „Uczestnik”). Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, a także osoby współpracujące z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez pracowników należy rozumieć osoby zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu prawnego (w tym w ramach stosunku pracy lub w stosunku cywilnoprawnym). Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: małżonka, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych do drugiego stopnia oraz przysposobionych i przyspasabiających, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
3. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz bezpłatny.
4. Konkurs trwa od 16.07.2019 roku od godz. 12:00 do 14.08.2019 roku do godz. 23:59 czasu polskiego.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest:

a) Zakupienie, w okresie trwania Konkursu wskazanym w § 2 ust. 4 Regulaminu, 2 (słownie: dwóch) lakierów hybrydowych marki MylaQ (w tym również bazy i topy) oraz,
b) Zachowanie dowodu zakupu produktów marki MylaQ (paragon) do momentu weryfikacji nadesłanych zgłoszeń oraz,
c) Wykonanie dowolną techniką fotograficzną zdjęcia ukazującego wymarzone wakacje Uczestnika z najlepszą przyjaciółką (dalej jako: Osoba trzecia) oraz,
d) Opublikowanie przygotowanego zdjęcia na portalu społecznościowym Instagram z hasztagiem #feelrealbali oraz oznaczenie profilu marki MylaQ lub udostępnienie zdjęcia za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.feelrealbali.pl oraz,
e) Zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz przyjęcia do wiadomości jego postanowień.

Wszystkie wskazane wyżej warunki muszą zostać spełnione przez Uczestnika łącznie.

6. Zgłoszenie zdjęcia za pośrednictwem serwisu www.feelrealbali.pl wymagać będzie wypełnienia formularza rejestrowego znajdującego się na niniejszej stronie.
7. Każdy Uczestnik może przesłać zgłoszenie konkursowe dowolną ilość razy, z zastrzeżeniem iż do każdego zgłoszenia konkursowego Uczestnik jest zobowiązany posiadać jeden paragon na zakup produktów marki MylaQ spełniający warunki § 2 ust. 5 lit. b) Regulaminu.
8. Realizacja zadania konkursowego nie może zawierać treści, które:

a) Mogły zostać zamieszczone z zamiarem naruszenia praw osób trzecich,
b) Mogą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochrona praw autorskich i praw pokrewnych, a w szczególności prawa do ochrony wizerunku,
c) Mogą zawierać treści obraźliwe, wulgarne lub stanowić groźbę karalną skierowaną do innej osoby,
d) Mogą być sprzeczne z interesem Organizatora,
e) Mogą w inny sposób naruszać postanowienia Regulaminu.

9. Zdjęcie, o którym mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu nie może być większe niż 10 MB.
10. Uczestnik publikując prace (zdjęcie) w ramach Konkursu (dalej: „Praca konkursowa”) deklaruje, iż publikacja Pracy konkursowej nie narusza praw ani dóbr osób trzecich oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach i na warunkach określonych w Regulaminie.
11. Zgłaszając Pracę konkursową do konkursu, Uczestnik jest zobowiązany uzyskać zgodę Osoby trzeciej na udostępnienie jej wizerunku, dla celów zgłoszenia udziału w Konkursie oraz zapoznać Osobę trzecią z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik jest zobowiązany posiadać niniejszą zgodę oraz okazać ją na każde wezwanie Organizatora. Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Brak oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym lub też nie przesłanie takiego oświadczenia na wezwanie Organizatora skutkować będzie usunięciem zgłoszenia konkursowego.
12. Organizator Konkursu powoła dwuosobową komisję konkursową (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa ocenia zadania konkursowe wykonane przez uczestników Konkursu i wyłania zwycięzców. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 3 Rozstrzygnięcie konkursu

1. W ramach Konkursu, Komisja Konkursowa przyzna: 3 nagrody główne oraz 15 nagród drugiej kategorii. Łącznie nagrodzonych zostanie 18, najlepszych, zdaniem Komisji Konkursowej Prac konkursowych.
2. Komisja Konkursowa przyzna Nagrody za wykonanie tych Prac konkursowych, które w ocenie Komisji Konkursowej będą najlepsze pod względem:

a) Kreatywności i zaangażowania Uczestnika – pod tym kryterium oceniana będzie ciekawość Pracy konkursowej oraz nakład pracy, jaką wykonać musiał Uczestnik w celu stworzenia Pracy konkursowej,
b) Estetyki wykonania – pod tym kryterium oceniana będzie wyrazistość zdjęcia, prawidłowe naświetlenie pracy fotograficznej,
c) Formy wykonania - pod tym kryterium oceniana będzie użyta technika fotograficzna jaką wybrał Uczestnik do stworzenia Pracy konkursowej – im trudniejsza technika fotograficzna tym wyżej zostanie oceniona Praca konkursowa
d) Zgodność Pracy konkursowej z tematyką Konkursu – praca musi nawiązywać do trwających wakacji,
e) Twórcze i artystyczne podejście do realizacji Pracy konkursowej – pod tym kryterium oceniane będą walory/cechy artystyczne Pracy konkursowej.

3. Nagroda główna zawierać będzie 3 x wyjazd dla Zwycięzcy oraz Osoby towarzyszącej na wyspę Bali z ambasadorką MylaQ – Karoliną Pisarek. Osobą towarzyszącą może być tylko przyjaciółka Zwycięzcy, która widoczna jest na zwycięskiej Pracy konkursowej. Na Nagrodę główną składa się:

 • wyjazd na Bali dla dwóch osób w terminie od dnia 12 września 2019 roku do dnia 19 września 2019 roku, obejmujący następujące etapy:
 • Przelot samolotem rejsowym linii lotniczych Emirates na trasie Warszawa – Dubaj – Denpasar – Dubaj – Warszawa,
 • Transfer z lotniska do miejsca zakwaterowania oraz powrotny transfer na lotnikso w dniu powrotu,
 • Zakwaterowanie Zwycięzców wraz z Osobami towarzyszącymi na czas trwania wyjazdu w hotelach 4*, zgodnie z regulaminem wyjazdu w pokojach jedno lub dwuosobowych – zgodnie ze specyfikacją,
 • Wyżywienie w formie śniadań oraz obiadokolacji wraz z napojami soft,
 • Uczestnictwo w programie integracyjnym,
 • Opieka lokalnych pilotów oraz przewodników posługujących się językiem angielskim,
 • Opieka polskiego rezydenta biura turystycznego organizującej wyjazd,
 • Ubezpieczenie Zwycięzcy, Osoby towarzyszącej oraz bagaży na cały czas trwania wyjazdu.

Ważne – Organizator nie zapewnia transferu na lotnisko w Warszawie w dniu wyjazdu oraz z powrotem z lotniska w Warszawie w dniu powrotu z wyjazdu, a także nie zwraca kosztów takiego transferu.
Wartość jednej nagrody głównej wynosi: 19.492,04 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 4/100).

4. Nagroda drugiej kategorii zawierać będzie Mini Box z lakierami hybrydowymi MylaQ. Wartość jednej nagrody drugiej kategorii wynosi: 49 zł (słownie: czterdzieści dziewięć złotych ty brutto).
5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 21 sierpnia 2019 roku do godziny 23:59 poprzez opublikowanie danych Zwycięzców oraz zwycięskich Prac konkursowych na stornie www.feelrealbali.pl oraz na profilu organizatora na portalu Instagram. Organizator opublikuje w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym imię oraz nazwisko Zwycięzcy lub nick Zwycięzcy, jeśli pod takim zgłoszona została Praca konkursowa.
6. Warunkiem przyznania Nagrody głównej jest:

a) Przekazanie organizatorowi drogą mailową na adres: feelrealbali@cosmogroup.pl następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, PESEL, właściwy do rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego Urząd Skarbowy, seria i numer paszportu, Przekazanie Organizatorowi danych osobowych Osoby towarzyszącej, niezbędnych do zgłoszenia udziału w wyjeździe w następującym zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, adres zameldowania, seria i numer paszportu oraz numer telefonu.
b) Przekazanie dowodu zakupu (paragonu) produktów MylaQ, z datą zakupu mieszczącą się w przedziale wskazanym w § 2 ust. 4 Regulaminu, poprzez przesłanie scany lub zdjęcia paragonu,
c) Posiadanie, zarówno przez Zwycięzcę jak i Osobę towarzyszącą ważnego co najmniej przez okres 6 miesięcy następujących po rozpoczęciu wyjazdu, dokumentu zezwalającego na przekroczenie granicy państwa niebędącego w Unii Europejskiej – paszport,
d) Stan zdrowia zezwalający na uczestnictwo w wyjeździe,
e) Zaakceptowanie postanowień „Regulaminu wyjazdu na Bali z Karoliną Pisarek”, który dostępny jest na stronie www.feelrealbali.pl,
f) Podpisanie przez Zwycięzcę oraz Osobę towarzyszącą oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
g) Wyrażenie zgody przez Zwycięzcę oraz Osobę towarzyszącą na utrwalanie podczas wyjazdu wizerunku, a także opublikowanie wizerunku za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz mediów społecznościowych Organizatora w celach marketingowych oraz przekazanie oświadczenia zgody Organizatorowi za pośrednictwem scanu lub zdjęcia Oświadczenia zgody. Wzór oświadczenia zgody na wykorzystanie wizerunku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Przekazanie informacji, o których mowa w § 3 ust. 6 lit. a), b) oraz g) następuje za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: feelrealbali@cosmogroup.pl.

7. Niespełnienie jakiegokolwiek warunku określonego w § 3 ust. 6 Regulaminu, we wskazanym terminie, skutkować będzie przypomnieniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub połączenia telefonicznego (w przypadku zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem serwisu www.feelrealbali.pl) przez Organizatora o obowiązkowym spełnieniu warunków wraz z wyznaczeniem nowego dodatkowego terminu na wykonanie warunków przyznania Nagrody głównej. Dalsze niezrealizowanie wymaganych warunków skutkować będzie odmową przyznania Nagrody głównej. W takiej sytuacji Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej ilości Nagród głównych, niż wskazano w § 3 ust. 3 Regulaminu.
8. Warunkiem przyznania Nagrody drugiej kategorii jest przesłanie Organizatorowi drogą mailową na adres: feelrealibali@cosmogroup.pl danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, PESEL, właściwy do rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego Urząd Skarbowy oraz scanu dowodu zakupów produktów marki MylaQ (paragonu), w ciągu 2 dni od ogłoszenia wyników.
9. Niezbędnym warunkiem przyznania Nagrody zarówno Nagrody głównej jak i Nagrody drugiej kategorii, jest przeprowadzenie przez Organizatora weryfikacji przesłanego scanu lub zdjęcia dowodu zakupu produktów Organizatora. W tym celu, Zwycięzca zobowiązany będzie przesłać na adres siedziby Organizatora oryginał dowodu zakupu produktów marki MylaQ (paragon) w terminie 6 dni, licząc od dnia przesłania informacji, o których mowa w § 3 ust. 7 lub ust. 8 Regulaminu. Przesłany oryginał paragonu musi spełniać warunki wskazane w niniejszym Regulaminie. Przez oryginał dowodu zakupu należy rozumieć paragon w formie otrzymanej od sprzedawcy, nie zawierający śladów zmian lub przeróbek. Przez oryginał nie należy rozumieć również kopii paragonu.
10. Organizator zobowiązuje się wręczyć Nagrody w następujący sposób:

a) W przypadku Nagrody głównej – Organizator wręczy Nagrodę zaproszenie wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi wyprawy na Bali za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie do 14 dni od daty otrzymania oryginału dowodu zakupów marki MylaQ oraz przeprowadzenia pozytywnej weryfikacji, zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu,

b) W przypadku Nagrody drugiej kategorii, Organizator zobowiązuje się przesłać Nagrodę za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie do 14 dni od daty otrzymania oryginału dowodu zakupów marki MylaQ oraz przeprowadzenia pozytywnej weryfikacji, zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu.

11. Za wygraną Nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną Nagrodę.
12. W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu nie prześle wymaganych informacji oraz oryginału dowodu zakupu produktów marki MylaQ w wymaganym terminie, zgodnie z § 3 ust. 6 - 9 Regulaminu oraz w przypadku braku pozytywnej weryfikacji nadesłanego oryginału paragonu, zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody i Nagroda przepada – nie zostanie przekazana innemu Uczestnikowi Konkursu. Wszelką odpowiedzialność za tego typu działania ponosi Zwycięzca. Komisja Konkursowa powiadomi o uzupełnieniu wyników Konkursu w sposób określony w ust. 6.
13. Uczestnik ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu Nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
14. Zwycięzca Nagrody głównej jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o wszelkich zmianach okoliczności związanych z warunkami udziału w wyjeździe, stanowiącym przedmiot Nagrody głównej, co w szczególności dotyczy utraty lub unieważnienia paszportu jego lub osoby towarzyszącej, nałożenia na Zwycięzcę zakazu opuszczania kraju, bądź innych przyczyn, które powodują niemożliwość skorzystania przez Zwycięzcą z nagrody głównej. W razie uzyskania informacji o zaistnieniu takich okoliczności, Organizator, w porozumieniu z Komisją, może zadecydować o utracie prawa do nagrody głównej przez Zwycięzcą. W takiej sytuacji Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej ilości Nagród głównych, niż wskazano w § 3 ust. 3 Regulaminu.
15. Zwycięzca ponosi wyłączną odpowiedzialność za niemożność uczestnictwa w wycieczce ze względów zdrowotnych lub innych nieprzewidzianych okoliczności oraz przyjmuje, iż w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających uczestnictwo jego lub Osoby towarzyszącej w wycieczce, Organizator nie ma możliwości zmiany uczestnika w wycieczce. W takiej sytuacji Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej ilości Nagród głównych, niż wskazano w § 3 ust. 3 Regulaminu.
16. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

§ 4 Prawa autorskie

1. Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie potwierdza, iż zgłoszona przez niego praca konkursowa (zdjęcie lub opis makijażu) jest jego dziełem, do którego posiada pełnie praw autorskich i pokrewnych oraz, że zgłoszona praca jest wolna od wad prawnych i nie narusza żadnych praw osób trzecich jak również dóbr osobistych osób trzecich.
2. Zamieszczając prace konkursową zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu, Uczestnik upoważnia Organizatora do nieograniczonego w czasie oraz terytorialnie korzystania z pracy konkursowej poprzez jej publikowanie na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie dowolnymi technikami, w tym w szczególności utrwalanie w całości i we fragmentach na wszelkich nośnikach audiowizualnych jak np. taśma światłoczuła, magnetyczna, celuloidowa, nośniki cyfrowe – DVD, CD, CD ROM, VCD, Mini Disc, płyta MP3, klisza fotograficzna, płyta analogowa, dysk optyczny, kości pamięci, i innych nośnikach pamięci,
b) zwielokrotnianie utrwaleń w całości i we fragmentach dowolnymi technikami, w tym drukarską, reprograficzną, światłoczułą, magnetyczną, cyfrową, optyczną, techniką zapisu komputerowego, na nośnikach audiowizualnych, wideofonicznych, komputerowych,
c) wprowadzenie do pamięci komputera,
d) wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych,
e) tłumaczenie, opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotnienia rezultatów tych zmian, z zachowaniem praw osoby, która te zmiany wykonała,
f) wprowadzenie do sieci teleinformatycznej np. Internet, wykonywanie kopii takich zapisów oraz ich rozpowszechnianie w sieciach teleinformatycznych,
g) rozpowszechnianie na stronach internetowych Organizatora, portalach społecznościowych Organizatora oraz na profilach Organizatora w portalach społecznościowych,
h) udostępnianie za pośrednictwem aplikacji mobilnej Organizatora.

§ 5 Uprawnienia Organizatora

1. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie ze skutkiem natychmiastowy, jak również odmowy przyznania uczestnikowi Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania Nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach Uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.


§ 6 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może zgłaszać w terminie do dnia 20 września 2019 r.
2. Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail: feelrealbali@cosmogroup.pl.
3. W treści reklamacji Uczestnik wskazuje: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail oraz opis powodu reklamacji i zgłoszonego roszczenia. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź zostanie wysłana w formie wiadomości elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz osób trzecich, zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Konkursu.
3. Z Organizatorem konkursu możesz skontaktować się za pośrednictwem:

a) Przesyłki listowej przesłanej na adres siedziby Organizatora,

4. Wiadomości elektronicznej przesłanej na adres: feelrealbali@cosmogroup.pl Dane osobowe Uczestnika oraz osób trzecich, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, przez który należy również rozumieć zgłoszenie udziału w konkursie, opublikowanie zadania konkursowego, ogłoszenie wyników Konkursu, przekazanie oraz udział w nagrodzie, wywiązanie się z obowiązków podatkowych wynikających z przekazanej nagrody oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji – na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), wyrażonej w sposób określony w § 2 ust. 9 Regulaminu,
5. Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie jest dobrowolne. Jest ono jednak niezbędne, aby Uczestnik mógł wziąć udział w Konkursie oraz otrzymać nagrodę. Uczestnik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, poprzez przesłanie wiadomości na adres: feelrealbali@cosmogroup.pl . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych Uczestnika, którego dokonano przed jej wycofaniem.
6. Organizator będzie przechowywać dane osobowe Uczestnika przez okres niezbędny do wywiązania się z wszystkich obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w tym również obowiązków podatkowych związanych z przyznaniem nagrody oraz wygaśnięciem ewentualnych roszczeń Uczestników mogących powstać w związku z Konkursem.
7. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane firmom, którym Organizator zleca wykonywanie czynności podczas organizowania Konkursu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a w szczególności firmie kurierskiej/Poczcie Polskiej, za pośrednictwem których Organizator dostarcza nagrody oraz firmie zajmującej się organizację Nagrody głównej.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, w sytuacjach określonych w RODO. Może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
9. Jeśli Uczestnik uzna, że Organizator przetwarza jego dane osobowe niegodnie z przepisami prawa, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Organizator będzie podejmował wszelkie decyzje w ramach Konkursu, tylko w sposób określony w § 2 ust. 10 Regulaminu.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny będzie w siedzibie organizatora oraz na profilu Organizatora na portalu Instagram oraz na stronie www.feelrealbali.pl.
2. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu wyłącznie w przypadku ważnych przyczyn, tj. zmiany przepisów prawa wpływających na zasady przeprowadzania Konkursu lub wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu portali Instagram lub Facebook, pod warunkiem, że będzie to uzasadnione celem Konkursu lub nie naruszy praw nabytych przez uczestników i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
3. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, spełnienie wszystkich warunków wskazanych w treści Regulaminu oraz wyrażenie zgody na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych. Uczestnik zwalnia Instagram lub Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.
6. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozpoznawane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
7. W wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia zgody na udostępnienie danych przez osobę trzecią

___________________________

(Imię i nazwisko)

___________________________

(Miejscowość zamieszkania)

Niniejszym wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych, w tym mojego wizerunku spółce Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. k. (dalej jako: Organizator) w celu przyjęcia zgłoszenia oraz udziału w Konkursie FeelRealBali Organizatora oraz ich wykorzystanie w celu prowadzenia działań marketingowych. Niniejsza zgoda jest w pełni dobrowolna. Jednocześnie oświadczam, iż posiadam wiedzę o przysługującym mi prawie odwołania niniejszej zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie wiadomości do Organizatora. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano przed odwołaniem mojej zgody. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu FeelRealBali.

…………..……………………………………………..

(Data i podpis osoby udzielającej zgodę)

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Wzór oświadczenia o odpowiedzialności Uczestnika

………………………, dnia …………… 2019 roku

Uczestnik Wyjazdu:

……………………..………………………

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYJAZDU

W związku z wyjazdem turystycznym na Bali w terminie 12-19.09.2019r. (dalej: „Wyjazd”), organizowanym przez Grukuma Travel Solutions Grudowska Kaczmarczyk Michałowicz spółka jawna z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000551713) – (dalej: „Organizator”) oraz finansowanym przez Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000437232) – (dalej jako: „Cosmo”), oświadczam, że jestem jedyna osoba odpowiedzialna za własne działania lub zaniechania podjęte podczas Wyjazdu, które mogą być podstawą niewykonania lub niewłaściwego wykonania zaplanowanych przez Organizatora czynności podczas Wyjazdu. Ponoszę również wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone moim działaniem lub zaniechaniem podczas Wyjazdu.

Przyjmuję do wiadomości, iż zarówno Organizator jak i Cosmo nie ponoszą odpowiedzialności za moje zachowanie podczas wyjazdu..

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że Organizator jest zobowiązany do udzielenia mi pomocy, jeżeli podczas Wyjazdu znajdę się w trudnej sytuacji. Pomoc taka będzie polegać w szczególności na udzieleniu:

 • a) odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej,
 • b) pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych, o których mowa w art. 48 ust. 5 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 548).

Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, o której mowa powyżej, jeżeli trudna sytuacja powstała z mojej wyłącznej umyślnej winy lub w wyniku mojego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora.

……………………………………..……………

Data i podpis Uczestnika Wyjazdu

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku przez uczestników wyjazdu na Bali

………………………, dnia …………… 2019 roku

Uczestnik Wyjazdu:

……………………..………………………

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1191 z późn. zm.) w związku z moim uczestnictwem w wyjeździe na Bali, niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, przez Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-467) przy ul. Jasielskiej 10a (dalej jako: Cosmo), utrwalonego za pomocą dokumentacji fotograficznej oraz filmowej wykonanej podczas wyjazdu na Bali, będącego nagrodą główną w konkursie FeelRealBali organizowanym przez Cosmo. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna oraz nieograniczona czasowo oraz terytorialnie. Zgoda obejmuje korzystanie z mojego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie światłoczułej i magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku),
 2. włączania do innych utworów (m.in. audiowizualnych i/lub multimedialnych) tworzonych przez Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. k. lub na jego zlecenie przez inny podmiot,
 3. wprowadzania do obrotu (m.in. w ramach utworów wskazanych w pkt. b) w kraju i za granicą Rzeczpospolitej Polskiej,
 4. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
 5. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie światłoczułej i magnetycznej, na dyskach komputerowych, cyfrowo,
 6. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, DSL, ADSL),
 7. umieszczania utworów w elektronicznych bazach danych,
 8. publicznego wykonywania i/lub publicznego odtwarzania,
 9. wystawiania i/lub wyświetlania, wprowadzania zmian lub skrótów,
 10. wykorzystywania fragmentów do celów promocyjnych i reklamy
 11. sporządzania wersji obcojęzycznych,
 12. użyczania i/lub najmu.

Zrzekam się jednocześnie jakichkolwiek roszczeń (istniejących oraz przyszłych) wobec Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. k. z tytułu wykorzystania mojego wizerunku zgodnie z niniejszym oświadczeniem.

……………………………………..……………

Data i podpis Uczestnika Wyjazdu

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne