Konkursy

Regulamin konkursu pod nazwą
„Wiosenna odnowa z Dessange”

§1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Wiosenna odnowa z Dessange” (dalej: „Konkurs”).

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym regulaminie (zwany dalej: „Regulamin”).

3. Organizatorem konkursu jest Columbit sp. z o.o., ul. Mińska 25 lok. 330, 03-808 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374505, NIP: 521-358-97-17, kapitał zakładowy w wysokości 30 000 zł (zwana dalej: „Organizatorem”).

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest L’Oréal Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 62, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063684, NIP 524-030-33-75, kapitał zakładowy w wysokości 1.886.500,00 zł (zwana dalej: „Fundatorem”).

5. Konkurs prowadzony będzie w sklepach sieci Hebe na terenie całej Polski, w aplikacji mobilnej Hebe oraz w sklepie internetowym dostępnym pod adresem hebe.pl (zwane dalej łącznie: „Sklep Hebe”). Sklepy Hebe należą do Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie.

6. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniająca warunki określone w Regulaminie, dokonująca zakupu produktów objętych Konkursem w Sklepach Hebe na terenie Polski, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (zwana dalej: „Uczestnikiem”). Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

7. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.konkursy.columbit.pl wraz z możliwością jego pobrania oraz w siedzibie Organizatora, w okresie trwania Konkursu. Przed przystąpieniem do konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

8. Konkurs trwa od 2.05.2024 00:00:01 r., do dnia 29.05.2024 r. do godziny 23:59:59. Czynności związane z przyznawaniem i odbiorem Nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 20.09.2024 r.

9. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, pracownicy Fundatora, pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu oraz członkowie rodzin wymienionych osób (przez członków rodzin rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu). Organizator zastrzega sobie prawo (jednak nie będzie miał obowiązku) pobierania pisemnych oświadczeń od Uczestników, dotyczących tego warunku.

10. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

11. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani żadną inną formą przewidzianą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227).

§ 2 Zasady i ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 00:00:01dnia 2.05.2024 r. do dnia 29.05.2024 r. do godz. 23:59:59:

a) Dokonać w Sklepie Hebe zakupu minimum dwóch produktów marki Dessange Professional Hair Luxury (zwane dalej: „Zestawem produktów”) oraz zachować oryginał dowodu zakupu czyli paragonu fiskalnego lub faktury wystawionej na osobę fizyczną (zwany dalej: „Paragonem”).

b) Udzielić kratywnej odpowiedzi na zadanie konkursowe: „Jak zapewnisz swoim włosom wiosenną odnowę z produktami Dessange?” (zwane dalej: „Odpowiedzią”)

c) Przesłać prawidłowe zgłoszenie do udziału w Konkursie (zwane dalej: „Zgłoszeniem”) przez wysłanie na numer 4301 wiadomości SMS składającej się (1) ze słowa „WYGRAJ”, (2) numeru Paragonu (numer umieszczony na górze paragonu, na wysokości daty po prawej stronie lub w przypadku faktury jej numer) oraz (3) Odpowiedzi, rozdzielonych kropkami. Liczba znaków w Zgłoszeniu nie może przekraczać 160 znaków.

Schemat Zgłoszenia: WYGRAJ.NUMER PARAGONU.TWOJA ODPOWIEDŹ

Wysłanie Zgłoszenia oznacza przystąpienie do Konkursu i jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Data i godzina wysłania Zgłoszenia nie może być wcześniejsza, niż data i godzina zakupu produktów wyszczególnionych na Paragonie, którego numer podano w Zgłoszeniu.

Zgłoszenie należy wysłać w wiadomości SMS z telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji. Do Konkursu nie będą przyjmowane Zgłoszenia wysyłane z bramek SMS. Koszt wysłania SMS zależny jest od taryfy operatora. Opłata zostanie pobrana przez operatora niezależnie od tego, czy Zgłoszenie do Konkursu będzie prawidłowe.

Przyjęcie Zgłoszenia przez Organizatora zostanie potwierdzone bezpłatną wiadomością zwrotną o treści: „Konkurs Wiosenna odnowa z Dessange. Otrzymalismy zgloszenie. Autorzy najlepszych odpowiedzi otrzymaja SMS. Zachowaj paragon. Regulamin: konkursy.columbit.pl”.

2. W celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody należy do dnia 2.08.2024 r. zachować oryginał Paragonu, przy czym oryginałem na potrzeby Konkursu nie są w szczególności kserokopia, odpis, duplikat, wydrukowany skan, paragon zapisany w aplikacji oraz zdjęcie czy wydruk paragonu z aplikacji.

3. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najbardziej kreatywnych Odpowiedzi, zgodnie z kryteriami określonymi w §3 pkt 5.

4. Odpowiedź powinna być przygotowana przez Uczestnika specjalnie na potrzeby Konkursu. W szczególności Odpowiedź nie może być zgłaszana do innych konkursów .

5. Odpowiedzi muszą być poprawne językowo, nie mogą zawierać treści reklamujących marki lub firmy inne niż Fundatora, jak również nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem lub naruszających powszechnie przyjęte normy obyczajowe lub społeczne, w tym treści dyskryminujących ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

6. Treść Odpowiedzi nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności praw osób trzecich lub Fundatora, zwłaszcza dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich lub Fundatora.

7. Odpowiedzi nie spełniające warunków określonych w ust. 2-6 powyżej będą wykluczane przez Organizatora z udziału w konkursie.

8. Jeśli odpowiedź stanowiła będzie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), Uczestnik musi posiadać nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do przesłanej Odpowiedzi, w tym prawo zależne do dokonywania jej modyfikacji, w tym do dokonywania obróbki cyfrowej.

9. W przypadku wystąpienia w stosunku do Organizatora lub Fundatora przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami z tytułu naruszenia jej praw w związku z treścią Odpowiedzi, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora lub Fundatora z wszelkiej odpowiedzialności wobec osoby trzeciej oraz zobowiązuje się do zaspokojenia takich roszczeń osoby trzeciej, które wynikały z przekazania zgłoszenia lub odpowiedzi konkursowej naruszającej prawa osób trzecich.

10. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, każdorazowo spełniając wszystkie warunki określone w §2 pkt. 1. Organizator ma prawo wezwać Uczestnika, który przesłał więcej niż jedno Zgłoszenie, do przesłania wszystkich zgłoszonych Paragonów. Uczestnik, który nie będzie posiadał wszystkich zgłoszonych Paragonów, zostanie wykluczony z Konkursu oraz utraci prawo do nagrody.

11. Jedno gospodarstwo domowe rozumiane jako jeden adres zamieszkania lub zameldowania może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie. Jeżeli Uczestnik lub Uczestnicy z jednego gospodarstwa domowego zakwalifikują się do więcej niż jednej nagrody w Konkursie, po weryfikacji danych osobowych Uczestników Konkursu nagrodzone zostanie najwyżej ocenione Zadanie z danego gospodarstwa domowego, a kolejna nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi z listy rezerwowej laureatów Konkursu.

12. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w Konkursie. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba będzie przesyłać Zgłoszenia podając różne adresy zamieszkania, numery telefonów lub adresy e-mail.

§3 Nagrody i zasady przyznawania nagród

1. W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody:

a) 2 (słownie: dwie) nagrody pierwszego stopnia. Jedna nagroda pierwszego stopnia to voucher do Slowhop.com, ważny 12 miesięcy od daty zakupu, o wartości 2 500 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset zł).

b) 50 (słownie: pięćdziesiąt) nagród drugiego stopnia. Jedna nagroda drugiego stopnia to zestawu produktów marki Dessange, wybranego przez laureata spośród sześciu dostępnych zestawów:

produkt

Wartość brutto

Zestaw 1 – Dessange Professional Hair Luxury HYDRA BRUSH

Dessange Professional Hair Luxury HYDRA BRUSH nawilżający szampon dyscyplinujący do stylizacji włosów na gorąco, 250 ml

34,99 zł

Dessange Professional Hair Luxury HYDRA BRUSH nawilżająca odżywka do włosów, 200 ml

34,99 zł

Dessange Professional Hair Luxury HYDRA BRUSH mleczko do stylizacji włosów na gorąco, 125 ml

39,99 zł

Dessange Professional Hair Luxury HYDRA BRUSH serum do stylizacji włosów na gorąco, 100 ml

34,99 zł

Łączna wartość brutto:

144,96 zł

Zestaw 2 - Dessange Professional Hair Luxury RÉPARATION GELÉE ROYALE

Dessange Professional Hair Luxury RÉPARATION GELÉE ROYALE naprawczy szampon do włosów zniszczonych, 250 ml

34,99 zł

Dessange Professional Hair Luxury RÉPARATION GELÉE ROYALE odżywka do włosów bardzo zniszczonych, 200 ml

34,99 zł

Dessange Professional Hair Luxury RÉPARATION GELÉE ROYALE maska do włosów bardzo zniszczonych, 250 ml

39,99 zł

Dessange Professional Hair Luxury RÉPARATION GELÉE ROYALE eliksir do włosów bardzo zniszczonych, 100 ml

39,99 zł

Łączna wartość brutto:

149,96 zł

Zestaw 3 - Dessange Professional Hair Luxury NUTRI EXTREME RICHESSE

Dessange Professional Hair Luxury NUTRI EXTREME RICHESSE odżywczy szampon do włosów suchych, 250 ml

34,99 zł

Dessange Professional Hair Luxury NUTRI EXTREME RICHESSE odżywka do włosów suchych i matowych, 200 ml

34,99 zł

Dessange Professional Hair Luxury NUTRI EXTREME RICHESSE eliksir do włosów suchych i matowych, 100 ml

34,99 zł

Dessange Professional Hair Luxury NUTRI EXTREME RICHESSE maska do włosów suchych i matowych, 250 ml

39,99 zł

Łączna wartość brutto:

144,96 zł

Zestaw 4 - Dessange Professional Hair Luxury NUTRI EXTREME

Dessange Professional Hair Luxury NUTRI EXTREME nawilżający szampon do włosów, 250 ml

34,99 zł

Dessange Professional Hair Luxury NUTRI EXTREME mocno odżywiająca odżywka do włosów, 200 ml

34,99 zł

Dessange Professional Hair Luxury NUTRI EXTREME odżywcza maska do włosów, 250 ml

39,99 zł

Dessange Professional Hair Luxury NUTRI EXTREME eliksir do włosów suchych i matowych, 100 ml

34,99 zł

Łączna wartość brutto:

144,96 zł

Zestaw 5 - Dessange Professional Hair Luxury BLOND CALIFORNIEN

Dessange Professional Hair Luxury BLOND CALIFORNIEN niebieski korygujący szampon do włosów blond, 250 ml

34,99 zł

Dessange Professional Hair Luxury BLOND CALIFORNIEN szampon do włosów blond, 250 ml

34,99 zł

Dessange Professional Hair Luxury BLOND CALIFORNIEN krem korygujący żółte i miedziane refleksy, 125 ml

39,99 zł

Dessange Professional Hair Luxury EXTREME 3 HUILES olejek do włosów, 100 ml

39,99 zł

Łączna wartość brutto:

149,96 zł

Zestaw 6 - Dessange Professional Hair Luxury COULEUR&KERATINE

Dessange Professional Hair Luxury COULEUR&KERATINE szampon do włosów farbowanych, 250 ml

34,99 zł

Dessange Professional Hair Luxury COULEUR&KERATINE odżywka do włosów farbowanych, 200 ml

34,99 zł

Dessange Professional Hair Luxury EXTREME 3 HUILES olejek do włosów, 100 ml

39,99 zł

Dessange Professional Hair Luxury EXTREME 3 HUILES regenerująca maska do włosów, 250 ml

39,99 zł

Łączna wartość brutto:

149,96 zł

2. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. Fundator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

3. Organizator powoła Komisję Konkursową (zwana dalej: „Komisją”), w której skład będą wchodziły co najmniej 3 osoby. Zadania Komisji:

a) Weryfikacja prawidłowości Zgłoszeń,

b) Ocena Odpowiedzi,

c) Sporządzenie listy zwycięzców,

d) Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji,

e) Nadzór nad procesem wydania Nagród,

f) Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.

4. Komisja dokona wyboru najlepszych Odpowiedzi spośród wszystkich Zgłoszeń dokonanych zgodnie z §2 niniejszego Regulaminu, zgodnie z kryteriami określonymi w §3 pkt 5, podczas niepublicznych posiedzeń Komisji w siedzibie Organizatora w dniach od 5.06.2024 r. do 14.06.2024 r.

5. W ocenie Odpowiedzi Komisja będzie stosowała następujące kryteria:

a) Zgodność Odpowiedzi z tematem zadania konkursowego,

b) Przydatność w działaniach marketingowych dla Fundatora,

c) Oryginalność wykonania zadania i pomysłowość,

d) Słownictwo i stylistykę.

6. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranych do dnia 21.06.2024 r. Organizator w celu powiadomienia Uczestnika o wygranej wygeneruje wiadomość SMS zawierającą informacje dotyczące wygranej w Konkursie oraz instrukcję, w jaki sposób uzyskać prawo do nagrody. Wiadomość zostanie wysłana na numer, z którego dokonane zostało Zgłoszenie.

7. Po otrzymaniu wiadomości SMS z informacją o wygranej Uczestnik powinien w ciągu 7 dni wysłać wiadomość e-mail pod adres konkurs@columbit.pl wpisując w temacie „Konkurs Wiosenna odnowa z Dessange” oraz dołączyć następujące załączniki:

a) Zdjęcie wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika oświadczenia laureata, w którym oświadcza on, że jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek § 1 ust. 9 Regulaminu. W oświadczeniu Uczestnik podaje dane niezbędne do wydania nagrody, to jest: imię, nazwisko, adres zamieszkania. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

b) Zdjęcie Paragonu, na podstawie którego dokonano nagrodzonego zgłoszenia do Konkursu. W przypadku przesłania więcej niż jednego Zgłoszenia, Uczestnik powinien przesłać zdjęcia wszystkich zgłoszonych paragonów.

8. W przypadku, gdy Uczestnik nie spełni warunków ust. 7 powyżej, prawo do Nagrody przechodzi na Uczestnika z listy rezerwowej. Uczestnik z listy rezerwowej zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej w ciągu 3 dni roboczych licząc od stwierdzenia takiej okoliczności. W przypadku, gdy Uczestnik z listy rezerwowej nie spełni warunków ust. 7 powyżej, prawo do Nagrody przechodzi na następną osobę z listy rezerwowej, aż do jej wyczerpania.

9. W przypadku, gdy (z uwagi na zbyt niską liczbę prawidłowych Zgłoszeń lub w razie niespełniania wymogów wskazanych w § 3 ust. 7 powyżej), może zostać przyznana mniejsza liczba Nagród, a niewykorzystane Nagrody pozostawione zostaną do dyspozycji Fundatora.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania nadesłania oryginału Paragonu. Uczestnik, który otrzyma takie żądanie, jest zobowiązany w ciągu 7 dni od jego otrzymania przesłać oryginał Paragonu przesyłką rejestrowaną na swój koszt, na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu. Nieprzedstawienie przez Uczestnika oryginału Paragonu na wezwanie Organizatora w podanym terminie lub przesłanie Paragonu uszkodzonego, nieczytelnego, nieoryginalnego lub Paragonu, na którym dane są inne niż w Zgłoszeniu lub który wydany został przez podmiot inny niż Sklep Hebe, powoduje wykluczenie Zgłoszenia z udziału w Konkursie. Organizator nie przewiduje zwrotu oryginału Paragonu.

11. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia dokumentów potwierdzających podane dane lub złożenie oświadczenia. Nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody.

12. Nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia 16.08.2024 r. Nagrody pierwszego stopnia zostaną wydane poprzez wysłanie ich na adres e-mail podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu, bez wcześniejszego powiadamiania. Nagrody drugiego stopnia zostaną wydane poprzez wysłanie ich przesyłką kurierską na adres podany przez laureata w Oświadczeniu laureata, bez wcześniejszego powiadamiania.

13. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na inną osobę. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na inną nagrodę rzeczową.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie Nagrody przez Zwycięzcę lub podanie przez niego błędnych danych niezbędnych do wysyłki Nagrody.

§4 Dane osobowe

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej:: „RODO”) jest L’Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 62, NIP: 5240303375, KRS: 0000063684.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na określonych poniżej podstawach prawnych i w następujących celach:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO, jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją Regulaminu Konkursu przez Uczestnika;

b) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundatorze polegających na prawidłowym prowadzeniu rozliczeń podatkowych i prawidłowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych;

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu realizacji obowiązków Fundatora wynikających z przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych, tj. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji dotyczących Konkursu, wysyłanie odpowiedzi na reklamację; dane osobowe w tym celu są przetwarzane do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego;

d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundatora, tj. dochodzenia roszczeń - w celu realizacji wszelkich działań przedprocesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeń lub obrony Fundatora; dane osobowe są przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń,

e) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundatora, tj. prowadzenia bieżącej korespondencji i udzielanie odpowiedzi na pytania związane z Konkursem; dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi oraz w celach archiwizacyjnych.

3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w L’Oréal Polska pod adresem e-mail: personal-da@loreal.com.

4. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny.

5. Organizator Konkursu – Columbit sp. z o.o., ul. Mińska 25 lok. 330, 03-808 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000374505 – jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Fundatora.

6. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Fundatora, w szczególności Organizatorowi Konkursu tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu. Dane osobowe osób nagrodzonych mogą zostać przekazane firmie kurierskiej lub operatorowi pocztowemu w celu wysyłki Nagrody.

7. Fundator może udostępniać dane osobowe również innym niż Organizator podmiotom, świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi księgowe, usługi prawne, usługi IT oraz usługi wspierające działania marketingowe, przy czym podmioty świadczące ww. usługi przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Fundatorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Fundatora. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym z Fundatorem oraz podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa.

8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

10. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali Nagrody zakończy się z upływem trzech miesięcy od końca okresu trwania Konkursu.

11. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).

12. Uczestnikowi przysługuje prawo skorzystania z uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.

13. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (wskazanych powyżej), informujemy o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją

14. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

15. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

16. Podanie danych osobowych w celach: a) realizacji przedmiotu umowy jest warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości jej zawarcia lub brakiem możliwości należytego jej wykonania, b) rozpatrywania reklamacji, dochodzenia ewentualnych roszczeń jest niezbędne celem prawidłowego rozpatrzenia ewentualnej reklamacji lub dochodzenia roszczeń, c) w celach wynikających z przepisów prawa jest obligatoryjne na podstawie przytoczonych przepisów prawa, d) w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.

§5 Reklamacje

1. Reklamacje można składać pocztą, listem poleconym najpóźniej do dnia 6.09.2024 r. na adres: Columbit sp. z o.o., ul. Mińska 25 lok. 330, 03-808 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja Wiosenna odnowa z Dessange”. Reklamacja winna zawierać numer telefonu, z którego uczestnik dokonywał Zgłoszenia, dane uczestnika, adres, opis przedmiotu reklamacji, roszczenie i podpis.

2. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji.

3. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. Prawo powyższe przysługuje Uczestnikowi również w przypadku nie skorzystania przez Uczestnika z postępowania reklamacyjnego opisanego w niniejszym Regulaminie.

§6 Prawa autorskie

1. Uczestnik z momentem wysłania Zgłoszenia udziela nieodpłatnie, na okres 5 lat oraz bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych Organizatorowi oraz Fundatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z przesłanego Zgłoszenia do Konkursu, o którym mowa w Regulaminie. Jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Zgłoszenia w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późń. zm., „Ustawa”), oraz że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do Zgłoszenia, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, Zgłoszenie nie było dotychczas nigdzie publikowana lub rozpowszechniana, jak również nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku.

2. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania ze Zgłoszenia na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zgłoszenia – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Zgłoszenia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zgłoszenie utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania Zgłoszenia w sposób inny niż określony w pkt 2 b) powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Zgłoszenia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet).

3. Organizator oraz Fundator zastrzegają sobie prawo do wykorzystania Zgłoszeń, które zostały nagrodzone w Konkursie, dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach w szczególności na publikację przesłanych Zgłoszeń nadesłanych w związku z Konkursem, jak również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych i Uczestnik zgadza się na publikację, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów i korzystania z tak zmienionych Zgłoszeń w zakresie wskazanym powyżej.

4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie treści przesłanego Zgłoszenia.

5. Uczestnik oświadcza, że opublikowane przez Organizatora lub Fundatora Odpowiedzi zgodnie z treścią Regulaminu, nie muszą zostać usunięte po zakończeniu Konkursu. Uczestnik nie będzie zgłaszał do Organizatora ani Fundatora żadnych roszczeń z tego tytułu.

§7 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zwycięzcy Nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

2. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem w celu uzyskania dodatkowych informacji wysyłając e-mail na adres Organizatora: konkurs@columbit.pl.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.


ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

Regulaminy

Pozostałe
Bony otwarciowe
Konkursy
Akcje Promocyjne