Regulaminy Akcji Zdjęcia i treści użytkowników

„Regulamin Akcji „Zdjęcia i treści użytkowników obowiązujący od dnia 21 lipca 2022”

§ 1.

1. Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady przeprowadzenia akcji „Zdjęcia i treści użytkowników” (dalej: „Akcja"), a także zasady przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w Akcji oraz udzielenia i trwania licencji, korzystania z wizerunku.

2. Organizatorem Akcji odpowiedzialnym za jego przeprowadzenie jest Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna numer 5, 62-025 Kostrzyn, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322116, NIP: 2090001776, REGON: 301002718, kapitał zakładowy w kwocie 50.000.000 zł, nr BDO 000041229 (dalej: „Organizator"). Organizator prowadzi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej sieć drogerii Hebe, Aplikację Mobilną Hebe oraz Drogerię Internetową Hebe pod adresem: www.hebe.pl.

3. Regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Akcji, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników.

4. Akcja odbywa się na terenie Unii Europejskiej za pośrednictwem sieci Internet.

5. Uczestnikiem może być każda osoba, która spełnia warunki Regulaminu, w szczególności § 3 ust. 1 Regulaminu (dalej: „Uczestnik”).

6. Ilekroć mowa w Regulaminie o zdjęciu (dalej: „Zdjęcie”) rozumie się przez to zdjęcie lub post wykonane i opublikowane przez użytkownika portalu społecznościowego (w szczególności Facebook, Instagram) uwidoczniające produkty dostępne w ofercie Organizatora, które zostały użyte na potrzeby wykonania zdjęcia lub postu, lub prezentujące efekty związane z wykorzystaniem produktów, które są dostępne w ofercie Organizatora, w tym wizerunek Uczestnika (np. prezentacja efektu skorzystania z kosmetyków makijażowych dostępnych w ofercie Organizatora).

7. Użyte w Regulaminie słowa w liczbie pojedynczej odnoszą się także do słów w liczbie mnogiej (oraz na odwrót) i mogą mieć znaczenie odnoszące się do liczby mnogiej bez względu na to, czy zdefiniowane pojęcie użyte zostało w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

 

§ 2.

1. Akcja polega na wykorzystaniu przez Organizatora Zdjęcia Uczestnika w celu promowania produktu dostępnego w ofercie Organizatora, w celach marketingowych, promocyjno–reklamowych Organizatora, a także w celu promowania twórczości Uczestnika z zastrzeżeniem § 3 pkt 7 Regulaminu.

2. Uczestnik po wyrażeniu zgody na udostępnienie Zdjęcia udostępnia je Organizatorowi na czas nieoznaczony do chwili cofnięcia wyrażonej zgody na udostępnienie Zdjęcia lub usunięcia tego Zdjęcia przez Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych

3. Zdjęcie udostępnione Organizatorowi przez Uczestnika może być opublikowane w szczególności w Aplikacji Mobilnej Hebe, w Drogerii Internetowej Hebe dostępnej pod adresem: www.hebe.pl lub www.hebe.com, na profilach portali społecznościowych Organizatora (w szczególności Facebook, Instagram) oraz wykorzystane w mailingach Organizatora, w tym jednocześnie w kilku miejscach.

§ 3.

1. Uczestnikiem Akcji może być osoba, która spełnia kumulatywnie warunki i jest osobą:

a) która posiada pełną zdolność́ do czynności prawnych,

b) która udostępniła Zdjęcie,

c) którą Organizator zapytał o możliwość wykorzystania Zdjęcia,

d) która zaakceptowała warunki Regulaminu, wyraziła zgodę na użycie wizerunku lub wykorzystanie zdjęcia lub postu oraz zapoznała się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny. Uczestnikowi Akcji nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykorzystania Zdjęcia Uczestnika. Korzyść, jaką może uzyskać Uczestnik, poprzez udział w Akcji, jest wzrost zasięgu jego konta i liczby odwiedzin przez innych użytkowników mediów społecznościowych.

3. Organizator Akcji nie pobiera opłat z tytułu wzięcia udziału w Akcji.

4. W ramach Akcji Organizator selekcjonuje Zdjęcie a następnie:

a) przesyła potencjalnemu Uczestnikowi w komentarzu pod zdjęciem lub w wiadomości prywatnej prośbę o możliwość wykorzystania Zdjęcia w związku z Akcją,

b) w razie wyrażenia zgody na wzięcie udziału w Akcji, w tym rozpowszechnienie wizerunku Uczestnika lub wykorzystanie Zdjęcia w celach promocyjnych Organizatora, Uczestnik odpowiada twierdząco na zapytanie Organizatora. Wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Akcji możliwe jest poprzez użycie słowa: „#takhebe” lub „tak” lub w inny dorozumiany sposób, który jednoznacznie, bezwarunkowo i bez żadnych wątpliwości wyraża zgodę na wzięcie udziału w Akcji. Zgoda powinna zostać wyrażona w odpowiedzi na komentarz pod Zdjęciem lub w odpowiedzi na prywatną wiadomość Organizatora.

c) po wyrażeniu zgody na wzięcie udziału w Akcji, Organizator uprawniony jest do udostępnienia Zdjęcia Uczestnika w sposób określony w § 2 ust. 3 Regulaminu. Wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Akcji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz zgodą na użycie wizerunku widocznego na Zdjęciu, w zakresie pól eksploatacji, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu oraz świadczy o udzieleniu Licencji, o której mowa w § 4 Regulaminu.

5. Organizator zastrzega sobie dowolność w udostępnieniu Zdjęcia Uczestnika, w tym w zakresie terminu udostepnienia Zdjęcia Uczestnika. Uczestnikowi nie przysługują roszczenia względem Organizatora z tytułu nieudostępnienia Zdjęcia, na które wyraził zgodę. Organizator nie jest zobowiązany także do wyjaśnienia powodów braku udostępnienia Zdjęcia.

6. W przypadku udostępnienia Zdjęcia Uczestnika, po wyrażeniu zgody przez Uczestnika, Organizator zobowiązuje się do wskazania nazwy/nicku Uczestnika użytej/użytego w odpowiednim portalu społecznościowym, mailingu, stronie internetowej Organizatora oraz innych miejscach, o których mowa w Regulaminie z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 Regulaminu.

7. W przypadku użycia Zdjęcia Uczestnika w kampaniach płatnych oraz innych, w których wskazywania autora zdjęcia nie jest zwyczajowo przyjęte (np. płatne kampanie na mediach społecznościowych, mailingi, newslettery), Organizator ma prawo korzystać i rozpowszechniać Zdjęcie i jego opracowania bez oznaczania materiałów reklamowych imieniem i nazwiskiem, nazwą/nickiem Uczestnika oraz ma prawo rozpowszechniania ich anonimowo.

§ 4.

1. Biorąc udział w Akcji, Uczestnik Akcji oświadcza, że:

a) Zdjęcie jest wynikiem jego oryginalnej twórczości,

b) przysługują mu majątkowe prawa autorskie do Zdjęcia,

c) Zdjęcie nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych,

d) osobiste i majątkowe prawa autorskie do materiałów reklamowych nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich,

e) uprawniony jest do rozporządzania Zdjęciem zgodnego z powszechnie obowiązującym prawem i Regulaminem.

2. Użytkownik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji na korzystanie przez Organizatora z udostępnionych w ramach Akcji Zdjęć (dalej „Licencja”) w celach określonych w Regulaminie na wszystkich znanych w momencie udzielenia Licencji polach eksploatacji, w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), w tym, co dotyczy zarówno Zdjęcia w całości, jak i jego fragmentów:

a) utrwalanie dowolnymi technikami, wydawanie oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Zdjęcia w nieograniczonej liczbie egzemplarzy i wydań jakąkolwiek techniką w tym sporządzanie egzemplarzy na wszelkich znanych nośnikach w nieograniczonej liczbie egzemplarzy i wydań, również w zakresie, w którym utrwalanie i zwielokrotnianie jest niezbędne dla wprowadzania, wyświetlania, odtwarzania, stosowania, przekazywania i przechowywania, zarówno odpłatnie, jak i bez wynagrodzenia,

b) wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy Zdjęć do obrotu i wykorzystywanie oraz rozpowszechnianie bez ograniczeń ilościowych, przedmiotowych i terytorialnych, bez względu na krąg odbiorców, we wszystkich dostępnych kanałach dystrybucji w tym za pośrednictwem Internetu, na stronach internetowych, na profilach, kontach i kanałach w portalach społecznościowych (w tym serwisach: Facebook, Instagram), udostępnianie za pośrednictwem aplikacji mobilnych, wykorzystanie w sieciach ]wszelkiego rodzaju telefonii i videofonii, w tym stacjonarnej i komórkowej, jak również za pomocą rzutników i projektorów. Obejmuje to również rozpowszechnianie Zdjęć jako elementu materiałów handlowych, reklamowych, promocyjnych, marketingowych lub informacyjnych, także związanych z produktami Organizatora, w tym umieszczanych na wszelkiego rodzaju powierzchniach reklamowych, a także jako wszelkie inne materiały stanowiące POSM (materiały wspierające sprzedaż), zarówno odpłatnie, jak i bez wynagrodzenia,

c) rozpowszechnianie w periodycznych i nieperiodycznych publikacjach, tworzących niejednolitą całość, w tym w dziennikach, czasopismach, newsletterach, także w wersji elektronicznej, zarówno odpłatnie, jak i bez wynagrodzenia,

d) dokonywanie modyfikacji, skracania, dekompozycji, tworzenia z wykorzystaniem Zdjęcia lub Zdjęć i ich elementów kolaży lub mozaik składających się z wielu Zdjęć różnych autorów dla celów Organizatora, a także w zakresie ich opracowania, aranżacji, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych modyfikacji (np. w zakresie obróbki cyfrowej), z prawem do zwielokrotniania rezultatów takich modyfikacji, w tym w celach promocyjnych i reklamowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie, zarówno odpłatnie, jak i bez wynagrodzenia,

e) publiczne udostępnianie Zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w dowolnym (elektronicznym, cyfrowym itp.) kanale komunikacji publicznej oraz rozpowszechnianie Zdjęć poprzez wprowadzanie ich do obrotu, poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, wprowadzenie do pamięci komputera albo innego urządzenia elektronicznego umożliwiającego komunikowanie, zarówno w sieci przewodowej lub bezprzewodowej, zamkniętej, jak i dostępnej po spełnieniu określonych warunków, powszechnie dostępnej i udostępnianej w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Zdjęcia w miejscu i czasie przez siebie wybranym we wszystkich technikach i technologiach, zarówno odpłatnie, jak i bez wynagrodzenia, korzystanie i rozpowszechnianie we wszelkiej działalności szkoleniowej, edukacyjnej oraz działalności gospodarczej, w tym w trakcie pokazów, szkoleń, warsztatów, kursów, imprez i innych tego rodzaju wydarzeń organizowanych przez Organizatora, zarówno odpłatnie, jak i bez wynagrodzenia,

f) publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jej fragmentów oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarówno odpłatnie, jak i bez wynagrodzenia.

3. Uczestnik zezwala Organizatorowi na:

a) przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie na każdy język, dostosowywanie Zdjęcia, zarówno odpłatnie, jak i bez wynagrodzenia, oraz na rozpowszechnianie Zdjęcia lub jego fragmentów w postaci zmienionej lub przetłumaczonej, zarówno odpłatnie, jak i bez wynagrodzenia. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie zmian Zdjęcia prowadzących do naruszenia jego integralności, jeśli jest to niezbędne dla korzystania ze Zdjęcia w ramach wskazanych w § 4 ust. 2 Regulaminu pól eksploatacji,

b) wykonywanie przez Organizatora praw zależnych, w tym dokonywanie modyfikacji Zdjęcia, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji, w zakresie pól eksploatacji wskazanych w § 4 pkt 2 Regulaminu, zarówno odpłatnie, jak i bez wynagrodzenia.

4. Uczestnik zobowiązuje się względem Organizatora do powstrzymywania się od wykonywania autorskich praw osobistych oraz nadzoru autorskiego nad Zdjęciem i przekazuje Organizatorowi prawo do ich wykonywania. Uczestnik zobowiązuje się, że przez czas obowiązywania Licencji prawa do Zdjęcia nie zostaną przeniesione na osoby trzecie. Uczestnik upoważnia Organizatora do rozporządzania oraz korzystania z utworów stanowiących opracowanie Zdjęcia, w zakresie wskazanym w § 4 ust. 2 Regulaminu, zarówno odpłatnie, jak i bez wynagrodzenia. Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.

5. Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność za zawinione naruszenie praw osób trzecich w związku z udzieleniem Licencji lub korzystaniem ze Zdjęcia, w szczególności za naruszenie praw autorskich do Zdjęcia lub prawa do wizerunku osób trzecich.

6. Wypowiedzenie Licencji przez Uczestnika może nastąpić w szczególności poprzez przesłanie wiadomości prywatnej na adres e-mail: pomoc@hebe.pl. W treści tej wiadomości Uczestnik powinien określić Zdjęcie lub post, w stosunku do którego chce wypowiedzieć Licencję. Okres wypowiedzenia Licencji wynosi 30 dni.

7. Wypowiedzenie Licencji przez Uczestnika jest równoznaczne z wycofaniem przez niego zgody na korzystanie ze Zdjęcia. W celu uniknięcia wątpliwości, wypowiedzenie Licencji nie działa wstecz, tj. nie dotyczy wykorzystywania Zdjęcia w okresie obowiązywania Licencji. Po skutecznym wypowiedzeniu Licencji Organizator zastrzega sobie prawo do nieusuwania Zdjęć z miejsc i materiałów, w których zostały umieszczone w trakcie obowiązywania Licencji (np. media społecznościowe, materiały POSM).

§ 5.

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji mogą być zgłaszane:

a) w formie listu poleconego na adres: Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja sp. z o.o., ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, z dopiskiem ''Reklamacja Hebe – Zdjęcia i treści użytkowników”,

b) poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Organizatora: pomoc@hebe.pl.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym osoba zgłaszająca reklamację jest zobowiązana podać dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji - swoje dane osobowe jak np.: nick Uczestnika, imię, nazwisko, telefon kontaktowy lub adres email oraz powód zgłoszenia reklamacji.

3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 

§ 6.

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w celu prowadzenia Akcji określonej w Regulaminie, w celu rozpatrywania reklamacji związanych z udziałem w Akcji, a także w razie roszczeń skierowanych przeciwko Organizatorowi wynikłych z korzystania ze Zdjęć.

3. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Akcji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw Uczestnika Akcji związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych zostały zawarte w klauzuli informacyjnej.

 

§ 7.

1. Regulamin Akcji jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora https://www.hebe.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z powodu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, zmiany danych identyfikujących Organizatora, zmiany w zakresie działalności prowadzonej przez Organizatora.

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje Uczestników o treści zmian, w szczególności w siedzibie Organizatora oraz poprzez podanie ich do publicznej wiadomości na stronie internetowej https://www.hebe.pl w odpowiednim co najmniej 7-dniowym terminie przed wejściem zmian w życie.

3. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą dotyczyły Uczestników już biorących udział w Akcji

 

§ 8.

1. Akcja rozpoczyna się w dniu 22 marca 2021 r. i trwa do czasu odwołania.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r. i zastępuje dotychczasowy Regulamin Akcji obowiązujący od dnia 22 marca 2021 r.

3. Organizator ma prawo do zakończenia Akcji z ważnych powodów, nie naruszając przy tym nabytych praw Uczestników. Organizator poinformuje Uczestników o zakończeniu Akcji i jego przyczynach poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości z odpowiednim co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

4. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).

5. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Akcją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Zasady funkcjonowania serwisów społecznościowych w szczególności Instagram oraz Facebook, ich polityki prywatności oraz warunki korzystania z usług dostawców oprogramowania i funkcjonalności nie stanowią części Regulaminu i są uregulowane w odrębnych regulaminach.

 

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne