Konkursy

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO

„ Konkurs Pampers w Hebe”

prowadzonego w drogeriach HEBE

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs promocyjny „ Konkurs Pampers w Hebe” zwany dalej „konkursem”.
 2. Organizatorem konkursu jest TQ Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Albańska 18/6, 60-123 Poznań, REGON 300281544, NIP 7831614725, KRS 0000255462, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 60 000,00 zł, tel./fax 061 830 00 95, biuro@tqg.pl zwana dalej organizatorem.
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa, KRS: 0000210289, NIP: 5213289895, REGON: 015731717
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji konkursu jest Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa, KRS: 0000210289, NIP: 5213289895, REGON: 015731717, zwany danej „administratorem”. Konkurs jest prowadzony przez administratora za pośrednictwem organizatora, któremu administrator zleci przeprowadzenie konkursu w imieniu i na rzecz administratora oraz powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników.
 5. Uczestnikiem konkursu, z zastrzeżeniem pkt. 6, może być wyłącznie osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, która w chwili dokonywania zakupu objętego zasadami niniejszego konkursu ukończyła 18 lat, zwana dalej „uczestnikiem”.
 6. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani przedstawiciele organizatora oraz administratora, pracownicy drogerii Hebe, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz dzieci oraz osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia.
 7. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w drogeriach Hebe. Szczegółowy spis sklepów wraz z adresami znajduje się na www.hebe.pl
 8. Sprzedaż promocyjna produktów objętych konkursem trwa od dnia 12.08.2021r. do dnia 08.09.2021r. zwana dalej „sprzedaż promocyjna”.
 9. Okres nadsyłania zgłoszeń SMS, zwanych dalej „SMS”, do konkursu trwa od dnia 12.08.2021r. godz. 00:00:00 do dnia 08.09.2021r.godz. 23:59:59.
 10. Sprzedażą promocyjną objęte są: produkty marki Pampers.
 11. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 12. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie nie jest loterią promocyjną ani audioteksową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.).
 13. Treść niniejszego regulaminu dostępna będzie w siedzibie organizatora, na stronach internetowych: www.e-kupon.info

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Aby zostać uczestnikiem konkursu, należy spełnić łącznie następujące warunki:
  1. W terminie obowiązywania sprzedaży promocyjnej dokonać zakupu dowolnego produktu wymienionego w pkt 10 regulaminu, za kwotę łączną minimum 80,00 zł, zwanego dalej „zakupem” oraz,
  2. Wysłać SMS na numer 4301, o treści: „PAMPERS.ZGODA.NUMER PARAGONU.ODPOWIEDŹ” wpisując w miejsce słów: „NUMER PARAGONU” numer nadrukowany u góry paragonu fiskalnego; w miejsce słowa „ODPOWIEDŹ”, swoją autorską propozycję odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Co najbardziej cenisz w marce Pampers?” Słowo „ZGODA”, oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu oraz numeru paragonu zakupionego produktu, treść zgody została podana w załączniku nr 1,
  3. zachować oryginał paragonu fiskalnego, będący dowodem zakupu produktów zgodnego z warunkami konkursu.
 1. Wiadomość SMS nie może być dłuższa niż 160 znaków ( łącznie z prefiksem ZGODA, kodem pocztowym numerem systemowym lub transakcji, odpowiedzią oraz spacjami).
 2. Treść SMS-a musi być: w pełni oryginalnym utworem uczestnika; nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, rasistowskich, naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem; nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących produktów promocyjnych; nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich; nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień regulaminu.
 3. Data i godzina nadesłania SMS-a nie może być wcześniejsza, niż data zakupu produktów zamieszczona na paragonie fiskalnym.
 4. W konkursie nie będą uwzględniane SMS-y nie spełniające któregokolwiek z warunków określonych powyżej oraz zgłoszenia wysłane inaczej niż z telefonu komórkowego.
 5. Odebranie SMS-a nadesłanego przez uczestnika zostanie potwierdzone bezpłatnym SMS-em zwrotnym na numer telefonu, z którego zostało ono wysłane bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia.
 6. Koszt przesłania SMS-a zawierającego do 160 znaków zgodny z taryfą uczestnika u operatora. Opłata zostanie pobrana niezależnie od tego, czy zgłoszenie będzie poprawne.
 7. Jeden uczestnik może dokonać dowolną ilości zgłoszeń w konkursie.
 8. Jeden laureat konkursu może otrzymać nie więcej niż jedną nagrodę. Nagrodę może otrzymać wyłącznie jeden z laureatów należących do wspólnego gospodarstwa domowego pozostający pod wspólnym: numerem telefonu, z którego przysłano SMS-a, adresem zameldowania, zamieszkania, korespondencji.

§3 NAGRODY W KONKURSIE

 1. Nagrodami w konkursie są:
  1. Miejsce od 1 do 4 – zwaną dalej „ nagrodą główną” jest karta podarunkowa HEBE o wartości 300,00 PLN (słownie: trzysta PLN) oraz nagroda pieniężna w kwocie 33,00 PLN (słownie: trzydzieści trzy PLN). Nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej, który zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez organizatora Łączną wartość nagrody: 333,00 PLN (słownie: trzysta trzydzieści trzy PLN). Łączna ilość nagród przypadająca na wszystkie sklepy 4 sztuki.
  2. Miejsca od 5 do 9, zwaną dalej „nagrodą drugą” jest karta podarunkowa HEBE o wartości 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt PLN) oraz nagroda pieniężna w kwocie 17,00 PLN (słownie: siedemnaście PLN). Nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej, który zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez organizatora Łączną wartość nagrody: 167,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt siedem PLN). Łączna ilość nagród przypadająca na wszystkie sklepy 5 sztuk.
  3. Miejsca od 9 do 18, zwaną dalej „nagrodą trzecią” są Chusteczki PAMPERS 3x48 o wartości 25,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć PLN) oraz nagroda pieniężna w kwocie 3,00 PLN (słownie: trzy PLN). Nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej, który zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez organizatora Łączną wartość nagrody: 28,00 PLN (słownie: dwadzieścia osiem PLN). Łączna ilość nagród przypadająca na wszystkie sklepy 10 sztuk.
 1. Kryterium otrzymania nagrody jest:
 1. spełnienie warunków §2 regulaminu, oraz
 2. wybranie przez komisję konkursową, podczas niepublicznego posiedzenia, treści przesłanego zdania konkursowego którym mowa w §2 pkt. 1.b regulaminu, jako jej zdaniem najciekawszego, oryginalnego, nietuzinkowego, spełniającego wszystkie zapisane kryteria.
 1. Wyboru najciekawszych 19 zgłoszeń nadesłanych przez uczestników, dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora w terminie do 22.09.2021r. Wyłoni tym samym listę potencjalnych laureatów. Komisja wybierze także 10 zgłoszeń laureatów rezerwowych.
 2. Decyzja komisji konkursowej w zakresie wyboru zwycięskich zdań konkursowych jest ostateczna i wiążąca. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do wyboru mniejszej liczby lub żadnej odpowiedzi, w sytuacji, gdy odpowiedzi konkursowe zdaniem komisji konkursowej, nie będą na wystarczającym poziomie by zakwalifikować je do przyznania nagrody.
 3. Weryfikacja poprawności zgłoszeń w celu przyznania nagrody jest prowadzona w następującym trybie:
 1. W ciągu 10 dni roboczych od dnia posiedzenia komisji konkursowej, organizator poinformuje potencjalnych laureatów poprzez wysłanie informacji SMS na numer telefonu, z którego dokonano zgłoszenia
  o potencjalnej wygranej;
 2. W treści wiadomości potencjalny laureat zostanie poproszony o przesłanie na własny koszt, na adres Organizatora:

⎯ czytelnie i kompletnie wypełnionego Oświadczenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu i jest także dostępny do pobrania na stronie ( www.e-kupon.info), oraz

⎯ oryginału dowodu zakupu z numerem paragonu wykorzystanym do zgłoszenia udziału w Konkursie;

 1. Oświadczenie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oryginał dowodu zakupu należy wysłać w ciągu 5 kolejnych dni roboczych od daty otrzymania SMS, za pomocą przesyłki pocztowej poleconej lub kurierskiej. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki kurierskiej z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego/nadania zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Organizatora nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty powiadomienia.
 1. Administrator za pośrednictwem organizatora ma prawo do wykluczenia z konkursu uczestników, jeśli ich zgłoszenia naruszają postanowienia niniejszego regulaminu lub przepisy prawa. Administrator za pośrednictwem organizatora może wykluczyć uczestników z konkursu w szczególności w następujących przypadkach, jeśli uczestnik:
  1. nie dopełni któregoś z warunków niniejszego Regulaminu, lub
  2. nie dostarczy wymaganych w §3 pkt 5 danych, lub będą one niekompletne, lub
  3. nadesłany paragon będzie: nieczytelny, podrobiony, uszkodzony w sposób uniemożliwiający weryfikację, nie będzie widniał w systemie Hebe, lub będzie miał inny numer systemowy lub transakcji, niż podany w przesłanym SMSie, lub
  4. paragon zostanie przesłany przez więcej niż jednego uczestnika dowodu zakupu o takim samym numerze.
 2. Organizator może poprosić potencjalnego laureata o przesłanie zdjęcia dokumentu poświadczającego prawidłowość danych osobowych, po zweryfikowaniu zdjęcie dokumentu z danymi osobowymi zniszczone.
 3. Potencjalni laureaci, którzy spełnią wszystkie warunki niniejszego regulaminu a ich zgłoszenia zostaną pozytywnie zweryfikowane, zostaną ostatecznymi laureatami konkursu. Jeśli Lista ostatecznych laureatów będzie dostępna w siedzibie organizatora. W przypadku, gdy potencjalny laureat z listy podstawowej nie spełni warunków określonych w niniejszym regulaminie, Organizator ma prawo do jego dyskwalifikacji oraz do weryfikacji Uczestnika z listy rezerwowej.
 4. Uczestnikowi konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody konkursowej, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody konkursowej na osoby trzecie.
 5. Uczestnik traci prawo do nagrody w przypadku odstąpienia od umowy nabycia produktu, rozwiązania umowy nabycia produktu, zwrotu produktu. Uczestnik jest wówczas zobowiązany do zwrotu nagrody, jaką otrzymał. Zwrotu nagrody należy dokonać na adres organizatora.
 6. W przypadku braku odpowiedniej ilości ostatecznych laureatów, nagrody pozostaną do dyspozycji organizatora.
 7. Administrator za pośrednictwem organizatora składa przyrzeczenie publiczne przyznania nagrody na warunkach określonych w Regulaminie

§4 WYDANIE NAGRODY W KONKURSIE

 1. Nagroda będzie wysłana do laureata za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, na adres podany przez laureata, w terminie do 22.10.2021r. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. Laureat konkursu nie ma prawa odbioru nagrody konkursowej osobiście w siedzibie organizatora.
 2. Odbiór nagrody laureat pokwituje swoim podpisem na protokole odbioru nagrody. Doręczenie nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez laureata i podpisanie potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody.
 3. Jeżeli laureat konkursu nie będzie mógł, z przyczyn od organizatora niezależnych, odebrać nagrody, traci on do niej prawo. Za nieodebranie uważa się dwukrotną próbę doręczenia przesyłki przez kuriera, przekierowanie przez odbiorcę przesyłki na magazyn firmy kurierskiej lub inny adres niż wskazany na przesyłce.
 4. Nagrody konkursowe są opodatkowane podatkiem ryczałtowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10% łącznej wartości nagrody. organizator pobierze i odprowadzi należny podatek od nagrody konkursowej.

§5 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje mogą być zgłaszane administratorowi za pośrednictwem organizatora za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, na adres TQ Group sp. z o.o., ul. Albańska 18/6, 60-123 Poznań w terminie do 05.11.2021r. O dacie zgłoszenia reklamacji decyduje data dostarczenia dokumentu reklamacyjnego do siedziby organizatora. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacje rozpatruje komisja, którą powołuje administrator za pośrednictwem organizatora. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika konkursu, adres email lub numer telefonu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie poinformowany o stanowisku zajętym przez administratora za pośrednictwem organizatora.

4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zabranieckiej 20, 03-872 Warszawa.
 2. Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu Organizatorowi. Dane osobowe uczestników Konkursu (jak: imię i nazwisko, e-mail, telefon, adres zameldowania, adres korespondencyjny, dowód zakupu) są pobierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Administratora stanowiącej Załącznik nr 2 do regulaminu oraz dostępnej się na stronie https://www.pg.com/privacy/polish/privacy_statement.shtml
 3. Dane osobowe uczestnika są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez uczestnika. Organizator udostępni dane kontaktowe uczestnika dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia Nagrody uczestnikowi Konkursu. Dane zebrane w Konkursie odnośnie uczestników, którym Organizator wydał Nagrody będą przetwarzane przez Organizatora przez okres 6 lat, ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa.
 4. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do Administratora lub Organizatora. Korespondencję należy kierować na adres Administratora lub na adres e-mail Organizatora: biuro@tqg.pl. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy, kogo dane są przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do Organizatora, który będzie w imieniu Administratora wykonywał obowiązek odpowiadania na ich żądania. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych przed doręczeniem Laureatowi nagrody jest możliwe, lecz uniemożliwia doręczenie Nagrody.
 5. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Skuteczne przystąpienie oraz udział w konkursie następują na zasadach wskazanych w regulaminie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę czy firmę kurierską listów, przesyłek, wysyłanych przez uczestników konkursu do siedziby organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania operatorów prowadzących lub obsługujących sieć internetową uczestnika.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania operatorów prowadzących lub obsługujących sieć telefonii komórkowej w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość takich sieci, czytelność lub poprawność uzyskiwanych za ich pomocą wiadomości SMS, a także inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe dostarczanie wiadomości.

5. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania konkursu, jednak zmiana ta nie może naruszyć praw nabytych przez uczestników konkursu.

7. Ani administrator, ani organizator nie ponosi kosztów, jakie uczestnik poniósł w związku z udziałem w konkursie, w szczególności kosztów wysyłki SMS-a zgłoszeniowego do konkursu.

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne